Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Apeināne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne 29497151 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Misija:

Atspoguļot novadnieka – rakstnieka Antona Rupaiņa un viņa laikabiedru dzīves gājumu un sabiedrisko darbību, sniegt ieskatu pagasta kultūrvēsturē, izceļot latgaļu valodas un kultūras tradīciju nozīmīgumu latgaļu dzīvē.

Darbība:

Antona Rupaiņa muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē liecības par rakstnieku A. Rupaini un viņa laikabiedriem, Rupaiņu dzimtu un citiem izciliem bērzgaliešiem; vāc un pēta liecības par Bērzgales pagasta kultūrvēsturi un tradīcijām, tai skaitā nesenās vēstures stāstus un liecības. Muzejā aplūkojama 2016. gada 25. novembrī atvērtā pastāvīgā ekspozīcija „Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture”. Muzejs piedāvā ekskursijas, lai aplūkotu Bērzgales pagasta skaistākās un vēsturiski nozīmīgākās vietas: Kirkas kalnu, Sv. Annas Romas katoļu baznīcu, Veitko dzimtas kapus, Antona Rupaiņa pieminekli Bērzgales kapsētā, Brāļu kapus, kungu laikos mākslīgi veidoto salu Micānu ezerā, Veitko muižas ēku, pussaliņu Micānu ezera ielokā, Rītupi, kura savu tecējumu uzsāk no Meirānu ezera, rakstnieka Antona Rupaiņa dzimtās mājas "Pūriskos". Muzejs sadarbojas ar citām pagasta kultūras un izglītības iestādēm, aktīvi piedalās pagasta dzīvē. Balstoties uz muzeja krājuma materiāliem, tiek gatavotas publikācijas par Bērzgales novadu – grāmatas , bukleti, kā arī informatīvas publikācijas plašsaziņas līdzekļiem.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājaslapas. Informācija par muzeju, aktuālajiām ekspozīcijām, izstādēm un pasākumiem, kā arī par muzeja pakalpojumiem atrodama Rēzeknes novada mājas lapā un Bērzgales pagasta mājaslapā. Muzeja sniegto informāciju mājaslapās ievieto pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes.

Izveides (un pārveides) gads:

2009

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Bērzgales pagasta mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm
Rēzeknes novada mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības muzeju katalogs Reizi gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

81 AA

Akreditācijas datums:

03.10.2014

Muzejs akreditēts līdz:

02.10.2019

Muzeja šifrs:

BPVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Bērzgales pagasta pārvalde, Rēzeknes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Nevalstiskā organizācija "Astra"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Iepriekš sazinoties pa telefonu vai e-pastā, muzeju iespējams apmeklēt brīvdienās un ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas " Rakstnieka Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture", izstāžu apskate, ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām bez maksas. Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas " Rakstnieka Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture", izstāžu apskate, ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām bez maksas. Muzejs piedāvā ekskursijas, lai aplūkotu Bērzgales pagasta skaistākās, kultūrvēsturiski nozīmīgākās vietas: Kirkas kalnu, Sv. Annas Romas katoļu baznīcu, Veitko dzimtas kapus, Antona Rupaiņa pieminekli Bērzgales kapsētā, Brāļu kapus, kungu laikos mākslīgi veidoto salu Micānu ezerā, Veitko muižas ēku, pussaliņu Micānu ezera ielokā, Rītupi, kura savu tecējumu uzsāk no Meirānu ezera, rakstnieka Antona Rupaiņa dzimtās mājas "Pūriskos". Ekskursija gida pavadībā ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām (ap 2.5 st.), ievērojot ekskursantu vēlmes.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas " Rakstnieka Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture", izstāžu apskate, ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām. Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas " Rakstnieka Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture", izstāžu apskate, ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām. Muzejs piedāvā ekskursijas, lai aplūkotu Bērzgales pagasta skaistākās, kultūrvēsturiski nozīmīgākās vietas: Kirkas kalnu, Sv. Annas Romas katoļu baznīcu, Veitko dzimtas kapus, Antona Rupaiņa pieminekli Bērzgales kapsētā, Brāļu kapus, kungu laikos mākslīgi veidoto salu Micānu ezerā, Veitko muižas ēku, pussaliņu Micānu ezera ielokā, Rītupi, kura savu tecējumu uzsāk no Meirānu ezera, rakstnieka Antona Rupaiņa dzimtās mājas "Pūriskos". Ekskursija gida pavadībā ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām (ap 2.5 st.), ievērojot ekskursantu vēlmes.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejam ir šādas funkcijas: 1. komplektēt Muzeja krājumu atbilstoši krājuma politikas nostādnēm; 2. nodrošināt Muzeja krājumam atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību; 3. veikt pētniecības darbu atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm; 4. nodrošināt Muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai atbilstoši komunikācijas politikas nostādnēm; 5. nodrošināt Muzeja apmeklētāju izglītošanos, izmantojot muzeja krājumu un ekspozīcijas; 6. uzturēt un attīstīt Muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru, sadarbībā ar pagasta pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 01.04.2014
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par A.Rupaiņa muzeja krājumu 2014. - 2018. gads 01.04.2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība PLĀNS A.Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.04.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 15.01.2010 Nr. 25/4-6/2010
5. Darba drošības u.c. noteikumi PLĀNS Antona Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.04.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 A.Rupaiņa muzeja vadītāja amata apraksts 15.01.2010 Nr.25/4-6/2010

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

4215

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2474

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

126

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

28

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 126 28

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Kompleksā ekspedīcija "Māju vēsture" Bērzgales pagasts septembris, oktobris 6 6

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

922

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

412

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

238

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

212

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

202

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Rakstnieka Antona Rupaiņa istaba un Bērzgales pagasta vēsture. 212 202

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

47

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
2 Keramikas izstāde 12 3
3 Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti 35

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

303

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

33

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Barikāžu laiku atceroties – 1991. gada 20. janvāris! 23 5
2 Februāris – sveču mēnesis. Viss par svecēm, to liešanu, nozīmi, u.c.. 25
3 Dienas, ko varam atzīmēt 27
4 Gaidām Lieldienu! 22
5 Senas, vēsturiskas ēkas Bērzgales pagastā 24 8
6 Līgo veci, līgo jauni 25 3
7 Pīteru ryucīņs fotogrāfijās, retro motociklu parāde Bērzgalē 2015.līdz 2017.gadā 28
8 Annas dienu pasākumi Bērzgalē fotogrāfijās 23 6
9 Iesim bekot! 26
10 Paldies, Skolotāj ! 21 9
11 Latvijas valsts prezidenti. 19
12 Latvijas valstij simts 17 2
13 Balti nāca Ziemassvētki,… ! 23

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

10

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

10

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 A. Kūkoja gleznas Iepazīstināt ar mākslinieka darbiem pagasta iedzīvotājus, ciemiņus, apmeklētājus Pagasta pārvaldes iestādes, pamatskola 10 10 08.01.2018 31.12.2018 viens gads 30.01.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 136 42 178

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

13

no tiem realizēti:

13

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 O.Pekša Bērzgales pagasta vēsture un personību izpēte (1940. - 1990.gadi) 05.05.2008 30.12.2020 Izzināt sīkāk pagasta un personību vēsturi Darbs turpinās
2 O.Pekša Bērzgales cilvēku dzīvesstāsti 08.09.1996 30.12.2020 Pētīt pagasta vēsturi un pagasta cilvēku dzīves skatījumu laika griežos Darba turpinās
3 O.Pekša Vecu, kultūrvēsturisku māju vēstures izpēte pagastā 03.11.2009 30.12.2020 Izzināt māju vēsturi, cilvēkus, kas tajās dzīvojuši Darbs turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 O.Pekša Barikāžu laiku atceroties – 1991. gada 20. janvāris, izstāde ārpus muzeja Papildinātais plāns, 3 lpp.
2 O.Pekša Februāris - sveču mēnesis, izstāde ārpus muzeja Papildinātais plāns, 2 lpp.
3 O.Pekša Dienas, ko varam atzīmēt Papildinātais plāns, 3 lpp.
4 O.Pekša Gaidām Lieldienu! Papildinātais plāns, 2 lpp.
5 O.Pekša Senas, vēsturiskas ēkas Bērzgales pagastā Papildinātais plāns, 2 lpp.
6 O.Pekša Līgo veci, līgo jauni … Papildinātais plāns, 2 lpp.
7 O.Pekša Pīteru ryucīņs fotogrāfijās - izstāde ārpus muzeja, veltīta Pēterdienai un veco retro motociklu parādei Bērzgalē. Papildinātais plāns, 2 lpp.
8 O. Pekša Annas dienu pasākumi Bērzgalē fotogrāfijās - izstāde ārpus muzeja Papildinātais plāns, 2 lpp.
9 O.Pekša "Iesim bekot!" - izstāde ārpus muzeja Papildinātais plāns, 2 lpp.
10 O.Pekša Paldies, Skolotāj! Papildinātais plāns, 2 lpp.
11 O.Pekša Latvijas valsts prezidenti. Papildinātais plāns, 3 lpp.
12 O.Pekša Latvijas valstij simts Papildinātais plāns, 2 lpp.
13 O.Pekša "Balti nāca Ziemassvētki…" Papildinātais plāns, 3 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1630
Individuālie 1452
Pārējie 13
Apmeklētāji grupās 165
Skolēni grupās 120
Pārējie grupās 45
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1630

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

249

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1988

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

45

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

16

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Rakstnieka Antona Rupaiņa 42. atceres diena, svētbrīdis, ziedu nolikšana Bērzgales kapos rakstnieka pieminekļa pakājē. 20.04.2018. Bērzgales kapsēta 1 72 PII audzēkņi, skolēni, pensionāri, pagasta iedzīvotāji, A.Rupaiņa darbu cienītāji, viņa radiniekii
2 Muzeju nakts pasākuma ietvaros “ŠŪPULIS ” pasākums kultūras namā: muzeja tapšanas vēsture 30 pastāvēšanas gados; politiķa Staņislava Kambalas dzīves gājums, politiķim šogad 125. jubileja, šūpulis kārts Bērzgales pagastā, Stapuļu sādžā, liela zemnieka ģimenē; filma "Mērijas ceļojums" 17.05.2018. Bērzgales kultūras namā 1 49 skolēni, pensionāri, folkloras kopas dalībnieki, pagasta iedzīvotāji
3 Rakstnieka Antona Rupaiņa 112. dzimšanas dienā svētbrīdis, ziedu nolikšana kapos pie rakstnieka pieminekļa. 13.09.2018. Bērzgales kapsētā 1 75 PII audzēkņi, skolēni, pensionāri, folkloras kopa, pagasta iedzīvotāji, A.Rupaiņa darbu cienītāji, viņa radinieki
4 Dzejas diena kopā ar skolēniem (1. – 6. kl.), piedalās dzejnieces - Meldra Gailāne ar meitu Irbi-Bārbalu. 09.09.2018. Bērzgales pagasts 1 45 skolēni, pagasta iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ir izstrādāta apmeklētāju aptaujas anketas, kurā ir sekojoši jautājumi: 1.Tavs priekšstats par Bērzgali, tās vēsturiskajām vietām ? 2. Vai ieguvi ko derīgu, iepazīstot ekspozīcijas un izstādes muzejā un ārpus tā ? 3. Kura no izstādēm Tev ir vissaistošākā ? 4. Vai Tevi apmierina gida sniegums ekskursijas laikā ? 5. Vai Tevi apmierina muzeja darba laiks ? 6. Kuru reizi Tu jau apmeklē A.Rupaiņa muzeju ? 7. Vai ieteiksi draugiem un radiem apmeklēt šo muzeju ? 8. Ko Tu ieteiktu uzlabot muzeja darbībā, ekspozīcijā un izstādēs ?

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

13

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Antona Rupaiņa muzejs darbojas kultūra nama ēkā Rītupes iela 34, Bērzgale Pašvaldības īpašums 1986. (muzejs darbojas ēkā no 1988. gada)
Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
KN, A.Rupaiņa muzejs, Rītupes iela 34, Bērzgale

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

57

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 39
Pārējās telpas 18
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes