Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Sarmīte Vilde

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Sarmīte Vilde 64043280 29213784 @
Krājuma glabātāja Inese Virse 64043280 29213784 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1928. gadā Ainažu pilsētas valde piešķīra Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai bezmaksas un mūža lietošanā ,,Māler" māju, kurā 1991. gada 15. decembrī, Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 65 gadu jubilejā, tika atklāts Ainažu Ugunsdzēsības muzejs. Muzeja dibinātāji un veidotāji: Ilga un Osvalds Bērziņi.

Misija:

Ainažu ugunsdzēsības muzeja misija ir padziļināt un godā celt sabiedrības izpratni par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību un tradīcijām, bagātinot ar zināšanām par vēsturiskajiem procesiem Ainažos no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Ainažu ugunsdzēsības muzejs savas kompetences ietvaros vāc, glabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo mantojumu par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vēsturi un tradīcijām no 20.gs.vidus līdz mūsdienām, kā arī par vēsturiskajiem procesiem no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodrošina krājuma priekšmetu saglabātību nākamajām paaudzēm. Organizē tematiskus pasākumus muzejā un ārpus muzeja, sadarbojoties ar sabiedriskām organizācijām. Pilnveido esošās muzejpedagoģiskās programmas ar jauniem materiāliem( Drošibas eksperts, Brašie ugunsdzēsēji, Bīstamā robeža, Mans stāsts Ainažiem). Veic aptauju , lai izvērtētu muzeja darbību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

61A4

Akreditācijas datums:

26.06.2018

Muzejs akreditēts līdz:

25.06.2023

Muzeja šifrs:

AUM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Salacgrīvas novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 30. septembrim, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 17:00. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts. Iespējams pieteikt apmeklējumu ārpus muzeja darba laika, iepriekš piezvanot pa tālruni +371 29213784.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums ICOM biedriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, speciālo skolu audzēkņiem, personām, kuras pavada audzēkņu grupas, muzeju darbiniekiem, Ainažu pilsētas pensionāriem, novada skolu audzēkņiem muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un muzeja otrajā stāvā eksponēto izstāžu apmeklējums ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Muzejpedagoģiskās programmas Muzejpedagoģiskās programmas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pamatskolas skolēniem - ,,Viens sērkociņš" ; ,,Ugunsdrošības pamatprasības sadzīvē" ; ,,Bīstamā robeža" ; ,,Iepazīsim muzeju"; "Kaimiņu būšana". "'Mans stāsts Ainažiem." Online spēle "Fire Safety" ( angļu, krievu , latviešu val.) Jaunumi Zinātniski pētnieciskais projekts Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju Biedrību ( BUB) darbība mūsdienās 21.gadsimtā. Uzdevums: Apkopot informāciju Latvijas mērogā! Izveidot Latvijas karti ar atzīmēm un info par BUB ( skārienjūtīgā ekrāna, plakāts-Depo)
5 Foto, video Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā un izstādēs privātām vajadzībām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums. Muzeja pastāvīgā ekspozīcija "Spožas pogas, ķiveres" iepazīstina ar Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības "ziedu laikiem" - no 1926. gada līdz Otrajam pasaules karam, kā arī ar biedrības darbību mūsdienās. Ekspozīcijā var aplūkot rokas sūkņus un motorsūkņus, ugunsdzēsēju ķiveres un formas tērpus, karogu kātu naglas un citas interesantas lietas. Muzeja otrajā stāvā apskatāmas izstādes no Latvijas Ugunsdzēsības muzeja un Ainažu Ugunsdzēsības muzeja krājuma. Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem - 0.60 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana; Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un pilsētas vēstures tālāka izpēte; ugunsdzēsēju kustības popularizēšana, veicinot apmeklētāju, īpaši skolu jaunatnes, prasmi rīkoties ekstremālos apstākļos; muzeja darbības nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana; muzeja darbinieku kvalifikācijas celšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikums 21.03.2018 Salacgrīvas novada domes lēmums Nr.87 (protokols Nr.3; 6.§ )
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājumu 15.03.2016 Protokols A-K1/16
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Ainažu ugunsdzēsības muzeja plāns muzeju nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 20.04.2018 Protokols K2/18
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija ugunsdrošības režīma nodrošināšanai teritorijā un darba telpās 01.10.2013 13/13
2 Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājuma komisijas nolikums 20.03.2013 Protokols A1/13

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

2500

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1776

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

14

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

9

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 14 9

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2041

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

33

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

28

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

156

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

163

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

148

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Spožas pogas, ķiveres 163 148

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

11

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

8

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Toreiz un tagad Ainažos'' 11 8

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

8

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Karoga kāta nagla, 2 nozīmītes, dekoratīvs šķīvis ar gravējumu. Tematiskās ekspozīcijas veidošana. Latvijas Ugunsdzēsības muzejs. 4 4 20.01.2010 01.09.2021
2 Parādes cirvis, ķivere, 2 karogi. Limbažu BUB darbībai veltītas ekspozīcijas iekārtošana Limbažu muzejs 4 2 12.05.2009 12.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 20 20
Digitālo attēlu izgatavošanai 358 358

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Sarmīte Vilde ''Ainažnieku dzīvās atmiņas'' 10.01.2020 01.12.2021 Saglabāt digitālā veidā ainažnieku un ar Ainažu BUB saistīto personu atmiņu stāstījumus. Ir digitāli ierakstītas 12 personu atmiņu stāstījumi, no kuriem 6 muzeja apmeklētāji var interaktīvi apskatīt muzeja patstāvīgā ekspozīcijā.
2 Sarmīte Vilde Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju Biedrību (BUB) darbība mūsdienās 21. gadsimtā. 30.06.2020 18.11.2021 Apzināt un interaktīvi izveidot informāciju par Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību mūsdienās. Ir savākta un apkopota informācija par Kurzemes un Zemgales novadiem, tiek risināts jautājums par iegūto materiālu digitalizāciju Latvijas kartē, ar mērķi, ka ikviens muzeja apmeklētājs varētu atrast sev intresējošo informāciju par ikvienu BUB darbību Latvijā.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Latvijas Ugunsdzēsības muzejs "Melniem sodrējiem klāta profesija" 1 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Sarmīte VIlde Foto orientēšanās: "Pa ugunsdzēsēju pēdām!" Izmantojot iztrādāto orientēšanās karti (3 valodās), muzeja apmeklētāji iepazīst muzeju no cita skatu punkta. Padziļināta izpēte par Ainažu BUB vēsturi un mūsdienām. Sportiska aktivitāte un piedzīvojumi gan ārā, gan depo telpās. 2 lpp.
2 Sarmīte Vilde Muzejpedagoģiskā programma ,,Kaimiņ' būšan'” (5.-9 .kl.) Mērķis- • Latvijas-Igaunijas robežas nostiprināšana, Ainažu sadalīšana( Iklas ciems) • vēstures fakti par robežas veidošanu, nostiprināšanu, • stiprināt piederību valstij un savai pilsētai. , Jēdzieni: Robeža, kontrabanda, sargātāji 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 801
Individuālie 673
Apmeklētāji grupās 128
Skolēni grupās 18
Pārējie grupās 110
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

237

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

206

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1648

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

304

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

194

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

58

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

1

tai skaitā muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sarmīte Vilde Foto orientēšanās: ”Pa ugunsdzēsēju pēdām!” 2020 3 32 Sākumskola, jaunieši, pensionāri
2 Sarmīte Vilde Bīstamā robeža 2019 2 26 Salacgrīvas vidusskolas 7 .klase
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Svētbrīdis un svecīšu aizdegšana Ainažu ugunsdzēsēju atdusas vietā Ainažu kapos - pasākums saistīts ar Ugunsdzēsēju un glābēju dienu 17.05.2020 Ainažu kapi un muzejs 1 6 Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji,muzeja darbinieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Apmeklētājiem ratiņkrēslā ir pieejams panduss, ko ērti novietot pie ieejas kāpnēm, ir atbilstoša platuma durvis, nav pieejams muzeja 2.stāvs
2. Redzes invalīdiem Metāla priekšmetus, kas atrodas ekspozīcijā, atļauts pētīt ar taustes palīdzību .Ja redzes invalīdam pavadonis ir speciāli apmācīts suns, tad muzeju atļauts apmeklēt suņa pavadībā
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja ekspozīciju zālē ir bezmaksas infolapas un bukleti
4. Citām invalīdu grupām Muzeju bieži apmeklē psihoneiroloģiskie slimnieki gan individuāli, gan grupās ( Ainažos atrodas republikāniskā bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca). Muzeja vadītājai ir iepriekšējā darba pieredze saskarsmē ar šīs grupas invalīdiem, kā arī speciālā pedagoga izglītība.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmju grāmata, individuālas pārrunas ar apmeklētājiem pēc muzeja apmeklējuma,sociālie tīkli Facebook, Draugiem.lv Ir izveidota muzeja apmeklētāju aptaujas anketa interaktīvajā, skārienjūtīgajā ekrānā, kas atrodas muzeja ekzpozīcijas zālē, tiek veikta automātiska anketu apkopošana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 ''Spožās pogas, ķiveres'' Salacgrīvas novada ārpus bāzes budžeta līdzekļi Atbilstoši jaunajai ekspozīcijas koncepcijai ir uzstādīts skārienjūtīgs ekrāns un televizors ekspozīcijas zālē, izgaismots un pārkrāsots muzeja logo uz torņa un labiekārtota muzeja apkārtne.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ainažu Ugunsdzēsības muzejs Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035 Pašvaldības īpašums 1893
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

98

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 70
Krājuma telpas 18
Pārējās telpas 10
Telpās ir iespējamas norises:

Kino seansi