Pildas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000541

Adrese:

Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Pagasta pārvaldē 65728200
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Germane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0579

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2009

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

395B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1940

Sākums:

1940.g.

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pasaule, kas izplata informāciju, piedāvā izgūt informāciju darbam, mācībām, mūžizglītībai un atpūtai, kas dara pieejamus savus informācijas resursus bibliotēkas lietotājiem un potenciālajiem lietotājiem un saglabā vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00. Spodrības diena - katra mēneša 15.datumā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.lv un Laikrakstu bibliotēka news.lv.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Konsultācijas par bibliotēku un tās resursu izmantošanas iespējām, tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana. Apmācība un konsultēšana elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanā.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Periodiskie izdevumi Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana. Jaunākie periodisko izdevumu numuri izmantošanai pieejami bibliotēkā, pārējie - tiek izsniegti bibliotēkas lietotājiem uz mājām.
5. Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos. Bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja pieslēgties elektroniskajam kopkatalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas - skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, lūgt pagarināt izsnieguma termiņu, veikt grāmatu pasūtīšanu u.c.
6. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav pieejami Pildas pagasta bibliotēkas krājumā, var bez maksas pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Izmantojot autorizētā lietotāja iespējas veikt grāmatu pasūtīšanu kopkatalogā un saņemt grāmatu sevis izvēlētā bibliotēkā.
7. Mana Latvija.lv. Dari digitāli! Informēt un veicināt bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju interesei par e-pārvaldes izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt rīcības maiņu - izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e-risinājumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Vienas A4 formāta lapas kopēšana/ lāzerizdruka 0.05
2. Vienas A4 formāta lapas kopēšana/ lāzerizdruka no abām pusēm 0.08
3. Krāsainā teksta vienas lapas A4 formāta izdruka 0.20
4. Krāsainā teksta ar attēlu vai attēla vienas lapas A4 formāta izdruka no datora 0.40
5. Skenēšana A4 formāta 1 lapas skenēšana - 0.15
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3256

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

81

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

860

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

602

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

258

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1426

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

353

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1036
Seriālizdevumi 390
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 337

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 82
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 63
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

437

Izslēgto dokumentu kopskaits:

468

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3936

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 117 3604
Seriālizdevumi 283 351 304
Audiovizuālie resursi 17
Nošizdevumi 2
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 6 775

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1