Cēsu novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000241

Adrese:

Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
20232850 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona kopkatalogs
Citas iestādes vietne Apvienības pārvaldes mājas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Ješkina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0772

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

274B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1869

Sākums:

Vecpiebalgā 1869.gada 26.martā Latvijā viena no pirmajām nodibinājās „dziedāšanas un lasīšanas biedrība”, kas kļuva par kultūras centru vecpiebaldzēnu vidū. Jaunuzceltajā biedrības namā izvietotā bibliotēka pastāvēja līdz 1919.gadam. Pēc pārtraukuma – 1945. gadā bibliotēka tika atjaunota.

Darbība:

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kā arī attīsta plašu lasīšanas veicināšanas programmu. Bibliotēkas misija – kalpot par starpnieku starp bibliotēkas lietotāju un informāciju. Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir demokrātiskai sabiedrībai atbilstošas informācijas un iespieddarbu pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, sociālās piederības utt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00 Mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - profesionālās pilnveides diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Bibliotēkas organizētie pasākumi Tikšanās ar rakstniekiem, Grāmatu atvēršanas svētki, radošās darbnīcas, meistarklases, mūžizglītības pasākumi
3. Bibliotēkas fonda izmantošana Iespieddarbu, preses, katalogu u.c. izmantošana
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka"
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu nodošanas pagarināšana pa tālr.20232850, e-pastu: dzidra.jeskina@cesunovads.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
9. Kopēšana, printēšana, laminēšana IT tehnoloģiju izmantošana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 1985
Teritorijas kopējā platība (m2):

45000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

433

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81

Pārējie:

352

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5881

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3582
Pieaugušie 3240
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 342
Virtuālais apmeklējums 2299
Digitālie pakalpojumi 2104
Bibliotēkas tīmekļa vietne 376
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1728
Datubāzu apmeklējums 195
Abonētās 195

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7110

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

492

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6915
Grāmatas 5118
Seriālizdevumi 1788
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējās krājuma vienības 8
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 195
Datubāzes (skaits) 195
Abonētās 195
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1020
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

711

Izslēgto dokumentu kopskaits:

767

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9023

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 711 767 9021
Grāmatas 267 308 7971
Seriālizdevumi 440 459 977
Audiovizuālie resursi 33
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 4 15
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 85 86 1703

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1