Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000544

Adrese:

Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742

Darbojās 2018.gadā:

Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektronisk
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēka
Citas iestādes vietne Ciblas novada pašvaldības mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Baziļeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009185719

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0582

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

397A

Akreditācijas datums:

14.07.2015

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Sākums:

Pušmucovas pagasta bibliotēka darbojas kopš 1956. gada. Tā atradās ciema kluba telpās. No Nautrēnu ciema padomes bibliotēkas uz Pušmucovu tika pārvestas 515 grāmatas. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Marija Sešķele. Ilggadēja tās vadītāja un kultūras dzīves organizētāja Pušmucovas pagastā bija Helēna Probuka, viņa aktīvi darbojās Pušmucovas kultūras dzīvē no 1962. līdz 1990. gadam, kad tika ievēlēta par Pušmucovas pagasta valdes priekšsēdētāju.

Darbība:

Pušmucovas pagasta bibliotēkas misija - būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru, bibliotēkas un globālos informācijas resursus padarīt pieejamus un noderīgus pagasta iedzīvotājiem, ņemot vērā viņu intereses un vajadzības, saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm, iekļauties tālākajā valsts vienotās bibliotēku sistēmas informatizācijas procesā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienlaiks 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošana
2. Uzziņu informācija Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
3. Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

491,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

145

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3028

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2154

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

874

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4332

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

280

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2562
Seriālizdevumi 1770
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 47

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 60
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

361

Izslēgto dokumentu kopskaits:

255

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4172

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3804 101 3905
Seriālizdevumi 255 260 255 260
Elektroniskie resursi 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 198 21 219

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

21

Tematiskie pasākumi:

3