Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Vadītājs/ direktors:

Inta Deksne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktores p.i. Inta Deksne 64640594 26248270 @
Krājuma glabātāja ( uz not.l.) Lūcija Ārmane 64640594 28305017 @
Apkopēja Sandra Sadovska 64640594 26817876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990. gada 15. augustā, bet apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1992. gada 11. augustā.

Misija:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem pētītu, izglītotu un popularizētu materiālās un garīgās kultūras vērtības par F. Trasunu, viņa dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagasta vēsturi no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām, tā rosinot sabiedrībā sava novada un ievērojamu personību kultūrvēsturiskā devuma izpratni.

Darbība:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības "Sakstagala pagasta pārvalde" struktūrvienība. Muzeja kompetencē ietilpst kultūrvēsturisko vērtību vākšana, saglabāšana, pētīšana un popularizēšana par F. Trasunu un Trasunu dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagastu. F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" darbības pamats ir Sakstagala pagasta pārvaldes apstiprināts Nolikums (25.01.2019.).

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

58A4

Akreditācijas datums:

18.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2022

Muzeja šifrs:

TMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībai "Sakstagala pagasta pārvalde"

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, biedrība "Visu Tev, Franci Trasun"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs apmeklētājiem atvērts arī sestdienās no 10.00 līdz 16.00. Svētdiena - brīvdiena. Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju, izstāžu apskate, ugunskura vietas izmantošana, pasākumu apmeklēšana. Muzeja ekspozīcija, izstādes, pasākumi un ugunskura vietas izmantošana bez maksas: Sakstagala pagasta iedzīvotājiem; grupu vadītājiem; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolu audzēkņiem; psihosociālās rehabilitācijas centra audzēkņiem un tos pavadošajām personām; pirmsskolas vecuma bērniem; kā arī muzeju darbiniekiem un ICOM biedriem, uzrādot apliecības, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norisi.
2. Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
3. Krājuma izmantošana. Muzeja noteiktajā kārtībā.
4. Fotografēšana un filmēšana. Masu medijiem u.c. reklāmas nolūkos.
5. Muzeja darbinieku konsultācijas, uzziņu materiāla pieejamība. Muzeja speciālistu konsultācijas par muzeja darbību, pieejamajām kolekcijām u.c., kā arī muzeja noteiktajā kārtībā iespējam iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem un literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ekspozīcijas un izstāžu apskate. Pamatekspozīcija: "F. Trasuna dzīve un darbība". Pastāvīgā krājuma izstāde: "Senie sadzīves priekšmeti". Tematiskās izstādes. Nepieciešamais laiks ~1.5 stunda. 0,70 EUR -skolēni, studenti, pensionāri; 1,00 EUR - pieaugušie.
2. Muzejpedagoģiskā programma - "Kāzas Latgalē" Kāzu viesu uzņemšana. 1,5 stundu gara programma. 50,00 EUR
3. Muzeja telpu un teritorijas izīrēšana pasākumiem Izstāžu zāles telpu noma - 15,16 EUR/h Kamīnzāles telpu noma - 7,56 EUR/h
4. Muzejpedagoģiskā programma " Senās tradīcijas kristībās" Kristību viesu uzņemšana, ~ 1 stunda Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
5. Muzejpedagoģiskā programma " Pa Franča bērnības takām". Skolēni izpētes rezultātā iepazīst Latgales lauku sētu, noslēgumā stāstījums par F.Trasunu, viņa darbību. Nodarbība ilgst apmēram 1 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
6. Muzejpedagoģiskā programma "Senie sadzīves priekšmeti". Skolēni iepazīstas ar senajiem sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, kā arī to izmantošanu un lietojumu. Programma balstīta muzeja pastāvīgajā krājuma izstādē "Senie sadzīves priekšmeti". Nodarbība ilgst apmēram 1-1,5 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana; Trasunu dzimtas, laikabiedru devuma un Sakstagala pagasta vēstures pētīšana, balstoties uz muzeja krājumu u.c. avotiem; pētniecības darba rezultātu un krājuma materiālu pieejamības nodrošināšana; muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību un piesaistot papildus finansējumu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Nolikums 25.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” krājumu 17.01.2019
3. Nacionālā krājuma aizsardzība F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" kārtība Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai 21.11.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Iekšējās darba kārtības noteikumi 04.08.2020
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas 06.03.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" krājuma darba politika 2017.-2021. gadam 18.09.2017
2 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" pētnieciskā darba politika 2017.-2021. gadam 12.09.2017
3 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" komunikācijas darba politika 2017.-2021. gadam 19.09.2017
4 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" klasifikators un topogrāfijas sistēmas plāns 29.04.2016 Nr. 1/2016
5 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" Zinātniskās padomes nolikums 10.05.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

5849

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4761

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

88

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

47

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 88 47

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

2

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Sadzīves priekšmeti restaurācija 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

6

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Iespieddarbi 6 Izņemti no muzeja palīgkrājuma, jo tiem ir dublikāti pamatkrājumā. 6/2020

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5795

Vienību skaits, kas netika atrastas:

20

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

362

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2148

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

181

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

170

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

146

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

286

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

85

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pamatekspozīcija " Latgales lauku sēta. F. Trasuna dzīve un darbība ." 143 70
2 Pastāvīgā krājuma priekšmetu izstāde " Senie sadzīves priekšmeti ." 143 15

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

68

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

61

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dzīve Sakstagala pagastā 25 24
2 Raimondam Trasunam - 85 3 3
3 Ar dziesmu 25 gadu garumā 40 34

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

3

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Ķipītis Rēzeknes novada dienu svinības 2020. gada 18. jūlijā Verēmu kultūras nams 2 2 16.07.2020 21.07.2020 21.07.2020
2 Fotogrāfija Izstāde "Pāri slieksnim" Latgales Kultūrvēstures muzejs 1 01.01.2020 31.12.2020 15.11.2020 atbilstošs

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 130 27 157

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 3 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ilona Akmentiņa Februāris - Sveču mēnesis 10.02.2020 18.02.2020 Pasākuma scenārijs Pabeigts
2 Inta Deksne Aizgavēnis 14.02.2020 28.02.2020 Pasākuma scenārijs Pabeigts
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ilona Akmentiņa Buklets. F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" 1 lpp.
2 Ilona Akmentiņa Grāmatzīme. F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" 1 lpp.
3 Ilona Akmentiņa Pastkarte. F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" 1 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Ilona Akmentiņa No sveču dienas līdz Meteņiem 1 lpp. www.rezeknesnovads.lv
2 Inta Deksne Rudens F. Trasuna muzejā "Kolnasāta" 1 lpp. Informatīvs izdevums "Sakstagala pagasta jaunumi"
3 Inta Deksne Valsts prezidents Egils Levits apmeklē F. Trasuna muzeju "Kolnasāta" 1 lpp. Atskats uz aizvadīto notikumu. Informatīvs izdevums "Sakstagala pagasta jaunumi; www.rezeknesnovads.lv ; lrp.gov.lv ; http://www.facebook.com/Trasuns/"
4 Inta Deksne Novembris F. Trasuna muzejā "Kolnasāta" 1.lpp. Informatīvs izdevums "Sakstagala pagasta jaunumi"
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Deksne Dzīve Sakstagala pagastā 1 lpp.
2 Ilona Akmentiņa Juris Krompāns. Keramika 1 lpp.
3 Inta Deksne Raimondam Trasunam - 85 1 lpp.
4 Inta Deksne Taututārpi - nu moza da lela 1 lpp.
5 Inta Deksne, Lūcija Ārmane Ar dziesmu 25 gadu garumā 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

88

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

593

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 936
Individuālie 264
Pārējie 142
Apmeklētāji grupās 530
Skolēni grupās 74
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 456
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

632

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

223

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1718

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

82

Papildu informācija:

2020. gadā saistībā ar Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem muzejs apmeklētājiem bija slēgts no 13. marta līdz 12. maijam un no 21. decembra līdz 31. decembrim. Vasaras sezonā, no 2020. gada 20. maija līdz 1. oktobrim, muzejs apmeklētājiem bija atvērts arī sestdienās no 10.00 līdz 16.00. Svētdienās muzeju bija iespējams apmeklēt, iepriekš piesakoties.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

43

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

92

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

3

tai skaitā muzejā:

3

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ilona Akmentiņa Februāris - Sveču mēnesis 1 13 Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas 8.klases skolēni
2 Inta Deksne Aizgavēnis 1 19 Sakstagala J. Klīdēja pamatskolas 4. klases skolēni, pagasta iezīvotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inta Deksne Pa F. Trasuna bērnības takām 2015 2 43 Skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inta Deksne Senās tradīcijas kristībās 2017 1 25 Kristību viesi
2 Sandra Sadovska Kāzas Latgalē 2004 2 67 Kāzu viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Aizgavēnis 28.02.2020. Izstāžu nama lielā zāle 1 19 Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas 4. klases skolēni, pagasta iedzīvotāji
2 Brīvdabas muzikāls vakars 22.06.2020. Muzeja ābeļdārzs 1 92 Sakstagala pagasta iedzīvotāji, viesi no Rēzeknes un novada
3 Saruna "Ceļš uz Tavu tautastērpu", akcijas "Satiec savu meistaru" ietvaros 05.09.2020. Izstāžu nama lielā zāle 1 29 Sakstagala pagasta iedzīvotāji, Līvānu un Rēzeknes novada iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Izstāžu namā - izbūvētas uzbrauktuves pie ādrurvīm; nav sliekšņu; labiekārtotas WC cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Sarežģīta iekļūšana memoriālajā mājā , jo, saglabājot mājas autentiskumu, nav iespējama pārbūve sliekšņiem, durvīm un ieejai.
2. Redzes invalīdiem Nav piemēroti apstākļi.
3. Dzirdes invalīdiem Nav piemēroti apstākļi.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju anketēšana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Latgales lauku sēta. F. Trasuna dzīve un darbīgais mūžs. Muzejam piešķirtais finansējums

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" galvenā ēka (agrāk - dzīvojamā ēka). Kalna iela 3 Pašvaldības īpašums 19. gs. otrā puse 2612
Teritorijas kopējā platība (m2):

297000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja dzīvojamā māja - ekspozīciju telpas
Izstāžu nams
Klēts
Pirts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1295

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 365
Krājuma telpas 41
Pārējās telpas 889
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: