Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Vadītājs/ direktors:

Tekla Bekeša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Tekla Bekeša 65322731 26056076 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Sākums: Muzejs izveidots ar LKP CK un MP 1984. gada 2. novembra lēmumu Nr. 668. Lēmumu par muzeja atvēršanu pieņēmusi Preiļu rajona izpildkomiteja. Darbu muzejs uzsāka 1985. gada 1. janvārī kā 5. grupas muzejs ar 2,5 amata likmēm. Līdz rajona pašvaldību reorganizācijai muzejs bija rajona padomes struktūrvienība. No 2009. gada 1. decembra muzejs ir Preiļu novada domes iestāde. Apmeklētājiem durvis pirmo reizi vēra 1986. gada 25. aprīlī ar izstādi, veltītu ievērojamam novadniekam, komponistam un mūzikas folkloristam Jēkabam Graubiņam.

Misija:

Celt iedzīvotāju, īpaši skolu jaunatnes pašapziņu, popularizējot novadā dzīvojušo iepriekšējo paaudžu radītās un laikmeta jaunradītās materiālās un nemateriālās vērtības ar atbilstošu kolekciju, ekspozīciju,izstāžu un izglītojošo pasākumu veidošanu.

Darbība:

Muzeja misijai un profilam atbilstoša Preiļu novada kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un popularizēšana, mūsdienu sabiedrības izglītošana visdažādākajos novada un Latgales kultūrvēstures jautājumos, dažādu sociālo slāņu un vecuma iedzīvotāju, īpaši skolu jaunatnes iesaistīšana muzeja darbā.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājas lapas. Informācija par muzeju atrodama Preiļu novada domes mājas lapas sadaļā Kultūra/Muzeji/Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. To informatīvi un mākslinieciski izveidojuši muzeja speciālisti. Mājas lapas apmeklētājam ir pieejama informācija par muzeja darba laikiem, aktualitātēm, piedāvājumu un jaunieguvumiem, izglītojošajām programmām, pamatekspozīcijām, kā arī kontaktinformācija. Preiļu novada domes mājas lapa pagaidām ir tikai latviešu valodā, līdz ar to arī informācija par muzeju pieejama tikai vienā valodā.

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti sadarbībā ar novada domes sabiedrisko attiecību speciālistu un IT speciālistiem

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa pēc vajadzības
Preiļu VLMM Facebook lapa regulāri
Latvijas oficiālais tūrisma portāls Latvia Travel pēc vajadzības
Tūrisma portāls Travel Latvia pēc vajadzības
Tūrisma portāls "Atpūtas bāzes" pēc vajadzības

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

68A4

Akreditācijas datums:

13.09.2018

Muzejs akreditēts līdz:

12.09.2023

Muzeja šifrs:

PVLMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Preiļu novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība Starptautiskā muzeju padome (ICOM) Latvijas Nacionālā Komiteja

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00 Sezonas piedāvājums laikā no maija līdz oktobrim
Papildu informācija:

Tabulā norādīts ekspozīciju un apskates objektu darba laiks. Interesenti un pētnieki var saņemt speciālistu informāciju katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00. Polikarpa Čerņavska keramikas māja sezonas laikā no maija līdz oktobrim atvērta katru dienu.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Krājuma izmantošana Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, muzeja krājuma priekšmetiem
2 Muzeja rīkotie pasākumi Visiem pasākumu apmeklētājiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzejā noteiktajā kārtībā iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, zinātniskā arhīva materiāliem, ceļvežiem
4 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Ekskursiju grupu vadītājiem, bērniem no bērnu namiem, internātskolām, speciālajām skolām, pirmskolas vecuma bērniem, Preiļu novada skolu audzēkņiem, muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, uzrādot apliecības Katras nedēļas trešdiena ir bezmaksas apmeklējuma diena
5 Foto un video Masu medijiem reklāmas nolūkos atļauts fotografēt un filmēt bez maksas
6 Mobilais audiogids pa Preiļu parku angļu valodā Mobilajā aplikācijā 12 Preiļu parka objektu audiostāstus papildina attēli, kas atspoguļo Borhu dzimtas un Preiļu parka vēsturi. https://izi.travel/en/268d-preili-town-park-and-borch-family-manor-complex/en
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Pastāvīgā ekspozīcija "Preiļi gadsimtu spoguļos". 2016. gadā atklāta jauna sadaļa, kas veltīta Preiļu muižnieku Borhu dzimtas vēsturei. Iespēja noskatīties videofilmas par Preiļiem un A/s "Preiļu siers". Izglītojošā spēle "Muzeja priekšmetu labirints". No 2018. gada 18. novembra jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Muzeja stāsti Latvijai". Studentiem un skolēniem - EUR 0,50, pārējem EUR 1,0
2 Ekskursiju vadība Ekskursija pa Preiļu parku (Preiļu muižas kapela, skulptūru dārzs, pils) vai pilsētu. Grupām līdz 10 cilvēkiem - EUR 7,0, grupām līdz 30 cilvēkiem - EUR 15,0
3 Muzeja izglītojošās programmas Nodarbības pamatekspozīcijā "Preiļi gadsimtu spoguļos", un Preiļu 1. pamatskolas muzeja telpās Atkarībā no programmas sagatavošanas izmaksām dažas programmas ir bezmaksas. Atsevišķām programmām noteikta maksa EUR 0,50 katram apmeklētājam
4 Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana Juridiskām un fiziskām personām, izņemot akreditētos muzejus Līgumcena
5 Izstāžu sagatavošana no muzeja krājuma pēc pasāutījuma Juridiskām un fiziskām personām Līgumcena
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Darbības virzieni noteikti Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja NOLIKUMĀ, kurš apstiprināts ar Preiļu novada domes sēdes lēmumu prot. Nr. 6,p.2.1. 23.05.2013. Krājuma darbā: Apzina, vāc un dokumentē novada vēstures, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. Atbilstoši muzeja misijai un darbības mērķiem papildina kolekcijas tēmu izpētes gaitā, pirkumu, dāvinājumu ceļā, izrakumu, tematisko un komplekso materiālu vākšanas ekspedīciju laikā. Veic krājuma kolekciju uzskaiti, apstrādi, izvērtēšanu un saglabāšanu atbilstoši MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu. Pētnieciskajā darbā: Veic muzeja kolekciju izpēti. Organizē zinātniskos komandējumus arhīvos, bibliotēkās un citos muzejos Latvijā un ārpus tās ar novada vēsturi saistīto tēmu izpētei. Izstrādā un realizē pamatekspozīciju un izstāžu plānus. Izstrādā muzeja attīstības koncepcijas un darbības stratēģijas. Komunikācijā ar sabiedrību: Organizē daudzveidīgus, saistošus un mērķauditorijas interesēm atbilstošus pasākumus, lasa lekcijas, vada ekskursijas ekspozīcijās un izstādēs, sniedz konsultācijas, izstrādā un realizē izglītojošās programmas. Organizē un piedalās konferencēs un semināros. Sagatavo un izdod muzeja profilam atbilstošas grāmatas, katalogus, informatīvos un metodiskos, reklāmas izdevumus. Sniedz konsultācijas savas kompetences ietvaros. Dibina kontaktus ar ievērojamiem novadniekiem, vēsturisko notikumu aculieciniekiem. Novada vēstures izpētē sadarbojas ar citām zinātniski pētnieciskajām iestādēm, mācību iestādēm, muzejiem un citiem interesentiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikums 24.04.2018 Protokols Nr. 5,p.20
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtību 02.05.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja plāns krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijās 02.05.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 02.05.2018
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības noteikumu sistēma: Ievadinstrukcija, Darba drošības instrukcija, Ugunsdrošibas instrukcija 17.08.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Krājuma darba politika 2018.-2022. gadam 02.05.2018 Sēdes protokols Nr.6
2 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Komunikācijas politika 2018.-2022.gadam 02.05.2018
3 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Pētniecības darba politika 2018. - 2022. gadam 02.05.2018
4 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Restaurācijas un konservācijas politika 2018. - 2022. gadam 02.05.2018
5 Nolikums par muzeja Krājuma komisiju 02.05.2018

