Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Valdemāra iela 69, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Līva Aizsila

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Līva Aizsila 29213784 29213784 @
Krājuma glabātāja Inese Virse 29213784 29213784 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1992

Sākums:

1928. gadā Ainažu pilsētas valde piešķīra Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai bezmaksas un mūža lietošanā ,,Māler" māju, kurā 1991. gada 14. decembrī, Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 65 gadu jubilejā, tika atklāts Ainažu Ugunsdzēsības muzejs. Muzeja dibinātāji un veidotāji: Ilga Bērziņa un Osvalds Bērziņš. Dokumentos muzeja dibināšana norādīta 1992. g. 15. janvārī.

Misija:

Ainažu Ugunsdzēsības muzeja misija ir padziļināt un godā celt sabiedrības izpratni par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību un tradīcijām, bagātinot ar zināšanām par vēsturiskajiem procesiem Ainažos no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs savas kompetences ietvaros vāc, glabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo mantojumu par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vēsturi un tradīcijām no 20. gs. vidus līdz mūsdienām, kā arī par vēsturiskajiem procesiem no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodrošina krājuma priekšmetu saglabātību nākamajām paaudzēm. Organizē tematiskus pasākumus muzejā un ārpus muzeja, sadarbojoties ar sabiedriskām organizācijām. Pilnveido esošās muzeja pedagoģiskās programmas ar jauniem materiāliem ("Drošības eksperts", "Brašie ugunsdzēsēji", "Bīstamā robeža", "Mans stāsts Ainažiem"). Veic apmeklētāju aptauju, lai izvērtētu muzeja darbību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

131

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

AUM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Limbažu novada domes Kultūras pārvalde

Padotība:

Salacgrīvas muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 30. septembrim, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 17:00. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts. Iespējams pieteikt apmeklējumu ārpus muzeja darba laika, iepriekš piezvanot pa tālruni +371 29213784.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un aktuālās izstādes apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem, speciālo skolu audzēkņiem, personām, kuras pavada audzēkņu grupas, Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, Ainažu pilsētas pensionāriem, novada skolu audzēkņiem muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un muzeja otrajā stāvā eksponēto izstāžu apmeklējums ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Muzejpedagoģiskās programmas Muzejpedagoģiskās programmas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pamatskolas skolēniem - ,,Viens sērkociņš"; ,,Ugunsdrošības pamatprasības sadzīvē"; ,,Bīstamā robeža"; ,,Iepazīsim muzeju"; "Kaimiņ būšan"; "Mans stāsts Ainažiem". Online spēle "Fire Safety" ( angļu, krievu, latviešu val.). Zinātniski pētnieciskais projekts: "Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB) darbība mūsdienās 21. gadsimtā". Uzdevums: Apkopot un papildināt aktuālo informāciju Latvijas mērogā. Ievietot Latvijas kartē atzīmes par BUB, kas turpina doties uz izsaukumiem (karte- muzeja 1. stāvā).
5 Foto, video Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā un izstādēs privātām vajadzībām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un aktuālās izstādes apmeklējums Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 0.60 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana; Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un pilsētas vēstures tālāka izpēte; ugunsdzēsēju kustības popularizēšana, veicinot apmeklētāju, īpaši skolu jaunatnes, prasmi rīkoties ekstremālos apstākļos; muzeja darbības nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana; muzeja darbinieku kvalifikācijas celšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ainažu Ugunsdzēsības muzeja nolikums 22.04.2022 Salacgrīvas muzeja nolikums (APSTIPRINĀTS ar Limbažu novada domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr.367 (protokols Nr.5, 10.)
2. Noteikumi par krājumu Salacgrīvas novada muzeja krājuma noteikumi 01.03.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Ainažu Ugunsdzēsības muzeja plāns muzeju nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 20.04.2018 Protokols K2/18
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija ugunsdrošības režīma nodrošināšanai teritorijā un darba telpās 28.07.2020 3.25.3/72