Lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini

Sistēma: valsts informācijas sistēma „Latvijas digitālā kultūras karte”, kas sastāv no publiski pieejama Portāla un ierobežotas pieejamības Darba vides.

Sistēmas pārzinis: Kultūras informācijas sistēmu centrs, juridiskā adrese Tērbatas ielas 53-2, LV- 1011, Rīga, Latvija; elektroniskā pasta adrese: info@kis.gov.lv; tālrunis: 67843084.

Centrs: Kultūras informācijas sistēmu centrs (www.kis.gov.lv).

Portāls: https://www.kulturasdati.lv, kurā publicēti publiskojamie kultūras jomas statistikas dati, kas glabājas Darba vidē.

Darba vide: Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos nr.291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā” noteikto statistikas datu aizpildīšanas, iesniegšanas, apstiprināšanas un glabāšanas risinājums, kas pieejams tikai normatīvajos aktos noteiktajam autorizētam personu lokam.

Autorizācija: tiesību piešķiršana lietot noteiktus Sistēmas resursus caur Lietotāja autentifikāciju.

Autorizācijas dati: lietotāja vārds un parole Lietotāja konta izveidei un pārvaldībai.

Autentifikācija lietotāja atpazīšanas process, kura gaitā noskaidro, vai lietotājs ir pilnvarots izmantot datus, programmas vai ierīces, kā arī noteiktus Sistēmas darbības režīmus.

Publiskais lietotājs: persona, kura izmanto Portālu bez Autentifikācijas.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Portāla Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi) nosaka Centra pārziņā esošās Portāla izmantošanas kārtību un ir saistoši visiem Publiskajiem lietotājiem.
2.2. Lietošanas noteikumu mērķis ir identificēt Portāla lietotājus, noteikt to tiesības un pienākumus.
2.3. Sistēmas Pārzinis ir Centrs.

3. Lietotāji

3.1. Portāla lietotāji ir Publiskie lietotāji.

4. Portāla lietošana

4.1. Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem visu diennakti, t.sk.mobilajās ierīcēs.
4.2. Portāla darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla vai Sistēmas uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
4.3. Publiskajam lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem, kā arī ievērot tos. Lietojot Portālu vai veicot jebkādas aktivitātes Portālā, ir uzskatāms, ka attiecīgais Publiskais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Portālā publicētajiem Lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.
4.4. Portāla sadaļā “Par portālu” publicēta paskaidrojošā informācija par Portāla saturu, uzbūvi un lietošanas iespējām.
4.5. Publiskajiem lietotājiem ir iespēja visus neskaidros jautājumus uzdot Sistēmas pārzinim, nosūtot jautājumu uz e-pastu info@kulturaskarte.lv. Atbilde Publiskajiem lietotājiem tiek sniegta ne ilgāk kā 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā.

5. Lietotāja tiesības un pienākumi

5.1. Lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Publiskajiem lietotājiem.
5.2. Publiskajam lietotājam ir tiesības izmantot Portāla funkcionalitāti, pakalpojumus un saturu, kādi tie ir Portāla lietošanas brīdī.
5.3. Publiskajam lietotājam ir tiesības uzdot un saņemt jautājumus par Portāla lietošanas kārtību, pakalpojumiem, konstatētiem kļūdas ziņojumiem vai nepieejamību uz e - pastu info@kulturaskarte.lv.
5.4. Publiskajam lietotājam ir aizliegts:
5.4.1.    veikt darbības, kas būtu vērstas uz Sistēmas drošības aizsardzības sistēmu apiešanu vai bojāšanu;
5.4.2.    pielietot rīkus, programmatūru vai citus līdzekļus, kas nodrošina procesu automatizāciju Sistēmā;
5.4.3.    jebkādā veidā veicināt rasu, etnisko, reliģisko vai cita veida naidu, veicināt vai aicināt uz vardarbību;
5.4.4.    aizskart vai pārkāpt trešo personu tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, patentu, preču zīmju u.c.);
5.4.5.    veikt jebkādas citas apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības.
5.5. Lietošanas noteikumu neievērošana, tiek uzskatīta par Sistēmas integritātes apzinātu bojājumu un Sistēmas drošības apdraudējumu.
5.6. Publiskais lietotājs nes pilnu atbildību par sekām, kas var iestāties sakarā ar Lietošanas noteikumu neievērošanu vai trešo personu likumisko tiesību aizskaršanu.
5.7. Publiskais lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu, likumisko tiesību aizskārumu un zaudējumiem, kas var rasties Centram vai trešajām personām sakarā ar Sistēmas Lietošanas noteikumos un normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu no Publiskā lietotāja puses.

6. Autortiesības

6.1. Centram ir tiesības Sistēmā un Portālā publiski pieejamo saturu indeksēt, pārpublicēt vai izmantot pēc saviem ieskatiem.
6.2. Tiklīdz Centram kļūst zināms par varbūtēju autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu sakarā ar aizsargāta darba publicēšanu Sistēmā vai Portālā, Pārzinis, pēc iespējas nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, un bez brīdinājuma dzēš šādu saturu no Sistēmas vai Portāla.
6.3. Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, Publiskajam lietotājam jānorāda informācijas avots – https://www.kulturasdati.lv. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informācijas avotu – https://www.kulturasdati.lv ir obligāta.
6.4. Visas mantiskās autortiesības attiecībā uz Sistēmu un Portālu pieder Centram. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī, ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas varētu rasties Centram skarā ar autortiesību aizskārumu.
6.5. Sistēmā ievadītie publiskie dati tiek nodoti sabiedriskā īpašumā (Public Domain). Pārzinis nodrošina Sistēmā esošo publisko datu kopīgu izmantošanu vai tās nodošanu atkalizmantošanai.

7. Centra tiesības un pienākumi

7.1. Par Sistēmas un Portāla nepārtrauktas darbības nodrošināšanu ir atbildīgs Centrs.
7.2. Par Portālā pieejamiem pakalpojumiem un to pieejamajiem aprakstiem ir atbildīgs pakalpojuma turētājs.
7.3. Centrs sniedz un koordinē atbilžu sniegšanu uz pakalpojumu saņēmēju uzdotajiem jautājumiem, konstatētiem Sistēmas un Portāla kļūdas ziņojumiem vai nepieejamību.
7.4. Centram ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Publisko lietotāju, jebkurā brīdī grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
7.5. Centram ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Publisko lietotāju, jebkurā brīdī mainīt Portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Publiskajam lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.
7.6. Centram ir tiesības uzkrāt un apstrādāt pakalpojumu sniegšanas ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, kā arī citu informāciju, kuru Publiskais lietotājs nodeva Sistēmai, nosūtīja vai pārraidīja caur Sistēmu.
7.7. Centrs neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Sistēmas darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Publiskā lietotāja iekārtās, elektroniskā pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, interneta tīkla darbības traucējumi vai Publiskā lietotāja datora neatbilstība Sistēmas izmantošanas noteikumiem.
7.8. Centrs nav atbildīgs par jebkādiem tīšiem, nejaušiem, izrietošiem zaudējumiem vai soda sankcijām, kas radušās vai var rasties Publiskajam lietotājam, izmantojot Sistēmu.
7.9. Visi strīdi, kas rodas starp Centru un Publisko lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

PAR PORTĀLU

PRIVĀTUMA ATRUNA

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA PORTĀLĀ