Cēsu novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000221

Adrese:

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4125

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64107903 29230240 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Jaunpiebalgas apvienības pārvalde
Sociālie tīkli www.facebook.com
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli www.draugiem.lv
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0751

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.12.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

265B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

24.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Pirmā bibliotēka Jaunpiebalgas pagastā tika dibināta 1910.gadā pie Dziedāšanas biedrības. 1926.gadā bibliotēku nodibināja arī Jaunpiebalgas Kultūras biedrība. Pēc 2.Pasaules kara pagastā darbojās trīs bibliotēkas- Jaunpiebalgas ciemata bibliotēka, Bērnu bibliotēka un Gaujas bibliotēka. 21.gs.sākumā visas trīs bibliotēkas tika apvienotas, notika strauja attīstība un automatizācija, radot mūsdienīgu informācijas iestādi.

Darbība:

2002.g. tika uzsāka elektroniskā grāmatu kataloga un novadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošana BIS ALISE. No 2009. gada notiek lasītāju automatizēta apkalpošana. Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes kultūras, izglītības un informācijas centrs. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. No 2020.gada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ir Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kuru finansē Cēsu novada dome.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Piektdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Sestdiena 10:00 13:00
Papildu informācija:

Svētdien slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, Internets, dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana Pieslēguma un bezvada interneta izmantošana
2. Datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft
3. Grāmatas, laikraksti Lasīšana uz vietas un izsniegšana uz mājām
4. Literatūru populazizēšana Izstādes, tematiskas pēcpusdienas, interešu pulciņš, tikšanās ar literātiem un izdevniecībām
5. Uzziņas Mutiskas, rakstiskas, pa tālruni, elektroniski
6. Apmācība Apmācam strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs, darboties ar jaunākajām tehnoloģijām utt.
7. Vienotais fonds Pasūtam un saņemam vajadzīgos izdevumus no Cēsu Centrālās bibliotēkas u.c. reģiona bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. SBA. Literatūras pasūtīšana no LNB u.c. Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

27000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

507

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

129

Pārējie:

378

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7367

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6320

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1047

Virtuālais apmeklējums:

81

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16369

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1595

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10584
Seriālizdevumi 5749
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 8
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 2637

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 131
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 119
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

806

Izslēgto dokumentu kopskaits:

174

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

12467

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 343 174 11053
Seriālizdevumi 427 1303
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 34
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 36 36
Elektroniskais krājums (summa) 2
Audio grāmatas 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 137 2215

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2