Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Pauliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa 26458876 26458876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20. gs. sākuma ēku komplekss, kurā ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija(konferenču zāle) kūts( pārveidota par virtuvi) un no 2015. gada arī podnieka darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā. Muzeja izveides autors ir Jānis Brils, bijušais Andrupenes pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna, pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa. Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23. jūnijā, juridiskais statuss - Dagdas novada pašvaldības iestāde. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2004. gada 28. jūlijā.

Misija:

Ar sava pagasta vēstures un kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, veidot iedzīvotājos lepnumu par piederību Andrupenes pagastam un uzturēt tradicionālās dzīves vērtības. Muzejs demonstrē sadzīvi pagasta teritorijā 20. gadsimta sākumā (līdz 1940. gadam), pauž latgaliešu saimniekošanas pieredzi amatniecības un lauksaimniecības jomā, dzīves nepārtrauktību tajā un rosina iedzīvotājus, īpaši jauniešus un bērnus, savu sakņu pētīšanai.

Darbība:

Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana; pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus; pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus; tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā Krāslavas novada pašvaldību un Dagdas pagasta pārvaldi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājaslapas, informācija par Andrupenes lauku sētu atrodama Latgales, Krāslavas un Dagdas tūrisma informācijas centru mājaslapās, kā arī Andrupenes lauku sētas Facebook lapā.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

84A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ALS

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Krāslavas novada kultūras un tūrisma pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no 9.00 līdz 17.00, kā arī sestdien no 10:00 līdz 15:00. Iespējams pieteikt grupu ekskursijas ārpus darba laika pa tel. 26458876

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums. Ekskursija pa muzeja ēkām gida pavadījumā. Pieaugušajiem 3.00 eiro, bērniem un pensionāriem eiro 1,00, pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem - ieeja brīva, gida pakalpojums 0.70 centi no personas
2 Kulinārā mantojuma degustācija. Nacionālie ēdieni - kuģeļis, asuškas, kļockas, pancaks, siers, muzeja maize un citi. Sākot ar eiro 2.00 - 8.00
3 Folkloras kopas "Sovvaļņīki" uzstāšanās. Latgaliešu dziesmas, rotaļas, tradīcijas. Sākot ar eiro 60.00 - 170.00
4 Kāzinieku uzņemšana ar latgaliskām izdarībām. Apdziedāšana, rotaļas, pārbaudījumi. Sākot ar eiro 40.00, kāzinieku skaits no 60 cilvēkiem - 50.00 euro.
5 Konferenču telpu noma Ar biroja tehniku - eiro 10.00 stundā
6 Konferenču telpu noma Bez biroja tehnikas - eiro 7.00 stundā
7 Muzejpedagoģiskās programmas "Darbs ar mālu", " Sviesta kulšana", " Maizes cepšana", Senie eglīšu rotājumi no niedrēm un dzijas", "Kļocku cepšana" Kāda no programmām pēc izvēles - 2.00 eiro no personas
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni un funkcijas 1. Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana. 2.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus. 3.Pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus. 4.Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pagasta pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 28.10.2021 Protokols Nr.9. 14.&
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma noteikumi 28.10.2021 protokols Nr.9., 13.&
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.05.2003
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.12527.03.2002.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

826

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

603

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

12

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

6

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 12 6

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

780

Vienību skaits, kas netika atrastas:

46

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

72

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

0

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

461

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

576

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

430

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Saimnieka istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 1. gals) 114 92
2 Klēts bagātība vasarā (klētī 1 gals) 96 74
3 Andrupenes amatnieku mantojums (klētī 2. gals) 105 88
4 Kalēja darbarīki (smēdē) 76 69
5 Koka pirts trauki (pirtī) 10 6
6 Vecmeitas istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 2. gals) 120 72
7 Podnieka darbarīki un gatavie trauki (podnieka darbnīca) 55 29

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

41

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

31

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latgales raksti vilnas segās 16 11
2 No lina līdz palagam 25 20

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 S. Pauliņa Izstāde " Latgales raksti vilnas deķos" 4 lpp.
1 S.Pauliņa Izstāde " No lina līdz palagam" 10 ipp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 S. Pauliņa Skalu grozu izgatavošana un lietošana caur gadsimtiem Demonstrēt apmeklētajiem, sevišķi jaunākajai paaudzei, svarīga sadzīves priekšmeta- skalu groza izgatavošanas un pielietošanas vēsturi no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. 3 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3390
Individuālie 407
Pārējie 240
Apmeklētāji grupās 2743
Skolēni grupās 558
Ārzemnieki grupās 235
Pārējie grupās 1950
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

690

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

240

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1920

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

160

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

120

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

33

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

641

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

6

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 E.Maļkeviča-Grundele Māla pārvērtības 2015 7 140 skolēni un pieaugušie
2 L.Šatilova Maizes cepšana,kļocku cepšana, īšanasiera vār 2012 15 285 skolēni, jaunsargi, pieaugušie
3 S.Pauliņa Senās rotaļas un spēles 2016 9 170 skolēni, ģimenes ar bērniem
4 S.Pauliņa Skalu grozu izgatvošana un lietošana 2022 2 46 Dagdas vsk skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Pārgājiens "Latvijas izaicinājums" 05.02.2022 Muzeja teritorija un Andrupenes apkārtne 1 95 Tūristi no visas LV
2 Satiec savu meistaru 03.04.2022 Muzeja teritorija 1 80 vietējie iedzīvotāji un viesi no visas LV
3 Līgo svētki 23.06.2022 Muzeja teritorija 1 350 Vietējie iedzīvotāji un viesi no visas LV
4 Raidījuma "Pa upi" filmēšana 08.07.2022 Muzeja teritorija 1 15 filmēšanas grupa, folkloras kopa, muzeja darbinieki
5 Podnieku cepļa kurināšana 12.11.2022 Muzeja teritorija 1 55 Krāslavas novada podnieki un viesi no LV
6 Ziemassvētku jampadracis 25.12.2022 Muzeja teritorija 1 60 vietējie iedzīvotāji ,viesi no LV, Anglijas

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem 2019. gadā tika izgatavotas mobilas uzbrauktuves muzeja mājai, lai varētu piekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Redzes invalīdiem ir iespēja aptaustīt visus eksponātus un noklausīties stāstu par muzeju gida pavadībā.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzejā ir izvietota rakstiska informācija uz ēkām un pie muzeja priekšmetiem.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju, 2018.gada ēkai nomainīts jauns niedru jumts
Klēts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju, 2020.gadā nomainīts jauns niedru jumts
Kūts ar piebūvi Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1999.gadā, 2008. -renovēta par saimnieces ķēķi, 2014.- uzcelta klāt piebuve- degustāciju zāle
Pirts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000.gadā
Rija Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000., 2008.- renovēta par konferenču zāli, 2020.gada nomainīts jauns koka skaidu jumts
Smēde Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2004.gadā, 2020.gadā uzcelta piebūve pie smēdes skalu grozu darbnīca
Ponieku darbnīca ar cepli Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2014.gads
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

464

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 195
Krājuma telpas 40
Pārējās telpas 229
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: