Vērgales pagasta muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Dīķnieki, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

Vadītājs/ direktors:

Mirdza Sīpola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Mirdza Sīpola 29338335 @
Krājuma glabātāja Daina Vagule 29187477 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1992

Sākums:

Vērgales pagasta muzejs dibināts 1992. gada martā, apkopojot vēstures entuziasta un novadpētnieka Alfreda Šnipkes savāktās un sistematizētās materiālās un nemateriālās kultūrvēsturiskās liecības par Vērgales pagastu. Muzejs darbojas bijušajā Vērgales spirta darītavā /brūzī/. Vērtīgākie eksponāti ir senie darbarīki, arheoloģiskie materiāli no vietējiem izrakumiem.Muzejā tiek rīkotas izstādes, lekcijas , konsultācijas, tikšanās ar vēsturniekiem, vēstures materiālu kolekcionāriem. Lieliska liecība par Vērgales pagastu no vissenākajiem līdz kolhoza “ Ļeņina ceļš” laikiem ir Alfreda Šnipkes sarakstītās un izdotās grāmatas “ Vērgale laiku lokos” /Apceres un materiāli/ Rīga Avots 1992.g. un “ Vērgale laiku lokos 2” LPA LiePa 2006.g.

Misija:

Vērgales pagasta muzeja misija ir Vērgales pagasta kultūrvēsturisko liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, to pētīšana, saglabāšana un popularizēšana dažāda vecuma pagasta iedzīvotājiem un viesiem, radīt viņos interesi par Vērgales pagasta un tā apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pagasta iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību Vērgales pagastam.

Darbība:

Muzejs uzkrāj, sistematizē, glabā un pēta Vērgales un tās apkārtnes arheoloģijas, vēstures, numismātikas, etnogrāfijas, tēlotājmākslas u. c. kultūrvēsturisko materiālu, veic tās popularizēšanu sabiedrībā; muzeja speciālisti vada ekskursijas muzejā un Vērgales pagasta teritorijā, apskatot vietējās ievērojamās vietas un sniedzot interesējošo informāciju; nodrošina muzeja krājumu atbilstošu izpēti, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldīšanu; veido un uztur pastāvīgo ekspozīciju muzeja telpās, kas muzeja apmeklētājiem ataino Vērgales pagasta vēsturi un notikumus; sadarbojas ar skolu u. c. iestādēm informācijas vākšanas un apkopošanas jomā; realizē ekspozīcijas un izstāžu politiku, balstoties uz muzeja krājumu un deponējumiem; nodrošina muzejā notiekošo pasākumu publicitāti, izgatavo afišas, paziņojumus, plakātus un ielūgumus, veido informatīvus izdevumus, reklāmas bukletus un ceļvežus; pēta sabiedrības pieprasījumu un analizē muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Vērgales pagasta muzeja mājaslapa ir izstrādes stadijā

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Pāvilostas novada pašvaldība Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Piļu un muižu asociācija Reizi gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

123

Akreditācijas datums:

19.12.2014

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2019

Muzeja šifrs:

VPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Pāvilostas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 16:30
Otrdiena 09:30 16:30
Trešdiena 09:30 16:30
Ceturtdiena 09:30 16:30
Piektdiena 09:30 16:30
Sestdiena 09:30 16:30
Svētdiena 09:30 16:30
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 01. jūnija līdz 31. oktobrim, muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai, brīvdienas - pirmdiena, otrdiena. No 01. novembra līdz 31. maijam muzejs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai, brīvdienas - sestdiena, svētdiena.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Krājuma un izziņas materiālu pieejamība Visiem interesentiem
2 Muzeja apmeklējums Vērgales pamatskolas audzēkņiem un bērnudārza bērniem
3 Muzeja apmeklējums Muzeja apmeklētājiem Vērgales pagasta svētku laikā un Vērgales pamatskolas salidojumos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem 0.70 EUR
2 Muzeja apmeklējums Studentiem un pensionāriem 0.50 EUR
3 Muzeja apmeklējums Skolēniem 0.25 EUR
4 Gida pakalpojumi Vērgales pagasta teritorijā par vienu stundu 5.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Muzeja krājuma - Vērgale un tās apkārtnes liecību - materiālo un nemateriālo kultūras vērtību vākšana, saglabāšana, krājuma komplektēšana un popularizēšana, atbilstoši apstiprinātai krājuma politikai. 2. Zinātniski pētnieciskais darbs, kura pamatā ir Vērgales un tās apkārtnes vēstures izpēte no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Darbs tiek veikts, strādājot arhīvos, bibliotēkās un citu muzeju fondos, sadarbojoties ar atsevišķām iestādēm, organizācijām un privātpersonām. 3. Darbs ar sabiedrību: muzeja darbinieki veic izglītojošu darbu ar Vērgales, tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī pagasta viesiem, izmantojot tā rīcībā esošos krājuma materiālus, ekspozīcijas un izstādes, atbilstoši muzeja profilam. Muzejs nodrošina krājuma pieejamību sabiedrībai, sniedz konsultācijas, rīko tikšanās ar mākslas un kultūras darbiniekiem, kolekcionāriem, u.c. personām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Vērgales pagasta muzeja nolikums 31.05.2012 Nr. 6 Lēmums Nr. 18
2. Noteikumi par krājumu Vērgales pagasta muzeja krājuma noteikumi 21.12.2015 Lēmums Nr. 13, Protokols 13,11
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Vērgales pagasta muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.11.2013 Nr.2
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Vērgales pagasta muzejā. Darba līgumi. 01.11.2013 Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba vides iekšējās uzraudzības plāns 01.11.2013 Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības noteikumi tuvojoties apkures sezonai 02.10.2014 Nr. 3-13/167
2 Evakuācijas plāns Vērgales pagasta muzejā 01.11.2014 Nr.1
3 Darba vietas iekšējās uzraudzības plāns 02.01.2018 Nr.1
4 Darba vietas un darba veidu pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana 29.03.2018 Nr. 1

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

4016

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2489

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

137

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

112

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 137 112

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Izbraukuma ekspedīcija uz Dunalku pie bijušās vērgalnieces no " Mazkažu" mājām pensionāres Daces Griezītes. Vērtīgu fotomateriālu un priekšmetu ieguve. Dunalka 2018.g. septembris, 2018.g. decembris 4 56

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

137

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

112

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

112

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

112

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

506

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

262

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

253

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vērgale laiku lokos 132 132
2 Lauksaimniecības darbarīki 43 43
3 Sadzīves priekšmeti 51 42
4 Saimnieces istaba 20. gs. sākumā 36 36

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

217

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

164

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vērgales skolai - 190 217 164

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

115

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

89

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vai Tu mīli Vērgali? 26 14
2 Bebes saietam - 10 58 49
3 Pagasta svētki "Vērgale svin", Vērgales aptiekai - 170 31 26

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

2

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Vērpjamais ratiņš, tītavas Izstāde Liepājas muzejs 2 2 21.01.2016 31.03.2018 Deponēšanas termiņš pagarināts 08.11.2018 Glabāšana atbilst līguma nosacījumiem

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 425 36
Digitālo attēlu izgatavošanai 68 4

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 5 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija Pētnieciskā darba nosaukums
1 Daina Vagule 01.04.2016 31.12.2019 Saglabāt vēsturiskās liecības par minētām apdzīvotām vietām Izstrādē Dokumentu un muzejisko priekšmetu apkopojums par Vērgales pagasta apdzīvotām vietām- Ziemupi, Bebi, Ploci, Saraikām.
2 Mirdza Sīpola, Daina Vagule 04.09.2017 22.09.2018 Sagatavot materiālus izstādei Vērgales pamatskolas 190 gadu jubilejai Pabeigts Vērgales pamatskolai - 190
3 Daina Vagule 20.04.2017 31.12.2020 Orientējoties uz pirmskolas un skolas vecuma apmeklētāju, iepazīstināt ar Vērgales pagasta vēsturi. Izstrādē Vērgales vietvārdu un mājvietu karte. Teikas, nostāsti un ticējumi.
4 Mirdza Sīpola 30.03.2018 22.03.2019 Apkopot materiālus izstādei muzejā par dziesmu vakara 25 gadu vēsturi Izstrādē Dziesmu vakaram "Vērgales sniegpulkstenītis " - 25 gadi
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Mirdza Sīpola Vērgales muižas komplekss, Vērgales muižas parks 3087/2 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Vita Braže, Mirdza Sīpola "Pieminam represijās cietušos vērgalniekus." 833/1 lpp. Pāvilostas novada informatīvā avīze.
2 Velga Freimane, Daina Vagule Bebes saietam - 10 2019/1 lpp. Pāvilostas novada informatīvā avīze.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Daina Vagule "Nāc aust!" Iedzīvināt senās latviešu tradīcijas un prasmes; iesaistot aušanas procesā, vienlaikus radīt interesi par senatni un muzeju.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1517
Individuālie 509
Apmeklētāji grupās 1008
Skolēni grupās 481
Ārzemnieki grupās 51
Pārējie grupās 476
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1263

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

95

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

760

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

288

Papildu informācija:

Muzeja renovācijas laikā - no 01.01.2018. līdz 19.08.2018. muzejs apmeklētājiem bija slēgts

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

21

Lekciju skaits muzejā:

11

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

18

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

312

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

4

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

21

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

9

tai skaitā muzejā:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Mirdza Sīpola Vērgales vēsture 10 111 4.kl.-9.kl. skolēni, pedagogi
2 Katehēzes māsa Diāna Savstarpējā komunikācija. Ieklausīšanās. 1 11 Pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Mirdza Sīpola 1991.gada barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā 2017 1 92 1.kl.-9.kl. skolēni, pedagogi
2 Daina Vagule Vai Tu mīli Vērgali? 2017 1 10 9. kl. skolēni
3 Daina Vagule Vērgales pagasta folkloras mantojums. 2017 7 74 3.kl.-9.kl.skolēni
4 Daina Vagule " Nāc aust!" 2018 9 136 Bērnudārza audzēkņi, 1.kl.-9.kl. skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Daina Vagule " Nāc aust! " 2018 4 21 1.kl.-9kl. audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991.gada barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā 19.01.2018. Vērgales pamatskola 1 92 1.kl.-9.kl. skolēni, pedagogi
2 Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapsētā 23.03.2018. Vērgales kapsēta 1 19 pieaugušie, 9.kl.skolēni
3 Vērgales teiku vakars Aploku ģimenē 30.03.2018. " Eglāji" Vērgale 1 9 Ģimenes locekļi
4 "Vai Tu mīli Vērgali ? " Pēdējā zvana pasākums Vērgales pamatskolas 9 .klases absolventiem 11.05.2018. Vērgales pamatskola 1 16 9.klases skolēni, pedagogi
5 Vēstures elpa Vērgales muižas kompleksā 17.06.2018. Vērgales pamatskola, muižas komplekss 1 217 Pasākuma " 100 dejas Latvijai" dalībnieki
6 Bebes saietam - 10 14.07.2018. Bebes " Oškalni " 1 42 Bebes saieta dalībnieki
7 Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin", Vērgales aptiekai - 170 18.08.2018. Vērgales Doktorāts 1 234 Svētku viesi
8 Vērgales pamatskolai - 190 22.09.2018. Vērgales pagasta muzejs 1 119 Vērgales pamatskolas absolventi, viesi
9 Izzinošs pasākums Vērgales un Pāvilostas skolu skolēniem - " 100 gadi Latvijai ". Vērgales muzejs - stacija " FONDI " 15.11.2018. Vērgales pagasta muzejs 1 120 Vērgales un Pāvilostas pamatskolas skolēni, pedagogi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja telpas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

1. Uzklausām muzeja apmeklētāju viedokļus un ierosinājumus, sekojam ierakstiem viesu un atsauksmju grāmatās. 2. Veicām anketēšanu.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Vērgale laiku lokos" - tiek izstrādāta jauna ekspozīcijas koncepcija Pašvaldības budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Vērgales pagasts, muzejs un muižas komplekss, Turpināt 2016.gadā uzsākto sadarbību ar Vērgales pagsta iedzīvotājiem 2019.maijs-decembris Filipstades komūna Filipstade Zviedrija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Vērgales pagasts, Vērgales muižas komplekss Iepazīties ar Vērgales pagastu, tā vēsturi 31.08.2018. Interesentu grupa no Polijas Gdaņska Polija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Vērgales pagasts, Vērgales pagasta muzejs Iepazīties ar latviešu tautas tradīcijām, etnogrāfiskiem lietišķiem materiāliem 2017.g. 31. jūlijs Meksikas studentu grupa Mehiko Meksika
Vērgales pagasts, Vērgales pagasta muzejs Iepazīties ar Vērgales pagasta vēsturi 2017.g. 13. septembris Interesentu grupa no Polijas Gda''nska Polija
Vērgales pagasts, Vērgales pagasta muzejs Iepazīties ar Vērgales pagastu, tā vēsturi 2017.gada jūlijs Pāvilostas novada sadarbības partneri ar Ukrainas pilsētu Starogorodok Starogorodok Ukraina
Vērgales pagasts, Vērgales muižas komplekss Apzināt Vērgales muižas vēsturi, pārmaiņas dažādos laika periodos 2017.gada jūnijs Baltvāciešu grupa Minhene Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vērgales pagasta muzejs Dīķenieki Vērgales pagasts Pāvilostas novads LV-363 Pašvaldības īpašums 1837
Teritorijas kopējā platība (m2):

164

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dīķenieki Vērgales pagasts Pāvilostas novads LV-3463

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

123

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 85
Krājuma telpas 30
Pārējās telpas 8