Turaidas muzejrezervāts

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Vadītājs/ direktors:

Anna Jurkāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Inta Mikanovska-Mikalovska 67971402 20202297 @
Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītājanodaļas vadītājaglītojošā darba un kom Gunta Zaķīte 69792376 29384512 @
Direktora vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne 67971402 28646552 @
Direktores vietniece komunikācijas darbā Anda Skuja 67971402 26572142 @
Direktora vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers 67971402 27801028 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts izveidots 1988.gadā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes, kas savu darbību uzsācis 1948.gadā, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem – Turaidas vēsturisko centru ar kultūras pieminekļu kompleksu. Muzejrezervātu veido pieminekļi, dabas un kultūrvēsturiskā vide, krājums, kas ir Nacionālā muzeju krājuma daļa. Turaidas muzejrezervāts izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli, noteikta tā teritorija un aizsardzības kārtība (Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta - aizsardzības kārtība").

Misija:

Muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu

Darbība:

Muzejs, pamatpjoties uz 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta - nolikums" veic šādus uzdevumus: 1) pēta Turaidas vēsturiskā centra un novada kultūras un dabas pieminekļus, kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu; 2) nodrošina mērķtiecīgu Nacionālā muzeju krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un glabāšanu; 3) veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; 4) izmantojot Nacionālo muzeju krājumu, veido ekspozīcijas un izstādes muzejrezervāta vēsturiskajās ēkās, nocietinājumos, būvēs un kultūrvidē; 5) īsteno valsts un starptautiskos projektus un programmas; 6) popularizē kultūrvēsturiskās vērtības, izmantojot muzeja ekspozīciju, izstādes un citus ar muzeja darbību saistītus pasākumus; 7) atjauno zudušās vēsturiskās ēkas un būves, apsaimnieko vai iznomā tās atbilstoši muzejrezervāta darbības mērķiem; 8) restaurē vēsturisko vidi muzejrezervāta teritorijā, kopj dabas ainavas, veido brīvdabas ekspozīcijas; 9) veic kultūrizglītojošo darbību Turaidas novada un Vidzemes reģiona vēstures, kultūras, mākslas un tautas tradīciju popularizēšanā, izdod ceļvežus, bukletus, zinātniskus izdevumus un citus iespieddarbus, organizē vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, seminārus un citus pasākumus, piedalās tajos un nodrošina attiecīgo pasākumu publicitāti; 10) nodrošina ekspozīciju un izstāžu pieejamību apmeklētājiem, kā arī gidu pakalpojumus; 11) pēta sabiedrības pieprasījumu un analizē muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu; 12) izstrādā un īsteno projektus saskaņā ar muzejrezervāta stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa nodrošina visa veida informāciju par muzejrezervātu, tā piedāvājumu un darbojas kā komunikācijas līdzeklis sadarbības partneriem un apmeklētājiem. Tajā atrodama informācija par muzejrezervāta darbību, piedāvājumu dažādām mērķauditorijām, ieejas biļešu cenām, darba laiku u.c. Plašāka informācija mājaslapas apmeklētājiem ir pieejama latviešu, krievu un angļu valodā un pamatinformācija vēl 8 svešvalodās: vācu, franču, itāļu, igauņu, somu, lietuviešu, spāņu un poļu valodā. Mājaslapa regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par muzejrezervāta aktivitātēm un pasākumiem, mājaslapas sadaļā "Jaunumi" 2020. gadā ievietotas 166 informācijas vienības (raksti) latviešu valodā, kā arī veikta informācijas aktualizēšana anglu un krievu valodā. Mājaslapā tiek publicēti muzeja speciālistu sagatavotie pētnieciskie un informatīvie raksti par kultūrvēstures tēmām saistībā ar muzejrezervāta pētnieciskā darba virzieniem. E-grāmatu veidā ir pieejami 16 muzejrezervāta izdevumi, kas lasāmi gan datora, gan mobilajā versijā. Mājaslapā ir pieejamas 13 virtuālās izstādes, t.sk. 3 atvērtas 2020. gadā un trīs digitālās programmas. Foto galerijā ir publicēti 781 muzeja pasākumu, kultūrvides un daba ainavu fotoattēli. Video sadaļa papildināta ar 2 jauniem video, pavisam mājaslapā ir pieejami 18 video sižeti. Mājaslapas sadaļā “Latvijas skolas soma” lasāms muzeja 9 izglītojošo programmu piedāvājums. No mājaslapas ir pieejams arī virtuālās komunicēšanas tīkls TWITTER, Facebook, Vimeo, Instagram, kuros ir ziņas un fotoattēli par muzejrezervāta darba aktualitātēm un pasākumiem, kā arī tiešsaistes Web kamera Turaidas pils un pils pagalma aplūkošanai.

Mājaslapas adrese:

Turaidas muzejrezervāts

Izveides (un pārveides) gads:

2000
2007
2011
2012
2013
2016

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Spāņu valoda
Igauņu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

44692

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3AA

Akreditācijas datums:

09.05.2014

Muzejs akreditēts līdz:

08.05.2024

Muzeja šifrs:

TMR

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

1.Latvijas Muzeju biedrība 2.Latvijas Piļu un muižu asociācija 3.Vidzemes tūrisma asociācija 4.Latvijas Arheologu biedrība 5.Latvijas Profesionālo gidu asociācija 6.Eiropas Muzeju Forums 7.Baltijas reģiona jūras piļu muzeju asociācija 8.ICOM Latvijas Nacionālā komiteja 9..Baltijas piļu muzeju pētnieku asociācija 10. Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība 11.Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Otrdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Trešdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Ceturtdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Piektdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Sestdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Svētdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 31. oktobrim muzeja ekspozīcijas var apskatīt katru dienu no plkst.10.00 līdz plkst.18.00. Papildus darba laiks brīvdabas ekspozīciju apskatei no 1. maija līdz 30. septembrim, plkst.9.00 līdz plkst.10.00 un no plkst.18.00 līdz plkst.20.00. No 1.aprīļa līdz 30. aprīlim un no 1. oktobra līdz 31. oktobrim muzejrezervāta teritorija ir atvērta līdz plkst.19.00

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Pirmskolas vecuma bērniem; Skolotājiem, kas pavada pirmskolas vecuma bērnu grupu un skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni); Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norises (uzrādot preses karti); Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā; Grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem grupā) vadītāja (gida); Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu; Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu); Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);
2. Konsultācijas, informācijas sniegšana Interesentiem klātienē, rakstiski pa telefonu, pa e-pastu un tiešsaistes režīmā
3. Bukleti, ceļveži, informācijas sniegšana Bez maksas tiek izplatīti tūrisma firmām un apmeklētājiem tūrisma gadatirgos, reklāmas nolūkos sadarbības partneriem
4. Labierīcību telpa (atbilstoši labiekārtota pēc kapitālā remonta) Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
5. Labierīcību telpa (uzbūvēta no jauna ar speciālo aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) Pakalpojums pieejams bez maksas muzejrezervāta apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām
6. Lauka tipa tualetes pakalpojumi Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ekspozīciju apskate (no 1.maija -31.oktobrim, plkst .10.00-18.00) Turaidas muzejrezervātā apskatei ir pieejamas 46 pastāvīgās un informatīvās ekspozīcijas kas izvietotas Turaidas vēsturiskā centra ēkās un kultūrvidē un vēsta par novada kultūrvēsturiskiem notikumiem Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā. Pieaugušajiem - EURO 6,00. Pensionāriem - EURO 4,30. Pilna laika studentiem - EURO 3,00. Skolēniem - EURO 1,15. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,70. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 10,70. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40.
2. Ekspozīciju apskate (no 1.novembra -30.aprīlim, plkst.10.00-17.00) Pieaugušajiem - EURO 3,50. Pensionāriem - EURO 2,15. Pilna laika studentiem - EURO 1,50. Skolēniem - EURO 0,70. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,30. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 3,70.
3. Brīvdabas ekspozīciju apskate ( no 1.maija.-31.oktobrim, plkst. 9.00-10.00 un plkst.18.00-20.00) Īpašs piedāvājums, kas dod iespēju apmeklētājiem rīta un vakara stundās iepazīt muzeja brīvdabas ekspozīcijas: Tautasdziesmu parks - Dziesmu dārzs - Dainu kalns ar dabas takām, Turaidas viduslaiku mūra pils, Turaidas pils apvedtaka – arheologa Jāņa Graudoņa taka, Turaidas Baznīckalns un Turaidas Rozes piemiņas vieta, Muižās audzējamie ziedi un augi, Turaidas muižas saimnieciskais centrs EURO 2,85
4. Pārskata ekskursija muzeja speciālista pavadībā ( 1,5-2 st., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Pārskata ekskursija sastāv no 6 tematiskiem stāstiem: par Tautasdziesmu parku, par Gaujas lībiešu kultūras mantojumu, par Turaidas viduslaiku pils vēsturi, par Turaidas baznīcu un Baznīckalnu, par leģendu par Turaidas Rozi un Turaidas muižas saimniecisko centru. Pārskata ekskursijas maršruts ir saistīts ar Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma objektu un 46 brīvdabas, pastāvīgo un informatīvo ekspozīciju apskati. Latviešu valodā - EURO 21,34 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 35,57 Skolēnu grupai - EURO 14,23
5. Tematiska ekskursija muzeja speciālista pavadībā (30-40 min., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Tematiska ekskursija ietver paplašinātu stāstu par kādu no Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma apskates objektiem vai ekspozīciju par konkrētu tēmu. Latviešu valodā - EURO 7,11 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 14,23 Skolēnu grupai - EURO 7,11
6. Izglītojoša programma „Ciemos pie Turaidas fogta”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.–12.klases skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), pieejama visu gadu. Programmas laikā ir iespēja iegūt zināšanas par Latvijas vēsturi 14.-16. gadsimtā, izspēlējot lomu spēli Turaidas pilī. Programmas dalībnieki, tērpjoties viduslaiku apģērbā, iejūtas bruņinieku vai zemnieku lomās, uzzina par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta amata funkcijām. Viesošanās laikā Turaidas fogta un rakstveža vadībā programmas dalībnieki apgūst viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas. Latviešu, krievu, angļu un vācu valodā - EURO 66,87 Skolēnu grupai - EURO 35,57 Pilna laika studentu grupai - EURO 49,80
7. Izglītojošā programma „No kā būvēta Turaidas pils”. Programma piemērota 1. - 9.klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), norises laiks: maijs - oktobris. Nodarbības laikā skolēni uzzina par māla būvmateriālu izgatavošanu viduslaikos, iepazīst Turaidas mūra pili, apskata Turaidas ķieģeļu cepļa vietu, kā arī paši koka formiņās gatavo ķieģeļus. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
8. Izglītojošā programma „Ienāc tautasdziesmu pasaulē”. Programma piemērota 1.-6.klašu skolēniem un ir pieejama no maija līdz oktobrim. Programmas laikā skolēni iepazīst Tautasdziesmu parku ar tēlnieka Induļa Rankas veidotām 26 skulptūrām. Latviešu valodā - EURO 26,32
9. Izglītojoša programma „Uzvārdu došana Vidzemē”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.-12.klašu skolēniem. Nodarbības laikā apmeklētāji uzzina par dažādu tautu vārdu un uzvārdu izcelsmi, kā arī iepazīsit uzvārdu došanu Latvijā un Vidzemē 19.gadsimta sākumā. Latviešu valodā - EURO 35,57
10. Izglītojoša programma „Orientēšanās spēle - Tūkstošgades stāsts”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4. - 12. klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 40 cilvēki), pieejama visu gadu. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objektus un atsevišķus priekšmetus. Spēles sarežģītības pakāpes ir vairākas, tās veidotas tā, lai iepazīšanās ar muzejrezervātu būtu aizraujoši gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Latviešu, krievu, angļu un vācu - EURO 29,88
11. Izglītojoša programma „Turaidas Roze jeb septiņu lakatu noslēpums” Programma tiek piedāvāta jaunlaulātajiem kāzu dienā. Latviešu un krievu valodā - EURO 49,80
12. Izglītojoša programma „Ziemassvētki Turaidas muižā”. Programma piemērota 1. - 7. klašu skolēniem un bērnudārza vecāko grupu bērniem, pieejama decembrī. Programmas laikā ir iespēja uzzināt par Ziemassvētku tradīcijām, par Adventes laiku, tā simboliem, rotājumiem, krāsām un formām. Nodarbības laikā katrs dalībnieks var veidot savu Adventes vainagu un citus Ziemassvētku rotājumus. Latviešu valodā - EURO 31,30
13. Izglītojoša programma "Ko lems līvu likteņzirgs". Programma piemērota dažāda vecuma skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Programmas ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekspozīciju „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, īpašu uzmanību pievēršot somugru mitoloģijai un dzīvei Turaidas novadā 12. gadsimtā. Ekspozīcijas apskates laikā katrs dalībnieks saņems uzdevumu, kura izpilde nodrošinās iekļūšanu nodarbību telpā - senlīvu pasaulē. Dalībnieki, iejūtotas Turaidas līvu tēlos, piedalās improvizētā tautas sapulcē. Vēsturiskās spēles pamatā izmantoti Indriķa hronikā aprakstītie notikumi 1191.gadā Turaidā, kad līvu tautas sapulcē ar zirga palīdzību tiek noteikta dievu griba - izlemts mūka, misionāra Teoderiha liktenis. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
14. Muzeja krājuma apskate (1 st. , grupā ne vairāk kā 15 cilvēki). Tiek piedāvāta iespēja iepazīt muzeja krājuma kolekcijas. Pieaugušo grupai - EURO 22,77 Skolēnu grupai - EURO 14,23 Pilna laika studentu grupai - EURO 14,23
15. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Neakreditētiem muzejiem izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
16. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
17. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām un privātpersonām. 1 vienība - 12 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
18. Muzeja krājuma apriekšmetu un materiālu atlase atbilstoši pieprasījumam Priekšmetu atlase, pamatojoties uz pieprasījuma precīziem pamatdatiem 1 vienība - EURO 0,57 Atlase ar padziļinātu meklēšanu, ja pieprasījumā nav norādīti precīzi pamatdati 1 vienība - EURO 2,56
19. Konsultāciju sniegšana t.sk. ar muzeja krājuma priekšmetu atlasi Mutiskā konsultācija 1 st. - EURO 5,26 Rakstiska konsultācija - EURO 8,54
20. Muzeja krājuma materiālu kopēšana. Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Kopija tiek izgatavota papīra formā. Kopēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. 1 A5 lapa - EURO 0,04 1 A4 lapa -EURO 0,09 1 A3 lapa - EURO 0,14
21. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Fotografēšana vai skenēšana bez attēla apstrādes, ar attēla apstrādi. Fotografēšanu vai skenēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. Fotografētais vai skenētais attēls tiek izgatavots papīra formā vai arī ierakstīts apmeklētāja datu nesējā. 1 vienība no EURO 1,49- 3,56
22. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Digitālo attēlu izdruka uz rakstāmpapīra un fotopapīra. Melnbalta izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,07 - 1,57 Krāsaina izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,92 - 2,42
23. Muzeja krājuma video un audio ierakstu kopiju izgatavošana Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Ieraksts 20 min. - EURO 21,34
24. Izraksta sagatavošana No muzeja krājumā esošajām 20.gs. I puses Lēdurgas-Turaidas draudzes baznīcas grāmatām. 1 izraksts - EURO 3,56
25. Kultūrvides izmantošana Kultūras, sporta, tūrisma u.c. sadarbības pasākumu organizēšanai. 1 kv/m vienā pasākumā - EURO 0,11
26. Tirdzniecības vietas noma Amatniecības izstrādājumu pārdošanai muzejrezervāta teritorijā pasākumu laikā. 1 tirdzniecības vieta - EURO 7,06
27. Filmēšana un fotografēšana Muzeja pastāvīgās ekspozīcijās un izstādēs. Saskaņojama ar muzejrezervāta vadību
28. Auto stāvvieta Muzeja apmeklētājiem - 1 vieta/ dienā Vieglā automašīna - EUR 1,50 Autobuss - EUR 6,00 Mikroautobuss - 3,50 Motocikls - 1,00
29. Bukleti, atklātnes u.c. informatīvie materiāli Muzeja speciālistu sagatavotie iespieddarbi. Pēc noteiktām cenām
30 Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. saimnieks. Pilsonis” apmeklējums Pieaugušajiem – EUR 3.00 , pensionāriem – EUR 2.00 , pilna laika dienas nodaļas studentiem – EUR 1.50, skolēniem – EUR 0,50 ,, personām ar III grupas invaliditāti – EUR 0.30
31 Izglītojošā programma “Kas ir klaušinieks”. Programma ir paredzēta 1. – 4. klašu skolēniem, kā arī pirmskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas bērniem.. Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
32 Izglītojošā programma "Latviešu valoda – manas valsts valoda” Programma ir paredzēta 4. – 9. klasēm un atbilstoši pielāgota 4. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm. Tā veidota, lai veicinātu skolēnu interesi par latviešu valodu un rosinātu izpratni par latviešu valodas nozīmi valsts un kultūras pastāvēšanā, nacionālas valsts izveides procesos, nācijas izveidē un pastāvēšanā, izmantojot ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis.” Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Stratēģiskie mērķi: 1. Vēsturiskās atmiņas uzturēšanai un sabiedrības uzskatu veidošanai pētīt un dokumentēt Turaidas vēsturiskā centra un reģiona dabas un kultūrvidi, pieminekļus, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un mērķtiecīgi komplektēt muzejrezervāta krājumu. 2. Latvijas kultūras mantojuma savdabības un daudzveidības iepazīšanai un Latvijas tēla veidošanai saglabāt, uzturēt un restaurēt Turaidas vēsturiskā centra ēkas-pieminekļus, dabu un kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. 3. Reģiona attīstībai un sociālās stabilitātes sekmēšanai pilnveidot muzejrezervāta komunikācijas formas un efektivitāti, attīstīt kultūras tūrismu un paplašināt mērķauditorijas loku. 4. Muzejrezervāta kā kultūras mantojuma institūcijas darbības nodrošināšana un darbinieku profesionalitātes paaugstināšana. Muzejrezervāts veic šādas funkcijas: 1. Uztur, pārvalda un attīsta muzeja krājumu – Nacionālā muzeju krājuma daļu 2. Veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību 3. Izglīto sabiedrību, nodrošina tai muzeja vērtību pieejamību 4. Pēta, atjauno un uztur kultūrvēsturisko vidi 5. Uztur un attīsta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru 6. Restaurē, remontē un uztur attiecīgos kultūras pieminekļus Darbības prioritātes 2014.-2023. gadam 1. Kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā 2. Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu, nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīgā muzejrezervāta piedāvājuma pieejamību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta reglaments 12.12.2018 Nr.1-1.4/3
2. Noteikumi par krājumu Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 09.01.2013
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Turaidas muzejrezervāta krājuma ugunsdrošības noteikumi un rīcība ārkārtas situācijās 03.03.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.11.2013 Nr.6
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības un drošības instrukcijas 27.11.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Kārtība par materiālo atbildības īstenošanu Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijās 03.06.2020 1-1.4/3
2 Datu aizsardzības politika 12.10.2020 1-1.4/7
3 IS drošības noteikumi 12.10.2020 1-1.4/8
4 IS Lietošanas noteikumi 12.10.2020 Nr.1-1.4/9
5 Nolikums par ierobežotas informācijas pieejamību 12.10.2020 Nr.1-1.4/10
6 Personas datu pārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas kārtība 12.10.2020 1-1.4/11
7 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta datu apstrādes nolūku reģistrs 12.10.2020 Nr.1-1.4/12
8 Publisko iepirkumu organizēšanas un izpildes kārtība 04.11.2019 1-1.4/7
9 Noteikumi Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta apmeklētājiem 22.03.2019 1-1.4/2
10 Instrukcija par krājuma priekšmetu izsniegšanu un uzraudzību izstādēm un ekspozīcijām 26.06.2019 1-1.4/2
11 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību izdevumu uzskaites kārtība 01.11.2019 1-1.4/6
12 Noteikumi par Apmeklētāju centra administratora pienākumiem un atbildību 05.06.2020 1-1.4/5
13 Tirgus izpētes noteikumi zemsliekšņa iepirkumos 10.08.2020 1-1.4/6
14 Ētikas kodekss 04.11.2012
15 Dienesta transporta līdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 15.10.2011
16 Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietojuma kārtība 19.06.2014 1-1.5/24
17 Kases operāciju uzskaites kārība 27.12.2013
18 Inventarizācijas veikšanas kārtība 02.01.2014
19 Rīkojums par Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Darbības un attīstības stratēģijas 2014-2023 īstenošanu" 29.09.2014 1-2.1/32
20 Rīkojums par ekspozīciju pieņemšanas komisiju 02.05.2019 1-2.1/16
21 Grāmatvedības dokumentu aprites kārtība 15.06.2015 Nr.1-1.4/4
22 Informācijas aprites kārtība apmeklējuma, ekskursiju un izglītojošo programmu organizēšanai 04.01.2016 Nr.1-1.4/1
23 Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Turaidas muzejrezervātā 24.03.2016 Nr.1-1.4/2
24 Preventīvo drošības pasākumu instrukcija darbam ar e-pastu 14.12.2016 Nr.1-1.4/3
25 Piemaksu, prēmijas, naudas balvas un sociālo garantiju piešķiršanas kārtība 29.09.2017 Nr.1-1.4/1
26 Ugunsdrošības instrukcija Nr.1.-14. 29.12.2017 Nr.1-1.4/2
27 u.c. iekšējie normatīvie akti, kas nosaka darba organizēšanas kārtību krājuma un pētniecības darbā, ekspozīciju un izglītojošā darbā, apmeklētāju apkalpošanā, finanšu plūsmas virzībai un administratīvā darba organizēšanai

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2020" Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 31.01.-02.02. LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Rīga Latvija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs: piedalīšanās videoklipa filmēšana par Turaidas muzejrezervātu. Videoklips iekļauts kopīgajā projekta partneru videofilmā, kas publicēta muzejrezervāta mājaslapā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
Inetrreg Estonia-Latvia projekts “Dārza pērles” /“Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls”/ Līdzdalība projekta aktivitātēs. Uzņemta partnervalstu: Igaunijas un Lietuvas žurnālistu vizīte. Sniegta informācija un iepazīstināti ar projekta rezultātiem Turaidas muzejrezervātā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās asociācijas padomes sēdē Viborgā /Krievijā/ 12.-14.02.2020. visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Vācija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 116 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu, novadītas 79 ekskursijas svešvalodās visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. Uzņemtas 8 tūroperatoru grupas: no Lietuvas, Spānijas, Krievijas, Itālijas, Igaunijas, Izraēlas un Beļģijas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta ekspozīcijām. Uzņemtas 2 žurnālistu grupas no Zviedrijas un Somijas. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019” Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 01.-03.02. LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Latvija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās Ģenerālajā asamblejā . visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Līdzdalība 15. konferencē Castella Maris Baltici norisē, nolasīts stenda referāts un eksponēta informatīva izstāde par Turaidas pilī atrasto bronzas zīmoga spiedņa fragmentu visu gadu Asociācijas dalībvalstis
Dalība Interreg Europa projektā Cult RinG Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu. Novadītas 516 ekskursijas. visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. Uzņemtas 38 tūroperatoru grupas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu un blogeru uzņemšana Iepazīstināti ar muzejrezervāta piedāvājumu, lai veidotu sižetus TV raidījumiem, dokumentālām filmām, publicētu rakstus starptautiskos medijos un internetā. Uzņemtas 13 žurnālistu un blogeru grupas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Minhene Vācija
Inetrreg Estonia-Latvia projekts “Dārza pērles” /“Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls”/ Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
ICOM-CC Stikla un Keramikas darba grupas un Restaurācijas institūta (Icon) stikla un keramikas priekšmetu restauratoru konferencē “Jaunākie sasniegumi stikla un keramikas konservācijā Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite, dalība, konferencē ar informāciju stenda referātam par divu keramikas TMR krājuma priekšmetu restaurāciju 05.-07.09. Latvijas keramikas un stikla restauratori Rīga Latvija
Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja Muna Hisanga uzņemšana Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite, Latvijas kultūras mantojuma popularizēšana. 01.06. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja Dienvidkoreja
Omānas Nacionālā muzeja ģenerāldirektora Džamals al Musavi uzņemšana Pieredzes apmaiņa, iepazīstināšana ar Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām 07.06. LNMM Rīga Latvija
Starptautiskajai konference “Kultūras ainava: saturs, uztvere, transformācija Baltijas valstis Eiropas dārzu kultūrā” Ziņojuma “Kultūrainava Turaidas muzejrezervātā” noalsīšana, konferences dalībnieku iepazīstināšana ar Turaidas vēsturisko centru un ekspozīcijām 15.09 Latvijas Zinātņu akadēmiju, Werner Reimers fonds Vācija
Akcija "Miera diena Zvanu skaņās" Līdzdalība ANO organizētajai akcijai - Starptautiskajai miera dienai ar Turaidas baznīcas zvana skaņu. 21.09. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Apvienoto Nāciju Organizācija Rīga Latvija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2018” Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 02.-04.02. Rīga Latvija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs: seminārā "Inovācijas un digitalizācija" Turaidas muzejrezervātā, konferencē "Kultūras mantojums - ilgspējīga tūrisma pamatvērtība" Kiprā 20.-21.03 un 23.-27.10. Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
Akcija "Muzeju nakts-2018" Popularizēts Turaidas vēsturiskā centra mantojumu 19.05. Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja Parīze Francija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 100 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu. Novadītas 524 ekskursijas svešvalodās. visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu un blogeru uzņemšana Iepazīstināt ar muzejrezervāta piedāvājumu, lai veidotu sižetus TV raidījumiem, dokumentālām filmām, publicētu rakstus starptautiskos medijos un internetā visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Dalība starptautiskajā tūrsima izstādē "Adventur 2018" Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 26.-28.01. LIAA Viļņa Lietuva
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās Ģenerālajā asamblejā . 17.-19.09. Asociācijas dalībvalstis
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Iesnieks pētnieciskais raksts publicēšanai rakstu krājumā "Caltella Maris Batici" visu gadu Baltijas piļu pētnieku asociācija
Dalība starpvalstu projektā “Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls” Sadarbības uzturēšana projekta ietvaros. Sadarbībā ar projekta partneriem noorganizēts seminārs un sniegta informācija par dabas mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu Turaidas mzuejrezervātā 14.12. visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Dalība Interreg Europa projektā Cult RinG Līdzdalība projekta aktivitātēs: visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta sadarbības partneri Cēsis Latvija
Tikšanās ar Norvēgijas kultūras mantojuma ekspertiem Pieredzes apmaiņa par viduslaiku mūra un akmens ēku konservāciju 21.03. Sunhordlandes muzejs Sunhordlande Norvēģija
Apaļā galda diskusija "Muzeju attīstības koncepcija un tālākā virzība" Pieredzes apmaiņa, sniegta informācija par Turaidas mzejrezervāta attīstības koncepciju sasniedzamajiem rezultātiem 23.03. Vidzemes tūrisma asociācija Maskava, sanktpēterburga, Samāra, Omska, Tvera, Perma, Jaroslavļa, Kaļiņingrada Krievija
Dalība starptautiskajā akcijā "Apceļosim Baltijas muižas - svinēsim kopā" Popularizēt Turaidas vēsturiskā centra mantojumu 24.05.-16.09. Latvijas piļu un muižu asociaācija, Igaunijas muižu asociācija, Lietuvas piļu un muižu asociācija, Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteri “Enter Gauja" Rīga Latvija
Dalība starptautiskajā folkoras festivālā "Baltica 2018" Nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšana 21.-22.06. LNKC Baltijas valstu folkloras kopu dalībnieki
35. pasaules čempionāts orientēšanās sportā Sekmēt čempionāta norise, Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu 09.-12.08. Latvijas orientēšanās sporta federācija Rīga Latvija
Tikšanās ar Tartu Tautas muzeja speciālistiem Ekspozīcijas apskate un pieredzes apmaiņa par informatīvo etehnoloģiju izmantošanu ekspozčiijas vēstījuma atklāšanā 18.10. Tartu tautas muzeja speciālisti Tartu Igaunija
Tikšanās ar Sanktpēterburgas muzeju speciālistiem Ekspozīciiju apskate un pieredzes apmaiņa 03.-06.04. Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Tikšanās ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Krājuma papildināšanaAleksandra Stēla fon Holšteina atmiņu fragmentiem par Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvjiem un dzīvi Turaidas muižā laikā no 1820. gadiem līdz 20. gadsimta sākumam 11.09. Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Minhene Vācija
Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica 2018" un Vasaras saulgriežu pasākums nemateriālā kultūras mantojuma, tautas tradīciju un latviskās dzīvesziņas popularizēšana 20.-21.06. latvijas Folkloras biedrība, ārvalstu folkloras kolektīvi Rīga
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2017” Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 05.-07.02. Rīga Latvija
Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Piedalīšanās 27. Ģenerālajā asamblejā . 10.-15.05. Asociācijas dalībvalstis Turku Somija
Akcija "Muzeju nakts-2017" Popularizēt Turaidas vēsturiskā centra mantojumu 20.05. Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja Parīze Francija
Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 97 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu. Novadīt 502 ekskursijas svešvalodās. visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu un blogeru uzņemšana (22 vizītes) Iepazīstināti ar muzejrezervāta piedāvājumu, lai veidotu sižetus TV raidījumiem, dokumentālām filmām, publicētu rakstus starptautiskos mēdijos un internetā visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana (21 vizīte) Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko entru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
Dalība Baltijas muzeoloģjas skolā Pieredzes apmaiņa un jaunu zināšanu iegūšana par informācijas menedžmentu muzejos 20. – 26.08. Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrība Tartu Igaunija
Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XIV ” Izstādes eksponēšana un stenda referāta nolasīšana, kontaktu uzturēšana, informācijas iegūšana par jaunākajiem viduslaiku piļu pētījumiem 27.08.-01.09. Latvijas Zinātņu akadēmija Braubaha Vācija
11.Baltijas valstu restauratoru triennāle Informācijas sniegšana par Turaidas pils krāsns podiņu un arheoloģisko māla krūžu restaurāciju un ceļojošās izstādes eksponēšana 24.-27.05 Restauratores I.Tiltiņa,, J.Lībiete Tartu Igaunija
Dalība III starptautiskā konferencē "Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana: saturs, forma un darba metodes" Kontaktu uzturēšana, līdzdalība pieredzes apmaiņā, nolasīts referātis, eksponētas 2 izstādes 06.10. Biedrība "Segevolde" Pleskava Krievija
Dalība Eiropas kultūras tūrisma tīkla (ECTN) 10. starptautiskajā kultūras tūrisma konferencē Prezentēta kultūras tūrisma interpretācijas pieredzi Turaidas muzejrezervātā un Vidzemē. 19.09. – 22.09. Vidzemes tūrisma asociācija Sibiu Rumānija
Dalība starpvalstu projektā “Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls” Sagatavots un iesniegts projekts finansējuma piesaistei 22.03. Vidzemes tūrisma asociāciju Cēsis Latvija
Dalība starptautiskajā preses konferencē “Esošo Eiropas kultūras ceļu novērtējums un jaunu kultūras maršrutu izveide Uzsākta dalība Interreg Europe programmas projektā “Cult-Ring” sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem 16.11 Vidzemes tūrisma asociāciju Cēsis Latvija
Starptautisks seminārs: CLUSTERS 3 Interregional Workshop Iepazīstināt semināra dalībniekus ar tūrisma klastera "Enter Gauja" pieredzi un popularizēt muzejrezervāta piedāvājumu klastera ietvaros 07.10. Dažādu Eiropas valstu klasteru politikas veidootāji Sigulda Latvija
Tikšanās ar Traķu pils muzeja darbinieiem Kontaktu uzturēšana, līdzdalība pieredzes apmaiņā, nolasīts referāts, sniegta informācija par muzejrezervāta attīstības plāniem, novadīta ekskursija 07.01. Traķu pils muzejs Traķi Lietuva
Tikšanās ar Sanktpēterburgas muzeju un tūrisma institūciju pārstāvjiem Kontaktu uzturēšana, līdzdalība pieredzes apmaiņā, nolasīts referāts, sniegta informācija par muzejrezervāta piedāvājumu, novadīta ekskursija 15.04. Sanktpēterburgas Ermitāžas muzejs Sanktpēterburga Krievija
Igaunijas starptautiskā bērnu simfoniskā orķestra prezentācija Turaidas muzejrezervāta kultūrvides pieejamības nodrošināšana starptautiskā orķestra 5 gadu jubilejas videoprezentācijas filmēšanai 18.08. Orķetra vadītājs K.Rezņiks Tallina, Viļņa, Rīga
Dalība Interreg Europe projekta CHRISTA 2. starptautiskajā seminārā Kontaktu uzturēšana, līdzdalība semināra diskusijās par kultūras tūrisma problēmām un risinājumiem, Turaidas muzejrezervāta pieredzes popularizēšana 13.-16.03. Vidzemes tūrisma asociācija Geteborga Zviedrija
Dalība starptautiskajā konferencē “Tartu loma latviešu un igauņu nacionālajā atmodā Kontaktu uzturēšana, pieredzes un informācijas iegūšana par 19.gs. nozīmīgākajām latviešu un igauņu personībām ekspozīcijas “ceļā uz Latvijas valsti:Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” vajadzībām 28.10 Latvijas Universitāte, tartu universitāte, Igauunijas Nacionālais muzejs Tartu Igaunija
Dalība Eiropas Savienības projektā “Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi” (EDEN) Iesniegts projekta pieteikums 2017. gada konkursā “Kultūras tūrisms 2017”. Turaidas muzejrezervāts tika atzīts par vienu no pieciem labākajiem tūrisma galamērķiem Latvijā. visu gadu LIAA Rīga Latvija
Eiropas kultūras mantojuma zīme Iesniegts projekts “Turaidas vēsturiskais centrs” Eiropas komisijas iniciētās Eiropas matojuma zīmes saņemšanai. Turaidas muzejrezervāts ir nominēts konkursa otrajai kārtai 01.03. Valsts kultūras pieminekļu inspekcija Rga Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ziemeļu tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15.gs. 2247
Pils redute Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 2247
Galvenais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. pirmā puse 2247
Pusapaļais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15./16.gs. 2247
Dienvidu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. otrā puse 2247
Rietumu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 16.gs. 2247
Dārznieka māja Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Turaidas baznīca Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1751.gads 2606
Muižas kalte Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Muižas kalpotāju pagrabklēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Muižas kūts-stallis Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Muižas kalpotāju māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Smēde Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Pirts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Zivju pagrabs Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. 2606
Piķiera kūtiņa Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Ābolu klēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.otrā puse 2606
Ratnīca Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2606
Muižas jaunā klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1914.gads 2606
Jaunais dampškūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara māja Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara mājas klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Krogs-tējnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. beigas 2606
Šveices mājas saimniecības ēka Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Pagasta magazīna "Rožkalni", Turaida, Krimuldas noavads Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Klaušinieku māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 18./19.gs. 2606
Šķūnis pie Kalpotāju mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2008.gads
Šķūnis pie Pārvaldnieka vecās mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Kiosks-nojume Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1978.gads
Šveices mājas pamati Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1828.gads 2606
Kaltes palīgēka Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1971.gads
Vagara mājas siltumnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Vagara mājas malkas šķūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

583363

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ziemeļu tornis
Pils redute
Galvenais torni
Pusapaļais tornis
Dienvidu korpuss
Rietumu korpuss
Dārznieka māja
Turaidas baznīca
Muižas kalte
Muižas kalpotāju pagrabklēts
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja
Muižas kūts-stallis
Ratnīca
Smēde
Muižas kalpotāju māja
Klaušinieku māja
Muižas jaunā klēts
Pagasta magazīna
Vagara māja
Vagara mājas klēts
Šveices māja (pamati)
Šveices mājas saimniecības ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7796

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 3604
Krājuma telpas 828
Pārējās telpas 3364
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes