Pamatinformācija

Adrese:

"Mežāres", Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Apraksts:

Dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija Platība: 183,3 ha. Nozīmīga putnu aizsardzības teritorija. Dabas liegumā atrodas lielākais zināmais ķikutu riests Valkas novadā, kā arī ir ļoti augsts griežu blīvums. Pavisam teritorijā sastopamas 4 ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugas, kas ir arī Latvijas īpaši aizsargājamās sugas.