Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Kristīne Šulce

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Kristīne Šulce 28615694 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4475902348

Reģistrācijas datums:

01.09.1975

Dibinātājs:

Madonas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas nov., LV-4801

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

162

Apraksts

Dibināšanas gads:

1975

Sākums:

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola (turpmāk – Skola) ir dibināta 1975.gada 1.jūlijā. Izglītības iestāde īsteno 7 gadu profesionālās ievirzes izglītības programmu - “Vizuāli plastiskā māksla”(20V211001), kopējais stundu skaits – 2455. Skolas dibinātājs – Madonas novada pašvaldība, iestādei ar IKVD 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr. 455-p “Par licenču izsniegšanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai”, piešķirtas tiesības īstenot uz nenoteiktu laiku, IP programmu, licence Nr. P-14515. 2014.gadā Skolai piešķirts iestādes pirmā direktora Jāņa Simsona vārds. Skolas adrese: Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas novads, LV-4801. Skolas darbību nosaka Madonas novada pašvaldības apstiprināts nolikums un tās darbs tiek organizēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Misija:

Misija: Izveidot individuālās spējas attīstošu vidi, kas veicina un atbalsta radošu, konkurētspējīgu, atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu personību attīstību.

Darbība:

Darbība: Skolas darbības pamatvirziens, mērķi un uzdevumi ir noteikti Skolas nolikumā. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas veicina valsts profesionālās ievirzes izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un sekmē izglītojamo sagatavošanu profesionālās vidējās izglītības iegūšanai Latvijā. Skolas uzdevumi ir: * Nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; * Attīstīt audzēkņu interesi par izvēlēto jomu, atbalstīt pakāpenisku un mērķtiecīgu sagatavošanos nākamās profesionālās izglītības mākslā pakāpēs izvēlei, uzsākšanai un apguvei; * Radīt optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai, veicināt profesionālās ievirzes izglītības mākslā pieejamību un nodrošināt izglītības kvalitāti; * Veicināt izglītojamo pilnveidošanos par vispusīgām personībām un sekmēt sociāli aktīvu attieksmi; * Izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; * Izvēlēties atbilstošas izglītības metodes un optimālas apguves formas; * Veidot Skolas tēla atpazīstamību; * Mērķtiecīgi izmantot personāla, finanšu un informatīvos resursus, mācību materiālo bāzi un tehnoloģijas; * Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"Jauniešu iniciatīvu projekts "Pieredzēt mākslas pasaulē!" Līguma Nr. MNp/2.4.3/18/117 Madona 01.05.2019 30.11.2019 Praktiskās darbnīcas, iedvesmas stāsti, pieredzes braucieni, nometne, noslēguma pasākums.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
2 ANIMĀCIJAS KONKURSS Madona 02.12.2019 01.03.2020 Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas animācijas konkursa NOLIKUMS Konkursa tēma: “Zaļais izaicinājums’’ Konkursa mērķis: o Pilnveidot dalībnieku prasmes animācijas jomā. o Rūpēties par bērnu un jauniešu veidoto animācijas filmu demonstrēšanu un virzīšanu publikā. Konkursa rīkotājs: Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola Konkursa dalībnieki: Bērni un jaunieši trīs vecuma grupās, kā arī (individuālie darbi / grupu darbi) 10-12 gadi 13-14 gadi 15-16 gadi Darbu iesniegšanas kārtība: Dalībnieki izstrādā animāciju līdz 2020. gada 1. martam. Izveidotās animācijas līdz 1. martam nosūta uz adresi animacija_madona@inbox.lv Darbi iesniedzami kādā no video formātiem. Animācijas ilgums – max. – 3 min. Iesniedzot animācijas darbus jānorāda – (autora(u) vārds, uzvārds, vecums, multfilmas nosaukums, neliels apraksts (anotācija) par animāciju, pārstāvētās mācību iestādes nosaukums, kontakt tālrunis un e-pasts) Vērtēšanas kritēriji: Izstrādātās animācijas mākslinieciskā kvalitāte, Oriģinalitāte, Mūsdienām aktuāla, Darba atbilstība konkursa tēmai, Nolikumam atbilstošs darba noformējums Vērtēšanas kārtība: Iesūtītos darbus laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 10. martam izvērtēs žūrijas komisija (mākslas skolas skolotāji un pieaicinātie vērtētāji) Katrā vecuma grupā tiks noteiktas trīs labākās animācijas filmas. Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana: Konkursa rezultāti tiks paziņoti Madonas mākslas skolas sociālo tīklu lapā, kā arī ar labāko darbu autoriem vai skolotājiem sazināsies telefoniski. Balvu pasniegšana svinīgā pasākumā ar kopīgu animācijas filmu skatīšanos, diplomiem un balvām.