Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Apeināne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne 29497151 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Misija:

Saglabāt, pētīt un atspoguļot rakstnieka Antona Rupaiņa talanta daudzpusību, parādot rakstnieka un viņa laikabiedru nozīmi Latgales un Latvijas literārajā un sabiedriskajā dzīvē, sniegt ieskatu pagasta kultūrvēsturē, izceļot latgaliešu valodas un tradīciju savdabību un nozīmīgumu.

Darbība:

Antona Rupaiņa muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras darbības mērķis ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Antona Rupaiņa, viņa dzimtas, laikabiedru un Bērzgales pagasta materiālās un nemateriālās liecības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, nodrošināt muzeja kolekciju krājuma saglabāšanu.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

81A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

BPVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Antona Rupaiņa muzejs ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ”Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības ”Bērzgales pagasta pārvalde” struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1.jūnija līdz 1.oktobrim, muzejs atvērts no otrdienas līdz sestdienai 9.00- 17.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30. Ziemas sezonā, no 1.oktobra līdz 1.jūnijam, muzejs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai 9.00-17.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30. Iepriekš sazinoties pa telefonu vai e-pastā, muzeju iespējams apmeklēt arī ārpus muzeja oficiālā darba laika.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture", izstādes “Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” apmeklējums un ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem (bērniem līdz 18 gadiem); personām, kurām noteikta invaliditāte; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture", izstādes “Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” apmeklējums Ieejas maksa muzejā: 1.00 EUR
2 Ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām Ekskursijā ārpus muzeja ir iespēj apskatīt pagasta vēsturiskās vietas: teikām apvīto Kirkas kalnu, Sv. Annas Romas katoļu baznīcu, Veitko dzimtas kapus un Antona Rupaiņa pieminekli Bērzgales kapsētā, Brāļu kapiem, kungu laikos mākslīgi veidoto salu Micānu ezerā, Veitko muižas ēku, pussaliņu Micānu ezera ielokā. Kā ceļvedis tūristiem lieliski kalpos uzstādītās informatīvās plāksnes pie apskates objektiem.
Lendžu pagasta “Pūriskos” iespējams iepazīties ar A. Rupaiņa dzimtajām mājām, kuras uzkopj un uztur brīnišķīgā kārtībā Antona vecākā brāļa Jāzepa jaunākā meita Genovefa Rupaine.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Antona Rupaiņa muzejam ir šādi darbības virzienus: 1. Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. 2. Apzināt, pētīt un publiskot A. Rupaiņa un viņu laikabiedru literāro un sabiedrisko darbību, parādot to nozīmību Latgales un Latvijas literatūras un kultūrvēstures kontekstā. 3.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana par pamatu izmantojot muzeja krājumu, ekspedīcijas un citus vēsturiskos avotus. 4. Nodrošināt muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamību sabiedrībai. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Antona Rupaiņa muzejam ir šādas funkcijas: 1. Muzeja krājuma papildināšana, uzskaite, saglabāšana un tā pieejamības nodrošināšana. 2. Balstoties uz muzeja krājumu, ekspedīciju materiāliem un jaunieguvumiem, veikt pētniecisko darbu. .3. Krājumā iekļauto muzeja priekšmetu izmantošana komunikācijā ar sabiedrību. Sabiedrības izglītošana, materiālo un nemateriālo kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas, izstādes, ekskursijas un citus komunikācijas veidus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Antona Rupaiņa muzeja nolikums 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
2. Noteikumi par krājumu Antona Rupaiņa muzeja krājuma noteikumi 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
3. Nacionālā krājuma aizsardzība PLĀNS Antona Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums Rēzeknes novada Bērsgales pagastā Nr.8. 07.03.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi PLĀNS Antona Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. A.Rupaiņa muzeja vadītāja amata apraksts 07.03.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

4249

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2480

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

34

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

6

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 34 6

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

910

Vienību skaits, kas netika atrastas:

6

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

942

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

20

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

20

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

235

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

212

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

202

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture 212 202

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

34

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

18

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Senie darba un sadzīves priekšmeti 34 18

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

80

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

15

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pulksteņmeistars Arkādijs Svece 10 1
2 No Pīteru ryucīņa vēstures 21
3 Bērzgalieši Latvijas armijas rindās 8 5
4 Bērzgales pamatskolas skolēnu projekta ”Bērzgales veco māju pagātne, tagadne un nākotne” darbu izstāde 8 6
5 Bērzgales skolēnu zīmējumu izstāde: “A. Rupaiņa dzejolis Mōras zeme manā skatījumā.” 33 3

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

10

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

10

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Antona Kūkoja pasteļi Iepazīstināt ar mākslinieka darbiem pagasta iedzīvotājus, ciemiņus, apmeklētājus Pagasta pārvaldes iestādes, pamatskola 10 10 04.01.2019 30.01.2020 06.01.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 25 39 64

Muzeja pētnieciskais darbs

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Skaidrīte Apeināne A. Rupainis – viņa devums Latgales literatūras un sabiedriskās dzīves apritē. 01.10.2019 29.12.2023 Darbam komunikācijai ar sabiedrību- izstādes , pasākumi darbs turpinās
2 Skaidrīte Apeināne Ievērojamo bērzgaliešu ieguldījums kvalitatīva dzīvesveida organizēšanā un uzturēšanā 01.11.2019 29.12.2023 Darbam komunikācijai ar sabiedrību- izstādes , pasākumi darbs turpināas
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Skaidrīte Apeināne Muzeju nakts noskaņas Bērzgalē 1 informatīvs raksts www.berzgale.lv, www.rezeknesnovads.lv
2 Skaidrīte Apeināne Dzejas dienas Bērzgalē 1 informatīvs raksts www.berzgale.lv, www.rezeknesnovads.lv

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1124
Individuālie 902
Apmeklētāji grupās 222
Skolēni grupās 140
Pārējie grupās 82
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1089

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1995

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

144

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

15

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

tai skaitā muzejā:

1

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikāžu laika atceres pasākums "Latvijas neatkarības karam un armijai 100" tikšanās ar barikāžu dalībniekiem un Zemessardzes 32. kājnieku bataljona (Rēzekne)komandieri Edgaru Belinski 22.01.2019. Laukums pie Bērzgales pamatskolas 26 skolēni, Bērzgales iedzīvotāji
2 Muzeju nakts pasākums. Tikšanās ar Arkādiju Sveci- 2017.gada balvas par mūža ieguldījumu Latvijas sportā ieguvējs. 18.05.2019. Muzejs 35 skolēni, skolotāji, Bērzgales iedzīvotāji
3 Dzejas dienas Bērzgalē. Pasākumā piedalās dzejnieces Ineta Atpile-Jugane , Meldra Gailāne ar meitu Irbi, Bērzgales meiteņu vokālais ansamblis "Karameles" 20.09.2019. Bērzgales kultūras nams 69 skolēni, skolotāji, Bērzgales iedzīvotāji
4 Gaismas gājiens"Iepazīsti Bērzgales vēsturi" 11.11.2019. Bērzgales kultūrvēsturiskie objekti 45 skolēni, skolotāji, Bērzgales iedzīvotāji

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

9

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

9

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Antona Rupaiņa muzejs darbojas kultūra nama ēkā Rītupes iela 34, Bērzgale Pašvaldības īpašums 1986. (muzejs darbojas ēkā no 1988. gada)
Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
KN, A.Rupaiņa muzejs, Rītupes iela 34, Bērzgale

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

57

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 39
Pārējās telpas 18
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: