Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012887

Adrese:

Skolas iela 1, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860906 @
Bibliotēkā 27056562 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nadīne Jefimova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413900129

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.09.2012

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1339

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2809

Akreditācijas datums:

27.01.2014

Akreditācijas termiņš:

26.01.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Īsti precīzs Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas dibināšanas gads nav zināms. Bet pēc bijušo skolas skolotāju un darbinieku apjautāšanas, par skolas bibliotēkas dibināšanas gadu pieņēmām 1950. gadu, jo jau tad ir bijuši vērojami skolas bibliotēkas aizsākumi. Lai gan pirmais ieraksts inventāra grāmatā veikts 1956. gada 15. augustā. No 2012.gada 1.septembra skolai piešķirts novadnieka, dzejnieka Andreja Eglīša vārds.

Darbība:

Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā; izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu, dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; līdzdalība izglītojošo pasākumu organizēšanā; skolēnu informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošana; intereses par grāmatu lasīšanu veicināšana. Skolas bibliotēkā ir radīta mājīga, draudzīga, atbalstoša, pozitīva un arī rotaļīga gaisotne.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 12:55
Trešdiena 08:20 12:50 Mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena.
Ceturtdiena 12:00 16:30
Piektdiena 10:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Ekskursijas Ekskursijas bibliotēkā.
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējas, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Mācību stundas Skolas bibliotēkā reizēm notiek dažādu mācību priekšmetu stundas, iepriekš skolotāji par to vienojas ar bibliotekāru.
Bibliotekārās stundas Skolas bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas - dažādas tematikas atbilstoši vecuma grupām.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

46,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

192

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

178

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1686

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

868

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

818

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2576

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2223

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2564
Audiovizuālie resursi 8
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1280
Bērnu grāmatas 2

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

178

Izslēgto dokumentu kopskaits:

79

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6125

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 170 79 6063
Audiovizuālie resursi 7 43
Elektroniskie resursi 1 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 164 79 4020

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1