Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Vadītājs/ direktors:

Ilona Akmentiņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Ilona Akmentiņa 64640594 28676917 @
Krājuma glabātāja Inta Deksne 64640594 26248270 @
Apkopēja Sandra Sadovska 64640594 26817876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990. gada 15. augustā, bet apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1992. gada 11. augustā.

Misija:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem pētītu, izglītotu un popularizētu materiālās un garīgās kultūras vērtības par F. Trasunu, viņa dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagasta vēsturi no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām, tā rosinot sabiedrībā sava novada un ievērojamu personību kultūrvēsturiskā devuma izpratni.

Darbība:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības "Sakstagala pagasta pārvalde" struktūrvienība. Muzeja kompetencē ietilpst kultūrvēsturisko vērtību vākšana, saglabāšana, pētīšana un popularizēšana par F. Trasunu un Trasunu dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagastu. F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" darbības pamats ir Sakstagala pagasta pārvaldes apstiprināts Nolikums (25.01.2019.).

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

58A4

Akreditācijas datums:

18.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2022

Muzeja šifrs:

TMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībai "Sakstagala pagasta pārvalde"

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, biedrība "Visu Tev, Franci Trasun"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs apmeklētājiem atvērts arī sestdienās no 10.00 līdz 16.00. Svētdiena - brīvdiena. Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju, izstāžu apskate, ugunskura vietas izmantošana, pasākumu apmeklēšana. Muzeja ekspozīcija, izstādes, pasākumi un ugunskura vietas izmantošana bez maksas: Sakstagala pagasta iedzīvotājiem; grupu vadītājiem; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolu audzēkņiem; psihosociālās rehabilitācijas centra audzēkņiem un tos pavadošajām personām; pirmsskolas vecuma bērniem; kā arī muzeju darbiniekiem un ICOM biedriem, uzrādot apliecības, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norisi.
2. Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
3. Krājuma izmantošana. Muzeja noteiktajā kārtībā.
4. Fotografēšana un filmēšana. Masu medijiem u.c. reklāmas nolūkos.
5. Muzeja darbinieku konsultācijas, uzziņu materiāla pieejamība. Muzeja speciālistu konsultācijas par muzeja darbību, pieejamajām kolekcijām u.c., kā arī muzeja noteiktajā kārtībā iespējam iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem un literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ekspozīcijas un izstāžu apskate. Pamatekspozīcija: "F. Trasuna dzīve un darbība". Pastāvīgā krājuma izstāde: "Senie sadzīves priekšmeti". Tematiskās izstādes. Nepieciešamais laiks ~1.5 stunda. 0,70 EUR -skolēni, studenti, pensionāri; 1,00 EUR - pieaugušie.
2. Muzejpedagoģiskā programma - "Kāzas Latgalē" Kāzu viesu uzņemšana. 1,5 stundu gara programma. 50,00 EUR
3. Muzeja telpu un teritorijas izīrēšana pasākumiem Izstāžu zāles telpu noma - 15,16 EUR/h Kamīnzāles telpu noma - 7,56 EUR/h
4. Muzejpedagoģiskā programma " Senās tradīcijas kristībās" Kristību viesu uzņemšana, ~ 1 stunda Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
5. Muzejpedagoģiskā programma " Pa Franča bērnības takām". Skolēni izpētes rezultātā iepazīst Latgales lauku sētu, noslēgumā stāstījums par F.Trasunu, viņa darbību. Nodarbība ilgst apmēram 1 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
6. Muzejpedagoģiskā programma "Senie sadzīves priekšmeti". Skolēni iepazīstas ar senajiem sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, kā arī to izmantošanu un lietojumu. Programma balstīta muzeja pastāvīgajā krājuma izstādē "Senie sadzīves priekšmeti". Nodarbība ilgst apmēram 1-1,5 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana; Trasunu dzimtas, laikabiedru devuma un Sakstagala pagasta vēstures pētīšana, balstoties uz muzeja krājumu u.c. avotiem; pētniecības darba rezultātu un krājuma materiālu pieejamības nodrošināšana; muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību un piesaistot papildus finansējumu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Nolikums 25.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” krājumu 17.01.2019
3. Nacionālā krājuma aizsardzība F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" kārtība Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai 21.11.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Iekšējās darba kārtības noteikumi 04.08.2020
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas 06.03.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" krājuma darba politika 2017.-2021. gadam 18.09.2017
2 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" pētnieciskā darba politika 2017.-2021. gadam 12.09.2017
3 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" komunikācijas darba politika 2017.-2021. gadam 19.09.2017
4 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" klasifikators un topogrāfijas sistēmas plāns 29.04.2016 Nr. 1/2016
5 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" Zinātniskās padomes nolikums 10.05.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

5767

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4714

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

51

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

43

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 51 43

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

99

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1967

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

389

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

389

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

195

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

286

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

85

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pamatekspozīcija " Latgales lauku sēta. F. Trasuna dzīve un darbība ." 143 70
2 Pastāvīgā krājuma priekšmetu izstāde " Senie sadzīves priekšmeti ." 143 15

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

132

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

110

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kā senā dziesmā 10 9
2 Jānim Klīdzējam 105 38 31
3 Ciskādu Svētā Jāņa Kristītāja baznīcai 105 37 32
4 Pūralādes stāsts 2 2
5 Muzeja jaunieguvumi 24 15
6 F. Trasunu pieminot 21 21

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

7

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Latgales plecu lakati Aizgavēņa pasākums F.k. " Kolnasāta " 5 27.02.2019 28.02.2019 28.02.2019
2 Latgales plecu lakats Teātra uzvedums Sakstagala pagasta teātra draugu kopa 1 11.10.2019 14.10.2019 14.10.2019
3 Latgales kongresa dalībnieku fotogrāfija Izstāde " Pāri slieksnim" Latgales kultūrvēstures muzejs 1 1 02.01.2018 31.12.2019 09.12.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 153 39 192

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ilona Akmentiņa Meteņdiena. 11.02.2019 21.02.2019 Pasākuma scenārijs Pabeigts
2 Ilona Akmentiņa Gavēņa laika garīgais mantojums un tradīcija mūsdienās. 15.03.2019 03.04.2019 Pasākuma scenārijs Pabeigts
3 Ilona Akmentiņa Muzeju nakts 2019 - Ceļš sākas no mājām. 04.02.2019 10.05.2019 Pasākuma scenārijs Pabeigts
4 Ilona Akmentiņa Francim Trasunam - 155. 05.08.2019 10.10.2019 Pasākuma scenārijs Pabeigts
5 Inta Deksne Patriotisma nedēļu ievadot. 28.10.2019 06.11.2019 Pasākuma scenārijs Pabeigts
6 Ilona Akmentiņa Adventes tradīcija cauri laikiem. 11.11.2019 27.11.2019 Pasākuma scenārijs: informatīvā lekcija-radošā darbnīca Pabeigts
7 Ilona Akmentiņa, Inta Deksne Piparkūku cepšanas vēsturē ielūkojoties. 09.12.2019 12.12.2019 Pasākuma scenārijs: informatīvā lekcija-radošā darbnīca Pabeigts
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ilona Akmentiņa Buklets. F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" 1 lpp.
2 Inta Deksne, Maruta Latkovska Brošūra. Francis Trasuns "Dzeja" 55 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Ilona Akmentiņa Aizgavēnis jeb Meteņu svinēšana "Kolnasātā" 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadīto pasākumu. www.rezeknesnovads.lv; laikraksts "Rēzeknes Vēstis"
2 Ilona Akmentiņa Lūgšana ietērpta melodijā 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadīto pasākumu. www.rezeknesnovads.lv; laikraksts "Rēzeknes Vēstis"
3 Ilona Akmentiņa Aizvadītas Latgales podnieku dienas 2019 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadīto pasākumu. www.rezeknesnovads.lv; http://www.facebook.com/Trasuns/
4 Ilona Akmentiņa "Tu navaicoj manis, kaids asu". Francim Trasunam - 155 1 lpp. Pasākuma relīze. www.rezeknesnovads.lv; http://www.facebook.com/Trasuns/; laikraksts "Rēzeknes Vēstis"
5 Ilona Akmentiņa F. Trasuna 155 gadu jubilejas svinības 2 lpp. Informatīvs raksts par aizvadīto pasākumu. www.rezeknesnovads.lv; http://www.facebook.com/Trasuns/
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ilona Akmentiņa, Inta Deksne Kā senā dziesmā 1 lpp.
2 Ilona Akmentiņa Latgales keramika 1 lpp.
3 Inta Dekene Jānim Klīdzējam - 105 1 lpp.
4 Ilona Akmentiņa, Inta Deksne Ciskādu baznīcai - 105 1 lpp.
5 Ilona Akmentiņa Pūralādes stāsts 1 lpp.
6 Ilona Akmentiņa Latvijas ainava mākslinieka acīm. "J.Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā" 2019. gada konkursa darbi. 1 lpp.
7 Inta Deksne Muzeja jaunieguvumi. 1 lpp.
8 Inta Dekene Franci Trasunu pieminot. Digitālā izstāde. 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Kartotēkas kartiņas 51 36

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1549
Individuālie 325
Pārējie 633
Apmeklētāji grupās 591
Skolēni grupās 378
Ārzemnieki grupās 40
Pārējie grupās 173
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

928

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1995

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

132

Papildu informācija:

Vasaras sezonā no 1.maija līdz 1.oktobrim muzejs apmeklētājiem atvērts arī sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Svētdienās - pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

97

Lekciju skaits muzejā:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

62

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

4

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

203

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

14

tai skaitā muzejā:

11

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inta Deksne 1991. gada barikādes atceroties. Izbraukuma lekcija. 1 59 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 6.-9.kl. skolēni
2 Inta Deksne Patriotisma nedēļu ievadot. Sarunu cikls. Izbraukuma lekcija. 1 139 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 1.-9.kl. skolēni
3 Inta Deksne Kas ir sarkanbaltsarkanā lentīte? Locīšana. Izbraukuma lekcija. 1 67 Sakstagala PII Skudriņa audzēkņi
4 Ilona Akmentiņa Adventes tradīcija cauri laikiem. 1 22 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 7.un 8.kl. skolēni, skolotājas
5 Ilona Akmentiņa Piparkūku cepšanas vēsturē ielūkojoties. 1 7 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 1.kl. skolēni, skolotāja
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Sadovska Senie sadzīves priekšmeti 2009 3 62 Skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Sadovska Kāzas Latgalē 2004 3 169 Kāzu viesi
2 Inta Deksne Senās tradīcijas kristībās 2017 1 34 Kristību viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Meteņdienas svinības muzejā. 27.02., 28.02., 05.03.2019. Izstāžu nama Lielā zāle 3 116 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas skolēni; Uļjanovas PII Skudriņa audzēkņi; Rēzeknes PII Vinnijs Pūks audzēkņi
2 Gavēņa laika garīgo dziesmu pēcpusdiena. 06.04.2019. Izstāžu nama Lielā zāle 1 52 Sakstagala pag.iedz.;viesi no Rēzeknes, Ozolmuižas, Ozolaines, Verēmiem, Rugājiem
3 Podnieku dienu noslēguma pasākums - keramikas izstādes atklāšana. 27.04.2019. Izstāžu nama Lielā zāle, muzeja teritorija 1 103 Pagasta iedz., viesi no Rēzeknes un novada, Rīgas, Baltkrievijas, Viļāniem u.c.
4 Starptautiskā akcija: Muzeju nakts 2019 - Ceļš sākas no mājām. 18.05.2019. Muzeja teritorija 1 36 Apmeklētāji no Viļāniem, Ružinas, Rīgas, Rēzeknes,
5 Jāņu dienas ielīgošana. 21.06.2019. Muzeja pagalms 1 42 Sakstagala un Kantinieku pag. iedzīv.
6 Francim Trasunam - 155. 12.10.2019. Izstāžu nama Lielā zāle 1 103 Pag. iedz., viesi no Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Salaspils, Lubānas, Rēzeknes un novada
7 Adventes vainagu radošā darbnīca. 28.11.2019. Izstāžu nama Lielā zāle 1 22 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 7. un 8.kl. skolēni, skolotājas
8 Piparkūku cepšanas radošā darbnīca. 13.12., 16.12. 2019. Izstāžu nama Kamīnzāle 2 34 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 1.kl. skolēni; Uļjanovas PII Skudriņa audzēkņi
9 Patriotisma nedēļu ievadot. Sarunu cikls. Izbraukuma lekcija. Kas ir sarkanbaltsarkanā lentīte? Locīšana. Izbraukuma lekcija. 11.11., 13.11. 2019. Uļjanovas PII Skudriņa, Sakstagala J.Klīdzēja p-skola 2 206 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 1.-9.kl. skolēni; Uļjanovas PII Skudriņa audzēkņi
10 F.Trasuna fabulu un Baltā galdauta svētki. 04.05.2019. Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs 1 49 Sakstagala un Kantinieku pag.iedz., viesi no Rēzeknes un novada

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Izstāžu namā - izbūvētas uzbrauktuves pie ārdurvīm; nav sliekšņu; labiekārtotas WC cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Sarežģīta iekļūšana memoriālajā mājā, jo, saglabājot mājas autentiskumu, nav iespējam pārbūve sliekšņiem, durvīm, ieejai. Plānots pārbūvēt un uzlabot uzbrauktuvi pie ieejas Izstāžu namā.
2. Redzes invalīdiem Nav piemēroti apstākļi.
3. Dzirdes invalīdiem Nav piemēroti apstākļi.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju anketēšana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Latgales lauku sēta. F. Trasuna dzīve un darbīgais mūžs. Muzejam piešķirtais budžets.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" galvenā ēka (agrāk - dzīvojamā ēka). Kalna iela 3 Pašvaldības īpašums 19. gs. otrā puse 2612
Teritorijas kopējā platība (m2):

297000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja dzīvojamā māja - ekspozīciju telpas
Izstāžu nams
Klēts
Pirts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1295

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 365
Krājuma telpas 41
Pārējās telpas 889
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: