Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Kontaktinformācija

Adrese:

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Signe Pujāte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
67228985 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
LNKC

Padotība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

2012

Misija:

Veidot radošu, pašapzinīgu, tolerantu un kultūratbildīgu nāciju. Stiprināt latvisko kultūrapziņu un radīt labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm.

Darbība:

LNKC darbības mērķis Īstenot valsts politiku kultūras un radošās industrijas izglītības, nemateriālā kultūras mantojuma, dziesmu un deju svētku tradīcijas un ar to saistītajās tautas mākslas jomās. LNKC funkcijas un darbības virzieni 1. Īstenot kultūras un radošās industrijas izglītības politiku, sekmējot kultūras un radošo industriju izglītības attīstību. 2. Koordinēt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. 3. Veicināt tautas mākslas procesa daudzveidību un nepārtrauktību un rosināt aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā. 4. Veicināt dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba saglabāšanu. LNKC iekļaujas Kultūras procesu pārvaldības un sadarbības struktūrā Latvijā

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Starptautiskā sadarbība:
Nr. Projekta nosaukums Sadarbības dalībnieki, norise, rezultāts Notiek Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
1 Baltijas valstu komiteja Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un attīstībai Baltijas valstu komiteja Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un attīstībai ir platforma, kas apvieno par Dziesmu un eju svētku tradīciju atbildīgo institūciju pārstāvu un atbilstošo nozaru ekspertus no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Komitejā no katras valsts deleģēti 6 pārstāvji, kopumā 18 komitejas locekļi.
2 Latvijas dalība UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai darbā 2006.gada 20.aprīlī Latvija pievienojās UNESCO* Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (turpmāk – Konvencija). Latvijā Konvencija ir apstiprināta ar likumu „Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu”.