Latvijas Nacionālais arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Māra Sprūdža

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kontakti 20027447 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. LNA darbību nosaka Arhīvu likums (stājies spēkā 01.01.2011.) un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi. LNA uzsāka darbu 2011.gadā un tajā ir apvienotas visas bijušās valsts arhīvu sistēmas iestādes. Valsts arhīvi ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības.

Misija:

Nodrošināt nacionālā dokumentārā mantojuma ( NDM) uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību sabiedrības interesēs. NDM ir nacionālā kultūras mantojuma sastāvdaļa un nozīmīgs avots katra individuālajai un nacionālajai identitātei.

Darbība:

Latvijas Nacionālais arhīvs glabā arhīviski vērtīgos dokumentus, kas radīti sākot ar 1220.gadu līdz pat šim laikam, tai skaitā Latvijas Republikas okupācijas (LPSR) laikā radītos dokumentus. LNA administrācija organizē NDM uzkrāšanu, uzskaiti un glabāšanu, nodrošina dokumentu pieejamību un izmantošanu, popularizēšanu un sabiedrības informēšanu, nodrošina arhīva izziņu, apliecinātu dokumentu kopiju, izrakstu un norakstu izsniegšanu klientiem, uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās. LNA administrācija vada un pārrauga arhīvu darbību. 2022. gadā LNA struktūrvienības un glabātuves izvietotas 26 ēkās visā Latvijā

Darba laiks

Informācija par darba laiku iestādes tīmekļvietnē:
Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00 Direktore apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 16.00 – 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 20043706 vai e-pastu LNA@arhivi.gov.lv
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:45
12.00-13.00 pusdienas pārtraukums
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka, bibliotēkas vadītāja: Rita.Bogdanova Kontakti: tālrunis +371 29630541, e-pasts: Rita.Bogdanova1@arhivi.gov.lv, biblioteka@arhivi.gov.lv Atrašanās vieta: Šķūņu ielā 11, Rīga, LV - 1050, 207. kabinets
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:45
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk LNA) lasītavās ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar LNA uzkrātajiem dokumentiem un uzziņu sistēmu. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata. Pieejams e-pakalpojums reģistrācijai darbam arhīvu lasītavās. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
2. Konsultācijas Valsts institūcijām saņemt konsultācijas arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos.
3. Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkā pieejami šādi pakalpojumi : Literatūras izsniegšana no bibliotēkas fonda Bibliogrāfisko sarakstu sagatavošana Uzziņu sniegšana un konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem un literatūras pasūtīšanu Kopiju izgatavošana (maksas pakalpojums) Ekskursija pa bibliotēku (jāpiesaka iepriekš pa telefonu)
4. Ekskursijas LNA aicina studentu, skolēnu, darba kolektīvu un citu interesentu grupas uz ekskursijām, lai iepazītos ar arhīva vēsturi, darbību, glabātavām, sagatavotajām dokumentu izstādēm, interesantākajiem dokumentiem. Ik gadus noteiktā laikā valsts arhīvs rīko “Atvērto durvju dienas”, kas saistītas ar arhīvu dokumentu un darbības popularizēšanas aktivitātēm un pasākumiem, kuras var apmeklēt ikviens interesents. Latvijas Nacionālais arhīvs ir atvērts sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām, izglītības un kultūras iestādēm, lai īstenotu kopējus ar arhīvu dokumentu izmantošanu saistītus pasākumus.
5. Privāto arhīvu akreditācija Privāto arhīvu akreditāciju nosaka Arhīvu likuma 24. un 25.pants un 2011 .gada 3.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Privātu arhīvu akreditācijas kārtība”. Dokumentus privātu arhīvu akreditācijai var iesniegt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijā papīra formā vai elektroniski. Lēmumu par akreditāciju pieņem viena mēneša laikā pēc akreditācijas iesnieguma saņemšanas. Konsultācijas par privātā arhīva akreditāciju var saņemt pa tel. 29802322 vai e-pastu arta.rengarte@arhivi.gov.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta (turpmāk MK) Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvā var pieprasīt informāciju par: par darba gaitām, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, policijā; par nekustama un kustama īpašuma piederību, apsaimniekošanu, atsavināšanu, nacionalizāciju; par tiesu spriedumiem (civillietās un krimināllietās), notariālo darbību dokumentiem (testamenti, līgumi u.c.); par civilstāvokli: dzimšanas, laulību, miršanas reģistrāciju (no ierakstiem baznīcu grāmatās līdz 1914. gadam ieskaitot); par pilsonību, tautību; par dzīvesvietu, ģimenes sastāvu, uzvārda maiņu; par adopciju, aizbildniecību, atrašanos bērnu namos; par atrašanos ieslodzījumā Latvijā, deportāciju uz Krieviju, iekļaušanu kulaku sarakstos; par atrašanos ārstniecības iestādēs, slimības vēsturi; par piederību sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, partijām; par ievešanu un izvešanu no Latvijas, atrašanos koncentrācijas nometnēs, spaidu darbos, darba dienestā Latvijā un citās Eiropas valstīs vācu okupācijas laikā (1941-1945); par institūciju, organizāciju, uzņēmumu, iestāžu vēsturi, dzimtas vēsturi, citiem jautājumiem. Pieprasījumu iesniedz jebkurā arhīva struktūrvienībā, nosūta pa pastu vai e-pastu. Arhīva izziņu var pieprasīt arī tiešsaistē izmantojot e-pakalpojumu. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.
3. Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavošana Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem). Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavo par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Arhīvs uzsāk ģenealoģiska pētījuma izpildi pēc avansa saņemšanas. Avansa apmērs ir 70 EUR.
4. Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
5. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana LNA izgatavo arhīva dokumentu kopijas: Papīra dokumentu kserokopijas un digitālās kopijas Fotodokumentu kopijas Skaņas dokumentu kopijas Audiovizuālo dokumentu kopijas Arhīva dokumentu kopijas var pasūtīt: Iesniedzot rakstisku pieprasīju Atlasot dokumentus arhīva lasītavā Izmatojot e-pakalpojumu tiešsaistē Arhīvs izsniedz: Apliecinātas arhīva dokumentu kopijas, kas ir noformētas ar apliecinājuma uzrakstu, līdz ar to tās ir ar juridisku spēku un var būt par pamatu valsts un pašvaldību institūciju administratīvo aktu izdošanai, Neapliecinātas arhīva dokumenta kopijas, kas noformētas, norādot tikai dokumenta identifikatoru, izmantojamas informatīviem un pētnieciskiem mērķiem. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Privātpersonu konsultēšana arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos LNA konsultē privātpersonas (fiziskus vai juridiskus privāto tiesību subjektus) dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos. Konsultācijas sniedz klātienē un attālināti. Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijā. Konsultācijas tiek sniegtas par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Atzinumu un/vai ieteikumu sagatavošana arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos Pēc klienta (fiziska vai juridiska privāto tiesību subjekta) pieprasījuma Latvijas Nacionālā arhīva speciālists izpēta konkrētu arhīvu vai dokumentu pārvaldības jautājumu un izstrādā atzinumu rakstiskā formā. Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijā. Atzinumi vai konsultācijas tie sniegtas par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
8. Tematiska ekskursija arhīvā Latvijas Nacionālais arhīvs pēc pieprasījuma organizē tematiskas maksas ekskursijas arhīvā par klientu interesējošu tēmu. Ekskursijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
9. Audiovizuālā dokumenta noskatīšanās vai skaņas dokumenta noklausīšanās Latvijas Valsts kinofotodokumentu arhīvā ir iespējams noskatīties audiovizuālo dokumentu vai noklausīties skaņas dokumentu no arhīva krājuma, izmantojot speciālu aprīkojumu. Dokumenta noskatīšanās vai noklausīšanās ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
10. Dokumentu iesiešana Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu iesējuma oriģinālā šuvuma daļēju vai pilnīgu atjaunošanu. Pakalpojuma ietvaros klients nogādā dokumentu arhīvā. Arhīva speciālists veic dokumentu iesiešanu. Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā. Dokumenti tiek iesieti par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
11. Dokumentu restaurācija Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu restaurāciju. Restaurācija ir darbību kopums, ko veic dokumentiem ar bojājumu vai bojāšanās pazīmēm, lai palēninātu to vecošanu un maksimāli atjaunotu to oriģinālo stāvokli, izmantojot atgriezeniskus materiālus. Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā restaurējamo dokumentu, arhīva speciālisti apzina veicamos darbus un veic dokumenta restaurāciju. Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā. Dokumenti tiek restaurēti par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
12. Papīra un kartona kompleksā analīze Latvijas Nacionālajā arhīvā veic papīra un kartona kompleksā analīzi, kas ietver pH vērtību mērījumus, šķiedru sastāva noteikšanu un mehānisko īpašību novērtēšanu. Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā analizējamā materiāla paraugu, arhīva darbinieki veic analīzes un sagatavo atzinumu par analīžu rezultātiem. Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā. Papīra un kartona kompleksā analīze tiek veikta par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
13. Dokumentu sakārtošana un pieņemšana valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai iek veikta par maksu, kas noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
14. Semināra organizēšana dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos Latvijas Nacionālais arhīvs organizē apmācību un informatīvos seminārus dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos. Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijā. Semināru organizēšana ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
15. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus. Dokumentus pieņem glabāšanā Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīgā) vai attiecīgajā zonālajā valsts arhīvā (reģionos). Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
16. Izziņas sagatavošana par dokumentu pieņemšanu/nepieņemšanu valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs likvidatoriem un maksātnespējas administratoriem izsniedz izziņu par dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un par īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmākās glabāšanas vietas saskaņošanu, kā to paredz Komerclikums, Biedrību un nodibinājumu likums un Maksātnespējas likums. Pakalpojumu var pieprasīt struktūrvienībā, kurā dokumenti nodoti glabāšanā, vai Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamentā. Izziņas izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
17. Glabātavas un glabājamo vienību fiziskā un mikrobioloģiskā apsekošana Latvijas Nacionālā arhīva darbinieks pēc pieprasījuma dodas uz objektu, veic vides apsekošanu un mikrobioloģiskā fona kontroli, novērtē glabāšanas faktorus un to atbilstību standartu un normatīvo aktu prasībām, veic glabājamo vienību fizisko un sanitāri higiēnisko pārbaudi. Pārbaudes rezultātā izstrādā atzinumu par glabāšanas apstākļu atbilstību prasībām un ieteikumus to uzlabošanai. Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā. Glabātavas un glabājamo vienību fiziskā un mikrobioloģiskā apsekošana ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
18. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta MK Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālais arhīvs Šķūņu iela 11, Rīga Valsts īpašums 1640 6538
Teritorijas kopējā platība (m2):

1470

Papildu informācija par ēkām:

Ēkas Šķūņu ielā 11, Rīgā iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Iznomātājs - VNĪ. Nomas līgums līdz 23.05.2031.

ĒKAS: pieejamība

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Šķūņu iela 11, Rīga 1470

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
LNA 176 1086,74 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

176