Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Valdemāra iela 69, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Līva Aizsila

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Līva Aizsila 29213784 29213784 @
Krājuma glabātāja Inese Virse 29213784 29213784 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1992

Sākums:

1928. gadā Ainažu pilsētas valde piešķīra Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai bezmaksas un mūža lietošanā ,,Māler" māju, kurā 1991. gada 14. decembrī, Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 65 gadu jubilejā, tika atklāts Ainažu Ugunsdzēsības muzejs. Muzeja dibinātāji un veidotāji: Ilga Bērziņa un Osvalds Bērziņš. Dokumentos muzeja dibināšanas datums norādīts 1992. gada 15. janvāris

Misija:

Ainažu Ugunsdzēsības muzeja misija ir padziļināt un godā celt sabiedrības izpratni par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību un tradīcijām, bagātinot ar zināšanām par vēsturiskajiem procesiem Ainažos no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs savas kompetences ietvaros vāc, glabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo mantojumu par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vēsturi un tradīcijām no 20. gs. vidus līdz mūsdienām, kā arī par vēsturiskajiem procesiem no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodrošina krājuma priekšmetu saglabātību nākamajām paaudzēm. Organizē tematiskus pasākumus muzejā un ārpus muzeja, sadarbojoties ar sabiedriskām organizācijām, piemēram, piedalās "Muzeju naktī", "Pakaļdzīšanās Lieldienām", "Ēnu dienā". Pilnveido esošās muzeja pedagoģiskās programmas ar jauniem materiāliem ("Drošības eksperts", "Brašie ugunsdzēsēji", "Bīstamā robeža", "Mans stāsts Ainažiem"). Veic apmeklētāju aptauju, lai izvērtētu muzeja darbību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

131

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

AUM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Limbažu novada domes Kultūras pārvalde

Padotība:

Salacgrīvas muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Rudens un ziemas sezonā, no 1. oktobra - 31. maijam, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 16:00.
Trešdiena 10:00 17:00 Rudens un ziemas sezonā, no 1. oktobra - 31. maijam, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 16:00.
Ceturtdiena 10:00 17:00 Rudens un ziemas sezonā, no 1. oktobra - 31. maijam, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 16:00.
Piektdiena 10:00 17:00 Rudens un ziemas sezonā, no 1. oktobra - 31. maijam, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 16:00.
Sestdiena 10:00 17:00 Rudens un ziemas sezonā, no 1. oktobra - 31. maijam, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 16:00.
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 30. septembrim, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, no 10:00 līdz 17:00. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts. Iespējams pieteikt apmeklējumu ārpus muzeja darba laika, iepriekš piezvanot pa tālruni +371 29213784.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un aktuālās izstādes apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem, speciālo skolu audzēkņiem, personām, kuras pavada audzēkņu grupas, Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, Ainažu pilsētas pensionāriem, novada skolu audzēkņiem muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un muzeja otrajā stāvā eksponēto izstāžu apmeklējums ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Foto, video Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā un izstādēs privātām vajadzībām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un aktuālās izstādes apmeklējums Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 0.60 EUR
2 Muzejpedagoģiskās programmas Muzejpedagoģiskās programmas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pamatskolas skolēniem - ,,Viens sērkociņš"; ,,Ugunsdrošības pamatprasības sadzīvē"; ,,Bīstamā robeža"; ,,Iepazīsim muzeju"; "Kaimiņ būšan"; "Mans stāsts Ainažiem". Online spēle "Fire Safety" ( angļu, krievu, latviešu val.). Muzejpedagoģiskās programmas nodarbības maksa - 1.00 EUR no bērna
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana; Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un pilsētas vēstures tālāka izpēte; ugunsdzēsēju kustības popularizēšana, veicinot apmeklētāju, īpaši skolu jaunatnes, prasmi rīkoties ekstremālos apstākļos; muzeja darbības nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana; muzeja darbinieku kvalifikācijas celšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ainažu Ugunsdzēsības muzeja nolikums 22.04.2022 Salacgrīvas muzeja nolikums (APSTIPRINĀTS ar Limbažu novada domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr.367 (protokols Nr.5, 10.)
2. Noteikumi par krājumu Salacgrīvas novada muzeja krājuma noteikumi 01.03.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Ainažu Ugunsdzēsības muzeja plāns muzeju nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 20.04.2018 Protokols K2/18
5. Darba drošības u.c. noteikumi 07.12.2023 e-instruktāža "Sunstar Group"
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības instrukcija ir izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” kā arī citu ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām. 26.01.2023

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

2544

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1805

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

30

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

18

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 30 18

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

0

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2386

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

102

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

90

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

187

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

165

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

150

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Spožas pogas, ķiveres" 165 150

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

140

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

37

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas Ugunsdzēsības muzeja ceļojošā izstāde "Cilvēka elpceļu aizsarglīdzekļu evolūcija" 15 3
2 Pielāgota izstāde muzeja 2. stāvā Latvijas Ugunsdzēšibas muzeja ceļojošajai izstādei "Cilvēka elpceļu aizsarglīdzekļu evolūcija" 17 13
3 Ekspresizstāde "Ainaži dziesmu svētku saimē" muzeja 1. stāvā 25 5
4 Latvijas Ugunsdzēsības muzeja ceļojošā izstāde "Ar smaidu par nopietno" 10 0
5 Pielāgota izstāde muzeja 2. stāvā Latvijas Ugunsdzēsības muzeja ceļojošajai izstādei "Ar smaidu par nopietno" 73 16

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

8

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Karoga kāta nagla, 2 nozīmītes, dekoratīvs šķīvis ar gravējumu. Tematiskās ekspozīcijas veidošana. Latvijas Ugunsdzēsības muzejs. 4 4 20.01.2010 20.01.2025 14.01.2021 Turpināt nodrošināt priekšmetu labu saglabāšanu
2 Parādes cirvis, ķivere, 2 karogi. Limbažu BUB darbībai veltītas ekspozīcijas iekārtošana Limbažu muzejs 4 2 12.05.2009 22.04.2024 03.02.2020 Deponētie priekšmeti ir esībā un iepriekšējā saglabāšanas stāvoklī

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 253 21 274
Digitālo attēlu izgatavošanai 9 0 9

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Līva Aizsila, Inese Virse "Ainaži Dziesmu svētku saimē". 01.05.2023 22.06.2023 Izzināt, izpētīt, celt gaismā dziesmu svētku tradīcijas Ainažos, par godu Vispārejo latviesū dziesmu svētku 150 gadei. Informācija ir apkopota un ir sagatavota ekspresizstāde.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Virse, Līva Aizsila Izstāde muzeja 2. stāvā "Ar smaidu par nopietno" 1 lpp.
2 Līva Aizsila, Inese Virse Ekspresizstāde "Ainaži Dziesmu svētku saimē" 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1783
Individuālie 1218
Pārējie 0
Apmeklētāji grupās 565
Skolēni grupās 327
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 238
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

720

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1585

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

305

Papildu informācija:

Laika posmā no 1. oktobra līdz 31. maijam muzejs apmeklētājiem ir atvērts 6h dienā, no 1. jūnija līdz 31. septembrim - 7h dienā.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

245

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

2

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

51

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

t. sk. muzejā:

4

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Sarmīte Vilde "Ugunsdrošības pamatprasības sadzīvē" 2019 2 51 Ogres valsts ģimnāzija 8.kl.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Svētbrīdis un svecīšu aizdegšana Ainažu ugunsdzēsēju atdusas vietā Ainažu kapos - pasākums saistīts ar Ugunsdzēsēju un glābēju dienu 18.05.2023 Ainažu kapi un muzejs 1 3 Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji, muzeja darbinieki
2 "Ēnu diena 2023" 05.04.2023 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs un depo 1 7 Skolēni no Limbažiem un Salacgrīvas
3 "Pakaļdzīšanās Lieldienām" 09.04.2023 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs 1 208 Interesenti no visas Latvijas
4 Muzeju nakts pasākums "Izpaudies radoši un dodies ceļojumā!" 13.05.2023 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs, depo, pagalms. 1 292 Interesenti no visas Latvijas, arī igauņi.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Apmeklētājiem ratiņkrēslā ir pieejama lēzena uzbrauktuve līdz pašām durvīm, ir atbilstoša platuma durvis, nav pieejams muzeja 2. stāvs apmeklētājiem ratiņkrēslā.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Metāla priekšmetus, kas atrodas ekspozīcijā var aptaustīt, kā arī pieejams gida stāstījums.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzeja ekspozīciju zālē ir bezmaksas infolapas un bukleti.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Muzeju bieži apmeklē psihoneiroloģiskie slimnieki gan individuāli, gan grupās (Ainažos atrodas bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca).
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmju grāmata, individuālas pārrunas ar apmeklētājiem pēc muzeja apmeklējuma, sociālie tīkli - Facebook. Ir izveidota muzeja apmeklētāju aptaujas anketa interaktīvajā, skārienjūtīgajā ekrānā, kas atrodas muzeja ekzpozīcijas zālē, tiek veikta automātiska anketu apkopošana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

5

t. sk. atklātas pārskata periodā:

3

t. sk. no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Spožas pogas, ķiveres" Papildināta ekspozīcija ar 1 priekšmetu, sagatavots gida ekskursijas teksts angļu valodā

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ainažu Ugunsdzēsības muzejs Valdemāra iela 69, Ainaži, Limbažu novads, Lv-4035 Pašvaldības īpašums 1893
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

98

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 70
Krājuma telpas 18
Pārējās telpas 10

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: