Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000165

Adrese:

Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27858655 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne www.bibliotekas.lv/rugaji
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Magina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000916736

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0602

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.11.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

517

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Darbība:

Rugāju bibliotēka ir izglītojoša, informatīva kultūras iestāde, kas bibliotēku likuma noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Kultūras ministrijā ar numuru BLB 0602 un veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšana uz mājām
Uzziņu meklēšana
Konsultācijas informācijas meklēšanā
Datorlasītavas izmantošana, interneta izmantošana, rakstu darbi datorā
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1939

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

2862

Teritorijas kopējā platība (m2):

220

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

111

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

279

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

153

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4482

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3172

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1310

Virtuālais apmeklējums:

3885

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6052

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1074

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2570
Seriālizdevumi 3481
Audiovizuālie resursi 1

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

719

Izslēgto dokumentu kopskaits:

922

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7434

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 271 408 5639
Seriālizdevumi 441 514 1750
Audiovizuālie resursi 7 34
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 94 1041

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0