Pildas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000541

Adrese:

Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Pagasta padomē 65728200
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Germane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900091611458

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0579

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2009

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

395A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1940.g.

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pasaule, kas izplata informāciju, piedāvā izgūt informāciju darbam, mācībām, mūžizglītībai un atpūtai, kas dara pieejamus savus informācijas resursus bibliotēkas lietotājiem un potenciālajiem lietotājiem un saglabā vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00. Spodrības diena - katra mēneša 15.datumā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.lv un Laikrakstu bibliotēka news.lv.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Konsultācijas par bibliotēku un tās resursu izmantošanas iespējām, tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana. Apmācība un konsultēšana elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanā.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Periodiskie izdevumi Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana. Jaunākie periodisko izdevumu numuri izmantošanai pieejami bibliotēkā, pārējie - tiek izsniegti bibliotēkas lietotājiem uz mājām.
5. Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos. Bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja pieslēgties elektroniskajam kopkatalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas - skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, lūgt pagarināt izsnieguma termiņu, veikt grāmatu pasūtīšanu u.c.
6. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav pieejami Pildas pagasta bibliotēkas krājumā, var bez maksas pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Izmantojot autorizētā lietotāja iespējas veikt grāmatu pasūtīšanu kopkatalogā un saņemt grāmatu sevis izvēlētā bibliotēkā.
7. Mana Latvija.lv. Dari digitāli! Informēt un veicināt bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju interesei par e-pārvaldes izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt rīcības maiņu - izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e-risinājumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un datorizdruka vienas A4 formāta lapas kopēšana/lāzerizdruka vienas A4 formāta lapas kopēšana/lāzerizdruka no abām pusēm krāsainā teksta vienas lapas A4 formāta izdruka krāsainā teksta ar attēlu vai attēla vienas lapas A4 formāta izdruka no datora 0.05 0.08 0.20 0.40
2. Skenēšana A4 formāta 1 lapas skenēšana 0.15
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1979

Teritorijas kopējā platība (m2):

3256

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

137

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1513

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1178

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

335

Virtuālais apmeklējums:

135

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1672

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

248

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1024
Seriālizdevumi 648
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 163

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 71
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

476

Izslēgto dokumentu kopskaits:

422

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4540

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 203 162 4233
Seriālizdevumi 268 260 279
Audiovizuālie resursi 4 17
Nošizdevumi 1 2
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 5 781

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2