Kontaktinformācija

Adrese:

Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594

Vadītājs/ direktors:

Antra Keiša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Antra Keiša 29341738 @
@
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Anita Ločmele 28395837 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Pirmo reizi apmeklētājiem atvērts 1997.gada 28.maijā

Misija:

Apzināt, vākt, pētīt un popularizēt Baltinavas pagasta vēsturi, kultūru, mākslu un dabu no pirmsākuma līdz pat mūsdienām, saglabāt raksturīgo dabas un kultūras mantojumu, sniegt izpratni par Baltinavas pagasta nozīmi vietējā, valsts un reģiona mērogā.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Baltinavas novada kultūrvēsturiskais mantojums no senatnes līdz mūsdienām. Muzejs piedāvā pastāvīgās ekspozīcijas - "Baltinavas pagasta vēsture", "Senie darba un sadzīves priekšmeti", "Latgales istaba". Regulāri piedāvājam tematiskos pasākumus, mākslas izstādes, muzejpedagoģiskās programmas.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

69AA5

Akreditācijas datums:

22.09.2022

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2028

Muzeja šifrs:

BPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:30 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Sestdiena 10:00 14:00 Tūrisma sezonā 1.maija līdz 1.oktobrim
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties ir iespēja muzeju apmeklēt arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas, izstādes, tematiskie pasākumi, lekcijas, konkursi konsultācijas, ekskursijas. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Baltinavas novada vēsturi no senatnes līdz mūsdienām, apmeklēt dažādas izstādes, tikties ar pašiem māksliniekiem u.c. * bērniem līdz 6 gadu vecumam(ieskaitot); * bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitātes audzēkņiem; * personām ar īpašām vajadzībām un to pavadītājiem; * politiski represētām personām; * Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem; * Latvijas muzeja darbiniekiem; * ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas, izstādes, tematiskie pasākumi, lekcijas, konkursi konsultācijas, ekskursijas. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Baltinavas novada vēsturi no senatnes līdz mūsdienām, apmeklēt dažādas izstādes, tikties ar pašiem māksliniekiem u.c. Ekskursijas pa Baltinavas ciematu un pagastu. * Muzeja ieejas biļetes pieaugušajiem - 2,00EUR; * Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie ar bērniem līdz 18 gadiem) - 4,00 EUR; * "Goda ģimenes apliecība" (3+Ģimenes kartes) īpašniekiem 50% no pamata cenas - pieaugušie 1,50 EUR, bērni - 0,50EUR; * Skolēni, studenti, pensionāri - 1,00EUR; * Ekskursija pa Baltinavu grupai līdz 10 personas - 15,00 EUR; * Ekskursija pa Baltinavu virs 10 personām (katram apmeklētājam) - 2,00 EUR; * Ekskursija pa Baltinavas pagastu līdz 10 personām - 20,00 EUR; * Ekskursija Baltinavas pagastu virs 10 personām (katram apmeklētājam) 2,00EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana; Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte balstoties uz krājuma materiāliem; muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Baltinavas muzeja nolikums 28.10.2021 sēdes protokols Nr.14.&13
2. Noteikumi par krājumu Baltinavas muzeja krājuma noteikumi 20.04.2023 M/2023/1.12/1/RIKP
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Baltinavas muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu Aizsardzībai ārkārtas situācijā 10.10.2022 M/2022/1.12/4/RIKP
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 07.06.2023 sēdes protokols Nr.7&10
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošība/ugunsdrošība 07.06.2023 Nr.3
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Baltinavas muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 09.03.2023

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

2451

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

2064

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

83

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

83

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 82 82

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Baltinavas zūdošie ciemi Baltinavas pagasts 02.06.2023 - 10.12.2023 2 67

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

55

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Tekstīlijas -cimdi, segas vēdināšana 48
2 Darba rīki un sadzīves priekšmeti ķirmju bojājumu apstrāde ar terpentīnu 7

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

132

Vienību skaits, kas netika atrastas:

4

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

3

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2107

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

28

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

28

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Anita Ločmele Baltinavas pagasta zūdošie ciemi 06.09.2021 07.12.2024 pētnieciskais darbs turpinās
2 Iveta Gabrāne Baltinavas kapsētu digitalizācija 21.07.2023 20.12.2024 pētnieciskais darbs turpinās

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

27

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

15

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Primārās uzskaites kartotēka 28 17

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1053
Individuālie 251
Pārējie 335
Apmeklētāji grupās 467
Skolēni grupās 234
Ārzemnieki grupās 10
Pārējie grupās 223
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

234

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

147

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1174

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

47

Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties apmeklētāji var apmeklēt muzeju ārpus darba laika No jūnija muzejs bija slēgts, jo muzeja telpās notika remonts.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

23

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

9

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

85

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

9

t. sk. muzejā:

6

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Juris Urtāns Jaunatklātie pilskalni Latvijā un Baltinavā 1998.-2021. 1 13 11. - 12. kl. skolēni, vietējie iedzīvotāji
2 Ieva Vītola Identitāšu ainavas - vēsture, kultūra un vide 1 12 11.-12. kl. skolēni
3 Inta Ludborža Masļenku traģēdija - Latvijas traģēdija. 1940. gada 15. jūnijs 1 19 9.-12. kl. skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Ločmele Baltinaviešu dzīvesziņa, vietējā izloksne, īpatnējie realiju vārdi baltinaviešu runā, īsti latgaliskie lamu vārdi 2022 9 85 pieaugušie dažāda vecuma
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē. Gājiens uz Paegļu salu Blauzgovas purvā 18.02.2023. Baltinavas muzejs - Baltinavas pagasts 1 12 Vietējie iedzīvotāji un ciemiņi
2 Gājiens pa vecajām Ābelenes laiku takām 21.02.2023. Baltinavas pilskalni 1 15 Vietējie iedzīvotāji, ciemiņi
3 Satiec savu meistaru "Buļbu dasu taiseišona" 01.04.2023. Baltinavas muzejs 1 19 Vietējie iedzīvotāji , ciemiņi
4 Satiec savu meistaru! "Baltinavas pūtēju orķestra vēsture" 31.03.2023. Baltinavas Mūzikas un mākslas skola 1 27 skolēni, pieaugušie
5 Muzeju nakts - meistardarbnīca - Rotu izgatavošana no dabas materiāliem 13.05.2023. Baltinavas muzejs 1 28 Vietējie iedzīvotāji, ciemiņi
6 Muzeju nakts -meistardarbnīca - Apģērba otrā pārvērtība 13.05.2023. Baltinavas muzejs 1 33 Dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji un ciemiņi
7 Muzeju nakts meistardarbnīca - Permakultūras dārzs 13.05.2023. Baltinavas muzejs 1 21 Dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji, ciemiņi
8 Muzeja nakts nakts pārgājiens - "Nakts blūds dazamets" 13.05.2023. Baltinavas muzejs 1 19 Dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji un ciemiņi
9 Projekta "Baltinavas pagasta zūdūšie ciemi" prezentācija 16.11.2023. Baltinavas tiesas nams 1 23 Dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji un ciemiņi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem muzejā norit renovācijas darbi un telpu remonts. Paredzēta uzbrauktuve pie ārdurvīm Ierīkotas durvis, lai ir iespēja iebraukt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, labiekārtota WC

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Tilžas 7, Baltinava, Baltinavas novads Pašvaldības īpašums 1986.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

153

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 117
Krājuma telpas 17
Pārējās telpas 19
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: