Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Pienenīte, Pieniņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Valentīna Limane 29324443 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Darbība:

1. Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošana, sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšana; 2. Veselīga dzīvesveida popularizēšana un īstenošana sabiedrībā; 3. Vides aizsardzība, vēsturisko objektu apzināšana un kopšana, pasākumu izstrāde un īstenošana to saglabāšanai, publicitātes veicināšana, baznīcu un kapsētu saglabāšanai nepieciešamo līdzekļu piesaiste, projektu piesaiste un īstenošana un citi pasākumi; 4. Nevalstiskā un publiskā sektora sadarbības veicināšana dažādās mērķa grupās, radot vienlīdzīgas attīstību iespējas visām iedzīvotāju grupām lauku un pilsētu teritorijās, informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana, telpu aprīkojumu iegāde un citu pasākumu veikšana, kā rezultātā tiktu apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinātu cilvēku konkurētspēju darba tirgū; 5. Veicināt priekšnosacījumus un sadarbību ar vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, sabiedriskajām, reliģiskajām, saimnieciskajām organizācijām un uzņēmējiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistot sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai, realizēt lauku telpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, izstrādājot un īstenojot dažādus projektus, vienlaicīgi veicinot arī nodarbinātības attīstību lauku un pilsētas teritorijā; 6. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, dabas, tautas tradīciju, vērtību popularizēšana, kultūras mantojuma ilgtspējīga saglabāšana, tūrisma attīstības un pasākumu veicināšana, kultūras dzīves un sporta pasākumu īstenošana valsts un pārrobežu sadarbībā; 7. Veicināt garīgās kultūrvides uzturēšanu, attīstīt procesus, kas vērsti uz garīgās kultūrvides saglabāšanu, piesaistot ziedojumus un dāvinājumus, iesaistīt iedzīvotājus šo kultūrprocesu apritē un apmaiņā starp novadiem un starpvalstu sadarbībā; 8.Visu citu, biedrībām atļauto valsts likumdošanā, darbību un pasākumu īstenošana.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība