Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000239

Adrese:

Nākotnes iela 6 - 14, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29415126 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Sukure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0771

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

273B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1937

Sākums:

Dokumentu trūkumu dēļ ziņu par Veismaņu (Vaives) viesīgās biedrības bibliotēkas dibināšanu nav. Vaives bibliotēka minēta A. Maldupa „Apriņķu un pagastu apraksti”, kas izdota 1937. gadā. Te bibliotēka minēta kā Veismaņu viesīgās biedrības bibliotēka ar pārzini Kārli Vītiņu. Sakarā ar bibliotēkas atrašanās vietas maiņu 1999. gadā Vaives pagasta padome nolemj turpmāk Vaives bibliotēku saukt par Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēku. Mainoties teritoriālajai reformai, tagad bibliotēkas nosaukums ir Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, tā sniedz uzziņas un konsultācijas. Rīko literatūras, vēstures, ziedu, rokdarbu un gleznu izstādes. Bibliotēkā notiek radošās darbnīcas un pasākumi bērniem un pieaugušajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Piektdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatas un laikraksti Nozaru un daiļliteratūras fonda bezmaksas izmantošana. Avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana. Lasīšana uz vietas un izsniegšana uz mājām.
2 Literatūras popularizēšana Izstādes, tematiskas pēcpusdienas.
3 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana.
4 Abonētās datubāze Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft
5 Starpbibliotēku abonoments Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana un izsniegšana no/uz citām bibliotēkām
6 Apmācības un konsultācijas Apmācam strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs, darboties ar jaunākajām tehnoloģijām utt.
7 Uzziņas un konsultācijas Mutiskas, rakstiskas, pa tālruni, elektroniski. Bezmaksas tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
8 Datori un internets Pieslēguma un bezvada interneta izmantošana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

198

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

130

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1765

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1152

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

613

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4016

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

826

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1438
Seriālizdevumi 2554
Kartogrāfiskie materiāli 3
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 21
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 507

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

910

Izslēgto dokumentu kopskaits:

725

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5475

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 412 295 4526
Seriālizdevumi 498 423 902
Audiovizuālie resursi 12
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 2 3
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 5 23
Elektroniskais krājums (summa) 4
Audio grāmatas 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 87 11 1437

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3