Kontaktinformācija

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Apeināne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne 29497151 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Misija:

Saglabāt, pētīt un atspoguļot rakstnieka Antona Rupaiņa talanta daudzpusību, parādot rakstnieka un viņa laikabiedru nozīmi Latgales un Latvijas literārajā un sabiedriskajā dzīvē, sniegt ieskatu pagasta kultūrvēsturē, izceļot latgaliešu valodas un tradīciju savdabību un nozīmīgumu.

Darbība:

Antona Rupaiņa muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras darbības mērķis ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Antona Rupaiņa, viņa dzimtas, laikabiedru un Bērzgales pagasta materiālās un nemateriālās liecības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, nodrošināt muzeja kolekciju krājuma saglabāšanu.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

81A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

BPVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu apvienības pārvaldes struktūrvienības"Bērzgales pagasta pārvalde" struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30. Iepriekš sazinoties pa telefonu vai e-pastā, muzeju iespējams apmeklēt arī ārpus muzeja oficiālā darba laika.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture", izstādes “Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” apmeklējums un ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem (bērniem līdz 18 gadiem); personām, kurām noteikta invaliditāte; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
5. Muzejpedagoģisko programmu piedāvājums Piedāvātā programma ir pieejama skolēniem
6. Atklātā krājuma apmeklējums Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem (bērniem līdz 18 gadiem); personām, kurām noteikta invaliditāte; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture", izstādes “Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti”, atklātā krājuma apmeklējums Ieejas maksa muzejā: 1.00 EUR
2 Ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām Ekskursijā ārpus muzeja ir iespēj apskatīt pagasta vēsturiskās vietas: teikām apvīto Kirkas kalnu, Sv. Annas Romas katoļu baznīcu, Veitko dzimtas kapus un Antona Rupaiņa pieminekli Bērzgales kapsētā, Brāļu kapiem, kungu laikos mākslīgi veidoto salu Micānu ezerā, Veitko muižas ēku, pussaliņu Micānu ezera ielokā. Kā ceļvedis tūristiem lieliski kalpos uzstādītās informatīvās plāksnes pie apskates objektiem.
3 Lendžu pagasta “Pūriskos” iespējams iepazīties ar A. Rupaiņa dzimtajām mājām, kuras uzkopj un uztur brīnišķīgā kārtībā Antona vecākā brāļa Jāzepa jaunākā meita Genovefa Rupaine.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Antona Rupaiņa muzejam ir šādi darbības virzienus: 1. Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. 2. Apzināt, pētīt un publiskot A. Rupaiņa un viņu laikabiedru literāro un sabiedrisko darbību, parādot to nozīmību Latgales un Latvijas literatūras un kultūrvēstures kontekstā. 3.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana par pamatu izmantojot muzeja krājumu, ekspedīcijas un citus vēsturiskos avotus. 4. Nodrošināt muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamību sabiedrībai. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Antona Rupaiņa muzejam ir šādas funkcijas: 1. Muzeja krājuma papildināšana, uzskaite, saglabāšana un tā pieejamības nodrošināšana. 2. Balstoties uz muzeja krājumu, ekspedīciju materiāliem un jaunieguvumiem, veikt pētniecisko darbu. .3. Krājumā iekļauto muzeja priekšmetu izmantošana komunikācijā ar sabiedrību. Sabiedrības izglītošana, materiālo un nemateriālo kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas, izstādes, ekskursijas un citus komunikācijas veidus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Antona Rupaiņa muzeja nolikums 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
2. Noteikumi par krājumu Antona Rupaiņa muzeja krājuma noteikumi 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
3. Nacionālā krājuma aizsardzība PLĀNS Antona Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums Rēzeknes novada Bērsgales pagastā Nr.8. 07.03.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi PLĀNS Antona Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. A.Rupaiņa muzeja vadītāja amata apraksts 07.03.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

4640

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2838

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

90

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

57

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 90 57

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1184

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

77

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

77

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

245

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

212

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

202

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture 212 202

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

34

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

18

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Senie darba un sadzīves priekšmeti 34 18

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

64

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

25

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Barikādēm-31 21 6
2 Teātris Bērzgalē cauri laikiem 19 9
4 Aizvestie , neaizmirstie literatūrā un fotogrāfijās 24 10

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 91 66 157
Digitālo attēlu izgatavošanai 25 25

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Skaidrīte Apeināne A. Rupainis – viņa devums Latgales literatūras un sabiedriskās dzīves apritē 02.01.2019 27.12.2024 Darbam komunikācijai ar sabiedrību- izstādes , pasākumi turpinās
2 Skaidrīte Apeināne Ievērojamo bērzgaliešu ieguldījums kvalitatīva dzīvesveida organizēšanā un uzturēšanā 02.01.2019 27.12.2024 Darbam komunikācijai ar sabiedrību- izstādes , pasākumi turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Skaidrīte Apeināne Antona Rupaiņa mantojums Sagatavots publicēšanai "Tāvu zemes kalendars 2024" 3 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Skaidrīte Apeināne Informatīvais izdevums Bērzgales Ziņas. Barikāžu laiku atceroties. 1 lpp.
2 Skaidrīte Apeināne Informatīvais izdevums Bērzgales Ziņas. Aizvestie. Neaizmirstie. 1941. gada jūnija deportācijām - 81 1 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Skaidrīte Apeināne Bērzgales stāsti Radīt interesi par novada, pagasta, ciema vēsturi un pašiem aktīvi piedalīties tās pētīšanā. 12 slaidi

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1060
Individuālie 201
Pārējie 547
Apmeklētāji grupās 312
Skolēni grupās 53
Ārzemnieki grupās 48
Pārējie grupās 211
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

900

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

213

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1704

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

17

Papildu informācija:

Antona Rupaiņa muzejs 2022. gadā bija slēgts no 1. janvāra līdz 1. martam sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī Covid-19 pandēmijas dēļ

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

24

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

4

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

44

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Skaidrīte Apeināne Spēlēsim teātri 2020 1 16 skolēni
2 Skaidrīte Apeināne Bērzgales stāsti 2021 3 28 skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 "Barikādes atceroties" 20.01.2022 Sporta laukums pie Bērzgales pamatskolas 45 Barikāžu laika dalībnieki, skolēni, Bērzgales iedzīvotāji
2 Muzeju nakts pasākums"Teātris Bērzgalē" 14.05.2022 Bērzgales kultūras nams 46 bijušie Bērzgales amatierteātra aktieri, Bērzgales iedzīvotāji
3 Mājas kafejnīcu diena "Bērzgales muiža" 23.07.2022 Bērzgales muižas teritorija 180 Bērzgales un Rēzeknes novada iedzīvotāji, citu Latvijas novadu iedzīvotāji
4 Dzejas dienas. Antona Rupaiņa dzimšanas diena. 13.09.2022 Bērzgales kultūras nams 53 Bērzgales pamatskolas skolotāji un skolēni
5 Atklātā krājuma atvēršanas svētki 10.11.2022 muzejs 73 Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji, skolēni, skolotāji, A.Rupaiņa radinieki
6 Gaismas gājiens"Iepazīsti Bērzgales vēsturi" 11.11.2022 Bērzgales muižas teritorija 36 Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki, Bērzgales iedzīvotāji, skolēni

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

7

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

4

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Antona Rupaiņa muzejs darbojas kultūras nama ēkā Rītupes iela 34, Bērzgale Pašvaldības īpašums 1986. (muzejs darbojas ēkā no 1988. gada)
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kultūras nams, A.Rupaiņa muzejs, Rītupes iela 34, Bērzgale

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

67

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 39
Krājuma telpas 10
Pārējās telpas 18

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: