Kontaktinformācija

Adrese:

Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070

Vadītājs/ direktors:

Anita Streile

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Anita Streile 65053759 29322468 @
Galvenā krājuma glabātāja Jolanta Roga 65053759 @
Galvenā muzeja speciāliste Irēna Arāja 65053759 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1970

Misija:

Radoši izzinot eposa "Lāčplēsis" tēlus, Andreja Pumpura personību un Lielvārdes jostu, sekmēt, sevišķi skolu jaunatnei, patriotismu, cieņu un lepnumu par savu tautu, iedvesmot ikvienu meklēt Lāčplēša gara vērtības sevī.

Darbība:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības pamatvirzieni: 1) Lielvārdes novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3) sakārtotas, saturiski unikālas, apmeklētājiem pieejamas datu bāzes par muzeja krājumu veidošana; 4) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam nav savas mājas lapas. Neliela informācija ir Ogres novada pašvaldības mājas lapā un Ogres novada TIC lapā.

Mājaslapas adrese:

Ogres novada pašvaldība

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

39A5

Akreditācijas datums:

17.12.2021

Muzejs akreditēts līdz:

16.12.2026

Muzeja šifrs:

PM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Lielvārdes novada Kultūras centrs

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrībā un Vidzemes Tūrisma asociācijā līdz 2023. gada 30. jūnijam. (Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokola izraksts nr. 10)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00 No 1. novembra līdz 1. maijam muzejs svētdienās strādā no 10:00 līdz 15:00.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Lielvārdes pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, pirmsskolas vecuma bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem, tūristu autobusu šoferiem
2 Autostāvvieta Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklētājiem
3 Tualete Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklētājiem
4 Konsultācijas Lielvārdes pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem
5 Izstāžu atklāšanas pasākumi Visiem interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Pieaugušajiem - EUR 1.00
2 Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0.50
3 Gida pakalpojumi grupai EUR 10.00
4 Ģimenes biļete muzeja un parka apmeklējumam Pieaugušajiem un bērniem līdz 18 gadiem - EUR 2.50
5 Lielvārdes parka apmeklējums Pieaugušajiem - EUR 0.50
6 Lielvārdes parka apmeklējums Skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0.40
7 Ģimenes biļete parka apmeklējumam Pieaugušajiem un bērniem līdz 18 gadiem - EUR 1.50
8 Lielvārdes parka apmeklējums Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem - EUR 10.00
9 Ģimenes godu ceremonija (kristības, kāzas, kāzu godi) Atkarībā no cilvēku skaita - EUR 20.00 - 55.00
10 Ekspozīcijas un izstāžu zāles īre Viena stunda - EUR 20.00
11 Brīvdabas ekspozīcijas izmantošana svinīgai laulību ceremonijai Grupai - EUR 20.00

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbībā tiek realizēta pētnieciskā darba, komunikācijas un krājuma darba politika. Pētnieciskā darba politikas virsuzdevums ir pētīt dzejnieka Andreja Pumpura literāro devumu, Lielvārdes novada kultūrvēsturisko mantojumu, tai skaitā arī Lielvārdes novada etnogrāfisko devumu. Komunikācijas politikas virsuzdevums ir veicināt, lai esošā un potenciālā muzeja auditorija būtu vispusīgi informēta par muzeja piedāvājumu - gan zinātniskās pētniecības iespēju pieejamību, gan ekspozīciju un izstāžu mainību un pieejamību. Viens no nozīmīgākajiem komunikācijas politikas aspektiem ir izglītojošais darbs ar apmeklētājiem, kas tiek īstenots dažādu pasākumu un muzeja pedagoģisko programmu ietvaros. Savukārt, krājuma politikas mērķis un virsuzdevums ir izveidot muzeja krājumu kā tematiski unikālu (atbilstoši muzeja tematiskajai specializācijai), saturiski pārdomātu un fiziski sakārtotu priekšmetu kopumu, kurš būtu nodrošināts ar glabāšanai atbilstošiem nosacījumiem, kā arī būtu pieejams gan klātienē muzejā, gan virtuālajā vidē internetā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Nolikums 19.10.2016
2. Noteikumi par krājumu Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Krājuma noteikumi 16.11.2021
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 16.11.2021
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Iekšējās darba kārtības noteikumi 19.10.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Andreja Pumpura Lielvārde s muzeja darba drošības un ugunsdroššibas noteikumi 19.10.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbinieku rīcībai ugunsgrēka un avārijas situāciju gadījumos 10.12.2018
2 LdNKC Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 10.12.2018
3 Lielvārdes novada Kultūras centra Nolikums 01.09.2016
4 Noteikumi iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 02.06.2021
5 Ogres novada pašvaldības Nolikums 01.07.2021

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

14150

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

7105

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

21

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

7

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 17 3

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

28

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Tekstīlijas Vēdinātas 28

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1300

Vienību skaits, kas netika atrastas:

1

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4621

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

27

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

12

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

327

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

296

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

242

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Andrejs Pumpurs un eposs "Lāčplēsis" 105 88
2 Lielvārdes novada arheoloģija 46 46
3 Lielvārdes novada etnogrāfija 30 28
4 Lielvārdes senā sēta un darbarīki 115 80

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

97

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

85

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mūžs 20 11
2 Ar Lielvārdi saderēti 8 7
3 Izsūtījums un atmiņas 7 6
4 Edgaram Kauliņam - 120 13 13
5 Krāsas un raksti 21 20
6 Lielvārdes novada tautas tērps 28 28

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

11

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Priekšmeti Izstāde Strasbūrā Tukuma muzejs 5 2 17.04.2023 05.11.2023
2 Priekšmeti Izstāde Ogres Vēstures un mākslas muzejs 2 1 27.04.2023 28.09.2023
3 Priekšmeti Izstāde Tukuma muzejs 4 1 03.11.2023 03.11.2024

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 52 470 522
Digitālo attēlu izgatavošanai 63 25 88

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 6 3
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 6 6
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Jolanta Roga, Irēna Arāja Svešos ceļos 10.01.2023 01.03.2023 Muzejpedagoģiskā programma Notikušas 2 nodarbības
2 Anita Streile Senie darbarīki - no grauda līdz maizei 01.03.2023 01.09.2023 Muzejpedagoģiskā programma Notikušas 4 nodarbības
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Irēna Arāja Dramaturgs Gunārs Priede un Lielvārde Ogres Vēstis 1 lpp.
2 Irēna Arāja Uldis Žagata un Lielvārde Ogres Vēstis 1 lpp.
3 Jolanta Roga Edgars Kauliņš un kolhozs "Lāčplēsis" Ogres Vēstis 1 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Irēna Arāja Bēnīšu ģimenes rokdarbi Informatīvā lapa
2 Irēna Arāja Ar Lielvārdi saderēti Informatīvā lapa
3 Irēna Arāja Edgaram Kauliņam - 120 Informatīvā lapa
4 Irēna Arāja Brokastis pie Daugavas Informatīvā lapa
5 Irēna Arāja Radīšana Informatīvā lapa
6 Irēna Arāja Pumpurs - Ceļš uz Lāčplēsi Informatīvā lapa
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Irēna Arāja Ar Lielvārdi saderēti 1 lapa
2 Irēna Arāja Izsūtījums un atmiņas 1 lapa
3 Irēna Arāja Edgaram Kauliņam - 120 2 lapas
4 Irēna Arāja Lielvārdes novada tautas tērps 2 lapas
5 Irēna Arāja Krāsas un raksti 2 lapas
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jolanta Roga, Irēna Arāja, Anita Streile Svešos ceļos Iepazīstināt vispārizglītojošo skolu 7. klašu audzēkņus ar vēsturiskajiem notikumiem Lielvārdē un Latvijā no 1941. gada līdz 1949. gadam. 8 lapas
2 Anita Streile Kur aug maizīte Iepazīstināt vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņus ar senajiem darba rīkiem procesā no grauda līdz maizītei. 4 lapas

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

38

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

43

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 10040
Individuālie 3407
Pārējie 2191
Apmeklētāji grupās 4442
Skolēni grupās 2661
Ārzemnieki grupās 385
Pārējie grupās 1396
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

6242

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

304

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2282

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

38

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

318

Lekciju skaits muzejā:

9

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

92

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

2404

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

60

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

1711

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

14

t. sk. muzejā:

13

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Irēna Arāja Lielvārdes kultūrvēsture 1 19 Skolēni
2 Jolanta Roga Lāčplēša Kara ordenis 3 133 Pieaugušie un skolēni
3 Irēna Arāja Andrejs Pumpurs Lielvārdē 2 46 Skolēni
4 Anita Streile Lielvārdes cilvēki Latvijā 1 25 Dažāds
5 Uldis Filipsons Brīvības cīņas 1918. - 1919. 1 107 Skolēni
6 Inese Tālmane Gaisa Spēki šodien un agrāk 1 107 Skolēni
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Irēna Arāja, Anita Streile, Jolanta Roga Andrejs Pumpurs un eposs "Lāčplēsis" 2004 65 1618 8.-12. klašu audzēkņi
2 Irēna Arāja, Anita Streile, Jolanta Roga Stāsts par Lāčplēsi 2013 21 603 1.-7. klašu audzēkņi
3 Anita Streile Kur aug maizīte 2023 4 99 1.-3. klašu audzēkņi
4 Jolanta Roga, Irēna Arāja, Anita Streile Svešos ceļos 2023 2 84 7. klašu audzēkņi
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Irēna Arāja, Anita Streile, Jolanta Roga Andrejs Pumpurs, Lāčplēsis un Lielvārde 2013 39 1204 Pieaugušie
2 Anita Streile, Irēna Arāja Kāzu godi Lielvārdē 2007 16 425 Dažāds
3 Anita Streile, Irēna Arāja Kristības senajā klētī 2007 5 82 Dažāds
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Anekdošu virpulī 08.03.2023 muzejs 1 30 Skolēni
2 Ar Lielvārdi saderēti 19.03.2023 muzejs 1 103 Dažāds
3 Mīli mani 29.03.2023 muzejs 1 20 Dažāds
4 Spogulī, spogulīt 01.04.2023 muzejs 1 12 Pieaugušie
5 Edgaram Kauliņam - 120 26.04.2023 muzejs un apkārtne 1 115 Dažāds
6 Brokastis pie Daugavas 04.05.2023 muzejs 1 45 Dažāds
7 Latviešu karavīrs 1918. - 1940. 04.05.2023 muzejs 1 88 Dažāds
8 Radīšana 13.05.2023 muzejs 1 528 Dažāds
9 Pirmais septembis - Zinību diena 01.09.2023 muzejs un pagalms, parks 1 38 Skolēni
10 Lielvārdes josta - iedvesmas avots 09.09.2023 muzejs 1 19 Pieaugušie
11 Ceļš uz Lāčplēsi 22.09.2023 muzejs 1 68 Dažāds
12 Lāčplēša spēka mantinieki 10.11.2023 muzejs, pagalms, parks 1 107 Skolēni, karavīri, zemessargi
13 11. novembris - Lāčplēša diena 11.11.2023 muzeja pagalms, parks 1 507 Dažāds
14 Andrejdiena 30.11.2023 muzejs 1 143 Dažāds

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs ir daļēji pielāgots apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ērti pieejams ir muzeja I stāvs - pamatekspozīcijas daļa par Andreju Pumpuru un eposu "Lāčplēsis", par Lielvārdes novada etnogrāfiju. Ir izbūvēti divi ieejas celiņi un slīpais slieksnis, pa kuru var pārvietoties ar ratiņkrēslu. Muzeja II stāvs un sanitārās telpas patlaban nav pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Redzes invalīdiem informācijas saņemšanu nodrošina muzeja speciālists. Muzejā ir iespēja eposu "Lāčplēsis" lasīt Braila rakstā.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Dzirdes invalīdiem informācijas saņemšanu nodrošina muzeja speciālists ar grupas vadītāja starpniecību, kā arī informatīvie materiāli ekspozīcijā un izstāžu zālē.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji savu viedokli par muzeja piedāvājumu un tā kvalitāti, kā arī savus novērojumus un ieteikumus izsaka muzeja viesu grāmatā un aptaujā pie muzeja kasieres.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

13

t. sk. atklātas pārskata periodā:

11

t. sk. no muzeja krājuma:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Andrejs Pumpurs un eposs "Lāčplēsis" Ogres novada pašvaldība

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Vēstules uz bērza tāss Izstāde 17.04.2023. - 05.11.2023. Tukuma muzejs Strasbūra Francija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs E. Kauliņa aleja 20 Pašvaldības īpašums 19. gs. sākums 8246
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
E. Kauliņa aleja 20

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

340

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 247
Krājuma telpas 25
Pārējās telpas 68
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Kopš 2022. gada decembra Ogres novada pašvaldība ir uzsākusi Ogres novadā esošo muzeju reorganizāciju.