Aizkraukles novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000093

Adrese:

Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65122293 26457948 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Aizkraukles novada centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Aizkraukles novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Instagram
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Vilsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900016403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83C

Akreditācijas datums:

17.05.2022

Akreditācijas termiņš:

16.06.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Dibināta 1961.gadā kā Pļaviņu HES bibliotēka. 1967.gadā kļūst par Stučkas pilsētas bibliotēku. 1990.gadā bibliotēka kļūst par Aizkraukles pilsētas bibliotēku. 2022.gada 1.janvāri līdz ar stāšanos spēkā jaunajam Latvijas administratīvajam teritoriālajam iedalījumam Aizkraukles pilsētas bibliotēka kļūst par Aizkraukles novada centrālo bibliotēku.

Darbība:

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums Aizkraukles novada centrālā bibliotēka ir Aizkraukles novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Koordinē reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka darbojas kā koordinācijas centrs 18 publiskajām vietējās nozīmes bibliotēkām .Nodrošina publisko bibliotēku un 5 izglītības iestāžu bibliotēku krājuma atspoguļošanu, datu iekļaušanu un pieejamību Aizkraukles novada bibliotēku kopkatalogā. Bibliotēkas struktūra Aizkraukles novada centrālā bibliotēka atrodas Aizkraukles pilsētā, un tās iekšējā organizatoriskā struktūra sastāv no administrācijas un trīs nodaļām: Lasītāju apkalpošanas nodaļas, Datu apstrādes nodaļas, kā arī Bērnu literatūras nodaļas. Aizkraukles novada centrālā bibliotēka ir akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka Aizkraukles novadā. Bibliotēkas misija Aizkraukles novada centrālā bibliotēkas misija ir būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balstu, padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles novada iedzīvotājiem, kā arī rosināt interesi par literatūru, lasīšanu un saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm, ko nodrošina profesionāls kolektīvs. Bibliotēkas mērķis Aizkraukles novada centrālā bibliotēkas mērķis - radīt kvalitatīvu, pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. Ar bibliotēkas krājumu veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā laika izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Otrdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Trešdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Ceturtdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Piektdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Sestdiena 09:00 15:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 10:00 līdz 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka sestdienās slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām Lai varētu izmantot iespēju ņemt žurnālus, grāmatas uz un citus bibliotēkas dokumentus uz mājām, jābūt bibliotēkā reģistrētam lietotājam. Katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē nepieciešams uzrādīt savu Lasītāju karti, eID karti vai citu apliecinošu dokumentu. Izsniegto dokumentu lietošanas termiņš: grāmatām un audiovizuālajiem dokumentiem 28 dienas; jaunieguvumiem un paaugstināta pieprasījuma izdevumiem 14 dienas; žurnāliem 14 dienas; Līdzņemšanai izsniedz ne vairāk kā: grāmatas un citi dokumenti: 6 eksemplāri; žurnālu: 6 eksemplāri; jaunieguvumi un paaugstināta pieprasījuma izdevumi: 2 eksemplāri. Grāmatu rezervēšanu un izmantošanas termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji var rakstot mums uz e-pastu: biblioteka@aizkraukle.lv vai zvanot pa tālruni 65122293.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft
3. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana.
4. Elektroniskais kopkatalogs Aizkraukles novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs: datubāze par Aizkraukles novada pašvaldības bibliotēku un skolu bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu un attēlizdevumiem. Adrese: https://aizkraukle.biblioteka.lv/AlisePAC
5. Lasītava Lasītavā esošus iespieddarbus un citus informācijas avotus izsniedz izmantošanai uz vietas. Tās ir enciklopēdijas, vērtīgi uzziņu izdevumi, mācību grāmatas. Lasītavā pieejami žurnāli un laikraksti, gan jaunākie, gan iepriekšējo gadu izdevumi. Žurnālu glabāšanas periods – 3. gadi, laikrakstu – 2. gadi. Līdzņemšanai neizsniedz: lasītavas krājuma uzziņu, mākslinieciski augstvērtīgākos un retos izdevumus; periodikas jaunāko numurus un avīzes; Saziņai: biblioteka@aizkraukle.lv, Tālr.: 65122293
6. Konsultācijas un uzziņas Konsultācijas informācijas meklēšanā, bibliotēku elektronisko katalogu un datu bāzu izmantošanā. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Informācijas meklēšana bibliotēkas krājumos, internetā un citos resursos. Bibliotēkas speciālisti veic tematisku, faktogrāfisku, adresālu, precizējošu uzziņu izpildi.
7. Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējoši un izglītojoši pasākumi Izstādes, pārrunas, literāri un tematiski pasākumi, tikšanās ar autoriem.
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datubāzēm, un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
9. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonemenetu.
10. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Pakalpojums „3td e-GRĀMATU bibliotēka” - iespēja reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem ar e-kataloga autorizācijas datiem tīmekļa vietnē www.3td.lv bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana
2. A 4 formāta lapa no vienas puses EUR 0,05
3. A4 formāta lapa no abām pusēm EUR 0,10
4. A3 formāta lapa no vienas puses EUR 0,07
5. A3 formāta lapa no abām pusēm EUR 0,14
Datorizdruka
6. A4 formāta lapas no vienas puses EUR 0,07
7. A4 formāta lapas no abām pusēm EUR 0,14
Dokumentu skenēšana EUR 0,35
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1506

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

132

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

2053

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

800

Pārējie:

1253

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20533

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

16608

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3925

Virtuālais apmeklējums:

15142

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

53949

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9159

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 39404
Seriālizdevumi 14083
Audiovizuālie resursi 302
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 130
Pārējie dokumenti 27
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 10
Bērnu un jauniešu grāmatas 6212

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 263
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 233

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2767

Izslēgto dokumentu kopskaits:

11186

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

62227

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1466 8303 53967
Seriālizdevumi 1291 2864 7878
Audiovizuālie resursi 1 7 204
Kartogrāfiskie materiāli 24
Nošizdevumi 3 28
Attēlizdevumi 1 3
Pārējie dokumenti 5 2 100
Elektroniskais krājums (summa) 10 23
Citi elektroniskie resursi 10 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 23
Bērnu un jauniešu grāmatas 279 207 5325

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 13
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5