Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000202

Adrese:

Skola, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946466 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agrita Hatkēviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056770

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1431

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

191A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēka Bauskas apriņķa Vecsaules pagastā nodibināta 1922. gada aprīlī. Bibliotēkas dibinātājs- Latviešu jaunatnes savienības Vecsaules organizācija. 1924. g. 27. jūnijā organizācijas pilnvarotaisparakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 547 grāmatas bibliotēkas papildināšanai. 1935. g. 6. oktobrī, sakarā ar Latviešu jaunatnes savienības organizācijas likvidāciju, bibliotēku atdāvina Vecsaules aizsargu nodaļai. 1936.g. 2. martā Kultūras fonda dome šo dāvinājumu apstiprina.

Darbība:

Vecsaules pagasta bibliotēka veic kultūras, izglītības, informācijas, novadpētniecības un sabiedriskās saskarsmes centra funkciju visiem Vecsaules pagasta iedzīvotājiem un citiem intersentiem. Bibliotēka veic iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, bibliotēkas krājuma komplektēšanu un apstrādi, veido bibliotēkas katalogu, kartotēkas, veic bibliotgrāfisko uzziņu un informācijas darbu. Bibliotēka nodrošina valsts un pašvaldības institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību, rūpējas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, saskaņā ar likumu "Par valsts statistiku"sniedz ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību, sadarbojas ar citām bibliotēkām, iekļaujas starpbibliotēku abonementa sistēmā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12:00-13:00; trešdiena- metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika , Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63946446, e-pastu agnijavecsaule@inbox.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņa pagarināšana internetā http://katalogs.bauskasbiblioteka.lv/alise/alise3i.asp?opty=1#
Starpbibliotēku abonoments Iespieddarbus, kuri nav Vecsaules bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932 Pašvaldības īpašums 1853
Teritorijas kopējā platība (m2):

24800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

281

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

123

Pārējie:

158

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5607

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1268

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4339

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8322

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2928

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5131
Seriālizdevumi 2902
Audiovizuālie resursi 10
Pārējie dokumenti 279
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1988

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

499

Izslēgto dokumentu kopskaits:

379

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7870

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 199 83 6798
Seriālizdevumi 297 296 1028
Audiovizuālie resursi 37
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 3 5
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 56 68 1377

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1