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

469

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

727

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

356

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mūžs virpas apļots 138 133
2 Jēkabs Graubiņš – nelokāms latvietis 27 10
3 Jāzeps Baško - gaisa fūrmanis 37 7
4 Skolas Preiļu novadā 89 86
5 Digitālā izstāde "Pagātnes mirkļi" 106 81
6 Muzeja stāsti Latvijai 330 39

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

71

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

45

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Logs senajā Latgales mājā" - Sadarbībā ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu 19 13
3 "J.Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā" - I daļa 25 15
4 "J.Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā" - II daļa 22 12
5 "Mana Latvija" - J.Pīgožņa balvas laureātu darbu izstāde 5 5

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

79

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

68

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 LNVM ceļojošā izstāde "Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī" 61 55
2 Ekspres-izstāde "Arheoloģiskajiem izrakumiem Preiļu muižas kapelā - 10" 18 13

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

63

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

61

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Maizes abra / lietiskie priekšmeti Restaurēt Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas, Koka dizaina un restaurācijas nodaļa 1 1 17.01.2018 18.05.2018
2 Glezna / māksla Izstādīt Rīgas Sv.Pētera baznīca 1 1 13.02.2018 04.06.2018
3 Gleznas / māksla Izstādīt Līvānu novada Centrālā bibliotēka 19 19 20.02.2018 10.05.2018 2018.g. 8.maija iesniegums par deponējuma pagarināšanu;
4 Gleznas / māksla Izstādīt SIA "Preiļu slimnīca" 6 6 21.02.2018 17.08.2018 2018.g. 14.aug iesniegums par deponējuma pagarināšanu;
5 Munīcijas kaste / lietiskie priekšmeti Restaurēt Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas, Koka dizaina un restaurācijas nodaļa 1 1 14.03.2018 18.05.2018
6 Dekoratīvs trauks ar vāku / keramika Restaurēt Keramikas un stikla materiālu restauratore - vecmeistare Jana Lībiete 1 1 06.04.2018 27.04.2018
7 Koka spainis / lietiskie priekšmeti Restaurēt Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas, Koka dizaina un restaurācijas nodaļa 1 1 07.06.2018 22.06.2018
8 Glezna / māksla Izstādit Bauskas muzejs 1 1 01.07.2018 10.08.2018
9 Gleznas / mākslas Izstādīt Rušonas Tautas nams 12 12 10.01.2018 15.10.2018
10 Ratiņš / lietiskie priekšmeti Izstādīt Memoriālo Muzeju apvienība (Raiņa un Aspāzijas muzejs - Jasmuiža) 1 1 19.10.2018 19.10.2023
11 Glezna Izstādīt SIA "Preiļu slimnīca" 5 5 22.10.2018 21.12.2018
12 Sētuves / lietiskie priekšmeti Ekspres-izstāde Riebiņu Kultūras nams 3 2 16.11.2018 20.11.2018
13 Gleznas / māksla Ekspres-izstāde Preiļu novada Kultūras centrs 4 4 16.11.2018 20.11.2018
14 Mēbeles / lietiskie priekšmeti Ekspres-izstāde Preiļu amatierteātris 7 6 16.11.2018 22.11.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 350 363 713
Digitālo attēlu izgatavošanai 80 331 411

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 17216
Individuālie 10536
Pārējie 155
Apmeklētāji grupās 6525
Skolēni grupās 3760
Ārzemnieki grupās 600
Pārējie grupās 2165
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

16766

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

323

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2190

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

426

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

288

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

101

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1545

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

40

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

646

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

23

tai skaitā muzejā:

12

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S.Ivanovska Dzimšanas diena manai pilsētai 2018 4 82 bērnudārzu audzēkņi
2 S.Ivanovska Proti palīdzēt? Protu palīdzēt! 2017 1 18 inernātpamatskolas skolēni
3 S.Ivanovska Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš 2017 4 74 bērnudārzu audzēkņi, skolēni
4 S.Ivanovska Stunda Latvijai 2016 23 296 skolēni, Preiļu un Preiļu novada iedzīvotāji
5 S.Ivanovska Gribēt zināt, varēt darīt 2015 6 82 skolēni
6 S.Ivanovska Ola gaida pavasari 2010 6 50 Pelēču pamatskolas skolēni
7 S.Ivanovska Superīgā sēņošana skulptūru dārzā 2014 5 123 bērnudārzu audzēkņi, skolēni
8 S.Ivanovska Ainava platleņķī 2017 24 332 skolēni, Preiļu, Preiļu novada un pārnovadu iedzīvotāji
9 S.Ivanovska Zaļās lādes noslēpums 2018 5 101 bērnudārzu audzēkņi, skolēni
10 S.Ivanovska Cepu, cepu kukulīti 2013 4 86 bērnudārzu audzēkņ
11 S.Ivanovska Izglītojošas, radošas aktivitātes pie izstādēm 2018 15 248 Preiļu pilsētas un novada skolēni
12 T.Bekeša Lieta Nr... 2010 3 36 RTRIT Preiļu filiāles audzēkņi
13 V.Maksimovs Senā lapta-spēle visiem 2017 1 17 Preiļu 1. pamatskolas skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S.Ivanovska Ziemsvētku darbnīcas 2018 12 101 skolēni, Preiļu iedzīvotāji
2 T.Bekeša Iepērcies latgaliski 2018 15 259 skolēni, Preiļu un pārnovadu iedzīvotāji
3 S.Ivanovska Man pūriņš vāku cēla 2010 13 286 skolēni, Preiļu un pārnovadu iedzīvotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Antona Rimoviča izstādes "Dievam un cilvēkam" atklāšana 15.01.2018. Preiļu kultūras centra izstāžu zāle 1 71 Preiļu pilsētas iedzīvotāji, viesi no Rīgas un Lietuvas, pašvaldības pārstāvji, skolēni
2 Barikāžu atceres pasākums 22.01.2018. Laukums pretī novada domei Raiņa bulvārī 19 1 98 Preiļu pilsētas iedzīvotāji, novada skolu audzēkņi un pedagogi, pašvaldības pārstāvji
3 Latvijas stāsti. 1949. gada 25. marts 21.03.2018. Preiļu 1. pamatskolas svinību zāle 1 120 Preiļu novada domes deputāti, skolu audzēkņi un pedagogi
4 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis 25.03.2018. Preiļi, Tirgus laukums 1 84 Preiļu novada domes deputāti, pilsētas iedzīvotāji, domes vadība, politiski represētās personas
5 Satiec savu meistaru 06.04.2018. un 07.04.2018. Preiļos, Raiņa bulv. 17, veikala "Dzīpariņš" telpās 2 21 Preiļu un pārnovadu (Varakļānu un Riebiņu) iedzīvotāji
6 Logs Latgales vecajā koka mājā 10.04.2018. PVLMM izstāžu zāle 1 73 Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi un pedagogi, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pasniedzēji, pilsētas iedzīvotāji
7 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienas pasākums bērniem un skolēniem. Smilšu aplikāciju darbnīcas "Latvija" 03.05.2018. Muzeja izstāžu zāle 1 326 Preiļu PII "Pasaciņa" audzēkņi, Preiļu 1. pamatskolas 5. un 6. klašu audzēkņi, Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi, skolu pedagogi
8 Eiropas Kultūras mantojuma gada notikums Preiļos "Borhu dzimtas atspulgi" 09.05.2018. Preiļu muižas kapela 1 91 Preiļu novada iedzīvotāji, Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi un pedagogi, pašvaldības pārstāvji, kultūras darbinieki
9 Akcija "Atpakaļ uz skolu" 11.05.2018. PVLMM 1 52 Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi, vēstures un sociālo zinību skolotāji
10 Starptautiskā Muzeju diena. A. Rugātes sastādītās grāmatas "Līgsmības koki" prezentācija 18.05.2018. Polikarpa Čerņavska keramikas māja 1 41 Preiļu un Ludzas pašvaldības pārstāvji, izdevniecības "Jumava" vadītājs Juris Visockis, grāmatas sastādītāja A. Rugāte, Latgales radio pārstāvji, keramiķi, muzeju darbinieki, Preiļu iedzīvotāji
11 Starptautiskā Muzeju diena. Radošās darbnīcas ar tekstilmozaīkas meistari Ilzi Mendziņu 18.05.2018. Muzeja izstāžu zāle 1 20 Preiļu pilsētas iedzīvotāji, muzeja darbinieki, skolu pedagogi
12 Akcijas "Eiropas Muzeju nakts" pasākums "Šūpuļi un šūpulīši" 19.05.2018. PVLMM 1 1265 Preiļu novada iedzīvotāji, viesi no Anglijas, Rīgas, Jūrmalas
13 14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 14.06.2018. Preiļu muižas kapela 1 72 Preiļu novada iedzīvotāji, politiski represētās personas, pašvaldības pārstāvji, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki
14 Piemiņas koncerts Jānim Eglītim 24.06.2018. Preiļu muižas kapela 1 115 Preiļu novada iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji, kultūras darbinieki, Saeimas deputāti, Eglīšu dzimtas pārstāvji
15 Holokausta upuru atceres pasākums 05.08.2018. Preiļu Holokausta upuru memoriāls Cēsu ielā, Preiļu novada Kultūras centrs Raiņa bulv. 28. 1 74 Preiļu novada iedzīvotāji, viesi no ASV, Rīgas, Jūrmalas, Daugavpils, Rēzeknes
16 2018. gada izdevumu "Latvijas segas" un "Latvijai 100" prezentācijas pasākums 14.09.2018. Preiļos, Raiņa bulv. 28, izstāžu zālē 1 27 PVLMM darbinieki, Preiļu novada domes darbinieki, Saeimas deputāti A. Adamovičs, I. Laizāne, Preiļu KC darbinieki, Pelēču folkloras kopa (vad. R. Kairāns)
17 4. Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais mākslinieku plenērs, plenēra noslēguma izstāde 10.-15.09.2018. PVLMM 1 14 Mākslinieki: Jānis Plivda, Osvalds Zvejsalnieks, Jonas Pleckevičius, Vladimirs Serkovs, Andris Vītols, Silvija Brigita Meškone, Laila Balode, Sarmīte Caune, Inguna Grants, Laura Pīgozne, Aija Bāliņa, Dace Saulīte, Indulis Landaus, Pēteris Postažs
18 4. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija 15.09.2018. Preiļu Kultūras nams 1 210 Izstādes "Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas glezniecībā" dalībnieki, Preiļu novada iedzīvotāji, J. Pīgožņa vārdā nosauktā plenēra dalībnieki, Latvijas mākslas skolu pedagogi un audzēkņi - jauno gleznotāju konkursa izstādes dalībnieki, Sv. Pētera baznīcas pārstāvji, Rīgas domes pārstāve E. Aldermane, Preiļu novada domes priekšsēdētāja M. Plivda un domes darbinieki, Preiļu pilsētas viesi
19 Ikgadējs konkurss "Spice 2018". Uzdevumi muzejā 26.05.2018. PVLMM izstāžu zāle 1 32 Preiļu pilsētas un novada skolu zēni, skolotāji, PVLMM darbinieki
20 Lāčplēša diena - 11. novembris 11.11.2018. Piemiņas akmens vieta Preiļu pag. "Litauniekos", pie Kairīšu mājām 1 17 Preiļu novada Litaunieku iedzīvotāji, PVLMM darbinieki, vēsturnieki, V. Beča piederīgie, kaimiņi, Preiļu KN darbinieki
21 PVLMM pamatekspozīcijas "Muzeja stāsti Latvijai" atklāšanas pasākums Latvijas simtgades svinību ietvaros 18.11.2018. PVLMM ekspozīcija Raiņa bulv. 28, 1. stāvā 1 120 Preiļu pilsētas un novada iedzīvotāji
22 Ziemassvētku vakarēšanas pasākums - Adventes vainaga darināšana 30.11.2018. PVLMM izstāžu zāle 1 16 PVLMM darbinieki, Preiļu pilsētas iedzīvotājas, skolnieces
23 Tikšanās ar mākslinieku Jāni Plivdu viņa personālizstādē un svētku kopdarba veidošana "Ieaicini Preiļus gleznā" veidošana 18.08.2018. PVLMM 1 34 Preiļu pilsētas svētku dalībnieki: viesi, pilsētas iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Primārās informācijas vākšana pamatekspozīcijā, izmantojot tiešās novērošanas metodi.
Dalība Mg.Ed. M.Paulova pētījumā "Pusaudžu vērtīborientācijas veidošanās vadība interešu izglītībā".
Preiļu pilsētas, novada un pārnovadu vēstures un sociālo zinību skolotāju Metodiskās apvienības pedagogu anketēšana.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu anketēšana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

4

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

4

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Latvijas simtgadei veltītā muzeja ekspozīcija "Muzeja stāsti Latvijai" Budžets, VKKF Atklāta: 2018.gada 18.novembris

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Holokausta upuru piemiņas pasākums Holokausta upuru memoriālā Tolerances un līdzcietības audzināšana 2019.gada 11.augusts Dāvids Zilbermans Ņujorka ASV
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Starptautiska izstāde "Dievam un cilvēkam", Raiņa bulvārī 28, Preiļos Priestera un koktēlnieka Antona Rimoviča darbu izstāde 15.01.2018-25.02.2018 "Aušros" muzejs, Balvu muzejs Šauļi Lietuva
Holokausta upuru piemiņas pasākums Holokausta upuru memoriālā Tolerances un līdzcietības audzināšana 2018.gada 5. augusts Dāvids Zilbermans Ņujorka ASV
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Holokausta upuru piemiņas pasākums Holokausta upuru memoriālā Tolerances un līdzcietības audzināšana 2018.gada 6. augusts Dāvids Zilbermans Ņujorka ASV

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Preiļu muižas vārtsarga namiņš A. Paulāna ielā 4, Preiļi Pašvaldības īpašums 1866 6504
Preiļu kultūras nams Raiņa bulvārī 28, Preiļi Pašvaldības īpašums 1958
Preiļu 1. pamatskolas vēsturiskā ēka Daugavpils ielā 34, Preiļi Pašvaldības īpašums 1904
Polikarpa Čerņavska keramikas māja Talsu ielā 21, Preiļi Fizisko personu īpašums 1960
Preiļu muižas kapela Raiņa bulvārī 23, Preiļi Juridisko personu īpašums 1817 6500
Teritorijas kopējā platība (m2):

759

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Preiļu muižas vārtsarga namiņš
Preiļu kultūras nams
Preiļu 1. pamatskolas vēsturiskā ēka
Polikarpa Čerņavska keramikas darbnīca
Preiļu muižas kapela

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

350

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 170
Krājuma telpas 106
Pārējās telpas 74
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas