Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012552

Adrese:

Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
27888937 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Césuu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elīna Āboliņa

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

Bibliotēka tika dibināta 1954. gadā reizē ar skolu. Bibliotēku dibinājis tā laika skolas direktors Gustavs Meiers. LRKM Cēsu sanatorijas internātpamatskolas bibliotēkas reģistrācijas apliecību izsniedza 2004. gada 22. martā.. Bibliotēku reģistra numurs: BLB1092

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1) izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu u.c. dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2) bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; 3) bibliotēkas lietotāju informācijpratības veicināšana; 4) iespēja izmantot videoprojektoru mācību satura apguvei un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:30
Piektdiena 09:00 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana skolēniem un skolas darbiniekiem.
Kopēšana, datorizdruka Kopēšanas darbi un datorizdrukas skolēniem un skolas darbiniekiem.
Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Brīvi pieejami skolēniem un skolas darbiniekiem.
Cēsu virtuālais kopkatalogs http://cesis.biblioteka.lv/alise/
Videoprojektors Skolotājiem, lai vadītu interesantas mācību un audzināšanas stundas, brīvi pieejams iepriekš piesakoties.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1882

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

61301

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērzaines ģimnāzija Cēsis, Bērzaines iela 34 Pašvaldības īpašums 1882 61301

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

269

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

183

Pārējie:

86

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9427

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1200

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8227

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5252

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2754

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5206
Kartogrāfiskie materiāli 22
Nošizdevumi 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1621
Bērnu grāmatas 634

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1268

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1896

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10353

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1079 1748 10172
Seriālizdevumi 148 148
Audiovizuālie resursi 36
Kartogrāfiskie materiāli 33 48
Nošizdevumi 2 27
Attēlizdevumi 3 11
Pārējie dokumenti 1 27
Elektroniskie resursi 2 32
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 267 343 3353
Bērnu grāmatas 159 99 2260

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1