Inčukalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000699

Adrese:

Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26309011 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Siguldas novada bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Inčukalna bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Bodniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056842

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1623

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Gaujas kopienas centrs Centra iela 6, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, LV-2141

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

706B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Inčukalna bibliotēka dibināta 1946.gada 3.janvārī. 2009.gadā veiktās reģionālās reformas rezultātā Vangažu pilsēta tika pievienota Inčukalna novadam. 2014.gada 17.decembrī tika veiktas izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības struktūrā un noteikts, ka administrācijas struktūrvienība ir Inčukalna novada bibliotēka ar filiālbibliotēku „Vangažu pilsētas bibliotēka”. 2021.gada 1.jūlija administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Inčukalna novads bez Vangažu pilsētas tika pievienots Siguldas novadam un Inčukalna bibliotēka ir Siguldas novada pašvaldības iestādes Siguldas novada bibliotēkas struktūrvienība. 2023. gada 12. jūnija akreditācijā bibliotēkai atkārtoti piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Darbība:

Inčukalna bibliotēkas mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot kvalitatīvu lietotāju apkalpošanu Siguldas novada Inčukalna pagastā. Inčukalna bibliotēka veic bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu, nodrošina krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu un starpbibliotēku abonementu. Bibliotēkas krājums ir daudzpusīgs. Bibliotēkā tiek eksponētas izstādes, rīkoti tematiskie pasākumi, tikšanās ar grāmatu autoriem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Bibliotēka piedāvā datorapmācības, bibliotekārās stundas, nodrošinot lietotājiem bezmaksas pieeju internetam, datoriem, vispārpieejamajiem elektroniskās informācijas resursiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā trešdiena - metodiskā diena, kad apmeklētājiem bibliotēka ir slēgta Gaujas ciema Dienas centrā, Centra ielā 6, bibliotēka atvērta vienu reizi mēnesī - katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 12.00 līdz 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Piekļuve datoriem, var strādāt ar populārākajām datorprogrammām, rakstīt dokumentus, internets projekta 3.tēva dēls ietvaros Apmeklētājam atļauts izmantot internetu 1 stundu atpūtai jeb 2 stundas darbam
2 Iespēja piekļūt internetam ar klēpjdatoru WiFi režīmā
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Inčukalna bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Gaujas kopienas centrā Centra iela 6, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads Pašvaldības īpašums 2005

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

136,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

473

Pārējie:

690

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

64760

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 12994
Pieaugušie 7654
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 5340
Virtuālais apmeklējums 51766
Digitālie pakalpojumi 51689
Tiešsaistes kataloga izmantošana 23189
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 28500
Datubāzu apmeklējums 77
Abonētās 77

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19555

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5486

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 19441
Grāmatas 14325
Seriālizdevumi 4478
Audiovizuālie resursi 16
Pārējās krājuma vienības 622
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 114
Datubāzes (skaits) 114
Abonētās 114
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 30
Bērnu un jauniešu grāmatas 4354
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 196
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 66
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 130

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1549

Izslēgto dokumentu kopskaits:

969

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

20623

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1549 969 20620
Grāmatas 771 299 19091
Seriālizdevumi 774 670 1439
Audiovizuālie resursi 46
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 7
Attēlizdevumi 4
Pārējās krājuma vienības 4 30
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 68
Bērnu un jauniešu grāmatas 294 108 3898

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Bibliomāts:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2