Kontaktinformācija

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola 63182390 27842839 @
Direktores vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava 63182392 22041224 @
Biroja vadītāja Solvita Važa 63182392 27843190 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Šmitenbergs 63122633
Krājuma nodaļas vadītāja Dace Valdmane 63122633 @
Komunikāciju nodaļas vadītāja p.i. Egita Volinska 20247001 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Tukuma muzejs ir pašvaldības iestāde, kuras darbību koordinē un nodrošina Tukuma novada Dome. Tukuma muzeja sastāvā ir 7 muzeji jeb teritoriālās struktūrvienības: Tukuma Mākslas muzejs (1936), Pastariņa muzejs (1967), Mākslas galerija „Durvis” (1988), Tukuma Audēju darbnīca (1988), Durbes pils (1991), Pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” (1995) un Džūkstes Pasaku muzejs (2002, Tukuma muzeja sastāvā iekļauts 2010), kas veic krājuma komplektēšanas, pētniecības un izglītojošā darba uzdevumus.

Misija:

Tukuma muzejs, saglabājot un pētot daudzveidīgo Ziemeļaustrumkurzemes mantojumu, veido izpratni par vēstures gaitu, mākslas vērtībām un kultūras daudzveidību, iedzīvina latviskās tradīcijas un izceļ etniskās īpatnības, lai, izglītojot un iepriecinot vietējo kopienu un plašāku sabiedrību, īpaši bērnus, veicinātu savstarpēju toleranci, stimulētu radošas izpausmes un lepnumu par savu kultūrvidi.

Darbība:

Tukuma muzejs ir Tukuma novada pašvaldības iestāde, kas realizē valsts kultūrpolitiku novada kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā. Tukuma muzejam ir piešķirts reģionāla muzeja statuss. Kultūras ministrijas Lēmums 01.03.2019., NR.2.5-2-9.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Jaunā mājas lapa darbojas no 2019. gada aprīļa.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Tukuma muzeja komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Muzeja veikals

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

9655

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Tukuma novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas piļu un muzeju asociācija, Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), International organisation "Bridging Ages"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma muzeja Nolikums 23.12.2020 prot. Nr.27, 58. §.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 29.04.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzejā 29.01.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas 21.08.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja Izglītojošās darbības Nolikums 26.11.2009 prot. Nr. 11, 7.§.
2 Tukuma muzeja Zinātniski metodiskās padomes nolikums 16.01.2013
3 Tukuma muzeja Krājuma komisijas nolikums 28.12.2013
4 Tukuma muzeja Konservācijas-restaurācijas komisijas nolikums 28.12.2013
5 Tukuma muzeja Iepirkumu komisijas Nolikums 06.01.2015
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Tukuma muzejā 27.12.2017
7 Tukuma muzeja arhīva ekspertu komisijas reglaments 09.01.2014
8 Tukuma muzeja Ugunsdrošības instrukcija 02.01.2019
9 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 23.12.2020 prot. Nr.27, 73. §.
10 Tukuma muzeja reglaments 29.04.2020
11 Tukuma muzeja izstāžu Nolikums 20.04.2016
12 Arhīva pārvaldības reglaments 09.01.2013
13 Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2019-2023 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
14 Tukuma muzeja Ētikas kodekss 13.01.2020
15 Tukuma muzeja Krājuma darba politika 2019-2023 29.04.2020
16 Tukuma muzeja Komunikācijas darba politika 2019-2023 17.12.2018
17 Tukuma muzeja pētniecības darba politika 2019-2023 17.12.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

97666

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

73331

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2085

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

2004

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 75 72
6. Citi iegūšanas veidi 1954 1876

