Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Sarmīte Vilde

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Sarmīte Vilde 64043280 29213784 @
Krājuma glabātāja Inese Virse 64043280 29213784 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1928. gadā Ainažu pilsētas valde piešķīra Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai bezmaksas un mūža lietošanā ,,Māler" māju, kurā 1991. gada 15. decembrī, Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 65 gadu jubilejā, tika atklāts Ainažu Ugunsdzēsības muzejs. Muzeja dibinātāji un veidotāji: Ilga un Osvalds Bērziņi.

Misija:

Ainažu ugunsdzēsības muzeja misija ir padziļināt un godā celt sabiedrības izpratni par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību un tradīcijām, bagātinot ar zināšanām par vēsturiskajiem procesiem Ainažos no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Ainažu ugunsdzēsības muzejs savas kompetences ietvaros vāc, glabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo mantojumu par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vēsturi un tradīcijām no 20.gs.vidus līdz mūsdienām, kā arī par vēsturiskajiem procesiem no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodrošina krājuma priekšmetu saglabātību nākamajām paaudzēm. Organizē tematiskus pasākumus muzejā un ārpus muzeja, sadarbojoties ar sabiedriskām organizācijām. Izstrādā jaunas muzejpedagoģiskās programmas ( Drošibas eksperts, Brašie ugunsdzēsēji, Bīstamā robeža, Mans stāsts Ainažiem). Veic aptauju , lai izvērtētu muzeja darbību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

61A4

Akreditācijas datums:

26.06.2018

Muzejs akreditēts līdz:

25.06.2023

Muzeja šifrs:

AUM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Salacgrīvas novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 30. septembrim, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 17:00. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts. Iespējams pieteikt apmeklējumu ārpus muzeja darba laika, iepriekš piezvanot pa tālruni +371 29213784.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums ICOM biedriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, speciālo skolu audzēkņiem, personām, kuras pavada audzēkņu grupas, muzeju darbiniekiem, Ainažu pilsētas pensionāriem, novada skolu audzēkņiem muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un muzeja otrajā stāvā eksponēto izstāžu apmeklējums ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Muzejpedagoģiskās programmas Muzejpedagoģiskās programmas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pamatskolas skolēniem - ,,Viens sērkociņš" ; ,,Ugunsdrošības pamatprasības sadzīvē" ; ,,Bīstamā robeža" ; ,,Iepazīsim muzeju". Jaunumi - "Kaimiņu būšana". "'Mans stāsts Ainažiem." Online spēle "Fire Safety" ( angļu, krievu , latviešu val.)
5 Foto, video Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā un izstādēs privātām vajadzībām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums. Muzeja pastāvīgā ekspozīcija "Spožas pogas, ķiveres" iepazīstina ar Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības "ziedu laikiem" - no 1926. gada līdz Otrajam pasaules karam, kā arī ar biedrības darbību mūsdienās. Ekspozīcijā var aplūkot rokas sūkņus un motorsūkņus, ugunsdzēsēju ķiveres un formas tērpus, karogu kātu naglas un citas interesantas lietas. Muzeja otrajā stāvā apskatāmas izstādes no Latvijas Ugunsdzēsības muzeja un Ainažu Ugunsdzēsības muzeja krājuma. Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem - 0.60 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana; Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un pilsētas vēstures tālāka izpēte; ugunsdzēsēju kustības popularizēšana, veicinot apmeklētāju, īpaši skolu jaunatnes, prasmi rīkoties ekstremālos apstākļos; muzeja darbības nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana; muzeja darbinieku kvalifikācijas celšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikums 21.03.2018 Salacgrīvas novada domes lēmums Nr.87 (protokols Nr.3; 6.§ )
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājumu 15.03.2016 Protokols A-K1/16
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Ainažu ugunsdzēsības muzeja plāns muzeju nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 20.04.2018 Protokols K2/18
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija ugunsdrošības režīma nodrošināšanai teritorijā un darba telpās 01.10.2013 13/13
2 Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājuma komisijas nolikums 20.03.2013 Protokols A1/13

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

2486

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1767

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

10

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

6

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 10 6

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2008

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

52

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

197

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

163

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

148

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Spožas pogas,ķiveres." 163 148

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

94

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Toreiz un tagad" 83 41
2 'Toreiz un tagad Ainažos." 11 8

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

8

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Karoga kāta nagla, 2 nozīmītes, dekoratīvs šķīvis ar gravējumu. Tematiskās ekspozīcijas veidošana Latvijas Ugunsdzēsības muzejs 4 4 20.01.2010 20.01.2020 16.01.2018 atbilst
2 Parādes cirvis, ķivere,2 karogi Limbažu BUB darbībai veltītas ekspozīcijas iekārtošana Limbažu muzejs 4 2 12.05.2009 20.01.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 160 68 228
Digitālo attēlu izgatavošanai 588 375 963

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inese Virse "Toreiz un tagad Ainažos." 27.08.2019 10.09.2019 Izstāde Izveidota izstāde
2 Sarmīte Vilde " Kaimiņu būšana." 02.07.2019 10.09.2019 Muzejpedagoģiskās programmas pilnveidošanai Papildināts esošais materiāls, jāsistematizē, jāizvēlas svarīgākais, jāpiemeklē fotoattēli .
3 Sarmīte Vilde "Mans stāsts Ainažiem." 05.11.2019 31.12.2019 Pilsētas vēstures pētniecība.Muzejpedagoģiskās programmas veidošanai 1.Pierakstīt audio, video un rakstveida formātā Ainažu pilsētas iedzīvotāju dzīves stāstus. 2. Apkopot un sistematizēt iegūtos materiālus. 3. Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Virse Toreiz un tagad Ainažos. 1 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Sarmīte Vilde "Bīstamā robeža" Iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar dažādam ugunsbīstamības ikdienas situācijām un to risinājumiem, 3 lpp.
2 Sarmīte Vilde '"Mans stāsts Ainažiem" Ainažu pilsētas vēstures izpēte. 8 lpp.
3 Inese Virse "Iepazīsim muzeju," Iepazīstināt un veicināt interesi par muzeja ekspozīciju,iesaistot muzeja apmeklētāju aktīvā līdzdarbībā. 1 lpp.
4 Sarmīte Vilde "Drošības eksperts." Kritiskās domāšanas pielietošana ārkārtas situācijās, saistītas ar ugunsdrošibu, Komandas saliedētība un informētība. 10 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

10

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

4

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1844
Individuālie 698
Pārējie 503
Apmeklētāji grupās 643
Skolēni grupās 374
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 269
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

991

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1999

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

425

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

227

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

15

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

180

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

tai skaitā muzejā:

3

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sarmīte Vilde Mūsdienu novitātes ugunsdrošibā. 1 21 Salacgrīvas vidusskolas 10. klase
2 Sarmīte Vilde Bīstamā Robeža! 1 15 Jauniešu nometnes "Pelēkie Vilki" dalībnieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sarmīte Vilde Drošibas eksperts 2019 6 78 sākumskolas skolēni 1.-4 klases
2 Sarmīte Vilde Bīstamā robeža 2019 3 45 pamatskola, vidusskola
3 Sarmīte Vilde Mans stāsts Ainažiem 2019 4 36 Pamatskolas skolēni 6-9.klase
4 Inese Virse Iepazīsim muzeju 2019 2 21 Pirmskolas izglītības iestāžuaudzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tematisks pasākums "Pakaļdzīšanās Lieldienām" 21.04.2019 Ainažu ugunsdzēsības muzejs 1 218 Vidzemes novada iedzīvotāji
2 Svētbrīdis un svecīšu aizdegšana Ainažu ugunsdzēsēju atdusas vietā Ainažu kapos - pasākums saistīts ar Ugunsdzēsēju un glābēju dienu 17. maijā 17.05.2019 Ainažu kapi 1 11 Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji,muzeja darbinieki
3 Muzeju nakts pasākums "Tepat starp mums" 18.05.2019 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs, depo 1 280 Salacgrīvas, Limbažu, Valmieras novada iedzīvotāji, reņģēdāju festivāla apmeklētāji
4 Latvijas Dzimšanas dienas pasākums muzejā 16.11.2019 Ainažu ugunsdzēsības muzejs 1 15 Ainažu ugunsdzēsības muzeja atbalstītāji un draugi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Apmeklētājiem ratiņkrēslā ir pieejams panduss, ko ērti novietot pie ieejas kāpnēm, ir atbilstoša platuma durvis, nav pieejams muzeja 2.stāvs
2. Redzes invalīdiem Metāla priekšmetus, kas atrodas ekspozīcijā, atļauts pētīt ar taustes palīdzību .Ja redzes invalīdam pavadonis ir speciāli apmācīts suns, tad muzeju atļauts apmeklēt suņa pavadībā
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja ekspozīciju zālē ir bezmaksas infolapas un bukleti
4. Citām invalīdu grupām Muzeju bieži apmeklē psihoneiroloģiskie slimnieki gan individuāli, gan grupās ( Ainažos atrodas republikāniskā bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca). Muzeja vadītājai ir iepriekšējā darba pieredze saskarsmē ar šīs grupas invalīdiem, kā arī speciālā pedagoga izglītība.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmju grāmata, individuālas pārrunas ar apmeklētājiem pēc muzeja apmeklējuma,sociālie tīkli Facebook, Draugiem.lv

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ainažu Ugunsdzēsības muzejs Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035 Pašvaldības īpašums 1893
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

98

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 70
Krājuma telpas 18
Pārējās telpas 10