Apriķu muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vispārējais muzejs

Adrese:

Apriķu skola, Apriķi, Lažas pag., Aizputes nov., LV-3455

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Aina Cērmane 29184684 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1987

Sākums:

Apriķu novada muzejs dibināts 1987, gada 31. oktobrī. Tas atrodas Apriķu muižā - barokālā 18. gs. ēkā pie Alokstes upes. Apriķu muižas apbūves ansamblis veidojies 18. gs. sākumā, kad uzcelta kungu māja, klēts un pārvaldnieka māja. 19. gs. 2. pusē pie ēkas austrumu fasādes piebūvēts trīsstāvīgs astoņstūru tornītis neogotikas formās, un klētij uzbūvēts gotizēts zelminis. Tad uzbūvētas arī lielākā daļa pārējo ēku - kūts, brūzis, dzirnavas. Šobrīd muižā darbojas Apriķu pamatskola un novada muzejs.

Misija:

Apriķu muzejs apzina, pēta, saglabā un popularizē liecības par Lažas pagasta vēsturi, Apriķu kultūrvēsturisko centru un personībām, akcentējot K.G.Mannerheima savdabību un nozīmīgumu Latvijas kultūrvidē. Muzejs sniedz ieguldījumu sabiedrības un ģimeņu ar bērniem izglītošanā, nodrošinot iespēju interesentiem radošā veidā izzināt sevi un vēsturi.

Darbība:

Muzeja krājuma komplektēšana un uzturēšana; Lažas pagasta vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Aizputes novada domi.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83A4

Akreditācijas datums:

18.12.2019

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2024

Muzeja šifrs:

ApA

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Aizputes novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Katru darba dienu no 8.00 – 16.30 ar pusdienlaiku no 12.30- 13.00 Tūrisma sezonā muzejs pieejams apmeklētājiem: O.,T.,C.,P.,S.- no 11.00-16.30 (citā laikā - iepriekš piesakot) tālr. nr. 29184684. Svētdiena, pirmdiena - brīvdiena.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā – tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Muzeja apmeklējums Speciālo skolu un internātskolu audzēkņu grupām, invalīdiem, Apriķu pamatskolas skolēniem mācību stundās
4 Par Aizputes novada muzeju bezmaksas apmeklējumu iestāžu izglītojamiem mācību procesa ietvaros Aizputes novada izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem Aizputes novada muzeju apmeklējums mācību procesa ietvaros pedagoga pavadījumā ir bezmaksas- sēdes protokola izraksts Nr.80 2012.gada 29.februārī.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu: 2,00 EUR
2 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu skolēniem, studentiem un pensionāriem: 1,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Lažas pagasta vēsturi no senatnes līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Lažas pagasta Apriķu novada 08.07.2019 Protokola Nr.8,3.paragrafs
2. Noteikumi par krājumu Apriķu novada muzeja krājuma noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz "Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu"- noteikumi Nr 956 08.07.2019 Protokola Nr.8.3 paragrafs
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Apriķu novada muzeja krājuma evakuācijas plāns 30.04.2014 Protokola Nr.5
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Apriķu novada muzeja drošības tehnikas, darba aizsardzības, sanitārijas un ugunsdrošības noteikumi 28.08.2018 Protokola Nr.5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par ugunsdrošības pasākumiem 27.08.2018 Protokola Nr.1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Apriķu novada muzeja padome 28.09.2018 protokola nr.1
2 Par Aizputes novada muzeju bezmaksas apmeklējumu izglītības iestāžu izglītojamajiem mācību procesa ietvaros 30.04.2015 Aizputes novada domes sēdes protokols Nr.80
3 Apriķu muzeja krājuma komisijas Nolikums 05.01.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

8652

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5860

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

329

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

117

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 329 117

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

8364

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3614

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

257

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

257

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1334

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1633

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1326

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kultūrvēsture 71 71
2 Mannerheima personība un Apriķi 55 55
3 Muižas vēsture 55 55
4 Saimes istaba 346 295
5 Foto salons 56 33
6 Vecākā Kurzemes zemnieku skola 121 106
7 Kolhozu vēsture 110 41
8 Pa kara takām 194 157
9 Saimniecības piederumi ( atklātais krājums) 252 237
10 Sprēslīcas 288 276
11 Latviskā Latvija 85

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

159

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

8

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Guntas Ruicēnas gleznas "Priecāties tāpat vien..." 60
2 Gleznu izstāde "Taureņiem līdzi"- dažādu mākslinieku darbi. 63
3 Ingunas Vālodzes liliju kolekcijas ziedu izstāde 28
4 Ernesta Gintera gleznas 8 8

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 295 295

Muzeja pētnieciskais darbs

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Cērmane K.G.Mannerheima personības vēsture, saikne ar Apriķiem un šodiena" 6 sadaļas: Apriķu muiža. Mannerheima ģimene. Mannerheims -Apriķu muižas īpašnieks. Somijas brīvības cīņu vadītājs, Ziemas karš, Mannerheima līnija. Sadarbība ar somu tūristiem. Zilā krusta medaļa Apriķu muzejā. 01.03.2019 03.06.2019 Sagatavot vēsturiski pamatotu informāciju 6 sadaļās interaktīvam multimediju stendam. pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 A.Cērmane Kā izstāstīt savu stāstu? Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
2 A.Cērmane Tilts starp cilvēkiem ( par Veltu Lankovsku) Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
3 A.Cērmane Kā dzīvojām, no kā iztikām, par ko priecājāmies... ( par kolhoza vēsturi Apriķos) Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
4 A.Cērmane Palikt brīnumā! ( par cilvēku radīto prieku brīvajā laikā, vaļasprieks) Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
5 A.Cērmane Varonība tajā dienā un vēl pēc gadiem ( saistībā ar muzejnakts tēmu) Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
6 A.Cērmane Lai katram savs Tālavas taurētājs! ( muzejnakts pasākuma atgriezeniskā saikne) Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
7 A.Cērmane Vēsturisko dārzu dienas Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
8 A.Cērmane Lai stāstītu, ir jānosargā Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
9 A.Cērmane Absolventi satiekas Apriķos- savā bērnības vietā Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
10 A.Cērmane Noritējis seminārs par senajiem parkiem Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
11 V.Ļaudama Apriķu muzejs izaug ( pārdomas gada griezumā) Aizputes novada domes izdevums "Aizputes Avīze
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Cērmane Citu tautu saknes mūsu zemē Interaktīvā veidā iepazītināt jauniešus ar mazākumtautību un kultūras vēsturi Apriķos. Sagatavotas 3 darba lapas ar izziņas papildmateriālu. 12 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3172
Individuālie 277
Pārējie 1026
Apmeklētāji grupās 1869
Skolēni grupās 986
Ārzemnieki grupās 296
Pārējie grupās 587
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1513

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

272

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1995

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

132

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

165

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

37

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1050

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

6

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

76

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 LLU profesors Dagnis Dubrovskis Senie parki Latvijā un to gudra apsaimniekošana. (Parku inventarizācija, kopšana, atjaunošana). 1 64 Pašvaldību speciālisti, interesenti
2 Juris Zviedrāns Vēsturiskie dārzi - zudusi vērtība vai kopjama bagātība/ 1 64 pašvaldību speciālisti
3 Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste Dace Sāmīte Parki kā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. 1 64 Pašvaldību speciālisti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Cērmane Baltā Ziemassvētku pasaka 2012 23 777 pirmskola, sākumskola
2 A.Cērmane Dārgumu medības 2018 2 63 dažāda vecuma skolēni
3 A.Cērmane Lieldieniņa 2018 2 29 dažāda vecuma skolēni
4 A.Cērmane Sveces 2017 2 32 ģimenes ar bērniem
5 A.Cērmane Svētki manā ģimenē 2017 6 85 pirmskola, sākumskola
6 A.Cērmane Citu tautu saknes mūsu zemē 2019 2 64 pamatskola
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Cērmane Baltā Mīlestības pietura 2000 3 55 dažāda vecuma cilvēki
2 I.Bogdane Gleznosim priekam 2019 3 21 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Baltā galdauta svētki "Reiz bija kolhozs... 04.05.2019 Apriķu muzeja zāle 1 21 pieaugušie
2 Muzejnakts "Varonība" 18.05.2019 Apriķu muzeja zāle 1 172 dažāda auditorija
3 Rallija "Dullā maijvabole"kontrolpunkts 01.06. Apriķu muzeja ekspozīcijas telpas 1 291 dažāda auditorija
4 Muižas parka svētki"Katram savu Piedzīvojumu... 06.07.2019 Muzeja zālē, parka teritorijā 1 30 pieaugušie
5 Lažas pagasta svētki 03.08.2019 Muzeja teritorija 1 300 dažāda vecuma
6 Meža dienas Apriķu muižas parkā 18.09.2019 Muzeja zāle 1 64 pieaugušie
7 Leģendu nakts "MUiža pirms mums un ar mums "26.10.2019 Muzeja zāle, ekspozīcija 1 120 dažāda auditorija

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

11

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Apriķu muzejs Interaktīvā stenda K.G.Mannerheims un Apriķi - funkcionālā modeļa iedzīvināšana somu tūristu grupām. Visu tūrisma sezonu. Somijas TIC, tūrisma gidi. Helsinki Somija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Apriķu muzejs Tūristu ekskursijas Visu tūrisma sezonu Mannerheima mantojuma fonds Helsinki Somija
Apriķu muzejs Projekts interaktīvā stenda "K.G.Mannerheims un Apriķi"izveide 01.03.-01.07. 2019. Somijas vēstniecība Latvijā Rīga, Helsinki Latvija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Apriķu muzejs Tūristu ekskursijas Visu tūrisma sezonu Somija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Apriķu muzejs Tūristu ekskursijas Visu tūrisma sezonu Tūristi Dažādas pilsētas Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Telpas Apriķu muižas mansarda daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Aizputes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Telpas Apriķu muižas pamatstāva daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Aizputes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Teritorijas kopējā platība (m2):

838,2

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Apriķu muiža

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1099

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 577
Krājuma telpas 111
Pārējās telpas 411
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: