Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000131

Adrese:

"Bejas skola", Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64354401 25664432 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mudīte Rusakova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009479984

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0539

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

545A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēkas vēsture: Vadoties pēc Alūksnes zonālā valsts arhīva izziņas par Bejas Bibliotēku teikts: Alūksnes apriņķa DDP izpildu komitejas dokumentos - 1946. gada 20. novembra sēdes protokolā Nr. 19 ir ziņas, ka Bejas pagastā darbojas Bejas pagasta bibliotēka. Alūksnes apriņķa Bejas pagasta DDP izpildu komitejas dokumentos - 1947. gada 20. oktobrī sastādītajā pagasta uzņēmumu un iestāžu sarakstā ir iekļauta Bejas pagasta bibliotēka, kas atradās Bejas pagasta Bejā. Paziņojam, ka Alūksnes apriņķa Bejas pagasta DDP izpildu komitejas un Bejas ciema DDP izpildu komiteja 1944.- 1947. gada dokumenti saglabājušies nepilnīgi un esošajos nav ziņu par Bejas ciema bibliotēkas dibināšanu.

Darbība:

Bejas bibliotēka ir viena no divām publiskajām bibliotēkām pagastā. Bibliotēka ir Alūksnes pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu , elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir kļuvusi par informācijas, izglītības, atpūtas un izklaides ieguves centru un orientēta uz bibliotēkas lietotāju vajadzību un interešu apmierināšanu. Bibliotēkas darbība galvenokārt ir vērsta uz: Iespieddarbu komplektēšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu; Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanu un uzklausīšanu; Uzziņu un informācijas sniegšanu; Literatūras un tematisko izstāžu, pasākumu rīkošanu; Darbu ar bērniem un jauniešiem, to iesaistīšanu lasīšanā; Novadpētniecības materiālu vākšanu; IT ieviešanu bibliotēkā un IT apmeklētāju apkalpošanu; bibliotēkas publicitāti; iesaistīšanos lasīšanas veicināšanas projektos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai www.news.lv
3. Datori un internets Datoru un bezvadu interneta pieslēguma izmantošana
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Bejas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)- (pasta izdevumi jāsedz pašiem)
6. Elektroniskais katalogs Elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novada bibliotēku elektroniskajos katalogos http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
7. Literatūras izstādes un tematiskie pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus
8. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopiju sagatavošana un izdruka :
1.1. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,07
1.2. Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) EUR 0,11
1.3. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,14
1.4. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,21
1.5. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,28
1.6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,57
1.7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,85
2. Skenēšana gb - EUR 0,14
3. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
4. Ekrāna iznomāšana Diena - EUR 4,27
5. Laminēšana A4 formāta lapa gb - EUR 0,36
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1975

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1869

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

106

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4615

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

396

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1768
Seriālizdevumi 2847
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 213

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

656

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6742

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 228 0 5392
Seriālizdevumi 428 0 1350
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 67 0 953

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3