Kontaktinformācija

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola 63182390 27842839 @
Direktores vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava 63182392 22041224 @
Biroja vadītāja p.i. Sintija Subota 63182392 27843190 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Šmitenbergs 63122633 @
Krājuma nodaļas vadītāja Dace Valdmane 63122633 @
Komunikāciju nodaļas vadītāja p.i. Kristīne Ozola 20247001 @
Projektu vadītāja Egita Volinska 20247001 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Tukuma muzejs ir pašvaldības iestāde, kuras darbību koordinē un nodrošina Tukuma novada Dome. Tukuma muzeja sastāvā ir 7 muzeji jeb teritoriālās struktūrvienības: Tukuma Mākslas muzejs (1936), Pastariņa muzejs (1967), Mākslas galerija „Durvis” (1988), Tukuma Audēju darbnīca (1988), Durbes pils (1991), Pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” (1995) un Džūkstes Pasaku muzejs (2002, Tukuma muzeja sastāvā iekļauts 2010), kas veic krājuma komplektēšanas, pētniecības un izglītojošā darba uzdevumus.

Misija:

Tukuma muzejs, saglabājot un pētot daudzveidīgo Ziemeļaustrumkurzemes mantojumu, veido izpratni par vēstures gaitu, mākslas vērtībām un kultūras daudzveidību, iedzīvina latviskās tradīcijas un izceļ etniskās īpatnības, lai, izglītojot un iepriecinot vietējo kopienu un plašāku sabiedrību, īpaši bērnus, veicinātu savstarpēju toleranci, stimulētu radošas izpausmes un lepnumu par savu kultūrvidi.

Darbība:

Tukuma muzejs ir Tukuma novada pašvaldības iestāde, kas realizē valsts kultūrpolitiku novada kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā. Tukuma muzejam ir piešķirts reģionāla muzeja statuss. Kultūras ministrijas Lēmums 01.03.2019., NR.2.5-2-9.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Jaunā mājas lapa darbojas no 2019. gada aprīļa.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Tukuma muzeja komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Tukuma novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas piļu un muzeju asociācija, Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), International organisation "Bridging Ages"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena
Papildu informācija:

Šajā sadaļā ir norādīti Tukuma muzeja administrācijas, Krājumu nodaļas, Saimniecības nodaļas un Komunikācijas nodaļas darba laiki. Tukuma muzeja struktūrvienību darba laiki ir norādīti pie katra muzeja.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dienas biļete pieaugušajiem. 5,00 EUR Ieeja visos muzejos vienas dienas ietvaros: Durbes pils, Tukuma Mākslas muzejs, Tukuma Pils tornis Mākslas galerija "Durvis", Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs, Džūkstes Pasaku muzejs
2 Tukuma muzeja krājuma izmantošana Maksas pakalpojuma cenrādis pieejams Tukuma muzeja mājaslapā: https://www.tukumamuzejs.lv/pictures/Tukuma_muzeja_cenradis_01.06.2022..pdf
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma muzeja Nolikums 26.01.2022 prot. Nr.1, 79. §.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 29.04.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzejā 01.04.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas 21.08.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes "Tukuma muzejs" Nolikums 30.03.2022 prot. Nr. 6, 23.§.
2 Tukuma muzeja Zinātniski metodiskās padomes Nolikums 20.12.2022
3 Tukuma muzeja Krājuma komisijas Nolikums 19.12.2022
4 Tukuma muzeja Konservācijas un restaurācijas padomes Nolikums 29.12.2022
5 Tukuma muzeja Iepirkumu komisijas Nolikums 06.01.2015
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Tukuma muzejā 27.12.2017
7 Tukuma muzeja arhīva ekspertu komisijas reglaments 09.01.2014
8 Tukuma muzeja Ugunsdrošības instrukcija 02.01.2019
9 Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 25.05.2022 prot. Nr.9, 34. §.
10 Tukuma muzeja reglaments 14.12.2022
11 Tukuma muzeja izstāžu Nolikums 20.04.2016
12 Arhīva pārvaldības reglaments 09.01.2013
13 Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2019-2023 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
14 Tukuma muzeja Ētikas kodekss 13.01.2020
15 Tukuma muzeja Krājuma darba politika 2019-2023 29.04.2020
16 Tukuma muzeja Komunikācijas darba politika 2019-2023 17.12.2018
17 Tukuma muzeja pētniecības darba politika 2019-2023 17.12.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

98314

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

73803

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

649

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

472

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 378 348
6. Citi iegūšanas veidi 260 113

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

67

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Iespieddarbi Restaurācija 10
2 Iespieddarbi Konservācija 30
3 Rakstiskais (vēstule uz bērza tāss) Restaurācija 1
4 Gleznas Restaurācija 1
5 Grafikas Konservācija 2
6 Keramikas trauki Restaurācija 10
7 Tekstīlijas Konservācija 8
8 Lietiskie Konservācija 5
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Durbes muižas apbūve Durbes pils apkārtmūra konservācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Skulptūra. Teodors Zaļkalns. Dzejnieces Aspazijas (Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, 1865-1943) krūšutēls. 1931. (uzskaites apzīmējums TMNM Pgm 9376) 1 KK-15, 20.09.2022. nodots Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris” īpašumā, saskaņā ar 2022. gada 4. oktobra Vienošanos Nr. 1-9/V/4/2022, kas noslēgta starp Tukuma muzeju un VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, reģistrēta 03.10.2022. Nr. MUZ/1-9/22/82 Nr. MUZ/1-2.1/22/45, 04.10.2022.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3317

Vienību skaits, kas netika atrastas:

19

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

23916

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

3111

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

2356

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Muzeju kolekciju tīkls www.meandrs.lv 1313
Europeana colections www.europeana.eu 236

Muzeja pieejamība

Papildu informācija:

Visās Tukuma muzeja struktūrvienībās kopā 2022. gadā: Apmeklējumu skaits kopā 40226 Individuālie 23477 Skolēni grupās 6412 Ārzemnieki grupās 650 Pārējie grupās 2559 Pārējie 7126 Bezmaksas apmeklējumu kopskaits 28994 Apmeklējumu skaits un informācija par katra muzeja pieejamību ir norādīta katras Tukuma muzeja struktūrvienības profilā, sadaļā "Komunikācija ar sabiedrību".

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agrita Ozola Ernests Birznieks-Upītis un Pastariņa muzejs laiku lokos. 1 30 Muzeju darbinieki un interesenti

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

0

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sadarbība un kontakti ar vācbaltiešiem, Tukumā, pa e-pastu, personīgi Iegūt materiālus un informāciju pētniecībai par 1. pasaules karu u. c. saistībā ar Tukuma novadu 2022 André fon Kleists u. c. vācbaltieši Jēna Vācija
2 Tikšanās ar Petru fon Štrombergu un viņas ģimeni Kandavā, Štempeļmuiža (Štromberga muiža) Nodibināt kontaktus ar Štrombergu dzimtu, iegūt materiālus par dzimtas pārstāvjiem – Latvijas brīvības cīnītājiem 30.05.2022 Petra v. Stromberg, Dace Šūlmane Vācija
3 Lielvircavas muižas ekspozīcijas atklāšana Jelgavas novada Platones pagastā Nodibināt un uzturēt sakarus, lai iegūtu materiālus pētnieciskajam darbam 09.07.2022 Peter von Klopmann, Magnus von Klopmann Spānija
4 Tikšanās VFR vēstnieku Kristianu Heltu (Christian Heldt) Tukumā 1) VFR vēstniecības vainaga nolikšana Tukuma Brāļu kapos pie kritušo Baltijas landesvēra brīvprātīgo plāksnēm; 2) Iepazīstināt vēstnieku ar Durbes pili, izstādi “Krustcelēs” (A. Ozola); 3) Pārrunāt par turpmākajām sadarbības iespējām. 10.11.2022 VFR vēstniecība Vācija
5 Teksta sagatavošana - informācijas stendam par Pūres muižu Precizēt informāciju par Pūres muižu 11.07.2022 Kristians Evers (Christian Ewers) Vācija
7 Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Pārstāvēt Tukuma muzeju no Latvijas Bridging Ages International Bridging Ages International/Giresun pašvaldība Giresun Turcija
8 Projekts. Practises ans Chalelenges of Mnemonistic Pluralisms in Baltic History Museums Padomju laika mantojuma interpretācijas pētniecība Baltijas muzeju ekspozīcijās 2021-2023 Tartu Universitātes Mākslu un humanitāro zinātņu fakultātes Kultūras pētniecības institūts Tartu Igaunija
9 Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēdes, gadskārtējā konference Tukuma muzeja un Durbes pils atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 2022 Baltijas piļu un muzeju asociācija, Raudondvaris pils Kauņa Lietuva
10 Izstādes “Sibīrijas vēstules” sagatavošana Popularizēt dokumentāro mantojumu, UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” un ar to saistīto cilvēku likteņstāstus. 2022 Strasbūras Nacionālā universitātes bibliotēka Strasbūra Francija
11 Starptautiska konference Aktualizēt E. Birznieka-Upīša lomu latviešu sabiedrībā Baku 2022 Azerbaidžānas vēstniecība Latvijā Tukums Latvija
12 Ceļojums laikā Baltijas jūras reģionā kopienas stiprināšanai/ Baltic Sea Time Travels for Community Building Attīstīt kompetences muzejpedagoģijā un kultūras mantojuma izglītībā, tostarp metodes “Ceļojums laikā” izmantošanā muzejā un ārpus tā 2022-2024 Kalmāras komūnas muzejs, Gdaņskas vēstures muzejs (Polija), Igaunijas nacionālais muzejs (Igaunija), Gargždai rajona muzejs (Lietuva), Bērnu un jauniešu izglītības organizācija BARK Kalmāra Somija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sadarbība ar vācbaltiešiem, Tukums Iegūt materiālus pētniecībai par 1. pasaules karu Tukuma muzeja vajadzībām 26.08.2021 André fon Kleists Jēna Vācija
2 Labiekārtošanas darbi Tukuma Vācu kapsēta Kultūrvēsturiska objekta saglabāšana: novietot 2002. gada vētrā sagāzto ievērojamu tukumnieku K. G. Dannenberga un goda pilsoņa K. E. Hauzena kapa pieminekļus Tukuma Vācu kapsētā to sākotnējā stāvoklī 26.08.2021 André fon Kleists, Ilze Strautmane, brīvprātīgie palīgi Tukums Latvija
3 Tikšanās VFR vēstniecības rezidencē Rīgā, Mežaparkā 30 gadadienas atzīmēšana kopš Vācijas FR diplomātiskā misija Latvijā un pirmais VFR vēstnieks grāfs Hāgens fon der Venge, saukts Lambsdorfs, uzsāka savu darbību Rīgā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 30.09.2021 VFR vēstnieks Rīgā Christian Heldt un Alexandra von Schuhmann-Heldt Rīga Latvija
4 Sadarbība ar VFR vēstniecību Latvijā Iepazīstināt bijušo VFR vēstnieku grāfu Hāgenu fon der Venge, sauktu Lambsdorfu, tagadējo vēstnieku Kristianu Heldtu un Aleksandru Šūmani-Heldtu ar TM muzeja veikumu vācbaltiešu vēstures izpētē, aktuālajiem projektiem; apmeklēt vācbaltiešu piemiņas vietu Tukuma Brāļu kapos 02.10.2021 Rīgā Christian Heldt un Alexandra von Schuhmann-Heldt Brizule, Tukums, Brāļu kapi Latvija
5 Sadarbība un kontakti ar vācbaltiešu ģimenēm, Kurzemes Apvienotajiem fondiem, Vācbaltiešu Ģenealoģijas biedrību, Vācbaltiešu apvienību u. c. Iegūti materiāli pētniecībai Tukuma muzeja vajadzībām, finansiāls atbalsts sadarbības projektam „Par dzimteni un Latviju. 1918–1920” pa e-pastu, klātienē Vācija
6 Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Pārstāvēt Tukuma muzeju no Latvijas Bridging Ages International 17.03.21, 19.-20.10.21 Bridging Ages International/Kalmāras Komūnas muzejs Kalmāra Zviedrija
7 Projekts. Practises ans Chalelenges of Mnemonistic Pluralisms in Baltic History Museums Padomju laika mantojuma interpretācijas pētniecība Baltijas muzeju ekspozīcijās 2021-2023 Tartu Universitātes Mākslu un humanitāro zinātņu fakultātes Kultūras pētniecības institūts Tartu Igaunija
8 Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēdes, gadskārtējā konference Tukuma muzeja un Durbes pils atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 30.09.; 6.-8.10.21 Baltijas piļu un muzeju asociācija/Kalmāras Komūnas muzejs Kalmāra/ZOOM Zviedrija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēde, Virborga, Krievija Tukuma muzeja un Durbes pils atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 11.-16.02. 2020 Viborgas muzeju apvienība Viborga Krievija
2 Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Pārstāvēt Tukuma muzeju kā Bridging Ages Latvija 17.11.2020 Bridging Ages International/Kalmāras Komūnas muzejs Kalmāra Zviedrija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma muzejs Harmonijas iela 7, Tukums Pašvaldības īpašums 1880
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Harmonijas iela 7. Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

0

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: