Turaidas muzejrezervāts

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Vadītājs/ direktors:

Anna Jurkāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Inta Mikanovska-Mikalovska 67971402 20202297 @
Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītājanodaļas vadītājaglītojošā darba un kom Gunta Zaķīte 69792376 29384512 @
Direktora vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne 67971402 28646552 @
Direktores vietniece komunikācijas darbā Anda Skuja 67971402 26572142 @
Direktora vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers 67971402 27801028 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts izveidots 1988.gadā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes, kas savu darbību uzsācis 1948.gadā, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem – Turaidas vēsturisko centru ar kultūras pieminekļu kompleksu. Muzejrezervātu veido pieminekļi, dabas un kultūrvēsturiskā vide, krājums, kas ir Nacionālā muzeju krājuma daļa. Turaidas muzejrezervāts izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli, noteikta tā teritorija un aizsardzības kārtība (Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta - aizsardzības kārtība").

Misija:

Muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu

Darbība:

Muzejs, pamatpjoties uz 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta - nolikums" veic šādus uzdevumus: 1) pēta Turaidas vēsturiskā centra un novada kultūras un dabas pieminekļus, kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu; 2) nodrošina mērķtiecīgu Nacionālā muzeju krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un glabāšanu; 3) veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; 4) izmantojot Nacionālo muzeju krājumu, veido ekspozīcijas un izstādes muzejrezervāta vēsturiskajās ēkās, nocietinājumos, būvēs un kultūrvidē; 5) īsteno valsts un starptautiskos projektus un programmas; 6) popularizē kultūrvēsturiskās vērtības, izmantojot muzeja ekspozīciju, izstādes un citus ar muzeja darbību saistītus pasākumus; 7) atjauno zudušās vēsturiskās ēkas un būves, apsaimnieko vai iznomā tās atbilstoši muzejrezervāta darbības mērķiem; 8) restaurē vēsturisko vidi muzejrezervāta teritorijā, kopj dabas ainavas, veido brīvdabas ekspozīcijas; 9) veic kultūrizglītojošo darbību Turaidas novada un Vidzemes reģiona vēstures, kultūras, mākslas un tautas tradīciju popularizēšanā, izdod ceļvežus, bukletus, zinātniskus izdevumus un citus iespieddarbus, organizē vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, seminārus un citus pasākumus, piedalās tajos un nodrošina attiecīgo pasākumu publicitāti; 10) nodrošina ekspozīciju un izstāžu pieejamību apmeklētājiem, kā arī gidu pakalpojumus; 11) pēta sabiedrības pieprasījumu un analizē muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu; 12) izstrādā un īsteno projektus saskaņā ar muzejrezervāta stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa nodrošina visa veida informāciju par muzejrezervātu, tā piedāvājumu un darbojas kā komunikācijas līdzeklis sadarbības partneriem un apmeklētājiem. Tajā atrodama informācija par muzejrezervāta darbību, piedāvājumu dažādām mērķauditorijām, ieejas biļešu cenām, darba laiku u.c. Plašāka informācija mājaslapas apmeklētājiem ir pieejama latviešu, krievu un angļu valodā un pamatinformācija vēl 8 svešvalodās: vācu, franču, itāļu, igauņu, somu, lietuviešu, spāņu un poļu valodā. Mājaslapa regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par muzejrezervāta aktivitātēm un pasākumiem, mājaslapas sadaļā "Jaunumi" 2020. gadā ievietotas 166 informācijas vienības (raksti) latviešu valodā, kā arī veikta informācijas aktualizēšana anglu un krievu valodā. Mājaslapā tiek publicēti muzeja speciālistu sagatavotie pētnieciskie un informatīvie raksti par kultūrvēstures tēmām saistībā ar muzejrezervāta pētnieciskā darba virzieniem. E-grāmatu veidā ir pieejami 16 muzejrezervāta izdevumi, kas lasāmi gan datora, gan mobilajā versijā. Mājaslapā ir pieejamas 13 virtuālās izstādes, t.sk. 3 atvērtas 2020. gadā un trīs digitālās programmas. Foto galerijā ir publicēti 781 muzeja pasākumu, kultūrvides un daba ainavu fotoattēli. Video sadaļa papildināta ar 2 jauniem video, pavisam mājaslapā ir pieejami 18 video sižeti. Mājaslapas sadaļā “Latvijas skolas soma” lasāms muzeja 9 izglītojošo programmu piedāvājums. No mājaslapas ir pieejams arī virtuālās komunicēšanas tīkls TWITTER, Facebook, Vimeo, Instagram, kuros ir ziņas un fotoattēli par muzejrezervāta darba aktualitātēm un pasākumiem, kā arī tiešsaistes Web kamera Turaidas pils un pils pagalma aplūkošanai.

Mājaslapas adrese:

Turaidas muzejrezervāts

Izveides (un pārveides) gads:

2000
2007
2011
2012
2013
2016

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Spāņu valoda
Igauņu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

44692

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3AA

Akreditācijas datums:

09.05.2014

Muzejs akreditēts līdz:

08.05.2024

Muzeja šifrs:

TMR

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

1.Latvijas Muzeju biedrība 2.Latvijas Piļu un muižu asociācija 3.Vidzemes tūrisma asociācija 4.Latvijas Arheologu biedrība 5.Latvijas Profesionālo gidu asociācija 6.Eiropas Muzeju Forums 7.Baltijas reģiona jūras piļu muzeju asociācija 8.ICOM Latvijas Nacionālā komiteja 9..Baltijas piļu muzeju pētnieku asociācija 10. Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība 11.Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Otrdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Trešdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Ceturtdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Piektdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Sestdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Svētdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 31. oktobrim muzeja ekspozīcijas var apskatīt katru dienu no plkst.10.00 līdz plkst.18.00. Papildus darba laiks brīvdabas ekspozīciju apskatei no 1. maija līdz 30. septembrim, plkst.9.00 līdz plkst.10.00 un no plkst.18.00 līdz plkst.20.00. No 1.aprīļa līdz 30. aprīlim un no 1. oktobra līdz 31. oktobrim muzejrezervāta teritorija ir atvērta līdz plkst.19.00

