Kontaktinformācija

Adrese:

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

nav

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta BALDIŅA 64381321 25665538 @
Direktors nav 64381321 29205295 @
Krājuma glabātāja Linda LEVANE 64381324 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada 1. aprīlī.

Misija:

Līdz 30.06.2022 Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas vēsturisko liecību izpēte, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību un daudzveidību, veicinot pils un parka autentiskās kultūrvides attīstību un iekļaušanos aktīvā kultūras tūrismā. No 01.07 2022 Alūksnes novada materiālā un nemateriālā mantojuma vēsturisko liecību izpēte, saglabājot un popularizējot tā daudzveidību, pierobežas kultūras savdabību, veicinot Alūksnes Jaunās pils, Vidzemes lauku sētas, malēniešu valodas atpazīstamību un iekļaušanu aktīvā kultūras tūrismā.

Darbība:

Līdz 31.06.2022 Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana. No 01.07.2022 Alūksnes novada materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšana, pētniecība, popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Alūksnes Jaunās pils pārbūve un restaurācija; Alūksnes Jaunās pils un muižas parka popularizēšana; Alūksnes novada zīmola pasākums “Daba runā uz cilvēku”. Struktūrvienībai Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”. Vidzemes lauku sētas un Zeltiņu draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Latviešu lauku sētas darbi un senie amati; Latviešu gadskārtu ieražu svētki; Alūksnes novada zīmola pasākums “Pļaujas svētki”. Struktūrvienībai Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”. Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Malēniešu valoda un kultūra; Jaunlaicenes muiža apbūve un sadzīve; Iesaiste Alūksnes novada zīmola pasākuma “Vispasaules malēniešu svētki” aktivitātēs.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa sastāv no trīs pamata sadaļām – pils komplekss, muižas parks un Alūksnes muzejs. Alūksnes muzeja sadaļa informē mājas lapas apmeklētājus par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā – izstādēm, pasākumiem, izglītojošām nodarbībām, krājuma darbu, kā arī sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Padziļināti tiek raksturotas aktuālās izstādes, pastāvīgās ekspozīcijas un muzeja pedagoģiskās nodarbības. Katra mājaslapas sadaļa ir papildināta ar fotogrāfijām.

Mājaslapas adrese:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2011
2021

Kas aktualizē informāciju:

Alūksnes novada muzeja Ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

7505

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

54A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 16:00 Ziemas sezonā, no 1.septembra līdz 31.maijam, muzejs svētdienās slēgts.
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties, muzeju iespējams apmeklēt ārpus noteiktā darba laika.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums katra mēneša pēdējā ceturtdienā, izstādes atklāšanas pasākumos un "Muzeju nakts" pasākumā Visiem apmeklētājiem
2 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2. vai 3. grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaists 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedram; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju.
3 Izglītojošas nodarbības, lekcijas vai tematiskā pasākuma apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) biedram.
4 Latvijas valsts svētkiem un Alūksnes pilsētas svētkiem veltītās izglītojošās nodarbības Visiem interesentiem
5 Muzeja krājuma un pētniecisko materiālu (kartotēku), Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana pētnieciskajā darbā muzeja lasītavā Visiem interesentiem
6 Muzeja krājuma materiālu izmantošana - kopēšana/skenēšana/fotografēšana/filmēšana Muzeja krājuma popularizēšanai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Visa muzeja apmeklējums (1 personai) Pieaugušajiem - 6.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 4.00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 14,00 EUR, ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) - 2,00 EUR
1.1 Ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (1 personai) Pieaugušajiem - 4,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 3,00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 10,00 EUR, ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) - 1,50 EUR
1.2 Mūzikas salonu un multimediālās ekspozīcijas "Helēnas dziedājums" apmeklējums Pieaugušajiem - 2,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 1,00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 4,00 EUR, ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) - 0,50 EUR
2 Ekskursijas vadīšana muzeja speciālistu pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā (līdz 2 stundām) Pieaugušajam - 25.00 EUR (no grupas) Skolēnam, studentam, pensionāram - 15.00 EUR (no grupas)
3 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiskā pasākuma apmeklējums (no personas) Pieaugušajam - 2.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.00 EUR
4 Maksa par muzeja krājuma un pētniecisko materiālu izmantošanu
4.1 Pieprasījuma materiālu atlase un atbildes sagatavošana
4.1.1 - izpētītai tēmai 1 vienība - 0.28 EUR
4.1.2 - maz pētītai vai nepētītai tēmai 1 vienība - 0.43 EUR
4.2 Muzeja krājuma materiālu kopēšana
4.2.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lapaspuse - 1.42 EUR
4.2.2 - par 19.gs. 1 lapaspuse - 0.71 EUR
4.2.3 - par periodu no 20.gs. 1 lapaspuse - 0.43 EUR
4.3 Muzeja krājuma materiālu skenēšana
4.3.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lapaspuse - 1.42 EUR
4.3.2 - par 19.gs. 1 lapaspuse - 0.43 EUR
4.3.3 - par periodu no 20.gs. 1 lapaspuse - 0.28 EUR
4.4 Skenētā materiāla izdruka
4.4.1 - melnbalta izdruka 1 lapaspuse - 0.43 EUR
4.4.2 - krāsaina izdruka 1 lapaspuse - 1.14 EUR
4.5 Muzeja krājuma materiālu fotografēšana/filmēšana
4.5.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lapaspuse - 1.42 EUR
4.5.2 - par 19.gs. 1 lapaspuse - 0.71 EUR
4.5.3 - par periodu no 20.gs. 1 lapaspuse - 0.28 EUR
5 Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0.28 EUR
6 Klavieru un Ērģeļu salonu noma 1 stunda - 16.45 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Līdz 31.06.2022 Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana. No 01.07.2022 Alūksnes novada materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšana, pētniecība, popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Alūksnes Jaunās pils pārbūve un restaurācija; Alūksnes Jaunās pils un muižas parka popularizēšana; Alūksnes novada zīmola pasākums “Daba runā uz cilvēku”. Struktūrvienībai Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”. Vidzemes lauku sētas un Zeltiņu draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Latviešu lauku sētas darbi un senie amati; Latviešu gadskārtu ieražu svētki; Alūksnes novada zīmola pasākums “Pļaujas svētki”. Struktūrvienībai Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”. Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Malēniešu valoda un kultūra; Jaunlaicenes muiža apbūve un sadzīve; Iesaiste Alūksnes novada zīmola pasākuma “Vispasaules malēniešu svētki” aktivitātēs.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes novada muzeja Nolikums 26.05.2022 Nr.4/2022, lēmums Nr.147, grozījumi 25.08.2022. lēmums Nr. 317,
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Alūksnes novada muzeja krājumu 01.07.2022 30.09.2022.rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/22/20
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijās 06.06.2014 Protokols Nr.1
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Alūksnes muzeja Darba kārtības noteikumi 22.09.2017 Rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/26
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas u.c. 22.08.2007 Nr.1-6
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes muzeja krātuvju telpu un to inventāra tehniskā stāvokļa apsekošanas kārtība 07.05.2014 protokols Nr.2
2 Alūksnes muzeja Maksas pakalpojumi 24.09.2013 lēmums Nr.424
3 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
4 Arhīva pārvaldības kārtība 05.04.2022 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/22/8
5 Grozījumi “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem” 27.09.2018 lēmums Nr.340
6 Alūksnes muzeja 2019.gada lietu nomenklatūra 28.12.2018 14.01.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/19
7 Krājuma darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
8 Pētniecības darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
9 Komunikācijas darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
10 Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības plāns 2023.-2027.gadam 29.12.2022 Alūksnes novada domes lēmums Nr.460
11 Grozījumi "Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem" 29.07.2021 Alūksnes novada domes Lēmums Nr. 206
12 Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem 29.04.2021 Alūksnes novada domes Lēmums Nr. 107

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Starptautiska konference Veltīta Igaunijas nacionālajai pretošanās kustībai un piemiņas vietas, kas veltītas nacionālajiem partizāniem un deportētajiem Igaunijas iedzīvotājiem 19.08.2022 Alūksnes politiski represēto klubs “Sarma” un Igaunijas politisko represēto klubs “Lauztā rudzupuķe” Moniste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Projekta ietvaros atsegti Alūksnes Jaunās pils 1.stāva Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu, griestu un durvju gleznojumi, paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, restaurēts Alūksnes muzeja krājuma priekšmets- 19.gs Leipcigas firmas “J.BLÜTHNER” koncertflīģelis (izgatavotāja Nr.1129). 2019-2021 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Projekta ietvaros tiks atsegti Alūksnes Jaunās pils 1.stāva Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu, griestu un durvju gleznojumi, tādejādi paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, kā arī restaurēts Alūksnes muzeja krājuma priekšmets- 19.gs Leipcigas firmas “J.BLÜTHNER” koncertflīģelis (izgatavotāja Nr.1129), kas būs lietošanas kārtībā un ikdienā radīs multimediālu pārsteigumu apmeklētājiem. 2019-2021 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Jaunā pils Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1863 2676
Apaļais tornis Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2675
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs) Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2677
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Alūksnes Jaunā pils
Apaļais tornis
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs)

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1697

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 723
Krājuma telpas 391
Pārējās telpas 583
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas