Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Margarita Skangale 26476570 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1954

Misija:

Viļānu Novadpētniecības muzeja misija ir saglabāt Viļānu novada garīgās un materiālās kultūras vērtības, lai sekmētu vietējo iedzīvotāju, īpaši skolēnu, izpratni un interesi par vēsturiskajiem procesiem Viļānu novadā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un bagātinātu Viļānu novada kultūras dzīvi.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; Viļānu novada vēstures pētīšana par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Papildus muzeja funkcijām muzejs veic arī tūrisma pakalpojumu sniegšanu, iepazīstinot interesentus ar Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

59AA

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

VNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Viļānu novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Papildu informācija:

Viļānu Novadpētniecības muzeja darba laiks vasaras sezonā - jūnijs, jūlijs, augusts: O.,Tr.,C.,P. - 8.00-12.00 / 13.00-17.00; S.- 8.00-16.00; Sv.,Pr. - muzejs slēgts.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja krājuma priekšmetiem
2. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru
3. Muzeja apmeklējums un ekskursija pa Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem Viļānu novada bērniem, Viļānu novada izglītojošo iestāžu audzēkņiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bērniem, skolēniem 0.20 EUR
2. Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem 0.40 EUR
3. Ekskursija pa Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem Grupai 10.00 EUR
4. Izglītojoša programma skolēniem "Babiņa prata, mazbērni mācās" 1.50 EUR no skolēna
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Viļānu Novadpētniecības muzejam ir pieci darbības pamatvirzieni: - Muzeja krājuma veidošana un saglabāšana. - Novada vēstures pētīšana par pamatu izmantojot krājuma un citus vēstures avotus. - Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana. - Muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. - Papildus muzeja funkcijām muzejs veic arī tūrisma pakalpojumu sniegšanu, iepazīstinot interesentus ar Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Nolikums 28.02.2019 Nr.02&29
2. Noteikumi par krājumu Krājuma noteikumi 28.02.2019 Nr. 02&29
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas,ugunsdrošības instrukcijas un rīcība ugunsgrēka gadījumā 06.10.2015 Nr.1

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

3349

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1995

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

30

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2026

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

7

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

110

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

320

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

110

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspozīcija sastāv no trīs blokiem: 1. Viļānu novads 9.-12.gs. 2. Viļāni Latvijas pirmās brīvvalsts gados. 3. Izglītība 20.gs. 50.- 80.g. 246 93
2 "Lina sēkliņas stāsts" 28 13
3 "Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos" 46 4

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

44

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Fotogrāfiju izstāde - "Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām" 44

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 M.Skangale "Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām" 01.01.2016 31.12.2022 Ekspozīcijas papildināšana darbs turpinās
2 Ieva Pīgozne Vīrieša un sievietes tērpu rekonstrukcija, balstoties uz Stefānijas Uļanovskas aprakstu par viļāniešu apģērbu 1891. gadā. 02.06.2020 07.12.2020 Materiāls ekspozīcijas izveidei pabeigts
3 Laura Pīgozne Vīrieša un sievietes 19.gs. tērpu vizualizācija, balstoties uz I.Pīgoznes izpētes rezultātā iegūto saturisko materiālu. 02.06.2020 07.12.2020 materiāls ekspozīcijas izveidei. pabeigts
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M.Skangale „Babiņa prata, mazbērni mācās” Viļānu Novadpētniecības muzejā uz pastāvīgās ekspozīcijas „Lina sēkliņas stāsts” bāzes, izveidot ikvienam interesentam pieejamu muzeja izglītojošo programmu „Babiņa prata, mazbērni mācās”, lai saglabātu un popularizētu zināšanas par linkopību Latgalē un, iegūstot jaunas iemaņas, attīstītu izpratni par savas valsts vēsturi un kultūru. 1 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1647
Individuālie 136
Pārējie 152
Apmeklētāji grupās 1359
Skolēni grupās 655
Ārzemnieki grupās 4
Pārējie grupās 700
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1503

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

245

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1956

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

104

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

31

Lekciju skaits muzejā:

4

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

22

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Dana Podnieka "Laikmetīgā grafika" 4 53 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M.Skangale "Babiņa prata, mazbērni mācās" 2020 1 22 skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 "Tu esi Latvija" - atceres pasākums par godu 1991. gada barikāžu aizstāvjiem un latgales atbrīvošanas 100. gadadienai. 20.01.2020. Pie Viļānu vidusskolas 1 500 skolēni un pieaugušie
2 Pasākums veltīts Viļānu pilsētas 92. dzimšanas dienai 20.02.2020. Viļānu kultūras nams 1 200 skolēni un pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs ir izvietots pagrabstāvā. Pie muzeja ieejas durvīm ir uzstādīts pacēlājs STRATEGOS III

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Viļānu Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas "Latgale un tās iedzīvotāji XIX. gs. poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos" modernizācija Sekmēt Viļānu Novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, attīstot izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām. 01.03.2019.-30.12.2019. Dorota Krystyna Rembiszewska - prof. dr. hab. Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūts. Polija
Stefānijai Uļanovskai veltītas piemiņas plāksnes atklāšana Viļānos. Godināt poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas devumu Viļānu novada izpētē 19.gs. 04.08.2019. Dorota Krystyna Rembiszewska - prof. dr. hab. Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūts. Polija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ekspozīcijas "Latgale un tās iedzīvotāji XIX gs. poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos" . Sekmēt Viļānu Novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeju krājuma izpētes un izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām. 11.04.2017.-31.12.2017. Dorota Krystyna Rembiszewska - prof. dr. hab. Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūts. Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Viļānu Novadpētniecības muzejs ir izvietots Viļānu kultūras nama ēkā Kultūras laukums2, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 Pašvaldības īpašums 1953
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

231

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 156
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 39