Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000364

Adrese:

Atvari, Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65229537 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maruta Orbidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010430513

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.12.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1572

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

102A

Akreditācijas datums:

10.08.2012

Akreditācijas termiņš:

10.08.2017

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēkas dibināšanas laiks ir 1946.gads (pirmais ieraksts inventāra grāmatā). Bet jau 1945.g. skolotājs Pēteris Lejnieks sāka vākt grāmatas kā dāvinājumus no iedzīvotājiem topošajai bibliotēkai. Viņš arī bija pirmais bibliotēkas vadītājs. Bibliotēka trīs reizes mainījusi savu atrašanās vietu. No 1954.g. tā atrodas savās pašreizējās telpās - vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. Kopš bibliotēkas dibināšanas bibliotēkā strādājuši 6 bibliotēkas vadītāji. 2015.gadā notikusi bibliotēkas paplašināšanās – izremontēta un bibliotēkai piešķirta viena papildus telpa, kurā tagad izvietots bērnu grāmatu un novadpētniecības fonds. 2017.gadā vēlreiz notikusi bibliotēkas paplašināšanās - piešķirtaun izremontēta bijusī pasta telpa.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma, it īpaši mūsu izcilā novadnieka rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:30 18:00
Papildu informācija:

Pusdienlaiks no 12:00 - 12:30 Kalna bibliotēkas struktūrvienības Dubultos darba laiks: Pirmdiena 9:00 - 17:30 Trešdiena 9:00 - 17:30 Pusdienlaiks no 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Iespieddarbu izsniegšana uz mājām Bibliotēkas krājumā esošo grāmatu, seriālizdevumu, novadpētniecības materiālu u.c. materiālu izsniegšana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
3. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi Literatūras izstādes, pārrunas, tematiski pasākumi, literatūras apskati
4. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datu bāzēm, datoriem un internetu
5. Datori un internets Datoru, interneta un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana, kopēšana, printēšana, skenēšana
6. Elektroniskās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
7. Elektroniskais kopkatalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolas bibliotēku kopkataloga, kas nodrošina informācijas meklēšanu šo bibliotēku elektroniskajos katalogos un datubāzēs, izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. SBA Iespieddarbu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1928

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

136

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2365

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1884

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

481

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4154

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

415

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1712
Seriālizdevumi 2442
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 290

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

448

Izslēgto dokumentu kopskaits:

579

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5765

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4942 168 181 4929
Seriālizdevumi 802 280 351 731
Pārējie dokumenti 152 47 105
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 736 42 21 757

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

19

Tematiskie pasākumi:

10

Projektizstrāde:

1