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

228

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Keramikas, porcelāna trauki Restaurācija 24
2 Krāsns podiņi Restaurācija 3
3 Grāmatas, dokumenti un iespieddarbi Restaurācija 9
4 Gleznas Restaurācija 3
5 Mēbeles Restaurācija 1
6 Grāmatas un iespieddarbi Konservācija 122
7 Mēbele Konservācija 1
8 Gleznas Konservācija 19
9 Lietiskie priekšmeti, t.sk. mēbeles Konservācija 38
10 Lietiskie priekšmeti Konservācija 8
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Durbes muižas apbūve Durbes pils apkārtmūra 2 arku konservācija 2
2 Durbes muižas kalpu māja Manteļskursteņa dūmvadu atjaunošana 1
3 Durbes pils Rekonstruēti Durbes pils lielās zāles krāsns dekoratīvie noslēgumi 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Audums (uzskaites apzīmējums TMNM Pgm 9493) 1 KK-24, 12.08.2021. Izmantots Džūkstes apkārtnes vīrieša tērpa rekonstrukcijas izgatavošanai, tērps pieņemts krājumā 13.08.2021., uzskaites apzīmējums TMNM 43722 Nr. MUZ/1-2.1/21/46, 20.09.2021.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5255

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

20805

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

4116

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

3763

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Muzeju kolekciju tīkls www.meandrs.lv 1313
Europeana colections www.europeana.eu 236

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 2
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 8 8
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Agrita Ozola Zentenes “Bisnieki” Latvijas vēstures kontekstā 01.10.2019 01.04.2022 Publikācija Liepājas Universitātes krājumam turpinās
2 Agrita Ozola Tukuma vecpilsētas namu vēsture 01.02.2021 31.12.2023 Raidījuma “Ielas garumā” satura sagatavošana; videoprezentācija “Brīvības laukums Tukumā” turpinās
3 Agrita Ozola Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss 01.01.2021 30.04.2021 Pieteikuma sagatavošana UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālajam reģistram pabeigts
4 Agrita Ozola Zēbergu dzimta 01.03.2021 30.12.2021 Referāts RTU zinātniskajā konferencē turpinās
5 Inta Dišlere Muižu un to īpašnieku dzimtu vēsture 03.01.2021 30.12.2021 pasākumu un izglītojošā darba programmu izstrādei pabeigts
6 Inta Dišlere Tukuma novada vēsture, Latvijas atbrīvošanas karš 1918–1920 29.04.2021 30.12.2021 Durbes pils ekspozīcijas „Krustcelēs” papildināšana, katalogs pabeigts, darbs pie kataloga turpinās
7 Inta Dišlere Tukuma novada vēsture, 1941. gada deportācijas - 1941. gada 14. jūnijā izsūtītie no tagadējā Tukuma novada Sēmes pagasta 03.01.2021 17.05.2021 Sagatavot materiālu 80. gadadienai kopš 1941. gada deportācijām pabeigts
8 Inta Dišlere Tukuma novada vēsture, Otrais pasaules karš - Ernesta Pfeffera piedalīšanās Otrā pasaules kara operācijās Tukuma novadā 26.01.2021 28.02.2021 Vēsturiskā izziņa pabeigts
9 Inta Dišlere Tukuma novada vēsture, barikāžu laiks 1991. gadā un Latvijas neatkarības atjaunošana 18.02.2021 04.05.2021 Raksti ASV latviešu izdevumam „Čikāgas ziņas” pabeigts
10 Inta Dišlere Tukuma pilsētas vēsture - par Tukumu hercogistes laikos, Tukuma pilsētas ģerboņiem, Tukumā rīkotajām lauksaimniecības iestādēm; Par Pils tornis, Policijas ēka, Pils iela un Lielā iela 03.01.2021 30.12.2021 Popularizēt Tukuma pilsētas vēsturi, stāstīt par ievērojamiem tukumniekiem - raidījumam "Ielas garumā" pabeigts
11 Inta Dišlere Novadnieki - Par Z. A. Meierovicu, Ž. Šteimani, Foigtu dzimtu, G. Zemgalu, T. Haļāpinu, Ķezberu dzimtu, Bordeliusu dzimtu, K. F. Vatsonu, fon der Rekēm 03.02.2021 30.12.2021 Vēsturiskā izziņa pabeigts
12 Inta Dišlere Krājuma priekšmetu zinātniskā izpēte un priekšmetu piesaiste 10.01.2021 30.12.2021 papildināt zinātnisko informāciju par krājuma priekšmetiem pabeigts
13 Santa Silava Džūkstes vēsture 06.01.2015 30.12.2021 Raksts par Džūkstes vēsturi turpinās
14 Santa Silava Lancenieku skolas skolotāju darbība: T.Strautmanis un Džūkstes 327. mazpulks. 01.03.2019 30.12.2021 Raksts Tukuma novada kultūrvēstures 13. sējumā turpinās
15 Santa Silava Tukuma keramika 01.09.2020 31.12.2021 Izstādes plāns pabeigts
16 Santa Silava Medicīnas iestādes Durbes pilī 01.09.2020 31.12.2021 Izstādes plāns turpinās
17 Santa Silava Ūdens mucas pielietojums lauku sētā 04.08.2021 31.12.2021 Ekspozīcijas plāns, ekspozīcijas sadaļa pabeigts
18 Līva Lielmane Tukuma keramika 03.04.2021 03.06.2023 Tukuma muzeja keramikas kolekcijas katalogs turpinās
19 Rūdolfs Brūzis Arheoloģija - "Bisnieku" viensētas pagraba izpēte 20.09.2021 02.11.2021 Sagatavota vēsturiskā izziņa pagraba rekonstrukcijai pabeigts
20 Rūdolfs Brūzis Arheoloģiskie pētījumi Tukuma, Z. A. Meierovica laukumā 06.04.2018 25.03.2021 Arheoloģisko pētījumu nepieciešamība un metodes. sagatavots raksts Tukuma novada kultūrvēstures rakstu krājumam UN METODES pabeigts
21 Rūdolfs Brūzis Arheoloģiskās senlietas Tukuma muzeja krājumā 25.02.2020 30.12.2021 Arheoloģisko senlietu katalogs turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola Brīvības laukums Tukumā Tukuma muzeja Youtube kontā 2 lpp.
2 Inta Dišlere Liepāja un Tukums – atbalsta punkti cīņai pret lieliniekiem 1919. gadā Piemares ļaudis un likteņi, Liepājas Universitātes rakstu krājums 4. Liepāja: Liepājas universitātes izdevniecība, 2021 133.–166. lpp.
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopā lasāmas bērniem un pieaugušajiem. (papildus tirāža ) 279 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 E. Volinska, I.M. Gintere Reklāmas kartiņa Durbes pils 200 gab.
2 E. Volinska, I.M. Gintere Reklāmas kartiņa Tukuma Mākslas muzejs 200 gab.
3 E. Volinska, I.M. Gintere Reklāmas kartiņa Tukuma pilsētas vēstures “Pils tornis” 200 gab.
4 E. Volinska, I.M. Gintere Reklāmas kartiņa Mākslas galerija “Durvis” 200 gab.
5 E. Volinska, I.M. Gintere Reklāmas kartiņa Tukuma Audēju darbnīca 200 gab.
6 E. Volinska, I.M. Gintere Reklāmas kartiņa Pastariņa muzejs 200 gab.
7 E. Volinska, I.M. Gintere Reklāmas kartiņa Džūkstes Pasaku muzejs 200 gab.
8 L. Lielmane Apsveikuma pastkarte ar muzeja krājuma priekšmetu Svečturis eklektikas stila formās “Priecīgus Ziemassvētkus! Gaišu un Laimīgu Jauno gadu!” 100 gab.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Agrita Ozola Deviņu Latvijas muzeju kolekcija: Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. 23 slaidi Referāta tēzes Latvijas Universitātes 79. zinātniskajā konferencē Zinātņu vēstures un muzeoloģijas sekcijā, 15.03.2021.
2 Agrita Ozola/Inta Dišlere Pils iela Tukumā 5 lpp. Raidījums “Ielas garumā”, Pils iela Tukumā
3 Agrita Ozola Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14.jūnija deportācijām. Tukuma muzeja glabātās liecības. 1 lpp. Informācija Tukuma pilsētas kultūras namam piemiņas pasākuma scenārijam
4 Agrita Ozola Pieteikums Lestenes Brāļu kapu ansambļa iekļaušanai valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā 4 lpp. Pieteikums NKMP atbilstoši Tukuma novada Domes lēmumam, 25.08.21
5 Agrita Ozola/Inta Dišlere Lielā iela Tukumā 3 lpp. Raidījums “Ielas garumā”, Lielās ielas stāsti
6 Agrita Ozola/Inta Dišlere Informācija par namiem Brīvības laukumā, Dārza ielā, Elizabetes ielā, Harmonijas ielā 9 lpp. Teksti informatīvajām plāksnītēm pie namiem
7 Agrita Ozola, Santa Silava Tukuma muzeja 85 gadu jubilejas izstāde “ARTEFACTUM” 5 lpp raksts pašvaldības laikrakstā "Tukuma Novada Ziņas"
8 Santa Silava Skolotājs Roberts Teodors Strautmanis (1879 – 1937) 6 lpp. referāts, prezentācija 12 slaidi
9 Rūdolfs Brūzis Arheoloģiskie pētījumi Tukuma, Z. A. Meierovica laukumā 15 lpp. referāts
10 Rūdolfs Brūzis Tukuma pilsētas arheoloģija 5 lpp. Raidījums “Ielas garumā”.
11 Agrita Ozola, Dace Valdmane, Anita Neimane, Līva Lielmane Brīvības laukums Tukumā 44 kadri video
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola, Inta Dišlere, Inese Šīmane, Ekspozīcijas “Krustcelēs” papildināšana. Durbes pilī 43 lpp.
2 Agrita Ozola, Santa Silava TM 85. gadu jubilejas izstādes “ARTEFACTUM” koncepcija, plāns 37 lpp.
3 Santa Silava Ekspozīcija "Ūdens lauku sētā" 5 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R. Brūzis “Arheoloģija Tukuma pilsētā: No pilskalna līdz pilsētai” Veidot priekšstatu par arheoloģijas nozīmi pilsētas vēstures izzināšanā. 5 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

2220

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

3072

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā kartotēka 569
Sistemātiskā kartotēka 569
Priekšmeta saglabātības kartīte 150
Restaurācijas pases 27
Krājuma priekšmetu uzskaites datu bāze excel formātā 3986 4730

Muzeja pieejamība

Papildu informācija:

Apmeklējumu kopskaits Tukuma muzeja visās struktūrvienībās 2021. gadā: 17 584 No tiem individuālie apmeklējumi: 13 388 Skolēni grupās: 1 720 Ārzemnieki grupās: 16 Pārējie grupās: 1 528 Pārējie apmeklējumi: 896 Bezmaksas apmeklējumu skaits: 11 432 Informācija par apmeklējumu skaitu katrā Tukuma muzeja apskates vietā publiski pieejama Latvijas Digitālajā kultūras kartē un tās publiskajā daļā, Latvijas Kultūras datu portālā Tukuma muzeja struktūrvienību profilos, statistikas sadaļā Sadaļā uzrādītas muzeja izglītojošās aktivitātes, ko veidojuši un organizējuši Tukuma muzeja vadības/ administrācijas darbinieki, tostarp arī ārpus muzeja.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

1

Lekciju skaits muzejā:

4

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

120

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

1

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agrita Ozola Deviņu Latvijas muzeju kolekcija: Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. Referāts Latvijas Universitātes 79. zinātniskajā konferencē Zinātņu vēstures un muzeoloģijas sekcijā, 15.03.2021 1 30 Pētnieki, muzeju darbinieki
2 Agrita Ozola Ernests Birznieks-Upītis un Pastariņa muzejs laiku lokos. Referāts Jaunatnes radošo mākslu simpozijā „Sirdsvārdi Latvijai” PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.10.09.2021 1 60 Skolotāji, skolēni
3 Agrita Ozola Zēbergu dzimta un tās saistība ar Rīgas Politehnikumu un Rīgas Politehnisko institūtu. Rīgas Tehniskās universitātes 62. starptautiskajā konferencē “Inženierzinātņu vēstures sekcijā.08.10.2021 1 30 Pētnieki, muzeju darbinieki
4 Agrita Ozola Tukuma muzejs skolām. Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs.27.08.2021 1 50 Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāji
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agrita Ozola Muzejpedagogu iniciatīvas “Nedarbnīca” seminārs/ Zoom 2017 1 80 muzejpedagogi
2 Agrita Ozola Muzejpedagogu vasaras seminārs Alūksnē “Kas māk, tas māk no abi gali” 2019 1 40 muzejpedagogi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Diskusija. Lestenes muzeja nākotnes soļi. 09.07.2021 Lestene 1 12 Latviešu karavīru piemiņas ekspozīcijas atbalstītāji
2 Igaunijas Nacionālā muzeja un Tukuma muzeja seminārs 13.07.2021 Tukuma muzejs 1 8 muzejpedagogi

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

0

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sadarbība ar vācbaltiešiem, Tukums Iegūt materiālus pētniecībai par 1. pasaules karu Tukuma muzeja vajadzībām 26.08.2021 André fon Kleists Jēna Vācija
2 Labiekārtošanas darbi Tukuma Vācu kapsēta Kultūrvēsturiska objekta saglabāšana: novietot 2002. gada vētrā sagāzto ievērojamu tukumnieku K. G. Dannenberga un goda pilsoņa K. E. Hauzena kapa pieminekļus Tukuma Vācu kapsētā to sākotnējā stāvoklī 26.08.2021 André fon Kleists, Ilze Strautmane, brīvprātīgie palīgi Tukums Latvija
3 Tikšanās VFR vēstniecības rezidencē Rīgā, Mežaparkā 30 gadadienas atzīmēšana kopš Vācijas FR diplomātiskā misija Latvijā un pirmais VFR vēstnieks grāfs Hāgens fon der Venge, saukts Lambsdorfs, uzsāka savu darbību Rīgā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 30.09.2021 VFR vēstnieks Rīgā Christian Heldt un Alexandra von Schuhmann-Heldt Rīga Latvija
4 Sadarbība ar VFR vēstniecību Latvijā Iepazīstināt bijušo VFR vēstnieku grāfu Hāgenu fon der Venge, sauktu Lambsdorfu, tagadējo vēstnieku Kristianu Heldtu un Aleksandru Šūmani-Heldtu ar TM muzeja veikumu vācbaltiešu vēstures izpētē, aktuālajiem projektiem; apmeklēt vācbaltiešu piemiņas vietu Tukuma Brāļu kapos 02.10.2021 Rīgā Christian Heldt un Alexandra von Schuhmann-Heldt Brizule, Tukums, Brāļu kapi Latvija
5 Sadarbība un kontakti ar vācbaltiešu ģimenēm, Kurzemes Apvienotajiem fondiem, Vācbaltiešu Ģenealoģijas biedrību, Vācbaltiešu apvienību u. c. Iegūti materiāli pētniecībai Tukuma muzeja vajadzībām, finansiāls atbalsts sadarbības projektam „Par dzimteni un Latviju. 1918–1920” pa e-pastu, klātienē Vācija
6 Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Pārstāvēt Tukuma muzeju no Latvijas Bridging Ages International 17.03.21, 19.-20.10.21 Bridging Ages International/Kalmāras Komūnas muzejs Kalmāra Zviedrija
7 Projekts. Practises ans Chalelenges of Mnemonistic Pluralisms in Baltic History Museums Padomju laika mantojuma interpretācijas pētniecība Baltijas muzeju ekspozīcijās 2021-2023 Tartu Universitātes Mākslu un humanitāro zinātņu fakultātes Kultūras pētniecības institūts Tartu Igaunija
8 Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēdes, gadskārtējā konference Tukuma muzeja un Durbes pils atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 30.09.; 6.-8.10.21 Baltijas piļu un muzeju asociācija/Kalmāras Komūnas muzejs Kalmāra/ZOOM Zviedrija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēde, Virborga, Krievija Tukuma muzeja un Durbes pils atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 11.-16.02. 2020 Viborgas muzeju apvienība Viborga Krievija
2 Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Pārstāvēt Tukuma muzeju kā Bridging Ages Latvija 17.11.2020 Bridging Ages International/Kalmāras Komūnas muzejs Kalmāra Zviedrija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma muzejs Harmonijas iela 7, Tukums Pašvaldības īpašums 1880
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Harmonijas iela 7. Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

4578

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 2312
Krājuma telpas 628
Pārējās telpas 1638

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: