Dagdas novada folkloras kopa "Olūteņi"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Vadītājs:

Inta Viļuma

Tālrunis:

26123157

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1996

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Folkloras kopa “Olūteņi” sevi pieteica 1996. gada Ziemassvētkos, kad neliela entuziastu grupa, pēc Andrupenes draudzē savāktā folkloras materiāla, izveidoja pirmo programmu, kuru piedāvāja plašākai sabiedrībai. Kopš pašas dibināšanas folkloras kopu „Olūteņi” vada Inta Viļuma.

Misija:

Izzināt un popularizēt novada tradicionālās kultūras mantojumu, rosināt skolu jaunatni un iedzīvotājus dot savu ieguldījumu novada nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā.

Darbība:

Darbības pamatā ir tautas tradīciju izzināšana, apgūšana un tālāka popularizēšana. Kopas dalībnieki vāc Dagdas novada folkloras materiālus, kurus izmanto savās programmās. Atseviškos gadījumos tiek izmontoti arī citu Latvijas novadu folkloras materiāli. Ļoti plašs un daudzveidīgs ir arī priekšnesumu tematiskais apjoms - gadskārtu ieražu, ģimeņu godu, mitoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas. Plaši tiek pētītas maskošanās tradīcijas. Kopas dalībnieki uzstāšanās reizēs labprāt iesaista kopīgā darbībā arī klausītājus.

Nodarbības notiek:

Dagdas novada Folkloras centrā piektdienās plkst.19.00

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

14

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 2 12
14-24 gadi 2
25-44 gadi 1 3
45-61 gads 1 7

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Folkloras kopas repertuāru veido gadskārtu ieražu, ģimeņu godu, mitoloģisko, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas, mūzika un rotaļas no Dagdas un citiem Latvijas novadiem. Plaši pētījumi veikti vietējās (kaitu) maskošanās tradīcijas izzināšanā, kā rezultātā ir izveidotas daudzas masku programmas.

Iegūtās atzinības

Atzinības 2019.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
25.01. Kultūras centra Gada balle Dagdas novada pašvaldības Apliecinājums Inta Viļuma Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2018" pasākums "Vasaras Saulgriežu svētki Dagdā" spilgtākais kultūras pasākums Dagdas novadā 2018.gadā
Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
10.,11.02. XIX Starptautiskais masku tradīciju festivāls Kārsavā Uzslava Dagdas folkloras kopas "Olūteņi" masku grupai KAITYS – par tradīcijas izrādīšanu
10.,11.02. XIX Starptautiskais masku tradīciju festivāls Kārsavā Uzslava / III vieta Dagdas folkloras kopai "Olūteņi" individuālo masku skatē
21.06. Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2018" pasākums Vasaras Saulgriežu svētki Dagdā Latvijas Nacionālā kultūras centra pateicība Dagdas folkloras kopai "Olūteņi" un vadītājai Intai Viļumai par veikumu Starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica 2018"
07.07. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Folkloras diena Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicība Dagdas folkloras kopai "Olūteņi" (vadītāja Inta Viļuma) par radošu ieguldījumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Folkloras dienā
30.06.-08.07. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicība Dagdas folkloras kopas "Olūteņi" vadītājai Intai Viļumai par ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku radīšanā
Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
11.03. Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate I kategorija Dagdas folkloras kopa "Olūteņi"
21.06. “Baltica 2018” modelēšanas pasākums Vasaras saulgriežu svētki Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicība Dagdas folkloras kopai "Olūteņi" par radošu ieguldījumu Vasaras Saulgriežu svinēšanā
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
09.07. II Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivāls "Fest" Dagdā Cildinājums Dagdas folkloras kopai „Olūteņi” (vadītāja Inta Viļuma) par māksliniecisko sniegumu II Starptautiskajā baltkrievu dziesmu un deju festivālā "Fest" Dagdā.
29.12. Folkloras kopas "Olūteņi" 20 gadu jubilejas pasākums "Rakstu raksti" Kultūras ministrijas Atzinības raksts Dagdas novada Folkloras centra un folkloras kopas "Olūteņi" vadītājai Intai Viļumai par nozīmīgu ieguldījumu novada tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un tālāknodošanā, pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu, izzinot novada lietišķās mākslas, tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas un mutvārdu tradīcijas.
29.12. Folkloras kopas "Olūteņi" 20 gadu jubilejas pasākums "Rakstu raksti" Nacionālā kultūras centra Atzinības raksts Folkloras kopai "Olūteņi" (vadītāja Inta Viļuma) par ieguldījumu tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, sveicot kopas 20 gadu jubilejā.
29.12. Folkloras kopas "Olūteņi" 20 gadu jubilejas pasākums "Rakstu raksti" Dagdas novada pašvaldības Atzinības raksts Dagdas folkloras kopas "Olūteņi" vadītājai Intai Viļumai par latvisko tradīciju kopšanu un popularizēšanu, sveicot kopas 20 gadu jubilejā.
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
30.01. Dagdas novada pašdarbnieku saiets Cildinājums Folkloras centra vadītājai Intai Viļumai par aktīvu, radošu darbību kultūras jomā, par tradīciju attīstīšanu un saglabāšanu Dagdas novadā.
11.07. Starptautiskais baltkrievu folkloras festivāls "Fest" Dagdā Cildinājums Dagdas folkloras kopai „Olūteņi” (vadītāja Inta Viļuma) par dalību Starptautiskajā baltkrievu folkloras festivālā "Fest" Dagdā.
Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
31.01.-02.02. X Daugavpils Starptautiskais folkloras festivāls Pateicība Dagdas folkloras kopai „Olūteņi” (vadītāja Inta Viļuma) par tautas tradīciju daudzināšanu un piedalīšanos X Daugavpils Starptautiskajā folkloras festivālā.