Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Vadītājs/ direktors:

Ērika Zarovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Ērika Zarovska 26604876 26604876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Dibinātājs:

Krāslavas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Krāslavas iela, Indra, Indras pag., Krāslavas nov.

Pasta adrese:

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Darbība:

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kura nodrošinās profesionālās ievirzes dejas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. Galvenie uzdevumi • Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmi, kura nepieciešama lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē. • Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju. • Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Koncerti 1
Izstādes 2
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Konkursi 1