Kontaktinformācija

Adrese:

Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Vadītājs/ direktors:

Ināra Pleikšne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Krājuma glabātāja Inta Deksne 64640594 26248270 @
Muzeja direktore Ināra Pleikšne 64640594 26336831 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990. gada 15. augustā, bet apmeklētājiem atvērts 1992. gada 11. augustā.

Misija:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem pētītu, izglītotu un popularizētu materiālās un garīgās kultūras vērtības par F. Trasunu, viņa dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagasta vēsturi no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām, tā rosinot sabiedrībā sava novada un ievērojamu personību kultūrvēsturiskā devuma izpratni.

Darbība:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" ir Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienība. Muzeja kompetencē ietilpst kultūrvēsturisko vērtību vākšana, saglabāšana, pētīšana un popularizēšana par F. Trasunu un Trasunu dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagastu. F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" darbības pamats ir Kultūras un tūrisma pārvaldes apstiprināts Nolikums (14.12.2023.).

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

F. Trasuna muzejam "Kolnasāta" šobrīd nav savas mājaslapas, informācija par muzeja atrašanās vietu, darba laiku, piedāvājumu, kā arī kontaktinformācija pieejama Rēzeknes novada mājaslapā, sadaļā kultūra- muzeji kā arī muzeja facebook kontā www.facebook.com/Trasuns/ .

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

58A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

TMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Brīvdienās muzejs apmeklētājiem pieejams pēc iepriekšēja pieteikuma.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju, izstāžu apskate, ugunskura vietas izmantošana, pasākumu apmeklēšana. Muzeja ekspozīcija, izstādes, pasākumi un ugunskura vietas izmantošana bez maksas: Sakstagala pagasta iedzīvotājiem; grupu vadītājiem; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolu audzēkņiem; psihosociālās rehabilitācijas centra audzēkņiem un tos pavadošajām personām; pirmsskolas vecuma bērniem; kā arī muzeju darbiniekiem un ICOM biedriem, uzrādot apliecības, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norisi.
2. Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
3. Krājuma izmantošana. Muzeja noteiktajā kārtībā.
4. Fotografēšana un filmēšana. Masu medijiem u.c. reklāmas nolūkos.
5. Muzeja darbinieku konsultācijas, uzziņu materiāla pieejamība. Muzeja speciālistu konsultācijas par muzeja darbību, pieejamajām kolekcijām u.c., kā arī muzeja noteiktajā kārtībā iespējam iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem un literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas un izstāžu apskate. Pamatekspozīcija: "F. Trasuna dzīve un darbība". Tematiskā ekspozīcija: "Pasaule mazā zemnniekdēla acīm". Tematiskās izstādes. Nepieciešamais laiks ~1.5 stunda. 0,70 EUR -skolēni, studenti, pensionāri; 1,00 EUR - pieaugušie.
2. Muzejpedagoģiskā programma - "Kāzas Latgalē" Kāzu viesu uzņemšana. 1,5 stundu gara programma. 50,00 EUR
4. Muzejpedagoģiskā programma " Senās tradīcijas kristībās" Kristību viesu uzņemšana, ~ 1 stunda 30,06 EUR
5. Muzejpedagoģiskā programma " Pa Franča bērnības takām". Skolēni izpētes rezultātā iepazīst Latgales lauku sētu, noslēgumā stāstījums par F.Trasunu, viņa darbību. Nodarbība ilgst apmēram 1 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
6. Muzejpedagoģiskā programma "Senie sadzīves priekšmeti". Skolēni iepazīstas ar senajiem sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, kā arī to izmantošanu un lietojumu. Programma balstīta muzeja tematiskajā ekspozīcijā "Pasaule mazā zemniekdēla acīm". Nodarbība ilgst apmēram 1-1,5 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
7. Muzejpedagoģiska programma "F. Trasuna fabulas". Skolēni iepazīstas ar literatūras formu - fabulu, tās vēsturi. Iepazīst F. Trasuna biogrāfiju, kas veidoja fonu viņa rakstītajām fabulām, uzzin tēmu lokus un pamācības, kas ietvertas F. Trasuna fabulās, mēģina saskatīt to saistību ar mūsdienām. Nodarbība ilgst apmēram 1 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana; Trasunu dzimtas, laikabiedru devuma un Sakstagala pagasta vēstures pētīšana, balstoties uz muzeja krājumu u.c. avotiem; pētniecības darba rezultātu un krājuma materiālu pieejamības nodrošināšana; muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību un piesaistot papildus finansējumu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Nolikums 14.12.2023
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” krājumu 14.12.2023
3. Nacionālā krājuma aizsardzība F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" kārtība Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai 14.12.2023
4. Darba kārtības u.c. noteikumi F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Iekšējās darba kārtības noteikumi 25.07.2023
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas 06.03.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" krājuma darba politika 2022.-2026. gadam 14.12.2023
2 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" pētnieciskā darba politika 2022.-2026. gadam 14.12.2023
3 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" komunikācijas darba politika 2022.-2026. gadam 14.12.2023
4 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" klasifikators un topogrāfijas sistēmas plāns 15.03.2022 Nr. 1/2022
5 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" Zinātniskās padomes nolikums 06.03.2023

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

102

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

306

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

84

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 F. Trasuna dzīve un darbība 206 80
2 Pasaule mazā zemniekdēla acīm 100 4

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

18

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

18

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Jezups no Trasunu dzimtas 18 18

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

109

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

54

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Priekšmeti no Ādolfa Sprūdža kolekcijas Izstēdes "Nepazust starp kontinentiem" veidošanai Latvijas Nacionālā bibliotēka 24 17 26.04.2022 28.02.2023
2 Daiļliteratūra Izstādes "Grāmatai - 500" veidošanai Sakstagala pagasta bibliotēka 19 18 24.04.2023 03.08.2023
3 Sadzīves priekšmets - vērpjamais ratiņš Izstādei "Vērpjamā ratiņa stāsts" Kantinieku pagasta bibliotēka 6 5 24.04.2023 02.06.2023
4 Latgales plecu lakati Ūsiņa svētkiem Staļģenē, Jeggavas novadā Folkloras kopa "Kolnasāta" 15 0 02.05.2023 08.05.2023
5 Latgales plecu lakati Muzeju nakts pasākumumam Kolnasāta Folkloras kopas "Konasāta" vadītāja 15 0 13.05.2023 10.10.2022
6 Latgales pirmā kongresa dalībnieku kopbilde Izstēdei "Pāri slieksnim" Latgales kultūrvēstures muzejs 1 1 02.01.2018 31.12.2024 pagarinājums
7 Reliģiskā literatūra Muzeju nakts pasākums muzejā Sakstagala teātra draugu kopa 1 1 13.05.2023 13.05.2023
8 Sadzīves priekšmeti - Latgales plecu lakats un kanapka Bērnības svētku pasākums F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" teritorijā Dricānu kultūras nama vadītāja 2 1 11.06.2023 11.06.2023
9 Latgales plecu lakati Rēzeknes novada dienas Ančupānu kartadromā Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centra vadītāja 5 0 22.07.2023 22.07.2023
10 Fototattēli, grāmatas, iespieddarbi, atmiņas, rokraksti Izstādei "Novadnieks Francis Trasuns" Sakstagala pagasta bibliotēka 21 11 03.10.2023 31.12.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 46 6 52
Digitālo attēlu izgatavošanai 11 6 17

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inta Deksne Jezups no Trasunu dzimtas 16.01.2023 Veltījums Jezupa Trasuna 125 jubilejai Pabeigts
2 Inta Deksne Fotogrāfija mums stāsta 05.09.2023 EKMD ietvaros atzīmēt memorilās mājas fotogrāfijas 100 gadadienu Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Deksne Jezups no Trasunu dzimtas Rēzeknes Vēstis 1 lpp.
2 Inta Deksne Fotogrāfija mums stāsta Rēzeknes Vēstis 1 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Deksne Trīs dažādas memoriālās mājas fotogrāfijas, kuru otrā pusē ir muzeja kontaktinformācija un adrese. Uz divām ir F. Trasuna dzejolis "Tu navaicoj manis, kaids asu", bet uz vienas F. Trasuna fabula "Ūzuls un baka". 1 lpp.
2 Inta Deksne Divu veidu magnētiņi ar muzeja memoriālo māju 1 gab.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Deksne "Jezups no Trasunu dzimtas" 1 lpp.
2 Inta Deksne Mainīgā Latgales podnieku darbu izstāde "Māla pārvērtības" 1 lpp.
3 Inta Deksne Olgas Ivanovas pērļoto piespraužu izstāde "Elegancei būt" 1 lpp.
4 Inta Deksne Fotogrāfiju izstāde "Latgales zelts" 1 lpp.
5 Inta Deksne Zirglietas cauri gadiem 1 lpp.
6 Inta Deksne Ineses Herbstas un Anitas Onužānes darbu izstāde "Krāsainie grīdas celiņi" 1 lpp.
7 Inta Deksne Pārvietojamā izstāde "Sakstagala ciems laikmeta griežos" 1 lpp.
8 Inta Deksne Rakstniekam Jānim Klīdzējam 110. Mākslas plenēra darbu izstāde 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

7

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

47

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2057
Individuālie 189
Pārējie 665
Apmeklētāji grupās 1203
Skolēni grupās 546
Ārzemnieki grupās 28
Pārējie grupās 629
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

1820

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2036

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

408

Papildu informācija:

Sestdienās un svētdienās muzeju var apmeklēt pēc savlaicīgi veikta iepriekšēja pieteikuma.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

120

Lekciju skaits muzejā:

5

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

23

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

11

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

380

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

t. sk. muzejā:

7

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inta Deksne Barikādēm - 32 2 133 PII audzēkņi un skolotāji un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni un pedagogi
2 Inta Deksne Latvju rakstu zīmes - spēka zīmes 1 76 PII Skudriņa audzēkņi un pedagogi
3 Inta Deksne Manas mājas - manā Latvijā 1 143 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni
4 Inta Deksne Mana piparkūka 1 9 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 1. klases skolēni, skolotāja
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
3 Inta Deksne "Franča Trasuna fabulas" 2021 1 23
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Sadovska "Kāzas Latgalē" 2004 5 279 Kāzu viesi
2 Sandra Sadovska "Senie sadzīves priekšmeti" 2009 1 8 Visi interesenti, it īpaši skolēni
3 Inta Deksne "Pa Franča bērnības takām" 2015 4 80 Visi interesenti, it īpaši skolu jaunatne
4 Inta Deksne "Senās tradīcijas kristībās" 2017 1 13 Visi interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Meteņdiena 14.02.2023 un 15. 02.2023 Izstāžu nama lielā zāle 2 38 PII "Skudriņa" 5.-6. gadīgo grupiņa "Sprīdīši"un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 3.-4.klases audzēkņi un skolotāji
2 Radīšana. Muzeju nakts 13.05.2023 Izstāžu nama lielā zāle 1 92 Sakstagala pagasta iedzīvotāji, viesi no Rēzeknes Verēmiem, Viļāniem
3 "Visa laba Jāņu zāle" radošā darbnīca 22.06.2023 Izstāžu nama lielā zāle 1 20 Sakstagala pagasta iedzīvotāji, viesi no Rēzeknes un Feimaņiem
4 Ielīgojam Jāņus 22.06.2023 Izstāžu nama lielā zāle 1 56 Sakstagala pagasta iedzīvotāji, viesi no Rēzeknes, Dricāniem Strūžāniem
5 "Munā dzīsmu vōceļeitī" folkloras svētki 12.08.2022 Muzeja iekšpagalms 1 125 Sakstagala pagasta iedzīvotāji un viesi no Rēzeknes Preiļiem, Balviem un ciemiņš no folkloras krātuves Armands Kūceņš
6 "Fotogrāfija mums stāsta" pasākums notika EKMD ietvaros 09.09.2022 Izstāžu nama lielā zāle 1 26 Sakstagala pagasta iedzīvotāji, viesi no Rēzeknes
7 "Brīnumu gaidot" - Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 16.12.2022 Izstāžu nama lielā zale 1 76 Sakstagala pagasta iedzīvotāji, viesi no Rēzeknes un Preiļu novadiem, Feimaņiem, Tilžas, Galēniem
8 Piemiņas brīdis Pauru kapos pie Triju zvaigžņu kavaliera Jāzepa Kalves kapa 10.11.2023 Kantinieku pagasta Pauru kapi 1 39 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 9. klases skolēni, skolotāji, Jāzepa Kalves radinieki no Sakstagagala pagasta

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Izstāžu namā - izbūvētas uzbrauktuves pie ārdrurvīm; nav sliekšņu; labiekārtotas WC cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Sarežģīta iekļūšana memoriālajā mājā , jo, saglabājot mājas autentiskumu, nav iespējama pārbūve sliekšņiem, durvīm un ieejai. 2023. gada decembrī ir uzsākts darbs pie muzeja Izstāžu namu aprīkošanas ar vēl vienu ieeju (no stāvlaukuma puses), kas būs aprīkota gan ar pandusu, gan margām, gan arī viegli atveramām durvīm. Darbus plānots pabeigt 2024. gada pavasarī.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Daļēji piemēroti apstākļi. Iespēju robežās ir izmantota atstarojošā lente, lai pievērstu apmeklētāja uzmanību pakāpienam vai zemajā, durvīm.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Daļēji piemēroti apstākļi. Visām muzeja ekspozīcijām un izstādēm ir anotācijas. ekspozīcija memoriālajā mājā pieejama arī angļu un latgaliešu valodā.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem 2023. gada decembrī ir uzsākts darbs pie muzeja Izstāžu namu aprīkošanas ar vēl vienu ieeju (no stāvlaukuma puses), kas būs aprīkota gan ar pandusu, gan margām, gan arī viegli atveramām durvīm. Darbus plānots pabeigt 2024. gada pavasarī.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

12

t. sk. atklātas pārskata periodā:

10

t. sk. no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" galvenā ēka (agrāk - dzīvojamā ēka). Kalna iela 3 Pašvaldības īpašums 19. gs. otrā puse 2612
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja dzīvojamā māja - ekspozīciju telpas
Izstāžu nams
Klēts
Pirts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1295

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 365
Krājuma telpas 41
Pārējās telpas 889
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Simfoniskās mūzikas koncerti

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

No 2023. gada 1. marta darba tiesiskās attiecības uzsāktas ar Ināru Pliekšni.