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Pirmskolas vecuma bērniem; Skolotājiem, kas pavada pirmskolas vecuma bērnu grupu un skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni); Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norises (uzrādot preses karti); Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā; Grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem grupā) vadītāja (gida); Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu; Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu); Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);
2. Konsultācijas, informācijas sniegšana Interesentiem klātienē, rakstiski pa telefonu, pa e-pastu un tiešsaistes režīmā
3. Bukleti, ceļveži, informācijas sniegšana Bez maksas tiek izplatīti tūrisma firmām un apmeklētājiem tūrisma gadatirgos, reklāmas nolūkos sadarbības partneriem
4. Labierīcību telpa (atbilstoši labiekārtota pēc kapitālā remonta) Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
5. Labierīcību telpa (uzbūvēta no jauna ar speciālo aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) Pakalpojums pieejams bez maksas muzejrezervāta apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām
6. Lauka tipa tualetes pakalpojumi Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ekspozīciju apskate (no 1.maija -31.oktobrim, plkst .10.00-18.00) Turaidas muzejrezervātā apskatei ir pieejamas 46 pastāvīgās un informatīvās ekspozīcijas kas izvietotas Turaidas vēsturiskā centra ēkās un kultūrvidē un vēsta par novada kultūrvēsturiskiem notikumiem Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā. Pieaugušajiem - EURO 6,00. Pensionāriem - EURO 4,30. Pilna laika studentiem - EURO 3,00. Skolēniem - EURO 1,15. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,70. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 10,70. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40.
2. Ekspozīciju apskate (no 1.novembra -30.aprīlim, plkst.10.00-17.00) Pieaugušajiem - EURO 3,50. Pensionāriem - EURO 2,15. Pilna laika studentiem - EURO 1,50. Skolēniem - EURO 0,70. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,30. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 3,70.
3. Brīvdabas ekspozīciju apskate ( no 1.maija.-31.oktobrim, plkst. 9.00-10.00 un plkst.18.00-20.00) Īpašs piedāvājums, kas dod iespēju apmeklētājiem rīta un vakara stundās iepazīt muzeja brīvdabas ekspozīcijas: Tautasdziesmu parks - Dziesmu dārzs - Dainu kalns ar dabas takām, Turaidas viduslaiku mūra pils, Turaidas pils apvedtaka – arheologa Jāņa Graudoņa taka, Turaidas Baznīckalns un Turaidas Rozes piemiņas vieta, Muižās audzējamie ziedi un augi, Turaidas muižas saimnieciskais centrs EURO 2,85
4. Pārskata ekskursija muzeja speciālista pavadībā ( 1,5-2 st., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Pārskata ekskursija sastāv no 6 tematiskiem stāstiem: par Tautasdziesmu parku, par Gaujas lībiešu kultūras mantojumu, par Turaidas viduslaiku pils vēsturi, par Turaidas baznīcu un Baznīckalnu, par leģendu par Turaidas Rozi un Turaidas muižas saimniecisko centru. Pārskata ekskursijas maršruts ir saistīts ar Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma objektu un 46 brīvdabas, pastāvīgo un informatīvo ekspozīciju apskati. Latviešu valodā - EURO 21,34 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 35,57 Skolēnu grupai - EURO 14,23
5. Tematiska ekskursija muzeja speciālista pavadībā (30-40 min., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Tematiska ekskursija ietver paplašinātu stāstu par kādu no Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma apskates objektiem vai ekspozīciju par konkrētu tēmu. Latviešu valodā - EURO 7,11 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 14,23 Skolēnu grupai - EURO 7,11
6. Izglītojoša programma „Ciemos pie Turaidas fogta”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.–12.klases skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), pieejama visu gadu. Programmas laikā ir iespēja iegūt zināšanas par Latvijas vēsturi 14.-16. gadsimtā, izspēlējot lomu spēli Turaidas pilī. Programmas dalībnieki, tērpjoties viduslaiku apģērbā, iejūtas bruņinieku vai zemnieku lomās, uzzina par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta amata funkcijām. Viesošanās laikā Turaidas fogta un rakstveža vadībā programmas dalībnieki apgūst viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas. Latviešu, krievu, angļu un vācu valodā - EURO 66,87 Skolēnu grupai - EURO 35,57 Pilna laika studentu grupai - EURO 49,80
7. Izglītojošā programma „No kā būvēta Turaidas pils”. Programma piemērota 1. - 9.klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), norises laiks: maijs - oktobris. Nodarbības laikā skolēni uzzina par māla būvmateriālu izgatavošanu viduslaikos, iepazīst Turaidas mūra pili, apskata Turaidas ķieģeļu cepļa vietu, kā arī paši koka formiņās gatavo ķieģeļus. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
8. Izglītojošā programma „Ienāc tautasdziesmu pasaulē”. Programma piemērota 1.-6.klašu skolēniem un ir pieejama no maija līdz oktobrim. Programmas laikā skolēni iepazīst Tautasdziesmu parku ar tēlnieka Induļa Rankas veidotām 26 skulptūrām. Latviešu valodā - EURO 26,32
9. Izglītojoša programma „Uzvārdu došana Vidzemē”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.-12.klašu skolēniem. Nodarbības laikā apmeklētāji uzzina par dažādu tautu vārdu un uzvārdu izcelsmi, kā arī iepazīsit uzvārdu došanu Latvijā un Vidzemē 19.gadsimta sākumā. Latviešu valodā - EURO 35,57
10. Izglītojoša programma „Orientēšanās spēle - Tūkstošgades stāsts”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4. - 12. klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 40 cilvēki), pieejama visu gadu. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objektus un atsevišķus priekšmetus. Spēles sarežģītības pakāpes ir vairākas, tās veidotas tā, lai iepazīšanās ar muzejrezervātu būtu aizraujoši gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Latviešu, krievu, angļu un vācu - EURO 29,88
11. Izglītojoša programma „Turaidas Roze jeb septiņu lakatu noslēpums” Programma tiek piedāvāta jaunlaulātajiem kāzu dienā. Latviešu un krievu valodā - EURO 49,80
12. Izglītojoša programma „Ziemassvētki Turaidas muižā”. Programma piemērota 1. - 7. klašu skolēniem un bērnudārza vecāko grupu bērniem, pieejama decembrī. Programmas laikā ir iespēja uzzināt par Ziemassvētku tradīcijām, par Adventes laiku, tā simboliem, rotājumiem, krāsām un formām. Nodarbības laikā katrs dalībnieks var veidot savu Adventes vainagu un citus Ziemassvētku rotājumus. Latviešu valodā - EURO 31,30
13. Izglītojoša programma "Ko lems līvu likteņzirgs". Programma piemērota dažāda vecuma skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Programmas ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekspozīciju „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, īpašu uzmanību pievēršot somugru mitoloģijai un dzīvei Turaidas novadā 12. gadsimtā. Ekspozīcijas apskates laikā katrs dalībnieks saņems uzdevumu, kura izpilde nodrošinās iekļūšanu nodarbību telpā - senlīvu pasaulē. Dalībnieki, iejūtotas Turaidas līvu tēlos, piedalās improvizētā tautas sapulcē. Vēsturiskās spēles pamatā izmantoti Indriķa hronikā aprakstītie notikumi 1191.gadā Turaidā, kad līvu tautas sapulcē ar zirga palīdzību tiek noteikta dievu griba - izlemts mūka, misionāra Teoderiha liktenis. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
14. Muzeja krājuma apskate (1 st. , grupā ne vairāk kā 15 cilvēki). Tiek piedāvāta iespēja iepazīt muzeja krājuma kolekcijas. Pieaugušo grupai - EURO 22,77 Skolēnu grupai - EURO 14,23 Pilna laika studentu grupai - EURO 14,23
15. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Neakreditētiem muzejiem izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
16. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
17. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām un privātpersonām. 1 vienība - 12 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
18. Muzeja krājuma apriekšmetu un materiālu atlase atbilstoši pieprasījumam Priekšmetu atlase, pamatojoties uz pieprasījuma precīziem pamatdatiem 1 vienība - EURO 0,57 Atlase ar padziļinātu meklēšanu, ja pieprasījumā nav norādīti precīzi pamatdati 1 vienība - EURO 2,56
19. Konsultāciju sniegšana t.sk. ar muzeja krājuma priekšmetu atlasi Mutiskā konsultācija 1 st. - EURO 5,26 Rakstiska konsultācija - EURO 8,54
20. Muzeja krājuma materiālu kopēšana. Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Kopija tiek izgatavota papīra formā. Kopēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. 1 A5 lapa - EURO 0,04 1 A4 lapa -EURO 0,09 1 A3 lapa - EURO 0,14
21. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Fotografēšana vai skenēšana bez attēla apstrādes, ar attēla apstrādi. Fotografēšanu vai skenēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. Fotografētais vai skenētais attēls tiek izgatavots papīra formā vai arī ierakstīts apmeklētāja datu nesējā. 1 vienība no EURO 1,49- 3,56
22. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Digitālo attēlu izdruka uz rakstāmpapīra un fotopapīra. Melnbalta izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,07 - 1,57 Krāsaina izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,92 - 2,42
23. Muzeja krājuma video un audio ierakstu kopiju izgatavošana Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Ieraksts 20 min. - EURO 21,34
24. Izraksta sagatavošana No muzeja krājumā esošajām 20.gs. I puses Lēdurgas-Turaidas draudzes baznīcas grāmatām. 1 izraksts - EURO 3,56
25. Kultūrvides izmantošana Kultūras, sporta, tūrisma u.c. sadarbības pasākumu organizēšanai. 1 kv/m vienā pasākumā - EURO 0,11
26. Tirdzniecības vietas noma Amatniecības izstrādājumu pārdošanai muzejrezervāta teritorijā pasākumu laikā. 1 tirdzniecības vieta - EURO 7,06
27. Filmēšana un fotografēšana Muzeja pastāvīgās ekspozīcijās un izstādēs. Saskaņojama ar muzejrezervāta vadību
28. Auto stāvvieta Muzeja apmeklētājiem - 1 vieta/ dienā Vieglā automašīna - EUR 1,50 Autobuss - EUR 6,00 Mikroautobuss - 3,50 Motocikls - 1,00
29. Bukleti, atklātnes u.c. informatīvie materiāli Muzeja speciālistu sagatavotie iespieddarbi. Pēc noteiktām cenām
30 Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. saimnieks. Pilsonis” apmeklējums Pieaugušajiem – EUR 3.00 , pensionāriem – EUR 2.00 , pilna laika dienas nodaļas studentiem – EUR 1.50, skolēniem – EUR 0,50 ,, personām ar III grupas invaliditāti – EUR 0.30
31 Izglītojošā programma “Kas ir klaušinieks”. Programma ir paredzēta 1. – 4. klašu skolēniem, kā arī pirmskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas bērniem.. Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
32 Izglītojošā programma "Latviešu valoda – manas valsts valoda” Programma ir paredzēta 4. – 9. klasēm un atbilstoši pielāgota 4. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm. Tā veidota, lai veicinātu skolēnu interesi par latviešu valodu un rosinātu izpratni par latviešu valodas nozīmi valsts un kultūras pastāvēšanā, nacionālas valsts izveides procesos, nācijas izveidē un pastāvēšanā, izmantojot ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis.” Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Stratēģiskie mērķi: 1. Vēsturiskās atmiņas uzturēšanai un sabiedrības uzskatu veidošanai pētīt un dokumentēt Turaidas vēsturiskā centra un reģiona dabas un kultūrvidi, pieminekļus, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un mērķtiecīgi komplektēt muzejrezervāta krājumu. 2. Latvijas kultūras mantojuma savdabības un daudzveidības iepazīšanai un Latvijas tēla veidošanai saglabāt, uzturēt un restaurēt Turaidas vēsturiskā centra ēkas-pieminekļus, dabu un kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. 3. Reģiona attīstībai un sociālās stabilitātes sekmēšanai pilnveidot muzejrezervāta komunikācijas formas un efektivitāti, attīstīt kultūras tūrismu un paplašināt mērķauditorijas loku. 4. Muzejrezervāta kā kultūras mantojuma institūcijas darbības nodrošināšana un darbinieku profesionalitātes paaugstināšana. Muzejrezervāts veic šādas funkcijas: 1. Uztur, pārvalda un attīsta muzeja krājumu – Nacionālā muzeju krājuma daļu 2. Veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību 3. Izglīto sabiedrību, nodrošina tai muzeja vērtību pieejamību 4. Pēta, atjauno un uztur kultūrvēsturisko vidi 5. Uztur un attīsta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru 6. Restaurē, remontē un uztur attiecīgos kultūras pieminekļus Darbības prioritātes 2014.-2023. gadam 1. Kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā 2. Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu, nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīgā muzejrezervāta piedāvājuma pieejamību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta reglaments 12.12.2018 Nr.1-1.4/3
2. Noteikumi par krājumu Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 09.01.2013
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Turaidas muzejrezervāta krājuma ugunsdrošības noteikumi un rīcība ārkārtas situācijās 03.03.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.11.2013 Nr.6
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības un drošības instrukcijas 27.11.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Kārtība par materiālo atbildības īstenošanu Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijās 03.06.2020 1-1.4/3
2 Datu aizsardzības politika 12.10.2020 1-1.4/7
3 IS drošības noteikumi 12.10.2020 1-1.4/8
4 IS Lietošanas noteikumi 12.10.2020 Nr.1-1.4/9
5 Nolikums par ierobežotas informācijas pieejamību 12.10.2020 Nr.1-1.4/10
6 Personas datu pārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas kārtība 12.10.2020 1-1.4/11
7 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta datu apstrādes nolūku reģistrs 12.10.2020 Nr.1-1.4/12
8 Publisko iepirkumu organizēšanas un izpildes kārtība 04.11.2019 1-1.4/7
9 Noteikumi Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta apmeklētājiem 22.03.2019 1-1.4/2
10 Instrukcija par krājuma priekšmetu izsniegšanu un uzraudzību izstādēm un ekspozīcijām 26.06.2019 1-1.4/2
11 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību izdevumu uzskaites kārtība 01.11.2019 1-1.4/6
12 Noteikumi par Apmeklētāju centra administratora pienākumiem un atbildību 05.06.2020 1-1.4/5
13 Tirgus izpētes noteikumi zemsliekšņa iepirkumos 10.08.2020 1-1.4/6
14 Ētikas kodekss 04.11.2012
15 Dienesta transporta līdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 15.10.2011
16 Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietojuma kārtība 19.06.2014 1-1.5/24
17 Kases operāciju uzskaites kārība 27.12.2013
18 Inventarizācijas veikšanas kārtība 02.01.2014
19 Rīkojums par Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Darbības un attīstības stratēģijas 2014-2023 īstenošanu" 29.09.2014 1-2.1/32
20 Rīkojums par ekspozīciju pieņemšanas komisiju 02.05.2019 1-2.1/16
21 Grāmatvedības dokumentu aprites kārtība 15.06.2015 Nr.1-1.4/4
22 Informācijas aprites kārtība apmeklējuma, ekskursiju un izglītojošo programmu organizēšanai 04.01.2016 Nr.1-1.4/1
23 Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Turaidas muzejrezervātā 24.03.2016 Nr.1-1.4/2
24 Preventīvo drošības pasākumu instrukcija darbam ar e-pastu 14.12.2016 Nr.1-1.4/3
25 Piemaksu, prēmijas, naudas balvas un sociālo garantiju piešķiršanas kārtība 29.09.2017 Nr.1-1.4/1
26 Ugunsdrošības instrukcija Nr.1.-14. 29.12.2017 Nr.1-1.4/2
27 u.c. iekšējie normatīvie akti, kas nosaka darba organizēšanas kārtību krājuma un pētniecības darbā, ekspozīciju un izglītojošā darbā, apmeklētāju apkalpošanā, finanšu plūsmas virzībai un administratīvā darba organizēšanai

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

90457

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

68470

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1008

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

447

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 168 114
6. Citi iegūšanas veidi 738 233

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Arheoloģiskā izpēte Turaidas Baznīckalnā 01.08.2020-14.08.2020 9 38

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

18

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Krēsls Restaurācija 4
2 Arheoloģiskā keramikas vāze Restaurācija 1
3 Arheoloģijas senlietas Restaurācija 10
4 Arheoloģijas brokāta mežģīņu lenta Restaurācija 1
5 Arheoloģijas vilnas auduma lenta Restaurācija 1
6 Manekens Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Arheoloģijas senlieta 1 Kļūdaina reģistrācija 1-2.1/54 ;03.12.2020.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3649

Vienību skaits, kas netika atrastas:

14

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

37

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

24245

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

10

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

10

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
TMR krājuma elektroniskā datu bāze 46479 7357 Microsoft Access
TMR digitālo attēlu datu bāze 23025 1 Microsoft Access

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2875

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2707

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2037

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tematiska ekspozīcija - Tautasdziesmu parks -Dziesmu dārzs-Dainu kalns 19 19
2 Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē 578 385
3 Turaidas pils galvenais sargtornis - bergfrīds 11 11
4 Turaidas pils būvvēsture (1214.-1776.) 66 42
5 Turaidas Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.-16. gs. 194 180
6 Turaidas pils un novads 1566.-1776. 155 85
7 Torņveidīgā Dienvidu korpusa vēsture un pagrabs 14 12
8 Rīgas arhibīskapu darba telpa - 16. gs. interjers 22 6
9 Pils cietums 180 151
10 Pils sardze 51 43
11 Pils senākie šaujamieroči 17 12
12 Lielā pusapaļā torņa vēsture 26 16
13 Pusapaļie torņi Vidzemes pilīs 1 1
14 Krāsns podiņi - senlaiku bilžu enciklopēdija 76 67
15 Senākie Turaidas pils attēli 2 2
16 Turaidas baznīcas un draudzes vēsture 26 22
17 Turaidas baznīcas interjers 3 3
18 Turaidas muižas kalte 7 7
19 Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja 467 345
20 Muižas kalpones Līzes istaba 49 45
21 Turaidas muižas pārvaldnieka māja. Vēsture. Izpēte. Restaurācija 63 10
22 Turaidas muižas ratnīca 55 47
23 Turaidas muižas stāsts 115 110
24 Kalve 99 88
25 Vilnas apstrāde un aušana 16 11
26 Latviskās pirts tradīcijas 19 19
27 Informatīvais stends "Bijusī Turaidas muižas viesnīca Šveices māja" 9 9
28 Informatīvais stends "Klaušinieku māja" 1 1
29 Zivju pagrabs 8 4
30 Informatīvais stends "Turaidas kapsēta" 3 3
31 Zveja un zvejas rīki Turaidas apkārtnes upēs un ezeros 22 8
32 Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā 63 63
33 Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis 246 196
34 Mūra nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums 24 14

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

990

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

838

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas agrārajai reformai -100 28 27
2 Turaidas muižas un pagasta ļaudis 20. gadsimta I pusē 14 11
3 Koks meistara rokās 59 55
4 Ziemassvētku apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā 51 48
5 Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā 55
6 Iesvētību apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā 46 24
7 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā izdotās grāmatas TMR krājumā 9 9
8 Mākslinieces D. Dubiņas personālizstāde “Ceļš” 1 1
9 Virtuālā izstāde “Segu raksti Turaidas muzejrezervāta krājumā” 47 40
10 Virtuālā izstāde “Bet dzīve turpinās…” 54 52
11 Virtuālā izstāde “Ieskats Gunāra Jansona (04.04.1928-27.08.2013) mantojumā Turaidas muzejrezervāta krājumā” 21 21
12 Virtuālā izstāde “Piemineklis lauku sētai” 93 93
13 Virtuālā izstāde “Latvju dainas - Tēlnieka Jāņa Zariņa tautasdziesmu “bronzas lappusītes” 62 62
14 Virtuālā izstāde “Arhitekts Gunārs Jansons (1928-2013) un Turaidas pils atjaunošana” 89 71
15 Gaismas ceļā. Baltijas ceļam 30 67 64
16 Piemiņas izstāde “Zigurdam Zuzem - 90” 53 41
17 No graudiem līdz sviestmaizei 215 197
18 Pūra lādes no Turaidas muzejrezervāta krājuma 26 22

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

72

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

60

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Kleita Restaurācija Restauratore D. Ziemele 1 1 13.12.2019 30.06.2021 Deponējums turpinās
2 Grāmatasfotogrāfijas, tekstilizstrādājumi, apbalvojumi, ielas plāksne, suvenīrmaisiņš Latvijas muzeju 100gades kopizstādei Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 20 16 21.12.2017 31.12.2021 Deponējums turpinās
3 Keramikas trauks Restaurācija Restauratore J. Lībiete 1 1 12.09.2019 21.08.2021 Deponējums turpinās
4 Mazgāšanās galds Interjera ekspoz. Durbes pilī Tukuma muzejs 1 1 28.03.2017 30.12.2022 Deponējums turpinās
5 Vilnas zeķes Izstāde “Astoņas baltas dienas. Baltika-88” MMA Krišjāņa Barona muzejs 2 2 06.06.2018 21.08.2021 Deponējums turpinās
6 Reliģiskā literatūra Zinātniskā apstrāde Bibliogrāfe I. Buce 35 27 03.03.2020 20.05.2020
7 Pils sarga manekens Restaurācija E.Gaigalnieks 1 1 16.01.2020 06.04.2020
8 LZS karogs Atdarinājuma izgatavošana Restauratore A. Apša 1 1 04.02.2020 01.04.2021 Deponējums turpinās
9 Arheoloģiskās senlietas Restaurācija Restauratore I. Baļļa 10 10 09.09.2020 30.12.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 4872 114 4986
Digitālo attēlu izgatavošanai 5441 5441

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 9 9
2. Monogrāfijas 1 1
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 6 6
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Egils Jemeļjanovs Turaidas baznīckalna arheoloģiskā izpēte 02.01.2019 30.06.2020 Pārskats, informatīvais raksts, pētnieciskais raksts Informatīvais raksts publicēts, pētnieciskais raksts iesniegts publicēšanai, darbs turpinās
2 Egils Jemeļjanovs Arheoloģiskā uzraudzība Kubeseles pilskalnā 01.08.2019 30.06.2020 Pārskats Pārskats iesniegts NKMP, TMR za
3 Egils Jemeļjanovs Turaidas baznīckalna arheoloģiskā izpēte 03.08.2020 30.06.2021 Pārskats, 2 informatīvie raksti, iegūto senlietu apraksti, ziņojums Raksti publicēti, krājumā iesniegti iegūto 5 senlietu apraksti un 32 fotonegatīvu apraksti, darbs turpinās
4 Aivars Irbe Ūdens līmeņa izmaiņas Turaidas pils akā 02.01.2020 30.12.2020 Mērījumu apkopojums Iesniegts mērījumu apkopojums par 2020. gadu, darbs turpinās
5 Anda Skuja, Margita Poriete Gadskārtu ieražu svētki 02.01.2020 30.12.2020 Pasākumu, radošo darbnīcu un tiešsaistes aktivitāšu scenāriji, informatīvie raksti, 2 virtuālās izstāde, lekcija, izstādes plāns Meteņi – 08.02., Radošā darbnīcas bērniem -20.06., raksti publicēti, izstādes eksponētas, lekcija nolasīta
6 Līga Kreišmane, Pauls Daija Bībeles un dziesmu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā 02.01.2018 30.12.2020 Kataloga manuskripts referāts, 2 raksti Katalogs un raksti publicēti
7 Vija Stikāne, Edgars Ceske, Līga Kreišmane ,Ieva Ose, Egils Jemeļjanovs Jauno laiku vēsture Turaidā un Eiropā. Reformācijas 500 gadi (1517-2017) 02.01.2017 15.10.2020 5 pētnieciskie raksti Publicēti rakstu krājumā" Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā"
8 Ligita Beitiņa Arheoloģiskie atradumi Turaidas Baznīckalna kapsētā. 13.–18. gs. 08.01.2020 01.12.2021 Kataloga manuskripts, senlietu aprakstu papildināšana raksts Sagatavots kataloga ievadteksts, papildināti senlietu apraksti (108 vienībām), raksts publicēts, vizualizēts 13. gs. lībietes tērps un rotas, darbs turpinās
9 Ligita Beitiņa Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē. Nezūdošais mantojums 02.01.2020 01.05.2021 2 raksti, informatīvie teksti vēstures un dabas takai Raksti publicēti, darbs turpinās
10 Vija Stikāne Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums 02.01.2017 01.12.2021 Pētniecisks raksts, informatīvas ekspozīcijas plāns, virtuālā izstāde Atjaunota informatīvā ekspozīcija-stends, virtuālā izstāde publicēta, darbs turpinās
11 Vija Stikāne Dzīres un ikdiena: ēšanas paradumi viduslaikos 02.01.2020 01.06.2021 Ekspozīcijas plāns, digitālas programmas plāns, raksts, ekspozīcijas plāns Izstrādāta digitālā programma, raksts publicēts, turpinās darbs ekspozīcijas plāna papildināšanai
12 Vija Stikāne Rīgas arhibīskapijas bruņinieku dzimtas un fogta amats 02.01.2020 02.06.2021 2 pētnieciski raksti latviešu un vācu valodā, lekcija Raksts publicēts, lekcija nolasīta, darbs turpinās
13 Ieva Ose Turaidas pils 13.–18. gadsimta koka un metāla trauki un galda piederumi 06.04.2019 01.06.2021 Kataloga manuskripts, referāts, 3 raksti Uzrakstīts kataloga ievadteksts, sastādīts literatūras saraksts, atlasītas senlietas un sagatavoti 10 zīmējumi un foto, raksti publicēti, darbs turpinās
14 Jānis Rudzītis Militārās tehnoloģijas viduslaiku pilī 04.01.2016 30.12.2020 Ekspozīcijas plāns, ekskursijas teksts, 3 raksti, referāts Ekspozīcija atvērta, novadīta ekskursija, sagatavots referāts, raksti publicēti
15 Edgars Ceske, Vija Stikāne, Uģis, Niedre, Viesturs Vecgrāvis Turaidas muiža laiku lokos 02.01.2020 01.06.2021 Ekspozīcijas katalogs, referāti, 4 raksti, 2 lekcijas Referāti nolasīti sarunu ciklā “Sarunas Klaušinieku mājā”, raksti publicēti, lekcijas nolasītas, darbs turpinās
16 Edgars Ceske, Uģis Niedre , Vija Stikāne Latvijas agrārajai reformai -100 02.01.2020 15.10.2020 Izstādes plāns, 2 raksti, referāts, konferences programma, faksimilizdevums Izstāde atvērta, referāti nolasīti 15.10., raksti publicēti, izdots atkārtots grāmatas izdevums
17 Uģis Niedre Muiža pilsdrupu paēnā 02.01.2020 01.12.2021 Publikācija Sagatavots publikācijas manuskripts, darbs turpinās
18 Ina Līne Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja 02.01.2020 01.12.2021 Publikācija, referāts Referāts sagatavots, darbs turpinās
19 Ina Līne Drēbniecība 19. gadsimta otrajā pusē un Turaidas muižas skroderis Dāvids Kušķe 02.01.2020 11.07.2020 Referāts Referāts nolasīts 11.07.
20 Ina Līne Lauksaimniecības artelis "Pamats" dokumentālo liecību gaismā 02.01.2020 01.09.2020 Pētniecisks raksts Raksts publicēts
21 Anna Jurkāne Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts 02.01.2020 31.12.2020 Rakstu, referātu, notikumu apkopojums, 2 raksti, 5 lekcijas Apkopots grāmatā “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā”, raksti publicēti, lekcijas nolasītas
22 Anna Jurkāne, Jolanta Dukaļska Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā. Laiks. Mantojums 02.01.2020 30.12.2021 Izglītojošās programmas koncepcija, plāns, 2 raksti Raksti publicēti, darbs turpinās
23 Jolanta Dukaļska, Krista Dukaļska, Viesturs Vecgrāvis Anšlavs Eglītis un Inciems 02.01.2020 30.12.2021 Pētījuma pārskats, digitālās ekspozīcijas plāns, video scenārijs, raksts, referāts Pētījums pabeigts, sagatavots ekspozīcijas plāns, raksts publicēts, darbs turpinās
24 E.Jemeļjanovs, Edgars Ceske, Līga Kreišmane Kultūras mantojums un vēsturiskie notikumi Siguldā 02.01.2020 30.12.2020 7 raksti, virtuālā izstāde Raksti publicēti, virtuālā izstāde publicēta mājaslapā
25 Arisa Pastuhova Tēlnieks Teodors Zaļkalns 01.10.2020 30.11.2020 Informatīvais raksts Raksts publicēts
26 Gunta Zaķīte Kultūras tūrisms kā iespēja 03.08.2020 30.10.2020 Lekcija Lekcija nolasīta
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vija Stikāne Rīgas arhibīskapijas bruņinieku dzimtas un to loma zemes pārvaldē 13.–16.gadsimtā Vidzemes bruņniecība un Latvija. Livländische Ritterschaft und Lettland: Izstādes katalogs. Cēsis, 2020, 107.-132.lpp. 33 836 rakstu zīmes
2 Vija Stikāne Bailiffs in the Archbishopric of Riga (1255–1566) and their Medieval Castles” rakstu krājumā “Castella Maris Baltici”, Braubach., izd. F. Biermann 21 550 rakstu zīmes
3 Ieva Ose Vācu reformācijas atspulgi Livonijas 16. gadsimta krāsns keramikas dekorā rakstu krājumā Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā. Rīga: Zinātne, 2020, 30.-36. lpp. 23 553 rakstu zīmes
4 Vija Stikāne Evanģēlisko vasaļu grupējums Rīgas arhibīskapijā: Brandeburgas Vilhelmam uzticīgie 16.gs. 20-30. gados rakstu krājumā Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā. Rīga: Zinātne, 2020, 30.-36. lpp. 55 141 rakstu zīmes
5 Egils Jemeļjanovs Turaidas luterāņu baznīcas un viduslaiku kapsētas izpēte rakstu krājumā Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā. Rīga: Zinātne, 2020, 30.-36. lpp. 17 025 rakstu zīmes
6 Edgars Ceske Vidzemes luterāņu mācītāji latviešu izglītības kontekstā 19. gadsimta pirmajā pusē rakstu krājumā Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā. Rīga: Zinātne, 2020, 30.-36. lpp. 42 911 rakstu zīmes
7 Līga Kreišmane Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā rakstu krājumā Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā. Rīga: Zinātne, 2020, 30.-36. lpp. 36 404 rakstu zīmes
8 Ina Līne Lauksaimniecības arteļa “Pamats” dibināšana. Dokumenti un komentāri. Siguldas Avīze Nr.8, 2020 14 011 rakstu zīmes
9 Uģis Niedre Pandēmija. Influencia Grippis Latvijā 1918.–1919. gadā Siguldas Avīze Nr.9, 2020 www.turaida-muzejs.lv 15487 rakstu zīmes
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vija Stikāne Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā 102 lpp.
2 Edgars Ceske Materiāli Latvijas agrārās reformas vēsturei 399 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anna Jurkāne Muzeja vēstures mirkļi Turaidā (Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes raksti, intervijas. Ieskats muzejrezervāta notikumu hronikā) 390 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Līga Kreišmane Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā Katalogs veltīts reliģiska satura grāmatām Turaidas muzeja krājumā. Tas atklāj muzeja krājuma bagātības, un pauž idejas par reliģiskās standartliteratūras nozīmi un grāmatu kultūru noteiktas sabiedrības grupas dzīvē noteiktā laikposmā. Katalogā publicēti pētnieku: T.Pumpuriņa, P.Daijas, L.Limanes raksti. 161 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anna Jurkāne, Jolanta Dukaļska,Anita Jirgensone, Nauris Dainis Ceļvedis “Ekspozīcija “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” 500 eks. angļu valodā
2 Anna Jurkāne Anda Skuja, Jolanta Dukaļska Ceļvedis “Turaidas muzejrezervāts. Ceļvedis. Turaidas vēsturiskais centrs” Atkārtoti izdots 1000 eks. angļu un krievu valodā
3 Anda Skuja Gunta Zaķīte Nauris Dainis Turaidas muzejrezervāta karte-ceļvedis Atkārtoti izdots 3000 eks. lietuviešu, igauņu un franču valodā
4 Anda Skuja Gunta Zaķīte Nauris Dainis Izglītojošo programmu buklets Atkārtoti izdots
5 Anda Skuja Nauris Dainis Reklāmas lapa “Turaidas muzejrezervāta 2020. gada pasākumi 2000 eks.
6 Nauris Dainis Turaidas muzejrezervāta pastkartes 3000 eks.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāta stāsts par LAIKU un TELPU. Izdots ceļvedis “Ekspozīcija “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” Turaidas pagasta magazīnā” 7315 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.1, 2020, www.turaida-muzejs.lv
2 Ieva Ose Kas tecēja pa Turaidas pils krāniem 15.–17. gadsimtā? 9003 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.1, 2020, www.turaida-muzejs.lv
3 Egils Jemeļjanovs Veikta Baznīckalna apbedījumu antropoloģiskā izpēte 7314 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.1, 2020
4 Vija Stikāne Pipari, zivis un medalus viduslaiku ēdienkartē 10907 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.2, 2020 www.turaida-muzejs.lv
5 Līga Kreišmane, Aija Dzene Turaidas muzejrezervāta krājuma jaunieguvumi 2019. gadā 15953 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.2, 2020 www.turaida-muzejs.lv
6 Anna Jurkāne Par nākotnes ceļu domājot 15808 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.3, 2020 www.turaida-muzejs.lv
7 Ilga Korkliša Turaidas muzejrezervāta apmeklētāji 2019. gadā 5718 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.3, 2020 www.turaida-muzejs.lv
8 Ligita Beiti;ņa Gads sākas pavasarī 8930 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.3, 2020 www.turaida-muzejs.l
9 Ieva Ose Turaidas pils koka trauki 13485 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.4/5, 2020 www.turaida-muzejs.lv
10 Aija Dzene, Ligita Beitiņa, Anda Skuja Leģenda par Maiju-Turaidas Rozi 13080 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.4/5, 2020 www.turaida-muzejs.lv
11 Anda Skuja Radošās darbnīcas bērniem: Zāļu sievas trīs padomi” 2104 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.6, 2020 www.turaida-muzejs.lv
12 Jānis Rudzītis Turaida viduslaiku konfliktos starp Livoniju un krievu zemēm 9528 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.6, 2020 www.turaida-muzejs.lv
13 Egils Jemeļjanovs Johans Kristofers Broce un viņa zīmējumi 6345 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.6, 2020 www.turaida-muzejs.lv
14 Anna Jurkāne Dainu kalnam 35 – Tautasdziesmas Goda diena 5413 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.7, 2020 www.turaida-muzejs.lv
15 Edgars Ceske Pagastu magazīnu birku koki – klaušu laiku vēstures liecinieki 10043 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.7, 2020 www.turaida-muzejs.lv
16 Anda Skuja Turaidā radošās darbnīcas bērniem “Ko rāda pulkstenis?” 2189 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.7, 2020 www.turaida-muzejs.lv
17 Anda Skuja Sarunas muzejā “Zemnieku mājā ienāk pilsētas mode” 2246 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.7, 2020 www.turaida-muzejs.lv
18 Egils Jemeļjanovs Ernests Brastiņš un Siguldas apkārtnes pilskalni 8064 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.8, 2020 www.turaida-muzejs.lv
19 Anda Skuja 21. augustā Turaidas muzejrezervātā atklās mākslinieces Dinas Dubiņas jubilejas izstādi “Ceļš” 4066 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.8, 2020 www.turaida-muzejs.lv
20 Anda Skuja Sarunas Klaušinieku mājā “Latviešu un baltvāciešu kopējais mantojums” 2435 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.8, 2020 www.turaida-muzejs.lv
21 Guntis Zemītis Liecības par Jāņa Graudoņa sabiedrisko darbību Turaidas muzejrezervāta arhīvā 11311 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.9, 2020 www.turaida-muzejs.lv
22 Anda Skuja Ceļā ar Krišjāni Baronu 4232 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.9, 2020 www.turaida-muzejs.lv
23 Anda Skuja Turaidas muzejrezervātā Dinas Dubiņas izstāde “Ceļš” 3278 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.9, 2020 www.turaida-muzejs.lv
24 Edgars Ceske Agrārajai reformai Latvijā (1920 – 1937) – 100 7470 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.10, 2020 www.turaida-muzejs.lv
25 Anda Skuja Turaidas pils pusapaļajā tornī atvērta jauna ekspozīcija “Mūra pils nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums” 2738 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.10, 2020 www.turaida-muzejs.lv
26 Egils Jemeļjanovs Siguldas baznīcas zvanu tornim – 90 3289 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.10, 2020 www.turaida-muzejs.lv
27 Jānis Rudzītis Viduslaiku pils nocietinājumi un to būvniecība 7414 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.11, 2020 www.turaida-muzejs.lv
28 Viesturs Vecgrāvis Personības – par Uzvarētāju un Zeltmatīti, un viņu atvasi Lauvu: Eglīšu dzimtas sākotne 15010 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.11, 2020 www.turaida-muzejs.lv
29 Ieva Ose Senākās karotes no Turaidas pils izrakumiem 12252 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.12, 2020 www.turaida-muzejs.lv
30 Pauls Daija Baznīcas grāmatu stāsti – top katalogs “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” 10035 rakstu zīmes Siguldas Avīze Nr.12, 2020 www.turaida-muzejs.lv
31 Anna Jurkāne Sveicam valsts svētkos! 3169 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
32 Edgars Ceske Turaidas muzejrezervāta krājumā unikāls klaušu laika vēstures avots 10304 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
33 Edgars Ceske Klajā nācis rakstu krājums “Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā” 3003 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
34 Edgars Ceske Pērkoņi, zibeņi un virpuļviesuļi maijā cauri gadsimtiem: Siguldas draudzes hronika 4732 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
35 Edgars Ceske Latvijas valsts himnai -100 2136 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
36 Edgars Ceske Lāčplēša dienā – varoņus atceroties 5075 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
37 Edgars Ceske Grāmata “Kā Latvijas valsts tapa” – Latvijas valsts proklamēšanas liecinieks 5242 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
38 Jānis Rudzītis Turpinās darbs pie jaunās ekspozīcijas veidošanas Turaidas pilī 11066 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
39 Egils Jemeļjanovs Latvijas naudai-100 2065 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
40 Egils Jemeļjanovs Turpinās arheoloģiskie izrakumi Turaidas Baznīckalna viduslaiku kapsētā 1584 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
41 Egils Jemeļjanovs Noslēgušies šī gada arheoloģiskie izrakumi Turaidas Baznīckalnā 2777 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
42 Egils Jemeļjanovs Par kādu Latvijas naudaszīmi 3221 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
43 Egils Jemeļjanovs Siguldas pirmajai dzelzceļa stacijai – 130 2547 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
44 Līga Kreišmane Nozīmīgs dāvinājums Turaidas muzejrezervātam 2547 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
45 Līga Kreišmane Lāčplēša ordeņa kavalieris – Žanis Ķincis 1486 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
46 Līga Kreišmane, Anda Skuja Izdots katalogs “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” 3100 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
47 Anda Skuja Dainu kalnam 35 – virtuālā izstāde “Latvju dainas” 7099 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
48 Anda Skuja Turaidas muzejrezervāts saņem Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2020 nominācijā “Gada publikācija” 3212 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
49 Anda Skuja Latvijas muzejpedagogu vasaras seminārs “Ko es daru? Kā es daru? Kāpēc daru?” Turaidas muzejrezervātā. 24., 25.08.2020. 3041 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
50 Anda Skuja 30. septembrī Turaidas muzejrezervāts aicina skolēnus uz Lībiešu dienu “Mīts par pasaules radīšanu” 2086 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
51 Anda Skuja 31. oktobrī – Tautasdziesma Siguldā un Turaidā – Krišjānim Baronam – 185 2720 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
52 Anda Skuja Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne saņems Ministru kabineta Atzinības rakstu 4340 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
53 Anda Skuja Mārtiņdienas tradīcijas, ko izdzīvot kopā ar savējiem 3382 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
54 Anda Skuja Izdota grāmata “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā” 3903 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
55 Gunta Zaķīte Noslēdzas Interreg Europe projekts CHRISTA 2607 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
56 Gunta Zaķīte Dalība Eiropas komisijas grantu konkursā “Eiropas mantojuma dienu stāsti” 3583 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
57 Arisa Pastuhova 30. novembrī – vienam no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem – Teodoram Zaļkalnam – 144 5270 rakstu zīmes www.turaida-muzejs.lv
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vija Stikāne Informatīvā ekspozīcija “Turaidas pils” 4 lpp.
2 Edgars Ceske Agrārajai reformai-100 18 lpp.
3 Jānis Rudzītis Mūra pils nocietinājumi – aizsardzība un uzbrukums 14 lpp.
4 Anda Skuja, Margita Poriete Puzuris – pasaules simbols un visuma simbols 3 lpp.
5 Krista Dukaļska Anšlavs Eglītis Inciemā 40 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anda Skuja Meteņi Turaidā Programmas mērķis ir iepazīstināt pirmskolas vecuma bērnus ar latviešu gadskārtu svētku – Meteņdienas tradīcijām. Programmas gaitā tiek simboliski iegriezts laika rats jeb mesti laika meti uz pavasara pusi, kā arī tiek mācītas Meteņu dziesmas un rotaļas 3 lpp.
2 Ligita Beitiņa Mīts par pasaules radīšanu. Pasaules koks Programma ir radīta, pamatojoties uz ekspozīciju “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, lai radītu interesi skolēniem par lībiešu kultūras mantojumu un valodu, kā arī par somugru mītu par pasaules radīšanu. 4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

409

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

105

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Sistemātiskā kartotēka 449
Tematiskā kartotēka 1458

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 101724
Individuālie 73458
Pārējie 8262
Apmeklētāji grupās 20004
Skolēni grupās 8357
Ārzemnieki grupās 8502
Pārējie grupās 3145
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

10676

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

304

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2812

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

1177

Papildu informācija:

Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas apmeklētājiem nebija pieejamas laikā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 12. maijam saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. Pārējā laikā ekspozīcijas apmeklētājiem bija pieejamas katru dienu bez brīvdienām - 304 dienas, t.i. 2812 stundas saskaņā ar muzeja darba laiku. Apmeklētājiem brīvajā laikā, t.i., sestdienās, svētdienās un svētku dienās, kā arī darba dienās pēc plkst.17.00. muzeja ekspozīcijas bija pieejamas 1177 stundas

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

118

Lekciju skaits muzejā:

15

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

108

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

2257

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

25

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

440

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

53

tai skaitā muzejā:

46

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas un izglītojošais darbs 1 35 Pierīgas skolu direktoru vietniekiem, 5.01.
2 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāta darba rezultāti 2019. gadā 1 10 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes pārstāvji, muzeja darbinieki, 13.01.
3 Edgars Ceske Pagasta tiesas Vidzemē pēc dzimtbūšanas atcelšanas: muižas varas piedēklis vai valstiskuma apziņas aizsākums?” 1 25 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes ikgadējās starptautiskās konferences dalībnieki, 30.01.
4 Edgars Ceske Pagasta tiesas Vidzemē 1 24 Turaidas pensionāru biedrībā 11.02
5 Vija Stikāne “Advocatus un Advocatia Livonijas viduslaiku tekstos” 1 50 Latvijas Universitātes 78.konferences dalībnieki, 27.02.
6 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā. Ekspozīcijas. 1 4 Rundāles pils muzeja darbinieki, 16.05
7 Ina Līne Pilsētas mode zemnieku sētā. 19. gadsimts. 1 35 Sarunu cikla dalībnieki, 11.07.
8 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā. 1 60 Latvijas muzejpedagogu iniciatīvas NEDARBNĪCA vasaras sesijas dalībnieki, 24.08
9 Edgars Ceske Klaušu laiki un Turaidas muiža 1 35 Sarunu cikla Klaušinieku mājā klausītāji, 05.09.
10 Uģis Niedre Top grāmata “Pilsdrupu paēnā. Turaida.Muiža.Pagasts.Apkārtne” 1 35 Sarunu cikla Klaušinieku mājā klausītāji, 05.09.
11 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāta stratēģija un ekspozīciju izveide Turaidas pilī 1 30 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki, 08.10
12 Edgars Ceske Agrārā reforma un nacionālais valstiskums: Latvijas piemērs Eiropas jauno valstu kontekstā 1 101 Konferences “Agrārai reformai -100” dalībnieki, tiešsaistē -79 klātienē -12
13 Margita Poriete Latviešu gadskārtu svētki – rituāli, noformējums, našķošanās 1 100 Latvijā dzīvojošo trešo valstu piederīgie, 24.10
14 Gunta Zaķīte Kultūras tūrisms kā iespēja 1 100 Kultūras tūrisma tiešsaistes konferences dalībnieki – kultūras un tūrisma nozares speciālisti
15 Uģis Niedre Agrārā reforma un kultūrainava 1 101 Konferences “Agrārai reformai -100” dalībnieki, tiešsaistē -79 klātienē -12
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Vija Stikāne Ciemos pie Turaidas fogta 2010 10 260 skolēni
2 Baiba Biteniece Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” 2006 74 1470 skolēni
3 Baiba Biteniece Ienāc tautasdziesmu pasaulē 2005 7 155 skolēni
4 Ligita Beitiņa Ko lems Līvu likteņzirgs 2010 6 128 skolēni
5 Līga Kreišmane Uzvārdu došana Vidzemē 2006 2 47 skolēni
6 Ligita Beitiņa No kā būvēta Turaidas pils 2004 2 43 skolēni
7 Margita Poriete Kas ir klaušinieks 2018 4 92 skolēni
8 Anda Skuja Meteņi Turaidā 2020 2 36 pirmsskolas iestāžu audzēkņi
9 Ligita Beitiņa Mīts par pasaules radīšanu. Pasaules koks 2020 1 26 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Vija Stikāne Ciemos pie Turaidas fogta 2010 4 68 pieaugušie
2 Baiba Biteniece Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” 2006 9 201 pieaugušie
3 Baiba Biteniece, Anda Skuja Leģenda par Turaidas Rozi jeb septiņu lakatu noslēpums 2009 12 171 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Piemiņas brīdis tēlniekam Indulim Rankam 02.01. Turaidas kapsētā 1 12 I.Rankas tuvinieki, Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
2 Tikšanās ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdi 13.01. Turaidas muzejrezervātā 1 10 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes pārstāvji, muzeja darbinieki
3 Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem 15.01. Turaidas muzejrezervātā 1 35 Pierīgas skolu direktoru vietniekiem, muzeja darbinieki
4 Tikšanās ar literatūrzinātnieku Viesturu Vecgrāvi un Krimuldas novada pašvaldības pārstāvjiem 21.01. Turaidas muzejrezervātā 1 8 Krimuldas novada iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji, muzeja darbinieki
5 Izglītojošais pasākums “Turaidas pils fogta stāsts” Siguldas pilsētas bērnudārza audzēkņiem 29.01. Turaidas muzejrezervātā 1 26 Siguldas pilsētas bērnudārza audzēkņi, audzinātājas, muzeja darbinieki
6 Turaidas muzejrezervāta dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour2020” 31.01-02.02. Rīgā 1 28050 Izstādes apmeklētāji no Latvijas un ārvalstīm
7 Pasākums “Turaidas pilskalns pavasara gaidās”, pilskalna noturības gadskārtējais novērtējums 07.02. Turaidas muzejrezervātā 1 7 Muzeja sadarbības partneri, darbinieki
8 Gadskārtu ieražu svētki “Ej, projām, ledutiņ!” 08.02. Turaidas muzejrezervātā 1 115 Muzeja apmeklētāji, darbinieki, folkloras kopas dalībnieki
9 Senioru kopas “Turaidieši” tikšanās 11,02, Turaidas muzejrezervātā 1 24 Kopas “Turaidieši” dalībnieki, Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
10 NBS Orķestra dalībnieku viesošanās Turaidas muzejrezervātā 05.05. Turaidas muzejrezervātā 1 8 Orķestra dalībnieki, muzeja darbinieki
11 Brīvdabas ekspozīciju un izstāžu atklāšana 13.05. Turaidas muzejrezervātā 1 16 Muzeja sadarbības partneri, darbinieki
12 Tikšanās ar Rundāles pils muzeja kolēģiem 16.05. Turaidas muzejrezervātā 1 4 Rundāles pils muzeja pārstāvji
13 Rakstu krājuma “Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā” atvēršana 18.05. Turaidas muzejrezervātā 1 24 Muzeja darbinieki
14 Starptautiskā Muzeju diena Turaidā 18.06. Turaidas muzejrezervātā 1 59 Muzeja sadarbības partneri, darbinieki
15 Ģimenes svētki un tradīcijas 27.05. Turaidas muzejrezervātā 1 6 Ģimene, muzeja darbinieki
16 Tikšanās ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdi un projektu vadītājiem 04.06. Turaidas muzejrezervātā 1 10 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes pārstāvji, projektu vadītāji, muzeja darbinieki
17 Projekta “Dārza Pērles” sadarbības partneru tikšanās pasākums 16.06. Turaidas muzejrezervātā 1 12 Projekta sadarbības partneri no Igaunijas un Lietuvas, muzeja darbinieki
18 Jāņu ielīgošana-Turaidas muzejrezervāta pušķošanas akcija 19.06. Turaidas muzejrezervātā 1 41 Muzeja darbinieki
19 Radošās darbnīcas bērniem “Zāļu sievas trīs padomi” 20.06. Turaidas muzejrezervātā 1 45 Ģimenes ar bērniem, muzeja darbinieki
20 Piemiņas brīdis tēlniekam Indulim Rankam 06.07. Turaidas kapsētā 1 12 Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
21 Virtuālie svētki “Dainu kalnam -35” 05.-07.07. Turaidas muzejrezervātā 1 775 Latvijas folkloras kopas, LNKC, Latvijas folkloras biedrības biedri, muzeja atbalstītāji un darbinieki, Tiešsaistē 700 Klātienē 75
22 Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2020 pasniegšana nominācijā “Gada publikācija” 07.07. Turaidas muzejrezervātā 1 15 Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas žūrijas komisijas locekļi, filmēšanas grupas dalībnieki, muzeja darbinieki
23 Sarunu cikls Klaušinieku mājā “Zemnieku mājā ienāk pilsētas mode” 11.07. Turaidas muzejrezervātā 1 35 Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
24 Radošās darbnīcas bērniem “Ko rāda pulkstenis?” 18.07. Turaidas muzejrezervātā 1 150 Ģimenes ar bērniem no Latvijas novadiem, muzeja darbinieki
25 Ilggadīgā darbinieka – arheoloģiskās izpētes vadītāja E.Jemeļjanova jubilejas pasākums 20.07. Turaidas muzejrezervātā 1 22 Muzeja darbinieki, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāvji
26 Rīgas Jūgenstila centra darbinieku pieredzes apmaiņas pasākums 20.07. Turaidas muzejrezervātā 1 25 Rīgas Jūgenstila centra darbinieki, muzeja darbinieki
27 Svētki “Šodien Turaidas muiža pieder bērniem!-Vai tu zini, kas ir tikums?” 02.08. Turaidas muzejrezervātā 1 425 Ģimenes ar bērniem no Latvijas novadiem, Liepājas teātra aktieri, muzeja darbinieki
28 Sarunu cikls Klaušinieku mājā “Latviešu un baltvāciešu kopējais mantojums” 08.08. Turaidas muzejrezervātā 1 36 Muzeja apmeklētāji, darbinieki
29 Turaidas Baznīckalna 2020. gada arheoloģiskās izpētes noslēguma pasākums 14.08. Turaidas muzejrezervātā 1 12 Siguldas un Krimuldas novada jaunieši, muzeja darbinieki
30 Mākslinieces Dinas Dubiņas jubilejas pasākums 19.08. Turaidas muzejrezervātā 1 16 Mākslinieki, muzeja darbinieki
31 Mākslinieces Dinas Dubiņas jubilejas izstāde “Ceļš” atklāšana 21.08. Turaidas muzejrezervātā 1 65 Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, kultūras iestāžu pārstāvji, mākslinieki, muzeja darbinieki
32 Latvijas muzejpedagogu iniciatīvas NEDARBNĪCA vasaras sesija “Ko daru? Kāpēc daru? Kā es daru?” Turaidas muzejrezervātā 24.08. Turaidas muzejrezervātā 1 60 Vasaras sesijas dalībnieki, lektori, muzeja darbinieki
33 Latvijas muzejpedagogu iniciatīvas NEDARBNĪCA vasaras sesija “Ko daru? Kāpēc daru? Kā es daru?” Turaidas muzejrezervātā 25.08. Turaidas muzejrezervātā 1 60 Vasaras sesijas dalībnieki, lektori, muzeja darbinieki
34 Latvijas kultūras vēstnieku tikšanās Turaidas muzejrezervātā 30.08. Turaidas muzejrezervātā 1 30 Dažādu Latvijas kultūras iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvji un muzeja darbinieki
35 Sarunu cikls Klaušinieku mājā “Turaidas muiža laiku lokos” 05.09. Turaidas muzejrezervātā 1 35 Muzeja apmeklētāji, darbinieki
36 Pārgājiens “Ceļā ar Baronu”, ceļa posms “Peltes-Dainu kalns” 06.09. Peltes - Turaidas muzejrezervātā 1 55 Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, kultūras iestāžu pārstāvji, fonda “Viegli” pārstāvji, folkloras kopu dalībnieki, muzeja darbinieki
37 Pasākums “Dziesmu ceļš Dainu kalnā” 06.09. Turaidas muzejrezervātā 1 70 Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, kultūras iestāžu pārstāvji, fonda “Viegli” pārstāvji, folkloras kopu dalībnieki, muzeja darbinieki
38 Eiropas kultūras mantojuma dienu “Gadsimtos radītām vērtībām jāizrāda cieņa”. Saruna par būvkultūru Turaidas vēsturiskajā centrā 26.09. Turaidas muzejrezervātā 1 35 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvji, Latvijas muzeju pārstāvji, arhitekti, kultūras mantojuma speciālisti, muzeja darbinieki
39 Lībiešu diena skolēniem “Mīts par pasaules radīšanu” 30.09. Turaidas muzejrezervātā 1 141 Skolēni no Latvijas novadiem, muzeja darbinieki
40 Sarunu cikls Klaušinieku mājā “19. gadsimts – teksts kā telpa. No Pērsieša līdz Aspazijai” 03.10 Turaidas muzejrezervātā 1 35 Muzeja apmeklētāji, darbinieki
41 Ekspozīcijas “Mūra pils nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums” atklāšanas pasākums 05.10. Turaidas muzejrezervātā 1 21 Muzeja apmeklētāji, darbinieki
42 Tikšanās ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolēģiem 08.10. Turaidas muzejrezervātā 1 30 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki
43 Izstādes “Latvijas Agrārajai reformai-100” atklāšanas pasākums 14.10. Turaidas muzejrezervātā 1 27 Muzeja darbinieki
44 Starpdisciplinārā konference “Agrārajai reformai -100” tiešsaistē 15.10. Turaidas muzejrezervātā 1 101 Vēsturnieki, kultūras mantojuma eksperti, juristi u.c. interesenti, muzeja darbinieki Tiešsaistē -79 Klātienē - 12
45 Tikšanās ar Krimuldas novada skolotājiem un pašvaldības pārstāvjiem 20.10. Turaidas muzejrezervātā 1 10 Krimuldas novada skolotāji un pašvaldības pārstāvji, muzeja darbinieki
45 Biedrības “Sadarbības platforma” projekta “Integrācija ABC-3” aktivitāte Turaidas muzejrezervātā 24.10 Turaidas muzejrezervātā 1 199 Latvijā dzīvojošo trešo valstu piederīgie
47 Svētku brīdis “Mana tautasdziesma” par godu Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienai 31.10. Siguldā 1 85 Siguldas novada kolu audzēkņi un skolotāji, iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji, kultūras darbinieki, muzeja darbinieki
48 Pateicības pasākums Turaidas muzejrezervātā vasaras sezonas darbiniekiem 02.11. Turaidas muzejrezervātā 1 19 Muzeja darbinieki
49 Piemiņas brīdis Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Žanim Kincim 11.11. Siguldā 1 103 Siguldas novada iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji, zemessargi, muzeja darbinieki
50 Svētku brīdis par godu Latvijas proklamēšanas 102. gadadienai 17.11. Turaidas muzejrezervātā 1 54 Muzeja darbinieki
51 Piemiņas brīdis “Tēlniekam Teodoram Zaļkalnam-140” 30.11 Siguldā 1 27 Siguldas novada iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji, kultūras darbinieki, muzeja darbinieki
52 Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksta saņemšanas pasākums 22.12. Turaidas muzejrezervātā 1 28 Muzeja sadarbības partneri, darbinieki
53 A.Jurkānes grāmatas “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā” atvēršanas svētki 29.12. Turaidas muzejrezervātā 1 54 Muzeja sadarbības partneri, darbinieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ceļu un laukumu segums muzejrezervāta teritorijā atļauj pārvietoties ar ratiņiem, apskatīt brīvdabas ekspozīcijas un Turaidas vēsturiskā centra ēkas no ārpuses, piedalīties brīvdabas pasākumos. Ar ratiņkrēslu var iekļūt Apmeklētāju centrā, kur ir iespēja nosktīties virtuālo izstādi par muzejrezervātu un tā piedāvājumu, kā arī izmantot citus Apmeklētāju centra pakalpojumus, t.sk. kafijas automātu. Ar pavadoņa palīdzību var iekļūt pārvaldnieka jaunajā mājā, piedalīties konferencēs, pasākumos un apskatīt izstādes, Turaidas pils D korpusā, Turaidas muižas ratnīcā – apskatīt ekspozīcijas. Ir nodrošināta iespēja iebraukt ar invalīdu transporta līdzekļiem muzejrezervāta teritorijā. Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida pakalpojumi. Tiek piemērota atlaide ieejas maksai atbilstoši muzeja sniegto pakalpojumu cenrādim Sniegta informācija un nodrošināta kartes pieejamība ar iezīmētu maršrutu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kurā atspoguļots ceļš pa teritoriju un apskatāmie objekti, kuros var iekļūt cilvēki ratiņkrēslos. Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus, turpināt popularizēt maršrutu muzejrezervāta objektu un ekspozīciju apskatei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināts muzejrezervāta gida pakalpojums Ekspozīciju pieejamības nodrošināšanai ieviest audiogida pakalpojumu
3. Dzirdes invalīdiem Ir nodrošināta vizuālā informācija: -) norādes zīmes uz apskates objektiem, tualeti, kasi -) informatīvie stendi ar informāciju par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida pakalpojumi. Tiek piemērota atlaide ieejas maksai atbilstoši muzeja sniegto pakalpojumu cenrādim. Multimēdiju programma par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu. Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināta muzejrezervāta pieejamība un pakalpojumu sniegšana Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus
4. Citām invalīdu grupām Ir nodrošināta vizuālā informācija: -) norādes zīmes uz apskates objektiem, tualetēm, kasi -) informatīvie stendi ar informāciju par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināta muzejrezervāta pieejamība un pakalpojumu sniegšana Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apliecinājums muzejrezervāta darba kvalitātei ir ekspozīcijas, sakoptā vide un daudzveidīgais piedāvājums. Lai gan pārskata gadā saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, muzejrezervāta pastāvīgās ekspozīcijas bija pieejamas ierobežoti, tomēr apmeklētāji ar savu ierašanos ir novērtējuši muzejrezervāta brīvdabas ekspozīciju pievilcību un kvalitāti. Par kvalitatīvu muzejrezervāta darbu liecina saņemtās atzinības un balvas: Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2020 nominācijā “Gada publikācija” par dokumentu krājumu “Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija. Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadi”. Lepojamies par augsto novērtējumu! Ministru kabineta Atzinības raksts direktorei Annai Jurkānei par ieguldījumu Turaidas muzejrezervāta attīstībā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

41

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

14

Tai skaitā no muzeja krājuma:

22

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

50

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Mūra nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums TMR budžets
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Informatīvā ekspozīcija - stends "Turaidas pils" Kultūras ministrijā budžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” (muzeju atbalstam)
2 Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā TMR budžets
3 Informatīvā ekspozīcija "Arheologa Jāņa Graudoņa Turaidas pils apvedtaka" TMR budžets
4 Turaidas pils galvenais tornis -bergfrīds TMR budžets
5 Pils cietums TMR budžets
6 Pils sardze TMR budžets
7 Informatīvā ekspozīcija "Turaidas pils pagalms" TMR budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2020" Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 31.01.-02.02. LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Rīga Latvija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs: piedalīšanās videoklipa filmēšana par Turaidas muzejrezervātu. Videoklips iekļauts kopīgajā projekta partneru videofilmā, kas publicēta muzejrezervāta mājaslapā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
Inetrreg Estonia-Latvia projekts “Dārza pērles” /“Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls”/ Līdzdalība projekta aktivitātēs. Uzņemta partnervalstu: Igaunijas un Lietuvas žurnālistu vizīte. Sniegta informācija un iepazīstināti ar projekta rezultātiem Turaidas muzejrezervātā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās asociācijas padomes sēdē Viborgā /Krievijā/ 12.-14.02.2020. visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Vācija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 116 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu, novadītas 79 ekskursijas svešvalodās visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. Uzņemtas 8 tūroperatoru grupas: no Lietuvas, Spānijas, Krievijas, Itālijas, Igaunijas, Izraēlas un Beļģijas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta ekspozīcijām. Uzņemtas 2 žurnālistu grupas no Zviedrijas un Somijas. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019” Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 01.-03.02. LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Latvija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās Ģenerālajā asamblejā . visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Līdzdalība 15. konferencē Castella Maris Baltici norisē, nolasīts stenda referāts un eksponēta informatīva izstāde par Turaidas pilī atrasto bronzas zīmoga spiedņa fragmentu visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Dalība Interreg Europa projektā Cult RinG Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu. Novadītas 516 ekskursijas. visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. Uzņemtas 38 tūroperatoru grupas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu un blogeru uzņemšana Iepazīstināti ar muzejrezervāta piedāvājumu, lai veidotu sižetus TV raidījumiem, dokumentālām filmām, publicētu rakstus starptautiskos medijos un internetā. Uzņemtas 13 žurnālistu un blogeru grupas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Minhene Vācija
Inetrreg Estonia-Latvia projekts “Dārza pērles” /“Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls”/ Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
ICOM-CC Stikla un Keramikas darba grupas un Restaurācijas institūta (Icon) stikla un keramikas priekšmetu restauratoru konferencē “Jaunākie sasniegumi stikla un keramikas konservācijā Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite, dalība, konferencē ar informāciju stenda referātam par divu keramikas TMR krājuma priekšmetu restaurāciju 05.-07.09. Latvijas keramikas un stikla restauratori Rīga Latvija
Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja Muna Hisanga uzņemšana Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite, Latvijas kultūras mantojuma popularizēšana. 01.06. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja Dienvidkoreja
Omānas Nacionālā muzeja ģenerāldirektora Džamals al Musavi uzņemšana Pieredzes apmaiņa, iepazīstināšana ar Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām 07.06. LNMM Rīga Latvija
Starptautiskajai konference “Kultūras ainava: saturs, uztvere, transformācija Baltijas valstis Eiropas dārzu kultūrā” Ziņojuma “Kultūrainava Turaidas muzejrezervātā” noalsīšana, konferences dalībnieku iepazīstināšana ar Turaidas vēsturisko centru un ekspozīcijām 15.09 Latvijas Zinātņu akadēmiju, Werner Reimers fonds Vācija
Akcija "Miera diena Zvanu skaņās" Līdzdalība ANO organizētajai akcijai - Starptautiskajai miera dienai ar Turaidas baznīcas zvana skaņu. 21.09. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Apvienoto Nāciju Organizācija Rīga Latvija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2018” Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 02.-04.02. Rīga Latvija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs: seminārā "Inovācijas un digitalizācija" Turaidas muzejrezervātā, konferencē "Kultūras mantojums - ilgspējīga tūrisma pamatvērtība" Kiprā 20.-21.03 un 23.-27.10. Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
Akcija "Muzeju nakts-2018" Popularizēts Turaidas vēsturiskā centra mantojumu 19.05. Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja Parīze Francija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 100 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu. Novadītas 524 ekskursijas svešvalodās. visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu un blogeru uzņemšana Iepazīstināt ar muzejrezervāta piedāvājumu, lai veidotu sižetus TV raidījumiem, dokumentālām filmām, publicētu rakstus starptautiskos medijos un internetā visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Dalība starptautiskajā tūrsima izstādē "Adventur 2018" Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 26.-28.01. LIAA Viļņa Lietuva
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās Ģenerālajā asamblejā . 17.-19.09. Asociācijas dalībvalstis
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Iesnieks pētnieciskais raksts publicēšanai rakstu krājumā "Caltella Maris Batici" visu gadu Baltijas piļu pētnieku asociācija
Dalība starpvalstu projektā “Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls” Sadarbības uzturēšana projekta ietvaros. Sadarbībā ar projekta partneriem noorganizēts seminārs un sniegta informācija par dabas mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu Turaidas mzuejrezervātā 14.12. visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Dalība Interreg Europa projektā Cult RinG Līdzdalība projekta aktivitātēs: visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta sadarbības partneri Cēsis Latvija
Tikšanās ar Norvēgijas kultūras mantojuma ekspertiem Pieredzes apmaiņa par viduslaiku mūra un akmens ēku konservāciju 21.03. Sunhordlandes muzejs Sunhordlande Norvēģija
Apaļā galda diskusija "Muzeju attīstības koncepcija un tālākā virzība" Pieredzes apmaiņa, sniegta informācija par Turaidas mzejrezervāta attīstības koncepciju sasniedzamajiem rezultātiem 23.03. Vidzemes tūrisma asociācija Maskava, sanktpēterburga, Samāra, Omska, Tvera, Perma, Jaroslavļa, Kaļiņingrada Krievija
Dalība starptautiskajā akcijā "Apceļosim Baltijas muižas - svinēsim kopā" Popularizēt Turaidas vēsturiskā centra mantojumu 24.05.-16.09. Latvijas piļu un muižu asociaācija, Igaunijas muižu asociācija, Lietuvas piļu un muižu asociācija, Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteri “Enter Gauja" Rīga Latvija
Dalība starptautiskajā folkoras festivālā "Baltica 2018" Nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšana 21.-22.06. LNKC Baltijas valstu folkloras kopu dalībnieki
35. pasaules čempionāts orientēšanās sportā Sekmēt čempionāta norise, Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu 09.-12.08. Latvijas orientēšanās sporta federācija Rīga Latvija
Tikšanās ar Tartu Tautas muzeja speciālistiem Ekspozīcijas apskate un pieredzes apmaiņa par informatīvo etehnoloģiju izmantošanu ekspozčiijas vēstījuma atklāšanā 18.10. Tartu tautas muzeja speciālisti Tartu Igaunija
Tikšanās ar Sanktpēterburgas muzeju speciālistiem Ekspozīciiju apskate un pieredzes apmaiņa 03.-06.04. Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Tikšanās ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Krājuma papildināšanaAleksandra Stēla fon Holšteina atmiņu fragmentiem par Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvjiem un dzīvi Turaidas muižā laikā no 1820. gadiem līdz 20. gadsimta sākumam 11.09. Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Minhene Vācija
Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica 2018" un Vasaras saulgriežu pasākums nemateriālā kultūras mantojuma, tautas tradīciju un latviskās dzīvesziņas popularizēšana 20.-21.06. latvijas Folkloras biedrība, ārvalstu folkloras kolektīvi Rīga
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2017” Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 05.-07.02. Rīga Latvija
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās 27. Ģenerālajā asamblejā . 10.-15.05. Asociācijas dalībvalstis Turku Somija
Akcija "Muzeju nakts-2017" Popularizēt Turaidas vēsturiskā centra mantojumu 20.05. Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja Parīze Francija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 97 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu. Novadīt 502 ekskursijas svešvalodās. visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu un blogeru uzņemšana (22 vizītes) Iepazīstināti ar muzejrezervāta piedāvājumu, lai veidotu sižetus TV raidījumiem, dokumentālām filmām, publicētu rakstus starptautiskos mēdijos un internetā visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana (21 vizīte) Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko entru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Dalība Baltijas muzeoloģjas skolā Pieredzes apmaiņa un jaunu zināšanu iegūšana par informācijas menedžmentu muzejos 20. – 26.08. Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrība Tartu Igaunija
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XIV ” Izstādes eksponēšana un stenda referāta nolasīšana, kontaktu uzturēšana, informācijas iegūšana par jaunākajiem viduslaiku piļu pētījumiem 27.08.-01.09. Latvijas Zinātņu akadēmija Braubaha Vācija
11.Baltijas valstu restauratoru triennāle Informācijas sniegšana par Turaidas pils krāsns podiņu un arheoloģisko māla krūžu restaurāciju un ceļojošās izstādes eksponēšana 24.-27.05 Restauratores I.Tiltiņa,, J.Lībiete Tartu Igaunija
Dalība III starptautiskā konferencē "Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana: saturs, forma un darba metodes" Kontaktu uzturēšana, līdzdalība pieredzes apmaiņā, nolasīts referātis, eksponētas 2 izstādes 06.10. Biedrība "Segevolde" Pleskava Krievija
Dalība Eiropas kultūras tūrisma tīkla (ECTN) 10. starptautiskajā kultūras tūrisma konferencē Prezentēta kultūras tūrisma interpretācijas pieredzi Turaidas muzejrezervātā un Vidzemē. 19.09. – 22.09. Vidzemes tūrisma asociācija Sibiu Rumānija
Dalība starpvalstu projektā “Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls” Sagatavots un iesniegts projekts finansējuma piesaistei 22.03. Vidzemes tūrisma asociāciju Cēsis Latvija
Dalība starptautiskajā preses konferencē “Esošo Eiropas kultūras ceļu novērtējums un jaunu kultūras maršrutu izveide Uzsākta dalība Interreg Europe programmas projektā “Cult-Ring” sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem 16.11 Vidzemes tūrisma asociāciju Cēsis Latvija
Starptautisks seminārs: CLUSTERS 3 Interregional Workshop Iepazīstināt semināra dalībniekus ar tūrisma klastera "Enter Gauja" pieredzi un popularizēt muzejrezervāta piedāvājumu klastera ietvaros 07.10. Dažādu Eiropas valstu klasteru politikas veidootāji Sigulda Latvija
Tikšanās ar Traķu pils muzeja darbinieiem Kontaktu uzturēšana, līdzdalība pieredzes apmaiņā, nolasīts referāts, sniegta informācija par muzejrezervāta attīstības plāniem, novadīta ekskursija 07.01. Traķu pils muzejs Traķi Lietuva
Tikšanās ar Sanktpēterburgas muzeju un tūrisma institūciju pārstāvjiem Kontaktu uzturēšana, līdzdalība pieredzes apmaiņā, nolasīts referāts, sniegta informācija par muzejrezervāta piedāvājumu, novadīta ekskursija 15.04. Sanktpēterburgas Ermitāžas muzejs Sanktpēterburga Krievija
Igaunijas starptautiskā bērnu simfoniskā orķestra prezentācija Turaidas muzejrezervāta kultūrvides pieejamības nodrošināšana starptautiskā orķestra 5 gadu jubilejas videoprezentācijas filmēšanai 18.08. Orķetra vadītājs K.Rezņiks Tallina, Viļņa, Rīga
Dalība Interreg Europe projekta CHRISTA 2. starptautiskajā seminārā Kontaktu uzturēšana, līdzdalība semināra diskusijās par kultūras tūrisma problēmām un risinājumiem, Turaidas muzejrezervāta pieredzes popularizēšana 13.-16.03. Vidzemes tūrisma asociācija Geteborga Zviedrija
Dalība starptautiskajā konferencē “Tartu loma latviešu un igauņu nacionālajā atmodā Kontaktu uzturēšana, pieredzes un informācijas iegūšana par 19.gs. nozīmīgākajām latviešu un igauņu personībām ekspozīcijas “ceļā uz Latvijas valsti:Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” vajadzībām 28.10 Latvijas Universitāte, tartu universitāte, Igauunijas Nacionālais muzejs Tartu Igaunija
Dalība Eiropas Savienības projektā “Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi” (EDEN) Iesniegts projekta pieteikums 2017. gada konkursā “Kultūras tūrisms 2017”. Turaidas muzejrezervāts tika atzīts par vienu no pieciem labākajiem tūrisma galamērķiem Latvijā. visu gadu LIAA Rīga Latvija
Eiropas kultūras mantojuma zīme Iesniegts projekts “Turaidas vēsturiskais centrs” Eiropas komisijas iniciētās Eiropas matojuma zīmes saņemšanai. Turaidas muzejrezervāts ir nominēts konkursa otrajai kārtai 01.03. Valsts kultūras pieminekļu inspekcija Rga Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ziemeļu tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15.gs. 2247
Pils redute Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 2247
Galvenais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. pirmā puse 2247
Pusapaļais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15./16.gs. 2247
Dienvidu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. otrā puse 2247
Rietumu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 16.gs. 2247
Dārznieka māja Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Turaidas baznīca Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1751.gads 2606
Muižas kalte Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Muižas kalpotāju pagrabklēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Muižas kūts-stallis Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Muižas kalpotāju māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Smēde Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Pirts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Zivju pagrabs Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. 2606
Piķiera kūtiņa Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Ābolu klēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.otrā puse 2606
Ratnīca Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2606
Muižas jaunā klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1914.gads 2606
Jaunais dampškūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara māja Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara mājas klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Krogs-tējnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. beigas 2606
Šveices mājas saimniecības ēka Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Pagasta magazīna "Rožkalni", Turaida, Krimuldas noavads Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Klaušinieku māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 18./19.gs. 2606
Šķūnis pie Kalpotāju mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2008.gads
Šķūnis pie Pārvaldnieka vecās mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Kiosks-nojume Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1978.gads
Šveices mājas pamati Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1828.gads 2606
Kaltes palīgēka Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1971.gads
Vagara mājas siltumnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Vagara mājas malkas šķūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

583363

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ziemeļu tornis
Pils redute
Galvenais torni
Pusapaļais tornis
Dienvidu korpuss
Rietumu korpuss
Dārznieka māja
Turaidas baznīca
Muižas kalte
Muižas kalpotāju pagrabklēts
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja
Muižas kūts-stallis
Ratnīca
Smēde
Muižas kalpotāju māja
Klaušinieku māja
Muižas jaunā klēts
Pagasta magazīna
Vagara māja
Vagara mājas klēts
Šveices māja (pamati)
Šveices mājas saimniecības ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7796

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 3604
Krājuma telpas 828
Pārējās telpas 3364
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: