Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012885

Adrese:

Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64871292 28338041 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maruta Bitīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1613900131

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1333

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4022

Akreditācijas datums:

10.12.2020

Akreditācijas termiņš:

09.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1950. 1950.gada 13.jūnijā, izveidojoties Ērgļu rajonam, ar valdības dekrētu Burtnieku 7.gadīgo skolu pārveido par Ērgļu vidusskolu.

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Ērgļu vidusskolas licencēto izglītības programmu mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Bibliotēkas darbības pamatvirzieni: - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; - bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: - sekmēt skolēnu intelektuālo un emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu izkopšanu, patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi; - nodrošināt brīvu pieeju informācijai un veikt bibliotēkas lietotāju informacionālo un bibliogrāfisko apkalpošanu; - attīstīt skolēnu informācijpratību un lasītprasmi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apkalpošana Grāmatu izsniegšana, saņemšana. Informācijas sniegšana un meklēšana.
2 Printēšana Mācību materiālu printēšana
3 Internets Bezvadu interneta izmantošana
4 Bibliotekārās stundas Skolas bibliotēka piedāvā bibliotekārās stundas - dažādas tematikas atbilstoši vecuma grupām.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4366

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

153,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

254

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

215

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1138

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

267

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

871

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2788

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2334

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2776
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2364

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

291

Izslēgto dokumentu kopskaits:

642

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

13240

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 291 602 13217
Audiovizuālie resursi 40 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 258 602 5022

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1