Cēsu novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000241

Adrese:

Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
20232850 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas pagasta bibliotēka
Elektroniskais katalogs BIS Alise
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Ješkina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0772

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

274B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1869

Sākums:

Vecpiebalgā 1869.gada 26.martā Latvijā viena no pirmajām nodibinājās „dziedāšanas un lasīšanas biedrība”, kas kļuva par kultūras centru vecpiebaldzēnu vidū. Jaunuzceltajā biedrības namā izvietotā bibliotēka pastāvēja līdz 1919.gadam. Pēc pārtraukuma – 1945. gadā bibliotēka tika atjaunota.

Darbība:

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kā arī attīsta plašu lasīšanas veicināšanas programmu. Bibliotēkas misija – kalpot par starpnieku starp bibliotēkas lietotāju un informāciju. Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir demokrātiskai sabiedrībai atbilstošas informācijas un iespieddarbu pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, sociālās piederības utt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Bibliotēkas organizētie pasākumi Tikšanās ar rakstniekiem, Grāmatu atvēršanas svētki, radošās darbnīcas, meistarklases, mūžizglītības pasākumi
3. Bibliotēkas fonda izmantošana Iespieddarbu, preses, katalogu u.c. izmantošana
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka"
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu nodošanas pagarināšana pa tālr.20232850, e-pastu: vecpiebalga.bibl@inbox.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - A4 Melnbalta Teksts (1 lappuse) - 0.10 (bez PVN)
2. Kopēšana - A4 Krāsaina 1 lappuse - 0.54 (bez PVN)
3. Izdrukas - A4 Melnbalta 1 lappuse - 0.10 (bez PVN)
4. Izdrukas - A4 Krāsaina 1 lappuse - 0.54 (bez PVN)
5. Kopēšana - A4 Melnbalta Abas puses - 0.16 (bez PVN)
6. Izdrukas - A4 Melnbalta Abas puses - 0.16 (bez PVN)
7. Melnbalta dokumentu izdruka vai kopēšana- 1 lapa A3 Viena puse - 0.12 (bez PVN)
8. Krāsaina dokumentu izdruka vai kopēšana- 1 lapa A3 Viena puse - 0,67 (bez PVN)
9. Laminēšana - A4 lapa 0.98 (bez PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

45000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

411

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

333

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2242

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2050

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

192

Virtuālais apmeklējums:

422

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6570

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

179

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3879
Seriālizdevumi 2691
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 689

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 76
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

733

Izslēgto dokumentu kopskaits:

833

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9243

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 280 290 8116
Seriālizdevumi 453 543 1064
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 8
Nošizdevumi 18
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 85 54 1558

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1