Tirza un Druviena vēstures līkločos

Tirzas evanģēliski luteriskā baznīca - Vecâkais dievnams Gulbenes novadâ ir celts pēc arhitekta F.Zîgela projekta, iesvētîts 1826.gadâ. Rakstnieks Jânis Poruks to sauca par Tirzas balto baznîcu. Apmeklējums par ziedojumiem Informâcija pa tâlruni: 64497640, 29132713 Tirzas PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcija - Apmeklētâjiem piedâvâ apskatît plašu vēstures liecîbu ekspozîciju un izjust PSRS laika gaisotni interaktîvâs nodarbîbâs. Ieejas maksa: pieaugušajiem Ls0,40, skolēniem Ls0,20; papildus Ls5,00 par nodarbîbu Pieteikšanâs pa tâlruni: 26954827, 29539566 Druvienas Vecā skola-muzejs - Druvienas vecajâ skolâ iekârtotais muzejs sniedz iespēju zinoša gida pavadîbâ apmeklēt 19.gs.beigu un 20.gs.sâkuma Latvijas lauku skolu. Ieejas maksa: pieaugušajiem Ls0,60, skolēniem Ls0,30; gids Ls3,00 Pieteikšanâs pa tâlruni: 26473671 Silmaču muzejs - Speciâli R. Blaumaņa izrâdei „Skroderdienas Silmačos” uzbûvēta brîvdabas estrâde un unikâls muzejs, kur apskatâma izrâdes atribûtika un tiek dota iespēja iejusties lugas tēlos. Ieejas maksa: Ls0,30 Pieteikšanâs pa tâlruni: 26184864

Maršruta veidi:

vēsture

Garums:

10km

Pārvietošanās veids:

Ar velosipēdu

Ilgums:

3 st.

Ieteicamais laiks:

vasara

Grūtības pakāpe:

viegls

Sākums:

Tirzas evanģēliski luteriskā baznīca

Beigu punkts:

Silmaču muzejs


Der zināt:

Bioloģiskā saimniecība "Avotiņi" - Saimniecîbas apskate ar iespēju aktîvi iesaistîties visdažâdâkajos lauku darbos: sulu spiešanâ, pupiņu šķirošana u.c. Iepriekš piesakot, iespējams pasûtît ekoloģisku maltîti. Saimniecîbas apskate: cena pēc vienošanâs Pieteikšanâs pa tâlruni: 26309427


Maršruta autors:

Gulbenes TIC