Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Vadītājs/ direktors:

Ilona Akmentiņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Ilona Akmentiņa 64640594 28676917 @
Krājuma glabātāja Inta Deksne 64640594 26248270 @
Apkopēja Sandra Sadovska 64640594 26817876 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990. gada 15. augustā, bet apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1992. gada 11. augustā.

Misija:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem pētītu, izglītotu un popularizētu materiālās un garīgās kultūras vērtības par F. Trasunu, viņa dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagasta vēsturi no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām, tā rosinot sabiedrībā sava novada un ievērojamu personību kultūrvēsturiskā devuma izpratni.

Darbība:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības "Sakstagala pagasta pārvalde" struktūrvienība. Muzeja kompetencē ietilpst kultūrvēsturisko vērtību vākšana, saglabāšana, pētīšana un popularizēšana par F. Trasunu un Trasunu dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagastu. F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" darbības pamats ir Sakstagala pagasta pārvaldes apstiprināts Nolikums (25.01.2019.).

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājaslapas. Pamatinformācija par muzeju un tā piedāvājumu pieejama Rēzeknes novada informatīvajā portālā.

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Muzeju sadaļa Rēzeknes novada portālā Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa Reizi gadā
F. Trasuna muzeja " Kolnasāta"Facebook lapa Atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

58A4

Akreditācijas datums:

18.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2022

Muzeja šifrs:

TMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībai "Sakstagala pagasta pārvalde"

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, biedrība "Visu Tev, Franci Trasun"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs apmeklētājiem atvērts arī sestdienās no 10.00 līdz 16.00. Svētdiena - brīvdiena.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Ekspozīciju, izstāžu apskate, ugunskura vietas izmantošana, pasākumu apmeklēšana. Muzeja ekspozīcija, izstādes, pasākumi un ugunskura vietas izmantošana bez maksas: Sakstagala pagasta iedzīvotājiem; grupu vadītājiem; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolu audzēkņiem; psihosociālās rehabilitācijas centra audzēkņiem un tos pavadošajām personām; pirmsskolas vecuma bērniem; kā arī muzeju darbiniekiem un ICOM biedriem, uzrādot apliecības, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norisi.
2. Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
3. Krājuma izmantošana. Muzeja noteiktajā kārtībā.
4. Fotografēšana un filmēšana. Masu medijiem u.c. reklāmas nolūkos.
5. Muzeja darbinieku konsultācijas, uzziņu materiāla pieejamība. Muzeja speciālistu konsultācijas par muzeja darbību, pieejamajām kolekcijām u.c., kā arī muzeja noteiktajā kārtībā iespējam iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem un literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Ekspozīcijas un izstāžu apskate. Pamatekspozīcija: "F. Trasuna dzīve un darbība". Pastāvīgā krājuma izstāde: "Senie sadzīves priekšmeti". Tematiskās izstādes. Nepieciešamais laiks ~1.5 stunda. 0,70 EUR -skolēni, studenti, pensionāri; 1,00 EUR - pieaugušie.
2. Muzejpedagoģiskā programma - "Kāzas Latgalē". Kāzu viesu uzņemšana. 1,5 stundu gara programma. 50,00 EUR
3. Muzeja telpu un teritorijas izīrēšana pasākumiem. Izstāžu zāles telpu noma. Ksmīnzēles telpu noma. 20,00 EUR/h 10,00 EUR/h
4. Muzejpedagoģiskā programma " Senās tradīcijas kristībās". Kristību viesu uzņemšana, ~ 1 stunda Ieejas biļetes: pieaugušajiem 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
5. Muzejpedagoģiskā programma " Pa Franča bērnības takām". Skolēni izpētes rezultātā iepazīst Latgales lauku sētu, noslēgumā stāstījums par F. Trasunu, viņa darbību. Nodarbība ilgst apmēram 1 stundu. Ieejas biļetes: pieaugušajiem 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1) TMK krājuma veidošana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana; 2) Trasunu dzimtas, laikabiedru devuma un Sakstagala pagasta vēstures pētīšana, balstoties uz muzeja krājumu u.c. avotiem; 3) Pētniecības darba rezultātu un krājuma materiālu pieejamības nodrošināšana; 4) TMK pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību un piesaistot papildus finansējumu. F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” darbība balstās uz muzeja misiju, stratēģiskajiem mērķiem un krājuma, pētniecības darba un komunikāciju darba politiku. Muzeja darbība virzīta uz nozīmīgu kultūras vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu par Franci Trasunu, viņa dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagasta vēsturi, nodrošinot sabiedrības izglītošanu par šīm tēmām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Nolikums 25.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” krājumu 17.01.2019
3. Nacionālā krājuma aizsardzība F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" kārtība Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai 27.09.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Iekšējās darba kārtības noteikumi 28.01.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas 06.03.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" krājuma darba politika 2017.-2021. gadam 18.09.2017
2 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" pētnieciskā darba politika 2017.-2021. gadam 12.09.2017
3 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" komunikācijas darba politika 2017.-2021. gadam 19.09.2017
4 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" klasifikators un topogrāfijas sistēmas plāns 29.04.2016 Nr. 1/2016
5 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" Zinātniskās padomes nolikums 10.05.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

5716

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4671

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

22

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

6

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 22 6

Krājuma saglabāšana

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Sadzīves priekšmets "Kanapka" restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1079

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1578

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

62

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

62

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

126

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

286

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

85

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pamatekspozīcija "Latgales lauku sēta. F. Trasuna dzīve un darbība" 143 70
2 Patstāvīgā krājuma izstāde klētī "Senie sadzīves priekšmeti" 143 15

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

43

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

41

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Sakstagals un tā iedzīvotāji fotogrāfijās 1918. -2018. 43 41

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

36

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

10

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Fotogrāfija. Latgales pirmā kongresa dalībnieki 1917. gada aprīlī, Rēzeknē Izstādei "Pāri slieksnim " Latgales kultūrvēstures muzejs 1 1 02.01.2018 31.12.2018 28.12.2018
2 Latgales plecu lakati Meteņdienas pasākumam F.k. "Kolnasāta" 3 13.02.2018 13.02.2018 14.02.2018
3 Latgales plecu lakati Pasākumam "Lobs lobam" F. k. "Kolnasāta" 13 1 05.05.2018 05.05.2018 06.05.2018
4 Fotoalbumi Izstādes veidošanai "Foto orientēšanās Sakstagala pagastā " Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola 4 4 08.05.2018 10.05.2018 14.05.2018
5 Latgales plecu lakati Pasākums "Ielīgošana Dagdā " F.k. "Kolnasāta " 9 20.06.2018 21.06.2018 21.06.2018
6 Sadzīves priekšmeti - siernīca un ķipītis Pasākums "Rēzeknes novada dienas " Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs 2 20.07.2018 23.07.2018 23.07.2018
7 Fotoalbumi Radioraidījuma par f.k. "Kolnasāta "ilustrēšanai F.k. "Kolnasāta " 4 4 16.10.2018 15.01.2019 15.01.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 88 57

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inta Deksne Aizgavēnis. 05.02.2018 09.02.2018 Pasākuma scenārijs Pabeigts
2 Inta Deksne Gavēņa laika garīgās dziesmas. 06.03.2018 14.03.2018 Pasākuma scenārijs Pabeigts
3 Inta Deksne Jaunavas Marijas godam. 18.04.2018 27.04.2018 Pasākuma scenārijs Pabeigts
4 Inta Deksne Muzeju nakts 2018 - "Reiz šūpulis kārts..." 04.04.2018 16.05.2018 Pasākuma scenārijs Pabeigts
5 Inta Deksne Tikšanās ar topošo mākslinieci Larisu Auziņu. 02.07.2018 09.07.2018 Pasākuma scenārijs Pabeigts
6 Inta Deksne NKMD ietvaros pasākums "Valstsvīrs Francis Trasuns" 27.08.2018 12.09.2018 Pasākuma scenārijs Pabeigts
7 Inta Deksne Franča diena un Trasunu dzimtas saiets. 27.09.2018 11.10.2018 Pasākuma scenārijs Pabeigts
8 Inta Deksne Patriotisma nedēļu ievadot. 29.10.2018 06.11.2018 Izbraukuma lekcija Pabeigts
9 Ilona Akmentiņa Eglīšu rotāšanas vēsture. 23.11.2018 05.12.2018 Informatīva lekcija - radošā darbnīca Pabeigts
10 Inta Deksne Piparkūku stāsts. 11.12.2018 17.12.2018 Informatīva lekcija - radošā darbnīca Pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Inta Deksne Aizgavēnis "Kolnasātā" 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadītu pasākumu. www.rezeknesnovads.lv
2 Inta Deksne Skanēja garīgās dziesmas. 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadītu pasākumu. www.rezeknesnovads.lv, Rēzeknes Vēstis
3 Inta Deksne Maijs - Jaunavas Marijas godināšanas laiks. 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadītu pasākumu. www.rezeknesnovads.lv, Rēzeknes Vēstis.
4 Inta Deksne Muzeju nakts izskaņā. 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadītu pasākumu. www.rezeknesnovads.lv, Rēzeknes Vēstis, https://www.facebook.com/Trasuns/
5 Ilona Akmentiņa Valstsvīrs F.Trasuns. 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadītu pasākumu. www.rezeknesnovads.lv, Rēzeknes Vēstis
6 Inta Deksne Franča diena un Trasunu dzimtas saiets "Kolnasātā". 1 lpp. Informatīvs raksts par aizvadītu pasākumu. www.rezeknesnovads.lv, Rēzeknes Vēstis,https://www.facebook.com/Trasuns/
7 Inta Deksne Tiek īstenots projekts - Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta" infrastruktūras uzlabošana. 1 lpp. Informatīvs raksts par projektu. www.rezeknesnovads.lv,www.rezeknespartneriba.lv
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Deksne Aloiza Savicka fotogrāfijas - "Latvija gaismas gleznās". 1 lpp.
2 Inta Deksne, Solvita Teilāne Šūpuļa stāsts. 1 lpp.
3 Inta Deksne Larisas Auziņas gleznas - "Mana, tava, mūsu Latvija". 1 lpp.
4 Inta Deksne Sakstagals un tā iedzīvotāji fotogrāfijās 1918. - 2018. 1 lpp.
5 Ilona Akmentiņa Senie eglīšu rotājumi. 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Kartotēka 22 170

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2739
Individuālie 444
Pārējie 1518
Apmeklētāji grupās 777
Skolēni grupās 352
Ārzemnieki grupās 40
Pārējie grupās 385
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1322

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

272

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2116

Papildu informācija:

No 1. maija līdz 1. oktobrim muzejs sestdienās atvērts no plkst. 10:00 līdz 16:00. Svētdienās muzeja apskate iespējama, iepriekš piesakoties.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

162

Lekciju skaits muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

26

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

246

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

11

tai skaitā muzejā:

11

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inta Deksne Barikādēm - 27. 1 148 Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas audzēkņi, pedagogi
2 Inta Deksne Krucifikss, tā vēsture. 1 80 Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas audzēkņi
3 Inta Deksne Patriotisma nedēļu ievadot. 2 237 Sakstagala J. Klīdzēja p-skolas audz.; Uļjanovas PII " Skudriņa" audzēkņi
4 Ilona Akmentiņa Eglītes rotāšanas vēsture. 1 16 Sakstagala J. Klīdzēja p-skolas 8.kl.
5 Inta Deksne Piparkūku stāsts 1 14 Sakstagala J. Klīdzēja p-skolas 1.kl.
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Sadovska Senie sadzīves priekšmeti 2009 1 26 Rēzeknes PII "Rotaļa" vecākās gr.audzēkņi
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Sadovska Kāzas Latgalē 2004 3 246 Kāzu viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Meteņi 13.02.2018. Muzeja iekšpagalms 1 26 Sakstagala J. Klīdzēja p-skolas audzēkņi, pedagogi
2 Gavēņa laika garīgo dziesmu pēcpusdiena 17.03.2018. Izstāžu nama lielā zāle 1 84 Rēzeknes novada k.k.; Sakstagala pagasta iedz.
3 Garīgie maija dziedājumi 1.05.2018. Krucifikss, Izstāžu nama kamīnzāle 1 23 Sakstagala pag.iedz un viesi
4 Baltā galdauta svētki; F.Trasuna fabulu svētki 4.05.2018. Muzeja iekšpagalms 1 115 Sakstagala pag., Rēzeknes nov. un citi viesi
5 Muzeju nakts pasākums "Reiz šūpulis kārts" 19.05.2018. Muzeja iekšpagalms, Izstāžu nama foajē, dzīvojamā māja, klēts. 1 92 Sakstagala pag.,Rēzeknes nov.iedz. un viesi no Ilūkstes, Vārkavas u.c.nov.
6 Tikšanās ar mākslinieci Larisu Auziņu, gleznu izstāde "Mana, tava, mūsu Latvija" 14.07.2018. Izstāžu nama lielā zāle 1 24 Sakstagala pag.iedz., viesi
7 NMKD ietvaros pasākums "Valstsvīrs F.Trasuns" 15.09.2018. Izstāžu nama lielā zāle 1 60 Sakstagala pag.iedz., viesi no Galēniem, Ogres, Balviem, Rīgas
8 Franča dienas svinības. Trasunu dzimtas saiets. 13.10.2018. Izstāžu nama lielā zāle 1 83 Sakstagala pag.iedz., dzimtas pārstāvji no Rīgas, Jūrmalas, Ogres u.c.pilsētām, viesi no Rugājiem
9 Radošā darbnīca "Eglīšu rotājumi un puzuri" 7.12.2018. Izstāžu nama kamīnzāle 1 16 Sakstagala J. Klīdzēja p-skolas 8.kl.audzēkņi
10 Radošā darbnīca "Cepam, cepam piparkūkas" 18.12.2018.; 20.12.2018. Izstāžu nama kamīnzāle 2 36 Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 1.kl.; Uļjanovas PII "Skudriņa" vecākā gr.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir izbūvēti pandusi, nomainītas Izstāžu nama lielās un kamīnzāles durvis ērtākai iekļuvei telpās ratiņkrēslā; labiekārtotas WC cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Nav piemēroti apstākļi
3. Dzirdes invalīdiem Nav piemēroti apstākļi
4. Citām invalīdu grupām Daļēji piemēroti apstākļi No 2015.g.ir pieejama virtuālā tūre, ar tās saturu var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/turisms/muzeji-kolekcijas/' No 2017.g.apmeklētājiem pieejams publiskais dators ar informāciju par ekspozīciju, tajā izvietotajiem priekšmetiem. No 2017.g. jaunumi par muzeju, piedāvājumu, pakalpojumiem utt. pieejama internetvietnē https://facebook.com/Trasuns/
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētāju anketēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Latgales lauku sēta. F. Trasuna dzīve un darbīgais mūžs. Muzejam piešķirtais budžets.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" galvenā ēka (agrāk - dzīvojamā ēka). Kalna iela 3 Pašvaldības īpašums 19. gst. otrā puse 2612
Teritorijas kopējā platība (m2):

297000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja dzīvojamā māja - ekspozīciju telpas
Izstāžu nams
Klēts
Pirts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1295

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 365
Krājuma telpas 41
Pārējās telpas 889
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: