Turaidas muzejrezervāts

Kontaktinformācija

Adrese:

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Vadītājs/ direktors:

Anna Jurkāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne 67971402 28646552 @
Direktora vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers 67971402 27801028 @
Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte 69791402 29384512 @
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Inta Mikanovska-Mikalovska 67971402 20202297 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts izveidots 1988.gadā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes, kas savu darbību uzsācis 1948.gadā, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem – Turaidas vēsturisko centru ar kultūras pieminekļu kompleksu. Muzejrezervātu veido pieminekļi, dabas un kultūrvēsturiskā vide, krājums, kas ir Nacionālā muzeju krājuma daļa. Turaidas muzejrezervāts izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli, noteikta tā teritorija un aizsardzības kārtība (Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta - aizsardzības kārtība").

Misija:

Muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu

Darbība:

Muzejs, pamatpjoties uz 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta - nolikums" veic šādus uzdevumus: 1) pēta Turaidas vēsturiskā centra un novada kultūras un dabas pieminekļus, kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu; 2) nodrošina mērķtiecīgu Nacionālā muzeju krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un glabāšanu; 3) veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; 4) izmantojot Nacionālo muzeju krājumu, veido ekspozīcijas un izstādes muzejrezervāta vēsturiskajās ēkās, nocietinājumos, būvēs un kultūrvidē; 5) īsteno valsts un starptautiskos projektus un programmas; 6) popularizē kultūrvēsturiskās vērtības, izmantojot muzeja ekspozīciju, izstādes un citus ar muzeja darbību saistītus pasākumus; 7) atjauno zudušās vēsturiskās ēkas un būves, apsaimnieko vai iznomā tās atbilstoši muzejrezervāta darbības mērķiem; 8) restaurē vēsturisko vidi muzejrezervāta teritorijā, kopj dabas ainavas, veido brīvdabas ekspozīcijas; 9) veic kultūrizglītojošo darbību Turaidas novada un Vidzemes reģiona vēstures, kultūras, mākslas un tautas tradīciju popularizēšanā, izdod ceļvežus, bukletus, zinātniskus izdevumus un citus iespieddarbus, organizē vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, seminārus un citus pasākumus, piedalās tajos un nodrošina attiecīgo pasākumu publicitāti; 10) nodrošina ekspozīciju un izstāžu pieejamību apmeklētājiem, kā arī gidu pakalpojumus; 11) pēta sabiedrības pieprasījumu un analizē muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu; 12) izstrādā un īsteno projektus saskaņā ar muzejrezervāta stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa nodrošina visa veida informāciju par muzejrezervātu, tā piedāvājumu un darbojas kā komunikācijas līdzeklis sadarbības partneriem un apmeklētājiem. Tajā atrodama informācija par muzejrezervāta darbību, piedāvājumu dažādām mērķauditorijām, ieejas biļešu cenām, darba laiku u.c. Plašāka informācija mājaslapas apmeklētājiem ir pieejama latviešu, krievu un angļu valodā un pamatinformācija vēl 8 svešvalodās: vācu, franču, itāļu, igauņu, somu, lietuviešu, spāņu un poļu valodā. Mājaslapa regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par muzejrezervāta aktivitātēm un pasākumiem, mājaslapas sadaļā "Jaunumi" 2021. gadā ievietotas 132 informācijas vienības (raksti) latviešu valodā, kā arī veikta informācijas aktualizēšana angļu un krievu valodā. Mājaslapā tiek publicēti muzeja speciālistu sagatavotie pētnieciskie un informatīvie raksti par kultūrvēstures tēmām saistībā ar muzejrezervāta pētnieciskā darba virzieniem. Pārskata gadā ir izveidota jauna mājaslapas sadaļa eTuraida, kurā elektroniskā veidā ir pieejamas 13 virtuālas izstādes, 21 grāmata digitālā veidā; 28 video; 9 digitālās programmas; virtuālā tūre; 2 digitalizēti seniespiedumi no muzeja krājuma grāmatu kolekcijas. No mājaslapas ir pieejams arī virtuālās komunicēšanas tīkls TWITTER, Facebook, Vimeo, Instagram, Youtube, kuros ir ziņas un fotoattēli par muzejrezervāta darba aktualitātēm un pasākumiem, kā arī tiešsaistes Web kamera Turaidas pils un pils pagalma aplūkošanai.

Mājaslapas adrese:

Turaidas muzejrezervāts

Izveides (un pārveides) gads:

2000
2007
2011
2012
2013
2016

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Spāņu valoda
Igauņu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

42918

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3AA

Akreditācijas datums:

09.05.2014

Muzejs akreditēts līdz:

08.05.2024

Muzeja šifrs:

TMR

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

1.Latvijas Muzeju biedrība 2.Latvijas Piļu un muižu asociācija 3.Vidzemes tūrisma asociācija 4.Latvijas Arheologu biedrība 5.Latvijas Profesionālo gidu asociācija 6.Eiropas Muzeju Forums 7.Baltijas reģiona jūras piļu muzeju asociācija 8.ICOM Latvijas Nacionālā komiteja 9..Baltijas piļu muzeju pētnieku asociācija 10. Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība 11.Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Otrdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Trešdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Ceturtdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Piektdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Sestdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Svētdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 31. oktobrim muzeja pastāvīgo ekspozīciju pieejamībai ir noteikts darba laiks - katru dienu no plkst.10.00 līdz plkst.18.00. Papildus darba laiks brīvdabas ekspozīciju apskatei no 1. maija līdz 30. septembrim, plkst.9.00 līdz plkst.10.00 un no plkst.18.00 līdz plkst.20.00. No 1.aprīļa līdz 30. aprīlim un no 1. oktobra līdz 31. oktobrim muzejrezervāta teritorija ir atvērta līdz plkst.19.00. Saistībā ar Covid -19 infekcijas ierobežošanas un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, ekspozīciju pieejamības un muzeja darba laiks tiek noteikts atbilstoši valstī noteiktajai ārkārtējai situācijai.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Pirmskolas vecuma bērniem; Skolotājiem, kas pavada pirmskolas vecuma bērnu grupu un skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni); Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norises (uzrādot preses karti); Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā; Grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem grupā) vadītāja (gida); Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu; Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu); Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);
2. Konsultācijas, informācijas sniegšana Interesentiem klātienē, rakstiski pa telefonu, pa e-pastu un tiešsaistes režīmā
3. Bukleti, ceļveži, informācijas sniegšana Bez maksas tiek izplatīti tūrisma firmām un apmeklētājiem tūrisma gadatirgos, reklāmas nolūkos sadarbības partneriem
4. Labierīcību telpa (atbilstoši labiekārtota pēc kapitālā remonta) Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
5. Labierīcību telpa (uzbūvēta no jauna ar speciālo aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) Pakalpojums pieejams bez maksas muzejrezervāta apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām
6. Lauka tipa tualetes pakalpojumi Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju apskate (no 1.maija -31.oktobrim, plkst .10.00-18.00) Turaidas muzejrezervātā apskatei ir pieejamas 46 pastāvīgās un informatīvās ekspozīcijas kas izvietotas Turaidas vēsturiskā centra ēkās un kultūrvidē un vēsta par novada kultūrvēsturiskiem notikumiem Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā. Pieaugušajiem - EURO 6,00. Pensionāriem - EURO 4,30. Pilna laika studentiem - EURO 3,00. Skolēniem - EURO 1,15. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,70. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 10,70. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40.
2. Ekspozīciju apskate (no 1.novembra -30.aprīlim, plkst.10.00-17.00) Pieaugušajiem - EURO 3,50. Pensionāriem - EURO 2,15. Pilna laika studentiem - EURO 1,50. Skolēniem - EURO 0,70. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,30. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 3,70.
3. Brīvdabas ekspozīciju apskate ( no 1.maija.-31.oktobrim, plkst. 9.00-10.00 un plkst.18.00-20.00) Īpašs piedāvājums, kas dod iespēju apmeklētājiem rīta un vakara stundās iepazīt muzeja brīvdabas ekspozīcijas: Tautasdziesmu parks - Dziesmu dārzs - Dainu kalns ar dabas takām, Turaidas viduslaiku mūra pils, Turaidas pils apvedtaka – arheologa Jāņa Graudoņa taka, Turaidas Baznīckalns un Turaidas Rozes piemiņas vieta, Muižās audzējamie ziedi un augi, Turaidas muižas saimnieciskais centrs EURO 2,85
4. Pārskata ekskursija muzeja speciālista pavadībā ( 1,5-2 st., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Pārskata ekskursija sastāv no 6 tematiskiem stāstiem: par Tautasdziesmu parku, par Gaujas lībiešu kultūras mantojumu, par Turaidas viduslaiku pils vēsturi, par Turaidas baznīcu un Baznīckalnu, par leģendu par Turaidas Rozi un Turaidas muižas saimniecisko centru. Pārskata ekskursijas maršruts ir saistīts ar Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma objektu un 46 brīvdabas, pastāvīgo un informatīvo ekspozīciju apskati. Latviešu valodā - EURO 21,34 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 35,57 Skolēnu grupai - EURO 14,23
5. Tematiska ekskursija muzeja speciālista pavadībā (30-40 min., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Tematiska ekskursija ietver paplašinātu stāstu par kādu no Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma apskates objektiem vai ekspozīciju par konkrētu tēmu. Latviešu valodā - EURO 7,11 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 14,23 Skolēnu grupai - EURO 7,11
6. Izglītojoša programma „Ciemos pie Turaidas fogta”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.–12.klases skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), pieejama visu gadu. Programmas laikā ir iespēja iegūt zināšanas par Latvijas vēsturi 14.-16. gadsimtā, izspēlējot lomu spēli Turaidas pilī. Programmas dalībnieki, tērpjoties viduslaiku apģērbā, iejūtas bruņinieku vai zemnieku lomās, uzzina par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta amata funkcijām. Viesošanās laikā Turaidas fogta un rakstveža vadībā programmas dalībnieki apgūst viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas. Latviešu, krievu, angļu un vācu valodā - EURO 66,87 Skolēnu grupai - EURO 35,57 Pilna laika studentu grupai - EURO 49,80
7. Izglītojošā programma „No kā būvēta Turaidas pils”. Programma piemērota 1. - 9.klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), norises laiks: maijs - oktobris. Nodarbības laikā skolēni uzzina par māla būvmateriālu izgatavošanu viduslaikos, iepazīst Turaidas mūra pili, apskata Turaidas ķieģeļu cepļa vietu, kā arī paši koka formiņās gatavo ķieģeļus. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
8. Izglītojošā programma „Ienāc tautasdziesmu pasaulē”. Programma piemērota 1.-6.klašu skolēniem un ir pieejama no maija līdz oktobrim. Programmas laikā skolēni iepazīst Tautasdziesmu parku ar tēlnieka Induļa Rankas veidotām 26 skulptūrām. Latviešu valodā - EURO 26,32
9. Izglītojoša programma „Uzvārdu došana Vidzemē”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.-12.klašu skolēniem. Nodarbības laikā apmeklētāji uzzina par dažādu tautu vārdu un uzvārdu izcelsmi, kā arī iepazīsit uzvārdu došanu Latvijā un Vidzemē 19.gadsimta sākumā. Latviešu valodā - EURO 35,57
10. Izglītojoša programma „Orientēšanās spēle - Tūkstošgades stāsts”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4. - 12. klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 40 cilvēki), pieejama visu gadu. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objektus un atsevišķus priekšmetus. Spēles sarežģītības pakāpes ir vairākas, tās veidotas tā, lai iepazīšanās ar muzejrezervātu būtu aizraujoši gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Latviešu, krievu, angļu un vācu - EURO 29,88
11. Izglītojoša programma „Turaidas Roze jeb septiņu lakatu noslēpums” Programma tiek piedāvāta jaunlaulātajiem kāzu dienā. Latviešu un krievu valodā - EURO 49,80
12. Izglītojoša programma „Ziemassvētki Turaidas muižā”. Programma piemērota 1. - 7. klašu skolēniem un bērnudārza vecāko grupu bērniem, pieejama decembrī. Programmas laikā ir iespēja uzzināt par Ziemassvētku tradīcijām, par Adventes laiku, tā simboliem, rotājumiem, krāsām un formām. Nodarbības laikā katrs dalībnieks var veidot savu Adventes vainagu un citus Ziemassvētku rotājumus. Latviešu valodā - EURO 31,30
13. Izglītojoša programma "Ko lems līvu likteņzirgs". Programma piemērota dažāda vecuma skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Programmas ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekspozīciju „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, īpašu uzmanību pievēršot somugru mitoloģijai un dzīvei Turaidas novadā 12. gadsimtā. Ekspozīcijas apskates laikā katrs dalībnieks saņems uzdevumu, kura izpilde nodrošinās iekļūšanu nodarbību telpā - senlīvu pasaulē. Dalībnieki, iejūtotas Turaidas līvu tēlos, piedalās improvizētā tautas sapulcē. Vēsturiskās spēles pamatā izmantoti Indriķa hronikā aprakstītie notikumi 1191.gadā Turaidā, kad līvu tautas sapulcē ar zirga palīdzību tiek noteikta dievu griba - izlemts mūka, misionāra Teoderiha liktenis. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
14. Muzeja krājuma apskate (1 st. , grupā ne vairāk kā 15 cilvēki). Tiek piedāvāta iespēja iepazīt muzeja krājuma kolekcijas. Pieaugušo grupai - EURO 22,77 Skolēnu grupai - EURO 14,23 Pilna laika studentu grupai - EURO 14,23
15. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Neakreditētiem muzejiem izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
16. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
17. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām un privātpersonām. 1 vienība - 12 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
18. Muzeja krājuma apriekšmetu un materiālu atlase atbilstoši pieprasījumam Priekšmetu atlase, pamatojoties uz pieprasījuma precīziem pamatdatiem 1 vienība - EURO 0,57 Atlase ar padziļinātu meklēšanu, ja pieprasījumā nav norādīti precīzi pamatdati 1 vienība - EURO 2,56
19. Konsultāciju sniegšana t.sk. ar muzeja krājuma priekšmetu atlasi Mutiskā konsultācija 1 st. - EURO 5,26 Rakstiska konsultācija - EURO 8,54
20. Muzeja krājuma materiālu kopēšana. Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Kopija tiek izgatavota papīra formā. Kopēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. 1 A5 lapa - EURO 0,04 1 A4 lapa -EURO 0,09 1 A3 lapa - EURO 0,14
21. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Fotografēšana vai skenēšana bez attēla apstrādes, ar attēla apstrādi. Fotografēšanu vai skenēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. Fotografētais vai skenētais attēls tiek izgatavots papīra formā vai arī ierakstīts apmeklētāja datu nesējā. 1 vienība no EURO 1,49- 3,56
22. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Digitālo attēlu izdruka uz rakstāmpapīra un fotopapīra. Melnbalta izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,07 - 1,57 Krāsaina izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,92 - 2,42
23. Muzeja krājuma video un audio ierakstu kopiju izgatavošana Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Ieraksts 20 min. - EURO 21,34
24. Izraksta sagatavošana No muzeja krājumā esošajām 20.gs. I puses Lēdurgas-Turaidas draudzes baznīcas grāmatām. 1 izraksts - EURO 3,56
25. Kultūrvides izmantošana Kultūras, sporta, tūrisma u.c. sadarbības pasākumu organizēšanai. 1 kv/m vienā pasākumā - EURO 0,11
26. Tirdzniecības vietas noma Amatniecības izstrādājumu pārdošanai muzejrezervāta teritorijā pasākumu laikā. 1 tirdzniecības vieta - EURO 7,06
27. Filmēšana un fotografēšana Muzeja pastāvīgās ekspozīcijās un izstādēs. Saskaņojama ar muzejrezervāta vadību
28. Auto stāvvieta Muzeja apmeklētājiem - 1 vieta/ dienā Vieglā automašīna - EUR 1,50 Autobuss - EUR 6,00 Mikroautobuss - 3,50 Motocikls - 1,00
29. Bukleti, atklātnes u.c. informatīvie materiāli Muzeja speciālistu sagatavotie iespieddarbi. Pēc noteiktām cenām
30 Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. saimnieks. Pilsonis” apmeklējums Pieaugušajiem – EUR 3.00 , pensionāriem – EUR 2.00 , pilna laika dienas nodaļas studentiem – EUR 1.50, skolēniem – EUR 0,50 ,, personām ar III grupas invaliditāti – EUR 0.30
31 Izglītojošā programma “Kas ir klaušinieks”. Programma ir paredzēta 1. – 4. klašu skolēniem, kā arī pirmskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas bērniem.. Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
32 Izglītojošā programma "Latviešu valoda – manas valsts valoda” Programma ir paredzēta 4. – 9. klasēm un atbilstoši pielāgota 4. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm. Tā veidota, lai veicinātu skolēnu interesi par latviešu valodu un rosinātu izpratni par latviešu valodas nozīmi valsts un kultūras pastāvēšanā, nacionālas valsts izveides procesos, nācijas izveidē un pastāvēšanā, izmantojot ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis.” Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Turaidas muzejrezervāts

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Stratēģiskie mērķi: 1. Vēsturiskās atmiņas uzturēšanai un sabiedrības uzskatu veidošanai pētīt un dokumentēt Turaidas vēsturiskā centra un reģiona dabas un kultūrvidi, pieminekļus, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un mērķtiecīgi komplektēt muzejrezervāta krājumu. 2. Latvijas kultūras mantojuma savdabības un daudzveidības iepazīšanai un Latvijas tēla veidošanai saglabāt, uzturēt un restaurēt Turaidas vēsturiskā centra ēkas-pieminekļus, dabu un kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. 3. Reģiona attīstībai un sociālās stabilitātes sekmēšanai pilnveidot muzejrezervāta komunikācijas formas un efektivitāti, attīstīt kultūras tūrismu un paplašināt mērķauditorijas loku. 4. Muzejrezervāta kā kultūras mantojuma institūcijas darbības nodrošināšana un darbinieku profesionalitātes paaugstināšana. Muzejrezervāts veic šādas funkcijas: 1. Uztur, pārvalda un attīsta muzeja krājumu – Nacionālā muzeju krājuma daļu 2. Veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību 3. Izglīto sabiedrību, nodrošina tai muzeja vērtību pieejamību 4. Pēta, atjauno un uztur kultūrvēsturisko vidi 5. Uztur un attīsta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru 6. Restaurē, remontē un uztur attiecīgos kultūras pieminekļus Darbības prioritātes 2014.-2023. gadam 1. Kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā 2. Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu, nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīgā muzejrezervāta piedāvājuma pieejamību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta reglaments 12.12.2018 Nr.1-1.4/3
2. Noteikumi par krājumu Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 09.01.2013
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Turaidas muzejrezervāta krājuma ugunsdrošības noteikumi un rīcība ārkārtas situācijās 03.03.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.11.2013 Nr.6
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības un drošības instrukcijas 27.11.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Kārtība par materiālo atbildības īstenošanu Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijās 03.06.2020 1-1.4/3
2 Datu aizsardzības politika 12.10.2020 1-1.4/7
3 IS drošības noteikumi 12.10.2020 1-1.4/8
4 IS Lietošanas noteikumi 12.10.2020 Nr.1-1.4/9
5 Nolikums par ierobežotas informācijas pieejamību 12.10.2020 Nr.1-1.4/10
6 Personas datu pārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas kārtība 12.10.2020 1-1.4/11
7 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta datu apstrādes nolūku reģistrs 12.10.2020 Nr.1-1.4/12
8 Publisko iepirkumu organizēšanas un izpildes kārtība 04.11.2019 1-1.4/7
9 Noteikumi Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta apmeklētājiem 22.03.2019 1-1.4/2
10 Instrukcija par krājuma priekšmetu izsniegšanu un uzraudzību izstādēm un ekspozīcijām 26.06.2019 1-1.4/2
11 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību izdevumu uzskaites kārtība 01.11.2019 1-1.4/6
12 Noteikumi par Apmeklētāju centra administratora pienākumiem un atbildību 05.06.2020 1-1.4/5
13 Tirgus izpētes noteikumi zemsliekšņa iepirkumos 10.08.2020 1-1.4/6
14 Ētikas kodekss 04.11.2012
15 Dienesta transporta līdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 15.10.2011
16 Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietojuma kārtība 19.06.2014 1-1.5/24
17 Kases operāciju uzskaites kārība 27.12.2013
18 Inventarizācijas veikšanas kārtība 02.01.2014
19 Rīkojums par Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Darbības un attīstības stratēģijas 2014-2023 īstenošanu" 29.09.2014 1-2.1/32
20 Rīkojums par ekspozīciju pieņemšanas komisiju 02.05.2019 1-2.1/16
21 Grāmatvedības dokumentu aprites kārtība 15.06.2015 Nr.1-1.4/4
22 Informācijas aprites kārtība apmeklējuma, ekskursiju un izglītojošo programmu organizēšanai 04.01.2016 Nr.1-1.4/1
23 Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Turaidas muzejrezervātā 24.03.2016 Nr.1-1.4/2
25 Piemaksu, prēmijas, naudas balvas un sociālo garantiju piešķiršanas kārtība 29.09.2017 Nr.1-1.4/1
26 Ugunsdrošības instrukcija Nr.1.-14. 29.12.2017 Nr.1-1.4/2
27 Noteikumi skolēnu grupu epidemioloģiksi drošam apmeklējumam Turaidas muzejrezervātā 07.09.2021 Nrr.1-1.4/1
28 u.c. iekšējie normatīvie akti, kas nosaka darba organizēšanas kārtību krājuma un pētniecības darbā, ekspozīciju un izglītojošā darbā, apmeklētāju apkalpošanā, finanšu plūsmas virzībai un administratīvā darba organizēšanai

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

93527

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

69335

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

3070

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

865

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 267 136
6. Citi iegūšanas veidi 452 261

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Arheoloģiskā izpēte Turaidas Baznīckalns 5.07.2021 – 30.07.2021 15 79

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

561

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Pastorāla skulptūra Restaurācija 1
2 Arheoloģijas senlietas Konservācija 17
3 Arheoloģiskie keramikas trauki Restaurācija 2
4 Skapis Restaurācija 1
5 Krēsls Restaurācija 4
6 Cepuru kārba Restaurācija 1
7 Arheoloģijas brokāta mežģīņu lenta Restaurācija 1
8 Arheoloģijas vilnas auduma lenta Restaurācija 1
9 Arheoloģiskās senlietas Saglabājošā pirmapstrāde 154
10 Periodika, grāmatas, dokumenti, gleznas Saglabājošā pirmapstrāde 379

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

4378

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

24264

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

19

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

19

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
TMR krājuma elektroniskā datu bāze 67329 20850 Pielāgots, uz web tehnoloģijām balstīts, tehniskais risinājums (Laravel, Mysql)

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2546

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2417

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1849

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tematiska ekspozīcija – Tautasdziesmu parks – Dziesmu dārzs-Dainu kalns 19 19
2 Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē 592 381
3 Turaidas pils galvenais sargtornis – bergfrīds 11 11
4 Turaidas pils būvvēsture (1214.-1776.) 63 41
5 Turaidas Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.-16. gs. 192 181
6 Turaidas pils un novads 1566.-1776. 91 65
7 Torņveidīgā Dienvidu korpusa vēsture un pagrabs 15 11
8 Rīgas arhibīskapu darba telpa - 16. gs. interjers 19 3
9 Pils cietums 2 2
10 Pils sardze 49 43
11 Pils senākie šaujamieroči 19 18
12 Lielā pusapaļā torņa vēsture 23 13
13 Krāsns podiņi - senlaiku bilžu enciklopēdija 81 74
14 Senākie Turaidas pils attēli 2 2
15 Pusapaļie torņi Vidzemes pilīs 1 1
16 Turaidas baznīcas un draudzes vēsture 10 9
17 Turaidas baznīcas interjers 5 1
18 Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja 434 350
19 Muižas kalpones Līzes istaba 41 39
20 Turaidas muižas pārvaldnieka māja. Vēsture. Izpēte. Restaurācija 56 10
21 Turaidas muižas ratnīca 56 49
22 Turaidas muižas stāsts 115 110
23 Kalve 99 88
24 Vilnas apstrāde un aušana 16 11
25 Latviskās pirts tradīcijas 33 27
26 Informatīvais stends "Bijusī Turaidas muižas viesnīca Šveices māja" 9 9
27 Informatīvais stends "Klaušinieku māja" 1 1
28 Zivju pagrabs 5 5
29 Informatīvais stends "Turaidas kapsēta" 3 3
30 Zveja un zvejas rīki Turaidas apkārtnes upēs un ezeros 22 8
31 Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā 63 63
32 Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis 246 187
33 Mūra nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums 24 14

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

869

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

696

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Brīvdabas izstāde ”Turaidas Rozei 420. leģenda dzīvo” 36 36
2 Iesvētību apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā 46 24
3 Pār Gauju pāri braucu 30 30
4 Ziemassvētku apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā 55
5 Turaidas muižas un pagasta ļaudis 20. gadsimta I pusē 14 11
6 Virtuālā izstāde “Segu raksti Turaidas muzejrezervāta krājumā” 47 40
7 Virtuālā izstāde “Bet dzīve turpinās…” 54 52
8 Virtuālā izstāde “Ieskats Gunāra Jansona (04.04.1928-27.08.2013) mantojumā Turaidas muzejrezervāta krājumā” 21 21
9 Virtuālā izstāde “Piemineklis lauku sētai” 93 93
10 Virtuālā izstāde “Latvju dainas - Tēlnieka Jāņa Zariņa tautasdziesmu “Bronzas lappusītes”” 62 62
11 Latvijas agrārā reformai -100 28 27
12 Virtuālā izstāde “Arhitekts Gunārs Jansons (1928-2013) un Turaidas pils atjaunošana 89 71
13 Virtuālā izstāde “Māksliniekam Voldemāram Gudovskim – 90” 41 2
14 Virtuālā izstāde “Gaismas ceļš. Baltijas ceļam -30” 67 64
15 Turaidas pils vēsture Turaidas arheoloģiskās ekspedīcijas (1976-2000) 31 31
16 Virtuālā izstāde “Vasarsvētku pastkartes Turaidas muzejrezervāta krājumā " 12 12
17 Turaida Livonijas Indriķa hronikā 50 41
18 Sateseles pilskalna stāsts 54 49
19 Virtuālā izstāde "Latvijas agrārā reforma" 28 27
20 Raža nāca sētiņā 11 3

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Siguldas dzelzceļa stacija laiku lokos 1 1

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

122

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

108

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Litogrāfiju un gravīru rāmji Aprakstu sastādīšana Mākslas zinātnieks Dainis Bruģis 4 4 21.01.2021 28.01.2021
2 Litogrāfiju kopijas Aprakstu sastādīšana Mākslas zinātnieks Dainis Bruģis 2 21.01.2021 28.01.2021
3 Spogulis Aprakstu sastādīšana Mākslas zinātnieks Dainis Bruģis 1 1 21.01.2021 28.01.2021
4 Glāze Aprakstu sastādīšana Mākslas zinātnieks Dainis Bruģis 1 1 21.01.2021 28.01.2021
5 Grāmatas Digitalizācijai Latvijas Nacionālā bibliotēka 3 2 26.03.2021 14.05.2021
6 Skapis Restaurācija SIA Intarsija 1 1 23.04.2021 20.12.2021
7 Arheoloģis kās senlietas Restaurācija Restauratore Ieva Baļļa 17 17 08.07.2021 13.12.2021
8 Dokumenti Restaurācija Restauratore Iveta Daugule-Balode 2 2 08.07.2021 17.01.2022
9 Grāmatas un kalendāri Restaurācija Restauratore Iveta Daugule-Balode 3 2 08.07.2021 17.01.2022
10 Arheoloģiskā keramika Restaurācija Restauratore Inta Tiltiņa 2 2 23.07.2021 13.12.2021
11 Krēsls Restaurācija SIA Intarsija 4 4 04.08.2021 22.12.2021
12 Dekolētā keramika Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums Cēsu vēstures un mākslas muzejs 15 15 17.08.2021 31.03.2022 Deponējums turpinās
14 Arheoloģiskās senlietas - rotas 3D skenēšana SIA 3D Engineering 10 10 25.08.2021 03.09.2021
15 Ģipša skulptūra Restaurācija Restaurators Genādijs Stepanovs 1 1 08.09.2021 15.11.2021
16 Dokumenti un rokraksti Digitalizācija SIA LETA 34 34 11.10.2021 29.11.2021
17 Gleznas Ierāmēšana SIA SPT Dizains 9 9 13.12.2019 30.06.2021
18 Vilnas zeķes Izstāde “Astoņas baltas dienas. Baltika-88” MMA Krišjāņa Barona muzejs 2 2 06.06.2018 21.05.2021
19 Mazgāšanās galds Interjera ekspozīcija Durbes pilī Tukuma muzejs 11 1 28.03.2017 30.12.2022 Deponējums turpinās

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 701 887 1588
Digitālo attēlu izgatavošanai 501 737 1238

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 7 7
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

11

no tiem realizēti:

11

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Egils Jemeļjanovs Turaidas Baznīckalna arheoloģiskā izpēte 01.07.2019 30.06.2021 Pārskats Iesniegts NKMP
2 Egils Jemeļjanovs Turaidas Baznīckalna arheoloģiskā izpēte 03.07.2021 30.06.2022 Pārskats, 2 informatīvie raksti, iegūto senlietu un fotonegatīvu apraksti, ziņojums Raksti publicēti, sagatavoti 15 iegūto senlietu apraksti un 64 fotonegatīvu apraksti, ziņojums NKMP iesniegts darbs turpinās
3 Ligita Beitiņa Arheoloģiskie atradumi Turaidas Baznīckalna kapsētā. 13.–18. gs. 08.01.2020 01.06.2022 Kataloga manuskripts Sagatavots kataloga manuskripts 142 lpp., darbs turpinās
4 Egils Jemeļjanovs Arheoloģiskās uzraudzības darbs Turaidas pils teritorijā 01.09.2021 01.03.2022 Pārskats, informatīvais raksts, iegūto senlietu un fotonegatīvu apraksti, ziņojums Raksts publicēts, sagatavots ziņojums un senlietas apraksts, darbs turpinās
5 Aivars Irbe Ūdens līmeņa izmaiņas Turaidas pils akā 04.01.2021 30.12.2021 Mērījumu apkopojums Iesniegts mērījumu apkopojums par 2021. gadu, darbs turpinās
6 Anete Jenča Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē. Turaidas draudzes un baznīcas vēsture 06.09.2021 30.12.2022 Izpētes pārskats, 2 raksti Raksti publicēti, darbs turpinās
7 Jolanta Dukaļska Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē 04.01.2021 30.12.2021 Informatīvās ekspozīcijas plāns, 3 raksti, lekcija Uzstādīts atjaunotais informatīvās ekspozīcijas stends, raksti publicēti, lekcija nolasīta
8 Līga Kreišmane Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē. Turaidas Rozei-420 04.01.2021 08.05.2021 Izstādes plāns, 2 raksti Izstāde eksponēta, raksti publicēti
9 Gunta Zaķīte, Edgars Ceske Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē 04.01.2021 01.11.2021 2 raksti, 2 lekcijas Raksti publicēti, lekcijas noslasītas
10 Ligita Beitiņa Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē. Nezūdošais mantojums 02.01.2020 29.04.2022 Ekspozīcijas papildināšanas koncepcija un plāns, informatīvās brīvdabas ekspozīcijas plāns, ekskursijas teksts, raksti, lekcija Brīvdabas ekspozīcija atklāta 17.08., raksti publicēti, lekcija nolasīta, darbs turpinās
11 Jānis Rudzītis Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē. 01.06.2021 01.08.2021 Raksts Raksts publicēts
12 Guntis Zemītis Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē. 01.07.2021 30.12.2021 Pētniecisks raksts, lekcija, ziņojums angļu valodā Raksts publicēts, lekcija un ziņojums nolasīta
13 Egils Jemeļjanovs Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē. 01.08.2021 30.12.2021 2 raksti, lekcija Raksti publicēti, lekcija nolasīta
14 Vija Stikāne Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums 02.01.2017 30.12.2022 Ekspozīcijas plāns, 2 digitālo programmu plāni, 4 raksti, ziņojums, 3 lekcijas Papildināta ekspozīcija “Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.-16.gs.”, raksti publicēti, digitālā programma publicēta internetvietnē eTuraida, ziņojums un 2 lekcijas nolasītas, darbs turpinās
15 Vija Stikāne Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums. Rīgas arhibīskapijas bruņinieku dzimtas un fogta amats. Karš un viduslaiku sabiedrība Livonijā. 02.01.2020 30.12.2021 2 pētnieciski raksti latviešu un vācu valodā, lekcija Raksti publicēti, lekcija nolasīta
16 Ieva Ose Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums. 06.04.2019 30.12.2021 Kataloga manuskripts, 2 pētnieciskie raksti, 2 raksti, 3 lekcijas Izdots katalogs un publicēts internetvietnē eTuraida, raksti publicēti, lekcijas nolasītas
17 Ieva Ose Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums. Turaidas pilī atrastie 13.–17. gs. apģērba piederumi 04.01.2021 01.11.2022 Kataloga manuskripts Veikta senlietu atlase, uzsākta aprakstu sastādīšana, darbs turpinās
18 Egils Jemeļjanovs Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums. Turaidas pils aka 01.09.2021 30.12.2021 Raksts Raksts publicēts
19 Justīne Timermane Turaidas muiža 300 gados. Turaida kā saimniecisks un administratīvs centrs zviedru laikos 16.08.2021 30.12.2022 Izpētes pārskats, raksts Raksts publicēts, darbs turpinās
20 Uģis Niedre Turaidas muiža 300 gados. Pilsdrupu paēnā. Turaida. Muiža. Pagasts. Apkārtne. 02.01.2020 01.06.2022 Publikācija, pētniecisks raksts Sagatavots publikācijas manuskripts, raksts publicēts, darbs turpinās
21 Edgars Ceske Turaidas muiža 300 gados. 02.01.2020 01.08.2022 Ekspozīcijas katalogs, 2 raksti, 1 pētniecisks raksts, 6 lekcijas Raksti publicēti, lekcijas nolasītas, darbs turpinās
22 Ina Līne Turaidas muiža 300 gados. Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja 04.01.2021 01.12.2021 Publikācija Izdots ceļvedis
23 Jolanta Dukaļska Turaidas muiža 300 gados. Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja 04.01.2021 01.12.2021 Informatīvās ekspozīcijas plāns Uzstādīts atjaunotais informatīvās ekspozīcijas stends
24 Līga Kreišmane Turaidas muiža 300 gados. Turaidas muižas vēsture un apbūve 25.10.2021 30.12.2021 2 lekcijas Lekcijas nolasītas
25 Līga Kreišmane Lauku sēta Turaidā un tās novadā 02.01.2020 01.12.2022 Publikācijas manuskripts, raksts Sastādīts uzmērojumu zīmējumu saraksts, noorganizēta ekspedīcija, papildinātas 22 zinātniskās apstrādes kartiņa, darbs turpinās
26 Anna Jurkāne, Jolanta Dukaļska Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā. 04.01.2021 30.12.2022 Izdevums “Tautasdziesma Dainu kalnā”, enciklopēdijas koncepcija, Digitālā programma 3 raksti, brīvdabas izstādes plāns, referāts Izdevuma sagatave uz 105 lpp., digitālā programma publicēta internetvietnē eTuraida, izstāde eksponēta, referāti nolasīti, raksti publicēti, darbs turpinās
27 Anna Jurkāne, Vija Stikāne, Līga Kreišmane, Aija Dzene, Daiga Kļaviņa, Edgars Ceske Īpaši aizsargājamā kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts 04.01.2021 30.12.2021 3 raksti, 3 lekcija Raksti publicēti, lekcijas nolasītas
28 Edgars Ceske Nesenā pagātne Siguldas novadā 04.01.2021 30.12.2021 2 izstāžu plāni, 2 raksti, 5 lekcijas Izstādes eksponētas, raksti publicēti, lekcijas nolasītas
29 Egils Jemeļjanovs Nesenā pagātne Siguldas novadā 04.01.2021 30.12.2021 4 raksti, 4 lekcijas Raksti publicēti, lekcijas nolasītas
30 Vija Stikāne, Ieva Ose, Gunta Zaķīte Nesenā pagātne Siguldas novadā 25.10.2021 30.12.2021 7 lekcijas lekcijas nolasītas
31 Margita Poriete Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē. Skanošais puzuru dārzs saules gada ritmos 04.01.2021 17.12.2021 Brīvdabas izstādes plāns Izstāde atklāta
32 Margita Poriete Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē. Gadskārtu ieražu svētki 04.01.2021 01.10.2021 Radošo darbnīcu un izglītojošo programmu scenāriji, brīvdabas izstādes plāns Uzsākta četru scenāriju sagatavošana, no tām novadītas divas nodarbības, t.sk. viena nodarbība video režīmā, izstāde eksponēta, darbs turpinās
33 Jolanta Dukaļska Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums. 04.01.2021 Informatīvās ekspozīcijas plāns Uzstādīti atjaunotais informatīvās ekspozīcijas stendi
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vija Stikāne Bailiffs in the Archbischopric of Riga (1255–1566). Tiesu izpildītāji Rīgas arhibīskapijā (1255-1566). Burgen im Ostseeraum und ihr europäischer Kontext. Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte Mitteleuropas Band 98 Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXVII. Langenweissbach, 2021. Pp.19–26. 7 lpp.
2 Vija Stikāne Sievietes karos un militāros konfliktos Livonijā no 13. gadsimta līdz 17. gadsimta sākumam Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 2020, 9/10, 13.–39.lpp. 27 lpp.
3 Guntis Zemītis Karotāji, tirgotāji vai zemnieki? Turaidas lībieši 12.-13. gadsimtā Siguldas Avīze Nr.9, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/ 14089 rakstu zīmes
4 Ieva Ose Grāpji – Turaidas pils viduslaiku vārāmie trauki Siguldas Avīze Nr.2, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/ 7315 rakstu zīmes
5 Ieva Ose Ūdens filtrs – 19. gs. modes prece vai nepieciešamība Turaidas muižnieku saimniecībā Siguldas Avīze Nr.2, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/ 14054 rakstu zīmes
6 Edgars Ceske Latvijas valsts atzīšana de iure -100 Siguldas Avīze Nr.1, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/ 7892 rakstu zīmes
7 Uģis Niedre Krievijas cars Aleksandrs II pie mums. Arī Siguldā un Turaidā Siguldas Avīze Nr.7. 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/ 27928 rakstu zīmes
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ieva Ose Turaidas pils 13.–18. gs. koka un metāla trauki un galda piederumi Katalogā apkopotas ziņas par Turaidas pilsdrupu 1976.–2000. gada arheoloģiskajos izrakumos prof. Jāņa Graudoņa vadībā atrastām vairāk nekā 120 senlietām. Tā ir neliela daļa no tiem priekšmetiem, kas gadsimtu gaitā ir lietoti mūra pils kungu un kalpotāju vajadzībām – gan dažādu pārtikas produktu pārvadāšanai un uzglabāšanai, gan maltīšu gatavošanai, gan ēšanai pie ēdamgalda. 159 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Līne, D.Bruģis Pārvaldnieka māja. Ceļvedis pa Turaidas muižas pārvaldnieka veco dzīvojamo māju 160 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Vija Stikāne Saules ceļš un stundu ritējums 7904 Siguldas Avīze Nr.1, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
2 Līga Kreišmane Izdots katalogs “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā 2195 Siguldas Avīze Nr.2, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/2021/01/izdots-katalogs-.. /
3 Līga Kreišmane, Aija Dzene Turaidas muzejrezervāta krājuma jaunieguvumi – 2020. gadā 13972 Siguldas Avīze Nr.3, 2021 , https://www.turaida-muzejs.lv/2021/
4 Egils Jemeļjanovs Krusta kalns – mazāk zināms ievērojams Siguldas arheoloģijas piemineklis 4931 Siguldas Avīze Nr.4, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
5 Ieva Ose Pazudis kā mazais nazītis! Griežamrīku atradumi Turaidas pilī 14.–17. gs.” 10218 Siguldas Avīze Nr.4, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
6 Ieva Ose Iznācis katalogs “Turaidas pils 13.–18. gs. koka un metāla trauki un galda piederumi 2649 Siguldas Avīze Nr.5, 2021
7 Ligita Beitiņa Sigulda, tās apkārtne un iedzīvotāji viduslaikos 5016 Siguldas Avīze Nr.5, 2021
8 Edgars Ceske Notiek senas un retas dārzkopības grāmatas izpēte un tulkošana 3219 Siguldas Avīze Nr.5, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
9 Gunta Zaķīte Godinot Maiju Greifu-Turaidas Rozi 1892 Siguldas Avīze Nr.5, 2021
10 Ieva Ose Turaida – Vidzemes Šveices sirds 19. gadsimta avīžu ziņās 15647 Siguldas Avīze Nr.6, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
11 Edgars Ceske Vācbaltiešu mākslinieks Karls Gothards Grass tuvumā un tālumā. Arī Siguldā, Turaidā, Krimuldā 13615 Siguldas Avīze Nr.6, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
12 Ieva Ose Jauni pētījumi par Latvijas viduslaiku pilīm vācu izdevumā 2421 https://www.turaida-muzejs.lv/2021/
13 Jānis Rudzītis Lībieši un Livonija krusta karos-arvien atceroties Gaujas lībiešu valdnieku Kaupo 12922 Siguldas Avīze Nr.8. 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
14 Ligita Beitiņa Lībiešu taka dabas un vēstures izziņai 4219 Siguldas Avīze Nr.8. 2021
15 Edgars Ceske Latvija un Tautu savienība 15064 Siguldas Avīze Nr.9. 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
16 Guntis Zemītis Diskusija par latviešu nāciju Turaidas muzejrezervātā 3768 Siguldas Avīze Nr.10, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
17 Ligita Beitiņa Jaunbebru muižas Kartupeļu dumpim -180 9278 Siguldas Avīze Nr.10, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
18 Edgars Ceske Romas pāvesta monēta Turaidā.Vēsturiskais konteksts 9198 Siguldas Avīze Nr.10, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
19 Anete Jenča Par mūžību un cilvēka tapšanu: apgaismotais Turaidas muižas skroderis Dāvids Kušķis 15529 Siguldas Avīze Nr.11. 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
20 Anete Jenča Jolanta Dukaļska Turaidas un Krimuldas mācītāji apgaismības ideju popularizēšanā un latviešu izglītības veicināšanā 20516 Siguldas Avīze Nr.12, 2021, https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
21 Justīne Timermane Arklu revīzijas Vidzemē un Turaidā 2629 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
22 Ieva Ose Kristīgo Ziemassvētku stāsts grāmatas ilustrācijās 4004 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
23 Egils Jemeļjanovs Latviešu fotogrāfam Mārtiņam Bucleram -140 4638 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
24 Egils Jemeļjanovs Turaidas pils senā aka 3015 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
25 Edgars Ceske Ko stāsta veca pastkarte jeb atklājums gatavojoties Eiropas kultūras mantojuma dienām 8423 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
26 Edgars Ceske Aktrise Paulai Baltābolai -130 5101 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
27 Egils Jemeļjanovs Skaistajai Siguldas stacijai-95 2867 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
28 Egils Jemeļjanovs Johans Kristofers Broce un viņa zīmējumi 3276 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
29 Ligita Beitiņa Jaunākais Turaidas lībiešu vēsturēs izpētē 1864 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
30 Jolanta Dukaļska Epidēmisko slimību profilakse Turaidas vēstures lappusēs 3863 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
31 Egils Jemeļjanovs Pētot Gaujas lībiešu mantojumu. Sioguldas Saksukalns-vissenākais pētītais arheoloģijas piemineklis Siguldā 2243 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
32 Pētot Gaujas lībiešu mantojumu. Sioguldas Saksukalns-vissenākais pētītais arheoloģijas piemineklis Siguldā Fotogrāfam Jānim Riekstam -140 2167 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
33 Līga Kreišmane Pieminot 1941. gada masveida deportāciju 3989 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
34 Jolanta Dukaļska Merķeļa diena pirms 180 gadiem 4094 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
35 Jolanta Dukaļska Pirms 95 gadiem Turaidā 2985 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
36 Daiga Kļaviņa Atgriežas pagātnes košums 2629 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
37 Edgars Ceske Noderīgs dāvinājums Turaidas muzejrezervātam 2789 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
38 Pētot Gaujas lībiešu mantojumu. Sioguldas Saksukalns-vissenākais pētītais arheoloģijas piemineklis Siguldā Pabeigti sezonas izrakumi Turaidas baznīckalnā 1876 https://www.turaida-muzejs.lv/2021/07/pabeigti-sezonas-izrakumi-turaidas-baznickalna/
39 Egils Jemeļjanovs Latvijas šūnakmens – dabas bagātība un kultūrvēsturiska vērtība 1974 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
40 Vija Stikāne Turaidas muzejrezervāta krājumā nonāk publikācija par Rozenu dzimtas vēsturi 3176 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
41 Vija Stikāne Par ēšanas paradumu vēsturi jaunajā digitālajā programmā “Dzīres un ikdiena viduslaiku Livonijā” 3789 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
42 Vija Stikāne Šī diena vēsturē pirms 504 gadiem 2865 https://www.turaida-muzejs.lv/category/publikacijas-un-raksti/2-raksti/
43 Anna Jurkāne Patiesībā viss atkarīgs no jums pašiem 8377 https://www.turaida-muzejs.lv/category/jaunumi/aktuali/
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Edgars Ceske Latvijas agrārā reformai -100” 21 lpp.
2 Edgars Ceske Pār Gauju pāri braucu… 16 lpp.
3 Edgars Ceske Siguldas dzelzceļa stacija laiku lokos 12 lpp.
4 Līga Kreišmane Leģenda par Turaidas Rozi. Interpretācijas. Veltījums Maijai Greifai – Turaidas Rozei (1601-1620) 19 lpp.
5 Ligita Beitiņa Lībiešu taka - ceļš uz Gauju 24 lpp.
6 Margita Poriete Skanošo puzuru dārzs saules gada ritmos 6 lpp.
7 Jolanta Dukaļska Turaidas pils apvedtaka - Jāņa Graudoņa taka 5 lpp.
8 Jolanta Dukaļska Turaidas Baznīckalns 5 lpp.
9 Jolanta Dukaļska Turaidas pārvaldmieka vecā dzīvojamā māja 3 lpp.
10 Anna Jurkāne, Jolanta Dukaļska Mantojuma aizsardzības pamatnostādnes un Turaidas muzejrezervāta ilgtermiņa attīstība 17 lpp.
11 Margita Poriete Sīki putni, diži putni 12 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Margita Poriete Bērza zaru putna izgatavošana Programma veidota kā radošā darbnīca, kuras laikā ikviens dalībnieks pašrocīgi var izgatavot putnu no bērza zariem 2,5 lpp.
2 Margita Poriete Uz mežu pēc maskas Programma veidota kā radošā darbnīca, kuras laikā ikviens dalībnieks no mežā savāktiem materiāliem rada maskas 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

71

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

172

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Sistemātiskā kartotēka 612
Tematiskā kartotēka 612

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 70490
Individuālie 50903
Pārējie 5725
Apmeklētāji grupās 13862
Skolēni grupās 5398
Ārzemnieki grupās 5491
Pārējie grupās 2973
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4108

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

340

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2891

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

1225

Papildu informācija:

Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas apmeklētājiem nebija pieejamas laikā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. Pārējā laikā ekspozīcijas apmeklētājiem bija pieejamas katru dienu bez brīvdienām - 340 dienas, t.i. 2891 stunda saskaņā ar muzeja darba laiku. Apmeklētājiem brīvajā laikā, t.i., sestdienās, svētdienās un svētku dienās, kā arī darba dienās pēc plkst.17.00. muzeja ekspozīcijas bija pieejamas 1225 stundas

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

106

Lekciju skaits muzejā:

41

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

155

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

3552

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

15

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

266

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

54

tai skaitā muzejā:

7

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Edgars Ceske Latvijas agrārā reformas (1920-1939) likumi: radikālais risinājums 1 40 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes ikgadējās starptautiskās konferences dalībnieki
2 Edgars Ceske Latvieši: politiskā vai kultūras nācija? 1 Latvijas Zinātņu akadēmijas konferences dalībnieki
3 Edgars Ceske Romas katoļu baznīcas vēsture Siguldas novadā 1 6 Siguldas Romas katoļu draudzes pārstāvji, muzeja darbinieki
4 Edgars Ceske Īsa Siguldas draudzes un baznīcas vēsture. Daži neapzināti avoti. 1 7 Siguldas ev.lut baznīcas draudzes locekļi
5 Vija Stikāne Turaidas pils - viduslaiku kultūras mantojums 1 32 LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas videokonferences – diskusijas dalībnieki
6 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāta attīstība: paveiktais un ieceres 1 6 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valde un muzeja darbinieki
7 Vija Stikāne Viduslaiku “Livonijas nācija” un baltvācu nācija 19.gs. 1 20 Diskusijas dalībnieki
8 Edgars Ceske Divas Kurzemes dāmas Eiropā: Elīna fon der Reke un Sofija Bekere-Švarca 1 16 Konferences dalībnieki
9 Edgars Ceske Latvijas valstiskuma starptautiskā dimensija 1 13 Diskusijas dalībnieki
10 Egils Jemeļjanovs Svarīgākie vēstures fakti – trīs vēsturiskie centri Sigulda, Krimulda, Turaida 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
11 Vija Stikāne Trīs vēsturiskie centri – Sigulda, Krimulda, Turaida. Veidošanās, savstarpējais konteksts un nozīme 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
12 Ieva Ose Siguldas ordeņpils 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
13 Egils Jemeļjanovs Ieskats Siguldas novada senvēsturē-senākā apdzīvotā vieta, pilskalni 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
14 Egils Jemeļjanovs Siguldas attīstības vēsture 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
15 Vija Stikāne Siguldas novads Livonijas laikā 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
16 Edgars Ceske Zviedru laiki (17.gs.) un Sigulda 18.gs. 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
17 Egils Jemeļjanovs Siguldas jaunā pils 19.gs. 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
18 Egils Jemeļjanovs Krimuldas muiža 19.gs. 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
19 Edgars Ceske Siguldas pilsētas vēsture 18. gs. 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
20 Edgars Ceske Siguldas pilsētas vēsture 19. gs. 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
21 Edgars Ceske Siguldas pilsētas vēsture 20. gs. sākumā 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
22 Gunta Zaķīte Siguldas pilsētas uzplaukums un vēsture 20.gs 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
23 Guntis Zemītis Gaujas lībiešu mantojums 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
24 Jolanta Dukaļska Turaidas baznīca, baznīckalns un leģenda par Turaidas Rozi 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
25 Ligita Beitiņa Ekspozīcija “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” un Lībiešu taka 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
26 Vija Stikāne Turaidas mūra pils (ekspozīcijas, Rīgas arhibīskapijas rezidence) 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
27 Vija Stikāne Turaidas mūra pils (ekspozīcijas, Turaidas fogti) 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
28 Ieva Ose Turaidas mūra pils būvvēsture I daļa 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
29 Ieva Ose Turaidas mūra pils būvvēsture II daļa 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
30 Līga Kreišmane Turaidas muiža – vēsture un apbūve 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
31 Līga Kreišmane Turaidas muižas vēsture un apbūve ekspozīcijās 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
32 Edgars Ceske Turaidas muiža: ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti: Klaušinieks.Saimnieks. Pilsonis” 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
33 Edgars Ceske Siguldas personības – vēsturē un mūsdienās 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
34 Edgars Ceske Ievērojamas personības-A.Kronvals, K.Barons, T.Zaļkalns 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
35 Gunta Zaķīte Turaidas muzejrezervāta apmeklējuma kārtība 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
36 Gunta Zaķīte Tautasdziesmu parks 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
37 Gunta Zaķīte Dainu kalns 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
38 Vija Stikāne Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts 1 28 Siguldas pašvaldības organizēto tūrisma gidu kursu dalībnieki
39 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāts – pieminekļu un kultūrvides saglabāšana un attīstība 1 11 Kultūras ministrijas valsts sekretāre, arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas pārstāves
40 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāts – pieminekļu un kultūrvides saglabāšana un attīstība 1 45 Muzeja darbinieki
41 Guntis Zemītis Karotāji, tirgotāji vai zemnieki? Turaidas lībieši 12.-13. gadsimtā 1 100 Starptautiskā pasākuma "Somugru diena 2021" dalībnieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Vija Stikāne Ciemos pie Turaidas fogta 2010 4 76 skolēni
2 Baiba Biteniece Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” 2006 132 3039 skolēni
3 Baiba Biteniece Ienāc tautasdziesmu pasaulē 2005 2 28 skolēni
4 Ligita Beitiņa Ko lems Līvu likteņzirgs 2010 2 39 skolēni
5 Līga Kreišmane Uzvārdu došana Vidzemē 2006 5 128 skolēni
6 Margita Poriete Kas ir klaušinieks 2018 5 132 skolēni
7 Gunta Zaķīte Latviešu valoda-mana valsts valoda 2020 3 70 skolēni
8 Margita Poriete Bērza zaru putna izgatavošana 2021 1 24 skolēni
9 Margita Poriete Uz mežu pēc maskas 2021 1 16 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Baiba Biteniece, Anda Skuja Leģenda par Turaidas Rozi jeb septiņu lakatu noslēpums 2009 15 266 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Leģenda dzīvo. Zelta kāzu mirklis Turaidas Rozes piemiņas vietā 30.01.2021. Turaidas muzejrezervāts. Turaidas Rozes piemiņas vieta. 1 6 Zelta kāzu dalībnieki
2 Brīvdabas izstādes “Gadskārtu svētki meteņi-jauna gada sākum” atklāšana 05.02.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 11 Muzeja darbinieki
3 Brīvdabas izstādes “Sīki putni, diži putni” atklāšana 20.03.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 15 Muzeja darbinieki
4 Lieldienu laika aktivitātes Turaidas muzejrezervātā 01.-04.04.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 128 Muzeja darbinieki un apmeklētāji
5 Piemiņas brīdis tēlniekam Indulim Rankam 15.04.2021. Turaidas kapsētā 1 12 I.Rankas tuvinieki, Siguldas un Krimuldas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
6 Tikšanās ar putnu vērotāju M.Ojalu un TV raidījuma “Latvijas sirdsdziema” vadītājiem 16.04.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 10 TV darbinieki, raidījuma vadītāji, muzeja darbinieki
7 Tikšanās ar Krimuldas novada pašvaldības pārstāvjiem un mākslinieku Vitoldu Kucinu par ekspozīcijas “A.Eglītis un Inciems” izveidi 23.04.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 6 Krimuldas novada pašvaldības pārstāvji, mākslinieks, muzeja darbinieki
8 Izstādes “Turaidas Rozei 420. Leģenda dzīvo” atklāšanas pasākums 08.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 25 Muzeja darbinieki un apmeklētāji
9 Brīvdabas izstādes “Turaidas Baznīckalns” atklāšana 08.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 12 Muzeja darbinieki
10 Maijas dienas pasākums - brīvdabas izstādes Baznīckalnā 08.-10.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 Muzeja darbinieki un apmeklētāji
11 Brīvdabas izstādes “Mantojuma aizsardzības pamatnostādnes un Turaidas muzejrezervāta ilgtermiņa attīstība” atklāšana 17.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 6 Muzeja darbinieki
12 Piemiņas brīdis Mērījas Grīnbergas atdusas vietā Meža kapos Rīgā 17.05.2021. Rīgā 1 8 Muzeja darbinieki
13 Starptautiskās muzeju dienas pasākums 18.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 32 Muzeja darbinieki
14 Kataloga “Turaidas pils 13.-18.gs. koka un metāla trauki un galda piederumi” atvēršana 18.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 32 Muzeja darbinieki
15 Tematiska tikšanās Siguldas Romas katoļu draudzes vēstures izpētes projekta ietvaros 24.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 6 Muzeja darbinieki, Siguldas Romas katoļu draudzes pārstāvji
16 Stāsts par maizes cepšanas vēsturi 27.05.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 5 LTV raidījuma “Pārtikas revidents” filmēšanas grupa un muzeja darbinieki
17 Latvijas Nacionālā teātra jaunās izrādes sižeta filmēšana Dainu kalnā. 02.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 12 LNT filmēšanas grupa un muzeja darbinieki
18 Dzīves un darba svētki.I.Osei-60 09.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 23 Muzeja darbinieki
19 Brīvdabas izstādes “Latvijas agrārā reforma” atklāšana 16.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 10 Muzeja darbinieki
20 Reklāmas pasākums ar Re TV par akciju “Iepazīsti vasaras pļavu!” 16.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 5 Re TV filmēšanas grupa un muzeja darbinieki
21 Tematiska tikšanās par novadu reformu ar Krimuldas novada domes priekšsēdētāju L.Kumski 19.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 7 Krimuldas novada domes pārstāvji un muzeja darbinieki
22 Akcijas “Iepazīsti vasaras pļavu!” atklāšanas diena. 21.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 8 Muzeja darbinieki
23 Turaidas muižas amati – Kalēja prasmes vēsturē un mūsdienās 21.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 7 Muzeja darbinieki
24 Piemiņas brīdis Turaidas baznīcā. Izstādes “Ilze Krastiņa un Turaida” atklāšana 22.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 18 Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrības biedri un muzeja darbinieki
25 Sētas aplīgošana 22.06.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 35 Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrības biedri un muzeja darbinieki
26 Pieminot mākslinieku Voldemāru Gudovski 14.07.2021. Siguldā 1 3 Muzeja darbinieki un mākslinieka tuvinieki
27 Turaidas Baznīckalna arheoloģisko izrakumu noslēgums I 16.07.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 10 Muzeja darbinieki un arheoloģiskās ekspedīcijas dalībnieki
28 Turaidas Baznīckalna arheoloģisko izrakumu noslēgums II 30.07.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 8 Muzeja darbinieki un arheoloģiskās ekspedīcijas dalībnieki
29 Tikšanās ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vadību un iepazīstināšana ar Turaidas muzejrezervātu 08.08.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 6 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes pārstāvji, muzeja darbinieki
30 Interaktīvās informatīvās ekspozīcijas atvēršana Lībiešu takā 17.08.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 18 Muzeja darbinieki, Cēsu muzeja pārstāvji
31 Tikšanās ar mākslas zinātnieci Ingrīdu Burāni par mākslinieka Aivara Īzaka mākslas darbiem muzejrezervāta krājumā 02.09.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 5 Muzeja darbinieki un māksliniece
32 Sarunas par vēsturi “Latviešu nācija. No tautas uz nāciju” 04.09.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 25 Diskusijas dalībnieki: LZA pārstāvji, vēsturnieki, muzeja darbinieki
33 Brīvdabas izstādes “Siguldas dzelzceļa stacija laiku lokos” atklāšana 17.09.2021. Siguldā 1 75 Muzeja darbinieki, Siguldas pilsētas iedzīvotāji un citi apmeklētāji
34 Brīvdabas izstādes “Pār Gauju pāri braucu. Pārceltuves un tilti pār Gauju Siguldā” atklāšana 17.09.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 31 Muzeja darbinieki un apmeklētāji
35 Somugru diena 2021 25.09.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 100 Starptautiskā pasākuma dalībnieki, Igaunijas, Ungārijas, Somijas vēstnieki u.c.
36 Tikšanās ar māksliniekiem Valdi un Dagmāru Villerušiem par mākslinieka Aivara Īzaka mākslas darbiem muzejrezervāta krājumā 05.10.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 5 Muzeja darbinieki un mākslinieki
37 Diskusija “Latvijas valstiskuma starptautiskā dimensija” 09.10.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 13 Diskusijas dalībnieki: LZA pārstāvji, vēsturnieki, muzeja darbinieki
38 Krišjānim Baronam -187 31.10.2021. Siguldā 1 67 Siguldas novada iedzīvotāji, muzeja darbinieki
39 Pateicības pasākums Turaidas muzejrezervāta vasaras sezonas darbiniekiem 07.11.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 12 Muzeja darbinieki
40 Piemiņas brīdis Lāčplēša ordeņa kavalierim Žanim Kincam 11.11.2021. Siguldā 1 5 Muzeja darbinieki
41 Grāmatas “Pārvaldnieka māja. Ceļvedis pa Turaidas muižas pārvaldnieka veco dzīvojamo māju” 17.11.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 12 Muzeja darbinieki
42 Akcija-spēle “Detaļu detektīvs” 18.-21.11.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 30 Muzeja apmeklētāji
43 Tikšanās ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem 26.11.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 11 Kultūras ministrijas valsts sekretāre, arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas pārstāves
44 Piemiņas brīdis “Tēlniekam Teodoram Zaļkalnam -146” 30.11.2021. Siguldā 1 9 Muzeja darbinieki Siguldas novada iedzīvotāji
45 Pateicības pasākums Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei 30.11.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 45 Muzeja darbinieki
46 Pirmā Adventa dievkalpojums Turaidas baznīcā 28.11.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 8 Draudzes locekļi, muzeja darbinieki
47 Otrā Adventa dievkalpojums Turaidas baznīcā 05.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 10 Draudzes locekļi, muzeja darbinieki
48 Trešā Adventa dievkalpojums Turaidas baznīcā 12.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 8 Draudzes locekļi, muzeja darbinieki
49 Brīvdabas izstādes “Skanošo puzuru dārzs saules gada ritmos” atklāšana 17.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 15 Muzeja darbinieki un apmeklētāji
50 Ceturtā Adventa dievkalpojums Turaidas baznīcā 19.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 9 Draudzes locekļi, muzeja darbinieki
51 Ziemassvētku pasākums 23.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 35 Muzeja darbinieki
52 Ziemassvētku dievkalpojums Turaidas baznīcā 24.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 20 Draudzes locekļi, muzeja darbinieki
53 Otro Ziemassvētku dievkalpojums Turaidas baznīcā 26.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 9 Draudzes locekļi, muzeja darbinieki
54 Gada nogales pasākums 29.12.2021. Turaidas muzejrezervāts 1 37 Muzeja darbinieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ceļu un laukumu segums muzejrezervāta teritorijā atļauj pārvietoties ar ratiņiem, apskatīt brīvdabas ekspozīcijas un Turaidas vēsturiskā centra ēkas no ārpuses, piedalīties brīvdabas pasākumos. Ar ratiņkrēslu var iekļūt Apmeklētāju centrā, kur ir iespēja nosktīties virtuālo izstādi par muzejrezervātu un tā piedāvājumu, kā arī izmantot citus Apmeklētāju centra pakalpojumus, t.sk. kafijas automātu. Ar pavadoņa palīdzību var iekļūt pārvaldnieka jaunajā mājā, piedalīties konferencēs, pasākumos un apskatīt izstādes, Turaidas pils D korpusā, Turaidas muižas ratnīcā – apskatīt ekspozīcijas. Ir nodrošināta iespēja iebraukt ar invalīdu transporta līdzekļiem muzejrezervāta teritorijā. Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida pakalpojumi. Tiek piemērota atlaide ieejas maksai atbilstoši muzeja sniegto pakalpojumu cenrādim Sniegta informācija un nodrošināta kartes pieejamība ar iezīmētu maršrutu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kurā atspoguļots ceļš pa teritoriju un apskatāmie objekti, kuros var iekļūt cilvēki ratiņkrēslos. Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus, turpināt popularizēt maršrutu muzejrezervāta objektu un ekspozīciju apskatei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināts muzejrezervāta gida pakalpojums Ekspozīciju pieejamības nodrošināšanai ieviest audiogida pakalpojumu
3. Dzirdes invalīdiem Ir nodrošināta vizuālā informācija: -) norādes zīmes uz apskates objektiem, tualeti, kasi -) informatīvie stendi ar informāciju par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida pakalpojumi. Tiek piemērota atlaide ieejas maksai atbilstoši muzeja sniegto pakalpojumu cenrādim. Multimēdiju programma par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu. Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināta muzejrezervāta pieejamība un pakalpojumu sniegšana Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus
4. Citām invalīdu grupām Ir nodrošināta vizuālā informācija: -) norādes zīmes uz apskates objektiem, tualetēm, kasi -) informatīvie stendi ar informāciju par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināta muzejrezervāta pieejamība un pakalpojumu sniegšana Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

31

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

16

Tai skaitā no muzeja krājuma:

7

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

51

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Brīvdabas informatīvā ekspozīcija "Lībiešu taka - ceļš uz Gauju" TMR budžets
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Brīvdabas izstāde-stendi "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts" TMR budžets
2 Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē TMR budžets
3 Turaidas baznīcas un draudzes vēsture TMR budžets
4 Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.-16.gs. TMR budžets
5 Brīvdabas informatīvā izstāde "Turaidas baznīckalns" TMR budžets
6 Brīvdabas informatīvā izstāde "Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja" TMR budžets
7 Brīvdabas informatīvā izstāde "Turaidas pils apvedtaka-Jāņa Graudoņa taka" TMR budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 116 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
2 Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu, novadītas 58 ekskursijas svešvalodās visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
3 Dalība virtuālajā starptautiskā tūrisma izstādē ITB BERLIN NOW Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu 9.-12.03. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Vācija
4 Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Piedalīšanās asociācijas valdes kārtējā sanāksmē, un arī ikgadējā ģenerālajā asamblejā, kas notika arī tiešssaistes režīmā 27.02., 29.01. Asociācijas dalībvalstis
5 Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Vācija
6 Sadarbība ar Rozenu dzimtas arhīva pārzinis, vēsturnieku Klausu fon Rozenu. 2020.gada rudenī muzeju Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un līdzdalību viduslaiku Livonijas vēstures izpētē.. Saņemts Klausa fon Rozena dāvinājums no Vācijas – brīvkungu un grāfu fon Rozenu ģimenes vēsture sešos sējumos. visu gadu Rozenu dzimtas arhīva pārzinis, vēsturnieks, savas dzimtas vēstures pētnieks brīvkungs Klauss fon Rozens Vācija
7 Dalība Baltijas jūras piļu pētnieku asociācijā un starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Konferences “Castella Maris Baltici XIV" rakstu krājumā publicēti Turaidas muzejrezervāta vēsturnieku raksti “Rīgas arhibīskapijas (1255–1566) fogti un to celtās viduslaiku pilis” un “Keramikas izmantošana Latvijas pilīs 13.–16. gs.” visu gadu Asociācijas dalībvalstis
8 Dalība starptautiskajā pasākumā “Somugru diena 2021” Iepazīt lībiešu, igauņu, somu, ungāru, mariešu, udmurtu un votu kultūru saistībā ar rudens ražas tematiku. Nolasīts ziņojums “Karotāji, tirgotāji vai zemnieki? Turaidas lībieši 12.- 13. gadsimtā” 25.09. Rīgas Latviešu biedrība, asociācija “Fenno – Ugria” (Igaunija), Igaunijas vēstniecība Rīgā, Ungārijas vēstniecība Rīgā, Somijas vēstniecība Rīgā Igaunija
9 Dalība Eiropas mēroga iniciatīvā “Eiropas mantojuma zīme” Sekmētu pieredzes apmaiņu , savstarpējo sapratni un kultūru dialogu. Iesniegts projekta pieteikums iniciatīvas konkursa 2. kārtā. 22.10. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2020" Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 31.01.-02.02. LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Rīga Latvija
2 Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs: piedalīšanās videoklipa filmēšana par Turaidas muzejrezervātu. Videoklips iekļauts kopīgajā projekta partneru videofilmā, kas publicēta muzejrezervāta mājaslapā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
3 Inetrreg Estonia-Latvia projekts “Dārza pērles” /“Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls”/ Līdzdalība projekta aktivitātēs. Uzņemta partnervalstu: Igaunijas un Lietuvas žurnālistu vizīte. Sniegta informācija un iepazīstināti ar projekta rezultātiem Turaidas muzejrezervātā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
4 Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. visu gadu Asociācijas dalībvalstis
5 Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana visu gadu Asociācijas dalībvalstis
6 Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Vācija
7 Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 116 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
8 Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu, novadītas 79 ekskursijas svešvalodās visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
9 Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. Uzņemtas 8 tūroperatoru grupas: no Lietuvas, Spānijas, Krievijas, Itālijas, Igaunijas, Izraēlas un Beļģijas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
10 Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta ekspozīcijām. Uzņemtas 2 žurnālistu grupas no Zviedrijas un Somijas. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ziemeļu tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15.gs. 2147
Pils redute Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 2147
Galvenais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. pirmā puse 2147
Pusapaļais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15./16.gs. 2147
Dienvidu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. otrā puse 2147
Rietumu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 16.gs. 2147
Dārznieka māja Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Turaidas baznīca Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1751.gads 2606
Muižas kalte Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Muižas kalpotāju pagrabklēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Muižas kūts-stallis Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Muižas kalpotāju māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Smēde Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Pirts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Zivju pagrabs Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. 2606
Piķiera kūtiņa Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Ābolu klēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.otrā puse 2606
Ratnīca Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2606
Muižas jaunā klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1914.gads 2606
Jaunais dampškūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara māja Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara mājas klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Krogs-tējnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. beigas 2606
Šveices mājas saimniecības ēka Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Pagasta magazīna "Rožkalni", Turaida, Krimuldas noavads Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Klaušinieku māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 18./19.gs. 2606
Šķūnis pie Kalpotāju mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2008.gads
Šķūnis pie Pārvaldnieka vecās mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Kiosks-nojume Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1978.gads
Šveices mājas pamati Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1828.gads 2606
Kaltes palīgēka Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1971.gads
Vagara mājas siltumnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Vagara mājas malkas šķūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

583363

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ziemeļu tornis
Pils redute
Galvenais torni
Pusapaļais tornis
Dienvidu korpuss
Rietumu korpuss
Dārznieka māja
Turaidas baznīca
Muižas kalte
Muižas kalpotāju pagrabklēts
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja
Muižas kūts-stallis
Ratnīca
Smēde
Muižas kalpotāju māja
Klaušinieku māja
Muižas jaunā klēts
Pagasta magazīna
Vagara māja
Vagara mājas klēts
Šveices māja (pamati)
Šveices mājas saimniecības ēka
Ābolu klēts
Muižas jaunā klēts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7796

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 3604
Krājuma telpas 828
Pārējās telpas 3364
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Pārskata gadā turpināta Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikumā (Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 732) noteikto funkciju un uzdevumu veikšana, atbilstoši Kultūras ministrijā apstiprinātajai Darbības un attīstības stratēģijai 2014.-2023., kārtējā gada darbības plānam un budžetam (budžeta programma „Kultūras mantojums”). Izmaiņas juridiskajā statusā nav notikušas.