Pamatinformācija

Adrese:

"Grava", Stiglova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587

Apraksts:

Stiglovas upīte lejpus Balvu – Baltinavas ceļam 25 kilometrā aptuveni 3,5 km garā posmā izveidojusi gravu. Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis «Stiglovas atsegumi» ir Natura 2000 teritorija, platība 21 ha. Lieguma teritorijā 2,5 km garā posmā gravai ir izteikti stāvas nogāzes, redzami balto un brūni sārto devona smilšakmeņu atsegumi, alas, lielais Stiglovas akmens un sastopama liela augu daudzveidība. Stiglovas gravā iekārtota dabas taka. Dabas takā Stiglovas strauta gravā, sastopamas ap 60 dažādas augu sugas. Grava veidojusies ūdens straumju ietekmē, seklas jūras apstākļos pirms ~375 miljoniem gadu.