Kontaktinformācija

Adrese:

Pāle, Pāles pag., Limbažu nov.

Vadītājs/ direktors:

Liene Noriņa-Šeikina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Liene Noriņa-Šeikina 26489008 26489008 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

Jau no saviem pirmsākumiem Kalnakrogs bijis novada dzīves centrs, sevišķi 19.gs. otrajā pusē un 20.gs. sākumā, kad pavasaros un rudeņos notika tirgus. Vēlāk te mājvietu atrada Lauksaimniecības biedrības nams. Tajā notika dažādi pasākumi: priekšlasījumi, koncerti, teātra un kino izrādes, svinīgi sarīkojumi un saviesīgi vakari, un ne tikai lauksaimniekiem, bet arī citām biedrībām, kā arī visai Pāles sabiedrībai. Vecā krogus ēka atkal bija nokļuvusi rosīgas dzīves centrā. Savukārt kolhozu laikā Kalnakrogs tika atjaunots un daļēji pārbūvēts, te tika iekārtots kolhoza “Padomju zeme” kantoris, bet 1978.g. uzcēla arī piebūvi, kurā izmitinājās Pāles kultūras nams. Tagad vecā krogus ēka jau no 1995.g. ir mūsu novada vēstures liecību glabātāja, jo tajā atrodas Pāles novadpētniecības muzejs, kura ekspozīcijas, neskatoties uz muzeja nosaukumu, stāsta par krietni vien plašāku apvidu nekā pagasts.

Misija:

Muzejs ciešā sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem apzina un popularizē Pāles pagasta un ar tā vēsturi un Vidzemes lībiešu pēctečiem saistītās teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, lai veidotu sabiedrību, kas apzinās sava novada un dzimtas vēsturi, kā arī novērtē citu tautu kultūras bagātības.

Darbība:

Pāles novadpētniecības muzejs (Pāles pagasta "Kalnakrogā") ir vienīgais Latvijā, kurā ir iespējams uzzināt par Vidzemes lībiešu vēsturi. Šobrīd nešaubīgi var uzskatīt par maldīgu viedokli, ka lībieši Vidzemē ir izmiruši jau 19.gs. otrajā pusē. Pētījumi arhīvos un novada pareizticīgo un luterāņu draudžu nepublicētie dokumenti pierāda, ka lielākā daļa šo dzimtu ir bijušas plašas un sazarotas. To pēcteči vēl arvien dzīvo ne tikai Svētciema apvidū, bet visā Latvijā un ārvalstīs.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Pāles pagasta muzejam nav savas mājas lapas, tādēļ informācija par muzeju tiek publicēta Limbažu novada mājaslapā.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

87A4

Akreditācijas datums:

02.08.2021

Muzejs akreditēts līdz:

30.09.2026

Muzeja šifrs:

PnM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Limbažu novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 17:00
Otrdiena 11:00 17:00
Otrdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Tabulā uzrādīts muzeja darba laiks vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 1. oktobrim. Pārējā laikā muzeja atvērts darba dienās no 11.00 līdz 16.00 . Iepriekš pieteiktas ekskursijas notiek jebkurā citā apmeklētājiem vēlamā laikā un dienā. Ņemot vērā, ka ekskursijas vada muzeja vadītāja , ekskursijas pieteikt iepriekš.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums Personai (1), kura regulāri pavada ekskursantu grupas.
2. Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, politiski represētajiem un invalīdiem.
3. Izstāžu atklāšanas pasākumu apmeklējums Visiem pasākuma dalībniekiem
4. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktā kārtībā iespēja iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
5. Uzziņu materiālu pieejamība Muzeja noteiktā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām , datu bāzēm , rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums Skolēniem, studentiem un pensionāriem - 0,50 EUR
2. Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem - 0,80 EUR
3. Muzeja apmeklējums Ģimenei - 2,00 EUR
4. Gida pakalpojumi Iepriekš pieprasītas tematiskās ekskursijas sagatavošana - 4,50 EUR
5. Gida pakalpojumi Skolēnu un studentu grupām (līdz 20 personām) atkarībā no objektu daudzuma 10,00 EUR
6. Gida pakalpojumi Pieaugušo ekskursantu grupām (līdz 20 personām) atkarībā no objektu daudzuma 10,00-15,00 EUR
7. Fotografēšana un filmēšana izstāžu un ekspozīcijas zālēs, kurās atrodas materiāli par Vidzemes lībiešu pēctečiem Pēc vienošanās 2,00- 10,00 EUR
8. Skanēšanas pakalpojumi 1 vienība - 0,30 EUR
9. Printera izdruka Formāts A4 melnbalta - 1 lpp - 0,15 EUR
10. Muzeja krājuma vienību atlasīšana ar iepriekšēju pieteikumu 1 vienība - 0,20 EUR
11. Muzeja krājuma materiālu kopēšana 1 lapa - 0,15-1,50 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs veic šādas funkcijas: komplektē Muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, organizē tā saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu; veic zinātniskās pētniecības darbu, pētot Muzeja krājumu un ar novada vēsturi saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās u.c; nodrošina krājuma un zinātniski pētnieciskā darba rezultātu pieejamību sabiedrībai ar kartotēkām, Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstādēm, muzejpedagoģiskajām aktivitātēm, pasākumiem un publikācijām; sniedz konsultācijas un metodisku palīdzību interesentiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Pāles novadpētniecības muzeja nolikums 28.04.2022 Nr.5,14p
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma noteikumi 19.07.2021

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Atgriežot balsi kultūrainavām: marginalizēta nemateriālā kultūras mantojuma naratīvi, perspektīvas un prakse” Izpētīt dažādu grupu uztveri un saikni starp nemateriālo kultūras mantojumu un identitāti, indivīdu, sabiedrību, reģionu ģeogrāfisko novietojumu un citiem aspektiem, lai nodrošinātu labākas iespējas reģionālo un pamatiedzīvotāju identitātes saglabāšanai un nemateriālā kultūras mantojuma un tā atsevišķo elementu iedzīvināšanai. Tādējādi tiks veicināta sekmīgāka nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošana un nodrošinātas labākas iespējas reģionālajai attīstībai un Eiropas Savienības reģionu ilgtspējai. 2023 Lībiešu institūts muzeja sadarbības partneris. Bet projekta partneri ir no Greningenas Universitātes (Nīderlande), Tartu Universitātes (Igaunija) un Falmutas Universitātes (Apvienotā Karaliste).
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Atgriežot balsi kultūrainavām: marginalizēta nemateriālā kultūras mantojuma naratīvi, perspektīvas un prakse” Izpētīt dažādu grupu uztveri un saikni starp nemateriālo kultūras mantojumu un identitāti, indivīdu, sabiedrību, reģionu ģeogrāfisko novietojumu un citiem aspektiem, lai nodrošinātu labākas iespējas reģionālo un pamatiedzīvotāju identitātes saglabāšanai un nemateriālā kultūras mantojuma un tā atsevišķo elementu iedzīvināšanai. Tādējādi tiks veicināta sekmīgāka nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošana un nodrošinātas labākas iespējas reģionālajai attīstībai un Eiropas Savienības reģionu ilgtspējai. 2022 Lībiešu institūts muzeja sadarbības partneris. Bet projekta partneri ir no Greningenas Universitātes (Nīderlande), Tartu Universitātes (Igaunija) un Falmutas Universitātes (Apvienotā Karaliste).

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pāles novadpētniecības muzejs Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads Pašvaldības īpašums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

163

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 134
Krājuma telpas 20
Pārējās telpas 9