Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Stabu iela 18, Rīga, LV-1011

Vadītājs/ direktors:

Rita Meinerte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Rita Meinerte 67229980 @
Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Grudule 67618775 29486114 @
Direktora vietniece attīstības darbā Sanita Kossoviča 67229980 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2009

Sākums:

Memoriālo muzeju apvienība darbību uzsākusi 2009. gada 1. oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 369 „Par valsts aģentūras „Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve” un valsts aģentūras „Memoriālo muzeju apvienība” izveidi un valsts aģentūras „Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs”, valsts aģentūras „Ojāra Vācieša memoriālais muzejs” un valsts aģentūras „Andreja Upīša memoriālais muzejs” reorganizāciju”.

Misija:

Saglabāt un atklāt kultūras personību memoriālās vides unikalitāti kā jaunrades vietu, kas iedvesmo apmeklētājus iepazīt personības daiļradi un rosina radošumu, attīstot dialogu par kultūrvēstures procesiem un sekmējot nacionālās identitātes stiprināšanu.

Darbība:

Attīstīt muzeju pievilcīgumu, piedāvājot sabiedrībai memoriālo vidi kā mūsdienu kultūras norišu aktīvu sastāvdaļu. Paaugstināt memoriālo muzeju atpazīstamību un prestižu, sniegt kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgu brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām. Atspoguļot latviešu literatūras un kultūras vēstures attīstību caur konkrētas personības un tās dzīves telpas skatapunktu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapas izveidē izvirzīti trīs galvenie pamatprincipi – lakonisms, pārskatāmība un inovācijas. Mājas lapas mērķis ir radīt interesi apmeklēt muzeju un iepazīties ar piedāvājumu realitātē. Memoriālo muzeju apvienības mājas lapu veido 9 informatīvie lauki un informācija par muzeju atjaunošanas projektiem: 1. Aktualitātes: fiksēta aktuālā informācija par norisēm MMA. 2. Apvienība: misija, uzdevumi, struktūra, kontakti, rekvizīti. 3. Muzeji: tekstuāla un vizuāla informācija par katru no sešiem MMA muzejiem: vēsture, misija, pastāvīgais piedāvājums (ekspozīcijas, muzejpedagoģiskās programmas utt.), darba laiks, kontakti, pakalpojumu cenrādis. 4. Personības: radoši un muzejiskā diskursā pasniegta vārdiska un vizuāla informācija par katru no MMA muzeju pārstāvētajām personībām. 5. Muzeja priekšmets: reizi mēnesī viens no sešiem muzejiem sniedz vārdisku un vizuālu informāciju par kādu muzeja priekšmetu. 6. Muzeja raksti: iespēja iepazīties ar muzeju speciālistu pētnieciskā un radošā darba rezultātiem. 7. Arhīvs: informācija par nozīmīgākajām MMA muzejos notikušajām izstādēm, sarīkojumiem, akcijām utt.; veido vienotu MMA norišu hroniku. 8. Dokumenti. 9. Saites uz tiešo sadarbības partneru mājas lapām. 10. Informācija par Raiņa un Aspazijas muzeja un Jāņa Akuratera muzeja atjaunošanu. 2017. gada decembrī veikta mājaslapas piemērošana skatīšanai no mobilajām ierīcēm.

Mājaslapas adrese:

Memoriālo muzeju apvienība

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2017

Kas aktualizē informāciju:

Sabiedrisko attiecību speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Angļu valoda
Krievu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Darba laiki
Ieejas maksa
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

29690

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2022

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

* Nacionālā muzeju krājuma pētniecība, krājuma materiālu informatīvās datu bāzes papildināšana, Andreja Upīša memoriālā muzeja un Ojāra Vācieša muzeja krājuma uzturēšana, eksponēto citu institūciju krājuma priekšmetu saglabāšana. * Personību dzīves un radošās darbības izpēte kultūrvēsturiskā kontekstā. * Nacionālā muzeju krājuma un pētniecības rezultātu pieejamības nodrošināšana, komunikācijas ar sabiedrību evolūcija. * Muzeju ēku un telpu - memoriālās vides - atjaunošana un attīstība. * Muzeju un apvienības darbības un attīstības nodrošināšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Memoriālo muzeju apvienības nolikums 18.12.2012 LR MK noteikumi nr. 927
2. Noteikumi par krājumu O. Vācieša muzeja un A. Upīša memoriālā muzeja Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 22.08.2017
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 14.06.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 16.10.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības plāns 23.03.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija par ugunsdrošības pasākumiem telpās 24.09.2013
2 Memoriālo muzeju apvienības Krājuma komisijas nolikums 09.01.2013
3 Inventarizācijas norises kārtība 02.01.2013
4 Nolikums par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu 02.01.2013
5 Naudas līdzekļu un atsavināšanai paredzēto materiālo vērtību uzskaites noteikumi 04.01.2016
6 Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas nolikums 24.04.2017 Rīkojums nr. 1-2/11/2017
7 Memoriālo muzeju apvienības un Rakstniecības un mūzikas muzeja Krājuma komisijas nolikums 20.06.2017 Saskaņā ar Sadarbības līgumu nr. 3-23/51
8 Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 14.07.2017 Saskaņā ar Sadarbības līgumu nr. 3-23/51
9 Zinātniskās padomes nolikums 08.01.2016 Rīkojums nr. 1-2/1-2016
10 Memoriālo muzeju apvienības vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģija 2017.-2022. gadam 21.08.2017 Apstiprināts Zinātniskās padomes sēdē, protokols Nr. 5-9/5/2017
11 Memoriālo muzeju apvienības Reglaments 14.02.2019 Saskaņots Kultūras ministrijā, Nr.3.3-9/611

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 1
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Sanita Kossoviča Digitālās programmas un rīki. Pasaules pieredze 10.01.2019 05.06.2019 Prezentācija MMA pieredzes pasākumā Pabeigts
2 Sanita Kossoviča Raiņa un Aspazijas muzeja vizuālā identitāte un ekspozīcijas veidošana no A līdz Z 01.09.2019 06.11.2019 Lekcija LU HZL Bakalauru studiju programmas 3. kursa studentiem Pabeigts
3 Sanita Kossoviča Muzeji. Digitālās transformācijas 02.10.2019 20.11.2019 Lekcija LMA Dizaina, interjera, grafiskā iepakojuma un tekstila 3. kursa studentiem Pabeigts
4 Sanita Kossoviča Muzeji kā aktieri 30.10.2019 21.11.2019 Prezentācija MMA pieredzes pasākumā Pabeigts
5 Rita Meinerte Raiņa muzeja "Jasmuiža" galvenās ēkas būvvēsture 20.05.2019 14.06.2019 Prezentācija KM un VNĪ vadošajiem speciālistiem Pabeigts
6 Rita Meinerte Raiņa muzeju izveide, darbība, atjaunošana 20.05.2019 20.12.2019 Referāts konferencē "Viena personība - vairāki muzeji" (Jūrmala), referāts konferencē “XIII Starptautiskie Kupalas lasījumi” (Minska); publikācija izdevumā par Raiņa muzeju "Tadenava" Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Rita Meinerte Raiņa muzeju izveide Tadenavā un Jasmuižā Referāts nolasīts konferencē "Viena personība - vairāki muzeji. Quo vadis" MMA Raiņa un Aspazijas vasarnīcā 26.09.2019. 21 011 zīmes
2 Rita Meinerte Raiņa un Aspazijas muzeju tīkla izveide un attīstība XX un XXI gadsimta ģeopolitisko pārmaiņu ietekmē (Опыт создания и развития сети мемориальных музеев Райниса и Аспазии в условиях геополитеческих изменений ХХ–ХХІ вв.) Referāts nolasīts konferencē "XIII Starptautiskie Kupalas lasījumi” J. Kupalas Valsts literatūras muzejā 24.10.2019.; publicēts: Нам засталася спадчына : ХІІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 75 годдзю Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 24 кастрычніка 2019) / Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2019. - 100-110 с. 23 218 zīmes

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

0

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

5

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzeja izstāde "Donelaitis un viņa laiks", Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Jūrmala Aktualizēt lietuviešu literatūras klasiķa Kristijona Donelaiša poēmu "Gadalaiki", tās tulkojumu vēsturi Latvijā 01.03.-10.04.2020. Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs Kaļiņingrada Krievija
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" eksponēšana, Krievijas kultūras centrs Čehijā, Prāga Uzlabot izpratni par kopīgu vēsturi, bagātībām, kultūras daudzveidību; aktualizēt Raiņa tulkojumu vēsturi čehu valodā, K. Čapeka daiļrades recepciju Latvijā no 16.04.2020. Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs Prāga Čehija
Izstāde "Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists. Divu latviešu dzejnieku stāsts", Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs Uzlabot izpratni par kopīgu vēsturi, bagātībām, kultūras daudzveidību; iepazīstināt Kaļiņingradas iedzīvotājus ar Raiņa un Aspazijas devumu pasaules kultūrā oktobris, 2020 Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs Kaļiņingrada Krievija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" eksponēšana, A. Bloka muzejs-dzīvoklis Uzlabot izpratni par kopīgu vēsturi, bagātībām, kultūras daudzveidību no 07.08.2019. Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs, Sanktpēterburgas vēstures muzejs Sanktpēterburga Krievija
Voiceha Vaisa darbu izstāde no Ā. Mickeviča Literatūras muzeja krājuma, J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejs Iepazīstināt apmeklētājus ar J. Rozentāla laikabiedra poļu mākslinieka V. Vaisa daiļradi; attīstīt izstāžu apmaiņu ar kaimiņvalstu muzejiem 28.08.-26.10.2019. Ādama Mickeviča Literatūras muzejs Varšava Polija
Starptautiska konference "Viena personība - vairāki muzeji, Quo vadis?", Raiņa un Aspazijas vasarnīca Aktualizēt jautājumus par personību muzeju lomu, mērķiem un uzdevumiem mūsdienu kultūras procesos. 25.-27.09.2019. Slobodskas muzeju un izstāžu centrs (Krievija), Lugānas Vēstures arhīvs (Šveice), Ādama Mickeviča Literatūras muzejs (Polija), Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs (Krievija), J. Kupalas valsts literatūras muzejs (Baltkrievija), A. Puškina literatūras muzejs (Lietuva) Slobodska, Lugāna, Varšava, Kaļiņingrada, Minska, Viļņa
Konference “XIII Starptautiskie Kupalas lasījumi”, Jankas Kupalas Valsts literatūras muzejs Attīstīt platformu profesionālās pieredzes un domu apmaiņai, turpmāku sadarbības projektu veidošanu un savstarpēju izstāžu un pētījumu apmaiņu starp muzejiem. Iepazīstināt ar Raiņa un Aspazijas muzeju tīkla un ekspozīciju izveidi muzeju attīstības kontekstā, sniegt ieskatu atjaunotajos muzejos un to ekspozīciju izveides uzdevumos un risinājumos Latvijā un Šveicē. 23.-25.10.2019. Jankas Kupalas Valsts literatūras muzejs Minska Baltkrievija
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" eksponēšana Kopiļas rajona novadpētniecības muzejā (Minskas apgabals, Baltkrievija) Ceļojošās izstādes ekspozīciju papildināt ar baltkrievu dzejnieka Tiškas Gartnova grāmatu, kuras viņš dāvinājis Rainim 1926. gadā Minskā, kopijām. 03.-15.01.2019. Jankas Kupalas Valsts literatūras muzejs Minska Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Rainim un Aspazijai, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām veltītas ekspozīcijas iekārtošana un atklāšana Lugānas Vēstures arhīvā, Šveicē Sabiedrībai pieejama atjaunota Raiņa un Aspazijas muzeja ekspozīcija jaunajās Lugānas Vēstures arhīva telpās bijušajā Kastaņolas Municipalitātes ēkā 15.06.2018. Lugānas Vēstures arhīvs Lugāna Šveice
Starptautisks sadarbības projekts - izstāde Eiropas kultūras mantojuma gada ietvaros Uzlabot izpratni par kopīgu vēsturi, bagātībām, kultūras daudzveidību maijs-decembris, 2018 Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs (Krievija), Jankas Kupalas Valsts Literatūras muzejs (Baltkrievija), Memoriālo muzeju apvienība (Latvija), Aleksandra Puškina muzejs Viļņā un/vai Mairoņa lietuviešu literatūras muzejs Kauņā (Lietuva), Ādama Mickeviča Literatūras muzejs (Varšava) Kaļiņingrada, Rīga, Minska, Viļņa, Kauņa, Varšava Krievija
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" atklāšana, Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs Piecu valstu sešu muzeju kopprojekta un izstādes atklāšana; pieredzes apmaiņa: kultūras mantojuma saglabāšana un aktualizācija Kaļiņingradas apgabalā 03.05.-05.05.2018. Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs Kaļiņinigrada Krievija
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" atklāšana, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Starptautiskas sadarbības izstādes atklāšana; pieredzes apmaiņa: iepazīstināšana ar Latvijas personību muzeju atjaunošanas pieredzi 02.07.-06.07.2018. Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs (Krievija), Jankas Kupalas Valsts Literatūras muzejs (Baltkrievija), A. Puškina literatūras muzejs (Lietuva), Mairoņa Lietuviešu literatūras muzejs (Lietuva), Ādama Mickeviča Literatūras muzejs (Varšava) Rīga, Jūrmala, Jēkabpils novads, Preiļu novads Latvija
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" atklāšana, Ā. Mickeviča Literatūras muzejs Starptautiskas sadarbības izstādes atklāšana; pieredzes apmaiņa: muzeju ekspozīcijas Varšavā 08.08.-09.08.2018. Ādama Mickeviča Literatūras muzejs Varšava Polija
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" atklāšana, A. Puškina literatūras muzejs "Markuči" Starptautiskas sadarbības izstādes atklāšana; pieredzes apmaiņa: Viļņas rakstnieku muzeji 07.09.-08.09.2018. A. Puškina literatūras muzejs Viļņa Lietuva
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" atklāšana, J. Kupalas Valsts Literatūras muzejs Starptautiskas sadarbības izstādes atklāšana; pieredzes apmaiņa: izstāžu darbs J. Kupalas muzejā, rakstnieku muzeju ekspozīcijas Minskā 03.10.-05.10.2018. Jankas Kupalas Valsts Literatūras muzejs Minska Baltkrievija
Izstādes "Valodas un literatūras ceļos" atklāšana, Mairoņa Lietuviešu literatūras muzejs Starptautiskas sadarbības izstādes atklāšana; pieredzes apmaiņa: personību muzeji Kauņā 19.10.-20.10.2018. Mairoņa Lietuviešu literatūras muzejs Kauņa Lietuva
Starptautiskas sadarbības projekta prezentācija un izstādes atklāšana, Kaļiņinas AES Sabiedrības informācijas centrs Starptautiskas sadarbības izstādes atklāšana un Eiropas kultūras mantojuma gadam veltīta projekta prezentācija; pieredzes apmaiņa: iepazīšanās ar kultūras un mākslas centra – mākslinieka V. Bjalinicka-Biruļas vasarnīcas “Čaika” darbu ar sabiedrību 30.10.-01.22.2018. Koncerns "Rosenergoatom", Kaļiņingradas apgabala vēstures un mākslas muzejs Udomļa Krievija
ICOM ICLCM gadskārtējā konference, Latvija Iepazīstināt ar MMA pieredzi personību muzeju atjaunošanā un darbības attīstībā: Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Raiņa un Aspazijas māja, Raiņa muzejs "Tadenava", A. Upīša memoriāldzīvoklis, O. Vācieša muzejs; J. Akuratera muzejs, J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejs 03.08.-07.08.2018. ICOM ICLCM, ICOM Latvia, Kultūras ministrija Rīga, Jūrmala, Jēkabpils novads Latvija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
J.Kupalas 135. jubilejas pasākumi Minskā Pieredzes apmaiņa, sadarbības attīstība 06.-09.07.2017. J. Kupalas Valsts literatūras muzejs Minska Baltkrievija
Izstāde "Divi Jāņi. Nenotikusī tikšanās Rīgā"; Raiņa un Aspazijas māja Memoriālo muzeju apvienības un J. Kupalas valsts literatūras muzeja kopprojekts; izstāde integrēta muzeja pamatekspozīcijā 14.09.-25.10.2017. J. Kupalas Valsts literatūras muzejs Minska Baltkrievija
Izstāde "Divi Jāņi. Tikšanās Minskā"; J. Kupalas muzejs Memoriālo muzeju apvienības un J. Kupalas valsts literatūras muzeja kopprojekts; izstāde integrēta muzeja pamatekspozīcijā 10.11.-15.12.2017. J. Kupalas Valsts literatūras muzejs Minska Baltkrievija
Pieredzes apmaiņa. Valsts baltkrievu literatūras vēstures muzejs un tā filiāles Pieredze un novitātes personību muzeju atjaunošanā un izveidē, komunikācijas darbs: V. Bikova memoriālā vasarnīca, M. Bogdanoviča muzejs, P. Brovkas muzejs; baltkrievu literatūras vēstures muzeja ekspozīcijas struktūras analīze 06.-09.07.2017.; 01.-11.11.2017. Valsts baltkrievu literatūras vēstures muzejs Minska Baltkrievija
Sadarbības līgums starp Lugānas pilsētas pašvaldību un Memoriālā muzeju apvienību par ekspozīcijas izveidi Rainim un Aspazijai, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām veltītas ekspozīcijas iekārtošana Lugānas Vēstures arhīvā, Šveicē 31.03.2017. Lugānas Vēstures arhīvs Lugāna Šveice

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Stabu iela 18, Rīga Valsts īpašums 1904 7664

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

230

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Pārējās telpas 230