Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013494

Adrese:

Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Koledžā 64807215 25650631 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Šperga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2642

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.05.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1863

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.05.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AP53399

Akreditācijas datums:

30.05.2018

Akreditācijas termiņš:

31.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēkas darbības mērķi:  līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;  darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;  iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot, visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus Attīstīt izglītojamo informācijas ieguves prasmes. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju. Atbalstīt un piedalīties izglītojošos un profesionālajos pasākumos un programmās, nepieciešamības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Darbība:

Izglītojošā funkcija – uzlabotu un pilnveidotu zināšanas, prasmes un spējas gan pamata mācību un profesionālajos priekšmetos, gan fakultatīvajos pulciņos (diskusijas ar audzēkņiem, problēmu kopīga risināšana, drosme nezināt un kopīgi meklēt atbildes). Pedagoģiskā funkcija – nodrošināšana ar atbilstošu pedagoģisko un metodisko literatūru. Saikne ar mācību darbu, estētiskā audzināšana, lasītāja kā radošas personība veidošana un attīstīšana (līdzdarboties bibliotēkas aktivitātēs). Kultūras funkcija – iemāca izzināt sevi, pasauli, lasīšanas kultūras veidošana (mīlestība pret grāmatu). Popularizēšanas funkcija – sniedz informāciju audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem (grāmatu izstādes, apskati, disputi, konkursi, interesantu klubu veidošana u,c.). Sociālā funkcija – gūst sociālo pieredzi un attīsta prasmi dzīvot sabiedrībā, cienot sevi un citus, mācās sadarboties un strādāt komandā, vienoties saskaņot viedokļus, mācās pieņemt lēmumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 17:00
Otrdiena 15:00 17:00
Ceturtdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana Visiem skolas izglītojamajiem tiek nodrošinātas mācību grāmatas saskaņā ar mācību programmu. Grāmatu klāsts tiek regulāri papildināts un atjaunots. Pedagogiem ir iespēja regulāri saņemt jaunākos metodiskos materiālus.
2. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Jaunu lietotāju reģistrācija, autorizācijas datu izsniegšana bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājiem. Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā.
3. Kopēšana un drukāšana Kopēšana un drukāšana mācību procesa nodrošināšanai.
4. Lasīšanas veicināšana (bibliotekāras stundas, viktorīnas, piedalīšanās dažādos projektos u.c.). Attīstīt skolēnu informācijprasmes.
5. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzei Letonika.lv.
6. Krājuma izsniegšana un starpbibliotēku abonements Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās uz noteiktu laiku. Kā arī iespēja izmantot bibliotēkas fondu (bibliotēkas mācību un pamatfondu) starpbibliotēku abonementu.
7. Pasākumi un izstādes skolēniem un pedagogiem Izglītojoši pasākumi un izstādes skolēniem un pedagogiem.
8. Bibliotekārās stundas Sadarbībā ar grupu audzinātājām tiek izstrādātas un piedāvātas bibliotekārās stundas.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

103,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

137

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

105

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1502

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1502
Pieaugušie 368
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1134

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3451

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1146

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3451
Grāmatas 3366
Seriālizdevumi 82
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 685
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

32

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

12164

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 32 12164
Grāmatas 32 12164
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 32 6606

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1