Stāmerienas pagasta pērles

Stāmerienas pils vēstures taka - Takas sâkums ir pie Stâmerienas pils, kas tiek uzskatîta par vienu no spožâkajiem franču neorenesanses paraugiem Latvijas muižu vidû. Taka ved gar ezera austrumu pusi un sniedz informâciju par muižas teritoriju un pils vēsturi. Takas apskate: bez maksas Informâcija pa tâlruni: 29178536 Stāmerienas Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca - Sava majestâtiskâ izskata dēļ baznîcu dēvē par vienu no iespaidîgâkajâm pareizticîgo baznîcâm Vidzemes reģionâ. Mûsdienâs tâ atjaunota agrâkajâ spožumâ un lepojas ar torņu krustos iestrâdâtiem kalnu kristâliem. Apskate: par ziedojumiem Pieteikšanâs pa tâlruni: 28389893 Saimniecība "Birzupes 2" - Lîdzdarbošanâs maizes cepšanâ pēc senâm tradîcijâm. Papildus tiek piedâvâta siera siešana, kâ arî mâjâs gatavota vîna un degvîna degustâcija. Saimniecîbas apskate un degustâcija: cena pēc vienošanâs Pieteikšanâs pa tâlruni: 28389893 Saimniecība "Pilssēta" - Zirgu apskate, kâ arî izjâdes zirga mugurâ un izbraucieni pajûgâ. Saimniecîbas apskate, izjâdes un izbraucieni: cena pēc vienošanâs. Pieteikšanâs pa tâlruni: 26532267 Viesu nams "Zušu nams" - Plašs piedavâjums aktîvai atpûtai uz ûdens, ziemâ trase uz ledus. Izbraucieni: cena pēc vienošanâs. Pieteikšanâs pa tâlruni: 29274268, 28653464

Maršruta veidi:

kultūras pieminekļi

Garums:

10 km.

Pārvietošanās veids:

Ar velosipēdu

Ilgums:

3 st.

Ieteicamais laiks:

vasara

Grūtības pakāpe:

viegls

Sākums:

Stāmerienas pils vēstures taka

Beigu punkts:

Viesu nams "Zušu nams"


Der zināt:

Papildus informāciju un kartes iespējams iegūt Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” (Ābeļu ielā 2, Gulbene, tālr. 26557582, 64497726, mājas lapa – www.visitgulbene.lv, e-pasts – turists@gulbene.lv


Maršruta autors:

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”


Autora mājaslapa:

http://visitgulbene.lv