Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070

Vadītājs/ direktors:

Anita Streile

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Anita Streile 65053759 29322468 @
Galvenā krājuma glabātāja Jolanta Roga 65053759 26462886 @
Galvenā muzeja speciāliste Irēna Arāja 65053759 26742568 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1970

Misija:

Veidot cieņu pret cilvēku, savu tautu un apkārtējo vidi, krājot, saglabājot un popularizējot Lielvārdes novada vēstures un kultūras vērtības, īpaši akcentējot Andreja Pumpura personību, eposu "Lāčplēsis" un Lielvārdes jostu. Muzeja darbībā, radoši izmantojot sakrātās vērtības, veicināt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības, sevišķi skolu jaunatnes, izpratni un interesi par Lielvārdes novada materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.

Darbība:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības pamatvirzieni: 1) Lielvārdes novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3) sakārtotas, saturiski unikālas, apmeklētājiem pieejamas datu bāzes par muzeja krājumu veidošana; 4) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Lielvārdes novada mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2009
2014
2016
2018

Kas aktualizē informāciju:

galvenā muzeja speciāliste

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

57384

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

39A4

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Muzejs akreditēts līdz:

15.12.2021

Muzeja šifrs:

PM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Lielvārdes novada Kultūras centrs

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Vidzemes Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00 No 1. novembra līdz 1. maijam muzejs svētdienās strādā no 10:00 līdz 15:00.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Lielvārdes novada visu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, pirmskolas vecuma bērniem, speciālo un internātskolu audzēkņiem, bērnu patversmju audzēkņiem, invalīdiem, ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem, tūristu autobusu šoferiem
2 Autostāvvieta Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklētājiem
3 Tualete Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklētājiem
4 Konsultācijas Lielvārdes novada skolu audzēkņiem
5 Izstāžu atklāšanas pasākumi Visiem interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Pieaugušajiem - EUR 1.00
2 Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0.50
3 Gida pakalpojumi grupai EUR 10.00
4 Ģimenes biļete muzeja un parka apmeklējumam Pieaugušajiem un bērniem līdz 18 gadiem - EUR 2.50
5 Lielvārdes parka apmeklējums Pieaugušajiem - EUR 0.50
6 Lielvārdes parka apmeklējums Skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0.40
7 Ģimenes biļete parka apmeklējumam Pieaugušajiem un bērniem līdz 18 gadiem - EUR 1.50
8 Lielvārdes parka apmeklējums Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem - EUR 10.00
9 Ģimenes godu ceremonija (kristības, kāzas, kāzu godi) Atkarībā no cilvēku skaita - EUR 20.00 - 55.00
10 Ekspozīcijas un izstāžu zāles īre Viena stunda - EUR 20.00
11 Brīvdabas ekspozīcijas izmantošana svinīgai laulību ceremonijai Grupai - EUR 20.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbībā tiek realizēta pētnieciskā darba, komunikācijas un krājuma darba politika. Pētnieciskā darba politikas virsuzdevums ir pētīt dzejnieka Andreja Pumpura literāro devumu, Lielvārdes novada kultūrvēsturisko mantojumu, tai skaitā arī Lielvārdes novada etnogrāfisko devumu. Komunikācijas politikas virsuzdevums ir veicināt, lai esošā un potenciālā muzeja auditorija būtu vispusīgi informēta par muzeja piedāvājumu - gan zinātniskās pētniecības iespēju pieejamību, gan ekspozīciju un izstāžu mainību un pieejamību. Viens no nozīmīgākajiem komunikācijas politikas aspektiem ir izglītojošais darbs ar apmeklētājiem, kas tiek īstenots dažādu pasākumu un muzeja pedagoģisko programmu ietvaros. Savukārt, krājuma politikas mērķis un virsuzdevums ir izveidot muzeja krājumu kā tematiski unikālu (atbilstoši muzeja tematiskajai specializācijai), saturiski pārdomātu un fiziski sakārtotu priekšmetu kopumu, kurš būtu nodrošināts ar glabāšanai atbilstošiem nosacījumiem, kā arī būtu pieejams gan klātienē muzejā, gan virtuālajā vidē internetā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Nolikums 19.10.2016
2. Noteikumi par krājumu Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Krājuma noteikumi 16.09.2016
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 20.04.2011
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Iekšējās darba kārtības noteikumi 15.04.2011
5. Darba drošības u.c. noteikumi Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darba drošības un ugunsdroššibas noteikumi 15.04.2015
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbinieku rīcībai ugunsgrēka un avārijas situāciju gadījumos 10.12.2018
2 LdNKC Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 10.12.2018
3 Lielvārdes novada Kultūras centra Nolikums 01.09.2016

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

14073

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

7047

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

33

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

8

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 33 8

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

133

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Tekstīlijas Vēdināti, saldēti 133

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

600

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4354

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

174

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

8

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

310

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

296

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

241

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Andrejs Pumpurs un eposs "Lāčplēsis" 103 87
2 Lielvārdes novada arheoloģija 46 46
3 Lielvārdes novada etnogrāfija 30 28
4 Senie darba rīki 95 80
5 Senā sēta 22

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

33

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

21

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Sibīrijas bērni 13 10
2 Mūžs 20 11

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

60

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

48

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lielvārdes josta un rakstu zīmes 7 4
2 Putnu diena 15 15
3 Pauls Kvelde 11 6
4 Gunārs Priede 10 10
5 Paegļu dzimta un Lielvārdes josta 7 3
6 Iepazīsti Lāčplēsi 4 4
7 Lielvārdes josta un rakstu zīmes 6 6

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

3

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Priekšmeti Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 3 3 27.11.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 46 743 789
Digitālo attēlu izgatavošanai 24 376 400

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 7 3
2. Monogrāfijas 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 11 11
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Anita Streile Lielvārdes novada tautas dziesmas 01.02.2018 01.12.2020 Izdevums "100 Lielvārdes tautas dziesmas" Sakārtotas 11 teicēju 1633 tautas dziesmas
2 Jolanta Roga Kolhoza "Lāčplēsis" priekšsēdētājs Edgars Kauliņš 01.07.2019 01.04.2020 raksti grāmatai "Mūžs kā asara uz vaiga" Grāmata ir izdota
3 Irēna Arāja Lielvārdes josta un rakstu zīmes 30.01.2019 31.12.2020 lekcijas pilnveidošanai
4 Latvietes pūrs, Jolanta Roga Etnogrāfijas kolekcijas katalogs "Tautastērps" 07.07.2020 10.11.2020 digitāls izdevums pieejams digitālā veidā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Irēna Arāja Lielvārdes josta un latvju rakstu zīmes Sagatavota lekcija 4 lpp.
2 Jolanta Roga Iepazīsti Lāčplēsi Sagatavota lekcija 3 lpp.
3 Anita Streile Frizētavas Lielvārdē 1990. - 2020. Lielvārde gadsimtu mijā 3 lpp.
4 Irēna Arāja Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs gadsimtu mijā Lielvārde gadsimtu mijā 4 lpp.
5 Jolanta Roga Lielvārdes novada tautastērps Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā Iesniegts grāmatai Lielvārde gadsimtu mijā 2 lpp.
6 Anita Streile Lielvārdes novada tautas dziesmas Lielvārde gadsimtu mijā 2 lpp.
7 Irēna Arāja Lielvārde senās fotogrāfijās Iesniegts grāmatai Lielvārde gadsimtu mijā 4 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Autoru kolektīvs Mūžs kā asara uz vaiga. Edgars Kauliņš - Lielvārdes leģenda 348 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Irēna Arāja Ceļojumu romantika informatīvā lapa
2 Irēna Arāja Latgales zelta pods informatīvā lapa
3 Irēna Arāja Svinam svētkus informatīvā lapa
4 Irēna Arāja Galdauta otrā dzīve informatīvā lapa
5 Irēna Arāja Ģenerālis Radziņš informatīvā lapa
6 Irēna Arāja Valdis Kaprālis un viņa daiļrade informatīvā lapa
7 Irēna Arāja Mūžs kā asara uz vaiga informatīvā lapa
8 Irēna Arāja, Anita Streile Lielvārdes josta buklets
9 Anita Streile Lielvārdes parks buklets
10 Jolanta Roga, Irēna Arāja Senās Lielvārdes fotogrāfijas kalendārs
11 Jolanta Roga, Irēna Arāja Lielvārde senās pastkartēs atklātnīšu komplekts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Irēna Arāja Atceroties Edgaru Kauliņu 1 lpp. raksts
2 Irēna Arāja Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam - 50 2 lpp. raksts
3 Irēna Arāja Valdis Kaprālis un viņa daiļrade 1 lpp. raksts
4 Anita Streile Pusgadsimts Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā 2 lpp. raksts
5 Jolanta Roga Mūžs kā asara uz vaiga 1 lpp. raksts
6 Ir;ena Arāja Andrejdienas dzejoļi 1 lpp. raksts
7 Anita Streile Gaišs novads, gaiši cilvēki 1 lpp. raksts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Irēna Arāja Ceļojumu romantika
2 Irēna Arāja Galdauta otrā dzīve
3 Irēna Arāja Valda Kaprāļa gleznu izstāde

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

33

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 8738
Individuālie 4947
Pārējie 1892
Apmeklētāji grupās 1899
Skolēni grupās 888
Ārzemnieki grupās 156
Pārējie grupās 855
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

5795

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

234

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1818

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

38

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

483

Lekciju skaits muzejā:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

31

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

822

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

39

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

837

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

18

tai skaitā muzejā:

16

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Irēna Arāja Lielvārdes josta un latvju rakstu zīmes 4 298 Dažāds
2 Jolanta Roga Iepazīsti Lāčplēsi 4 323 Dažāds
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Irēna Arāja, Anita Streile, Jolanta Roga Andrejs Pumpurs un eposs "Lāčplēsis" 2004 19 521 8.-12. klašu audzēkņi
2 Irēna Arāja, Anita Streile, Jolanta Roga Stāsts par Lāčplēsi 2013 12 301 1.-7. klašu audzēkņi
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Irēna Arāja, Anita Streile, Jolanta Roga Andrejs Pumpurs, Lāčplēsis un Lielvārde 2013 21 406 Pieaugušie
2 Anita Streile, Irēna Arāja Kāzu godi Lielvārdē 2007 17 416 Dažāds
3 Anita Streile, Irēna Arāja Kristības senajā klētī 2007 1 15 Dažāds
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ceļojumu romantika 07.01.2020 muzejs 1 32 Pieaugušie
2 Sapņu pludmale 25.01.2020 muzejs 1 28 Pieaugušie
3 Zemes nodoklis 02.02.2020 muzejs 1 38 Dažāds
4 Sveču nakts 15.02.2020 muzejs, parks 1 712 Dažāds
5 Tūrisms novadā 04.03.2020 muzejs 1 17 Pieaugušie
6 Latgales zelta pods 07.03.2020 muzejs 1 14 Dažāds
7 Svinam svētkus 07.03.2020 muzejs 1 12 Pieaugušie
8 Galdauta otrā dzīve 16.06.2020 muzejs 1 20 Pieaugušie
9 Saule brida rudzu lauku 19.06.2020 muzejs 1 60 Dažāds
10 Vasaras saulgriežu ielīgošana 20.06.2020 muzejs, parks 1 55 Dažāds
11 Grāmatas "Ģenerālis Radziņš" atvēršanas svētki 10.07.2020 muzejs 1 32 Dažāds
12 Iepazīsti un izkrāso Lāčplēsi 01.08.2020 parks 1 89 Dažāds
13 Valda Kaprāļa gleznu izstādes atklāšana 05.08.2020 muzejs 1 25 Pieaugušie
14 Iepazīsti Lielvārdes jostu 30.08.2020 parks 1 234 Dažāds
15 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam - 50 05.09.2020 muzejs, parks 1 167 Dažāds
16 Tēvu diena 13.09.2020 muzejs, pagalms 1 175 Dažāds
17 Mūžs kā asara uz vaiga 11.10.2020 muzejs 1 108 Dažāds
18 Iepazīsti Lāčplēsi 22.09.2020 muzejs 1 74 Skolēni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs ir daļēji pielāgots apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ērti pieejams ir muzeja I stāvs - pamatekspozīcijas daļa par Andreju Pumpuru un eposu "Lāčplēsis", par Lielvārdes novada etnogrāfiju. Ir izbūvēti divi ieejas celiņi un slīpais slieksnis, pa kuru var pārvietoties ar ratiņkrēslu. Muzeja II stāvs un sanitārās telpas patlaban nav pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdiem informācijas saņemšanu nodrošina muzeja speciālists. Muzejā ir iespēja eposu "Lāčplēsis" lasīt Braila rakstā.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdiem informācijas saņemšanu nodrošina muzeja speciālists ar grupas vadītāja starpniecību, kā arī informatīvie materiāli ekspozīcijā un izstāžu zālē.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji savu viedokli par muzeja piedāvājumu un tā kvalitāti, kā arī savus novērojumus un ieteikumus izsaka muzeja viesu grāmatā un aptaujā pie muzeja kasieres.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

7

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

7

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

4

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Lielvārdes novada etnogrāfija Lielvārdes novada pašvaldība
2 Andrejs Pumpurs un eposs "Lāčplēsis" Lielvārdes novada pašvaldība

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Kultūras sakari Dalība konferencē 31.03.-04.04.2020. VTA, Valsts Ermitāža Sanktpēterburgā
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Kultūras sakari Dalība konferencē 02.04.-05.04.2019. VTA, Valsts Ermitāža Sanktpēterburgā Sanktpēterburga Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Kultūras sakari Pieredzes apmaiņas brauciens 03.04. - 07.04.2018. Ermitāža - mākslas un kultūras muzejs Sanktpēterburga Krievija
Kultūras sakari Dalība izstādē 04.06. - 12.06.2018. LIAA Ningbo Ķīna
Kultūras sakari Pieredzes apmaiņas brauciens 07.12. - 08.12.2018. Kauņas TU Kauņa Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Kultūras sakari Pieredzes apmaiņas brauciens 09.12.2017. Igaunijas nacionālais muzejs Tartu Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs E. Kauliņa aleja 20 Pašvaldības īpašums 19. gs. sākums 8246
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
E. Kauliņa aleja 20

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

340

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 247
Krājuma telpas 25
Pārējās telpas 68
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: