Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Vadītājs/ direktors:

Ērika Zarovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Ērika Zarovska 26604876 26604876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4274902148

Reģistrācijas datums:

03.03.2010

Dibinātājs:

Krāslavas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Krāslavas iela, Indra, Indras pag., Krāslavas nov.

Pasta adrese:

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

109

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

Indras Mākslas skola dibināta 1991. gada 30. maijā ( 1991. gada 30. maija Krāslavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmums Nr.78) un savu darbību 1991. gada 1. septembri uzsāka Indras pamatskolas telpās. Skolu no 1991. gada maija līdz 2004. gada augustam vada direktors Roberts Urbanovičs un tajā uzsāka mācības skolēni, kuriem tika piedāvāts mācīties mūzikas nodaļas klavierspēles klasē, akordeona klasē, trompetes klasē kā arī mākslas nodaļā. 1993. gadā līdzās esošajām nodaļām tiek organizēta deju nodaļa. 2002. gadā mūzikas nodaļa tiek slēgta sakarā ar nelielo audzēkņu skaitu. Sākot ar 2002. gada 27.jūlijā izglītības reformas ietvaros skola tiek reorganizēta par profesionālās ievirzes izglītības iestādi un tās nosaukums mainīts uz „Indras pagasta Mūzikas un mākslas skola”. Skola ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs ar Valsts mazo ģerboni . Mācības skolā notiek valsts valodā. No 2004. gada augusta skolas direktore ir Ērika Zarovska. Skola pašlaik atrodas Indras Kultūras nama ēkas 2. stāvā. Skolā mācās audzēkņi no Indras, Robežnieku un Piedrujas pagastiem. Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas vizuāli plastiskajā mākslā un dejā. 2009. gadā skolas nosaukums tiek mainīts uz „Indras Mākslas un mūzikas skola”.Indras Mākslas un mūzikas skola pašlaik īsteni profesionālās ievirzes izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 001 , īstenošanas ilgums 2455 stundas/ 7 gadi Deja 20V 212 101, īstenošanas ilgums 2033 stundas / 6 gadi.

Misija:

• Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē. • Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju. • Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

Darbība:

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Skolas uzdevumi ir: • nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā un dejā; • sagatavot izglītojamos mākslas un dejas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei; • veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi; • veicināt kultūrvides attīstību skolā, ciematā un novadā; • racionāli izmanto izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Zīmējumu izstāde "Indra" Indras KN 01.02.2019 10.02.2019 Izglītības programmas "Vizuāli plastiskās mākslas " audzēkņu darbu izstāde veltīta Indras vārda dienai.
2 Zīmējumu izstāde "Ieskaties" Pašizklaides centrs "Laimes muzejs Indrā" 28.06.2019 31.12.2019 „Ieskaties”. Kāpēc un kur jāskatās? Daudzus gadus Indras Mākslas un mūzikas skolas pedagogs Māris Susejs ar saviem audzēkņiem pēta Latgales koka arhitektūru. Tā ir mūsu kultūrvēstures bagātība, kura pamazām aiziet nebūtībā. Saprast koka arhitektūras vērtību, saskatīt tajā skaisto māca Maris Susejs saviem audzēkņiem. Daudzu gadu garumā Māris ir pievērsis savu audzēkņu uzmanību šai tēmai. Sakrājušies neskaitāmi darbi, kuros jaunie mākslinieki attēlo Latgalē sastopamos koka logus, pēta to uzbūvi un apdari. Izvēloties interesantākos darbus plenēra laikā, tika veidota gleznojumu izstāde „Ieskaties”, kura tika atklāta 28. jūnijā un ir apskatāma Indras Laimes muzejā.
3 Laikmetīgās dejas uzvedums "Vasaras nakts mistērija" 2 Krāslavas pils komplekss 21.06.2019 21.06.2019 Izglītības programmas "Dejas pamati" audzēkņi vasaras saulgriežu vakarā piedāvāja skatītājiem laikmetīgās dejas uzvedumu "Vasaras nakts mistērija" pedagogi Lidija Trušele, marta Andrukoviča. Martas Andrukovičas horeogrāfija
4 Keramikas darbu izstāde "Lieli putni, mazi putni" Indras KN 10.11.2019 10.12.2019 Izglītības programmas "Vizuāli plastiskās mākslas " audzēkņu keramikas darbu izstāde "Lieli putni , mazi putni" veltījums Latvijas putniem. Pedagogs Ē. Zarovska.
5 Ziemassvētku deju uzvedums Indras KN 18.12.2019 18.12.2019 Skolas audzēkņu Ziemassvētku uzvedums, kurā deja tiek apvienota ar pantonīmu, skatuves runu un citām mākslas performancēm.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Plenērs Indras ciematā Indra 26.06.2019 28.06.2019 Jūnijā nogalē Indrā norisinājās interesants un saturīgs pasākums – mākslas plenērs. Plenērā piedalījās jaunieši no Indras, Robežnieku un Piedrujas pagastiem, kuri ir mācījušies vai arī pašlaik mācās Indras Mākslas un mūzikas skolā. Plenēra dalībniekiem vajadzēja īstenot sarežģītu uzdevumu - apgūt grafiti tehniku un uzgleznot kvalitatīvu grafiti gleznojumu. Plenēra dalībniekiem grafiti tehnikas apguves process sākās ar teoriju un skicēšanu. Pēc tam plenēra dalībnieki apguva praktiskās iemaņas darbā ar grafiti krāsām – krāsu baloniņiem. Pēc apmācību procesa plenēra dalībniekus gaidīja nopietns darbs – grafiti sienas gleznojuma izveide. Gleznojuma tēma - dzelzceļš. Pēc ilga un nopietna darba plenēra dalībniekiem izdevās izveidot gleznojumu, kurš kļūs par interesantu mākslas objektu ciemata vidē.
2 Laikmetīgās dejas meistarklases Indras Mākslas un mūzikas skola 19.08.2019 21.08.2019 Izglītības programmas "Dejas pamati" audzēkņu meistarklases uzlabojot laikmetīgās dejas prasmes un iemaņas . Pedagogi M.Andrukoviča, L.Trušele.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Deju dienas koncerts Krāslavas KN 27.03.2019 27.03.2019 Izglītības programmas "Dejas pamati" audzēkņi piedalījās Deju dienai veltītajā koncertā.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Zīmējumu konkurss "Ģederta Eliasa mīklu minot" Jelgavas MMS 07.03.2019 23.04.2019 Izglītības programmas "Vizuāli plastiskās mākslas " audzēkņi piedalījās konkursā ar saviem darbiem. Ieguva atzinības un skatītāju simpātiju balvas.
2 Mans Raiņa dzejolis Raiņa muzejs Jasmuiža 27.03.2019 30.05.2019 Izglītības programmas "Vizuāli plastiskās mākslas " audzēkņi piedalījās konkursā ar saviem darbiem. Divi audzēkņi ieguva atzinības.
3 Latgales reģiona mūsdienu deju skate Daugavpils 10.05.2019 10.05.2019 Izglītības programmas "Dejas pamati" audzēkņi piedalījās skatē ar divām dejām un ieguva divas 1. pakāpes.