Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Vadītājs/ direktors:

Mārīte Bruža

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Mārīte Bruža 63490215 29194942 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4174902912

Reģistrācijas datums:

24.08.2012

Dibinātājs:

Grobiņas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Pasta adrese:

M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

122

Apraksts

Dibināšanas gads:

2012

Darbība:

Piedāvājam profesionālās ievirzes izglītības programmas: vizuāli plastiskā māksla (kods 20V21100) – mācību ilgums 5 gadi, klavierspēle (kods 20V21201) - mācību ilgums 8 gadi, ģitāras spēle (kods 20V21202) - mācību ilgums 6 gadi, dejas pamati (kods 20V21210) - mācību ilgums 6 gadi, kokles spēle (kods 20V212021) - mācību ilgums 6 gadi, vijoles spēle (kods 20V212021) - mācību ilgums 8 gadi, flautas spēle (kods 20V212031 - mācību ilgums 6 gadi, vokālā mūzika (kods 20V212061) - mācību ilgums 8 gadi. Programmu mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un pamatprasmes mūzikā un mākslā un iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un sekmju izrakstu, ar tiesībām turpināt mācības mūzikas vai mākslas vidusskolā. Piedāvājam arī interešu izglītības programmas - sagatavošanas grupa mūzikā, sagatavošanas grupa vijoles spēlē, flautas spēlē, vokālajā mūzikā, sagatavošanas grupa dejas pamatos.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Etīžu pēcpusdiena Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 11.02.2019 Stīgu instrumentu programmu audzēkņ:i: Grobiņas MMS - 3 audzēkņi, Nīcas Mūzikas skola – 3 audzēkņi, Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas – 3 audzēkņi, Priekules mūzikas un mākslas skola – 2 audzēkņi.
2 Kurzemes apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena – jaunrades koncerts “Pasaka par dabu un dzīvo radību”. Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 28.02.2019 Koncertā piedalās Grobiņas Mūzikas un mākslas skola, A.Kronvalda Durbes pamatskola, Pāvilostas un Vaiņodes mūzikas skolas, Piltenes Mūzikas skola, Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola, Nīcas Mūzikas skola, Nīgrandes Mūzikas skola, Aizputes Mūzikas skola.
3 Pavasara koncerts Grobiņas ev. luterāņu baznīcā Grobiņas ev.luterāņu baznīca 26.04.2019 Piedalās Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
4 Atvērto durvju dienu koncerts Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 28.05.2019
4 Vasarsvētku dievkalpojums un koncerts Grobiņas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā Piedalās Kora klases programmas audzēknes
5 Etīžu pēcpusdiena Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 16.10.2019
6 Latvijas 101,dzimšanas dienai veltīts koncerts Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 14.11.2019
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas jaunrades konkurss Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 14.02.2019 Konkursā piedalās skolas audzēkņi ar pašu sacerētiem darbiem. Pieci jaunrades darbi piedalīsies mūzikas skolu Sadraudzības pēcpusdienas koncertā.
2 Kurzemes apkārtnes mākslas skolu veidošanas konkurss “Pavasara prieks” Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 08.03.2019 Piedalās Pāvilostas mūzikas un mākslas skola, Kuldīgas MHZV, Pāvilostas mākslas skola, Priekules mākslas skola, Liepājas bērnu mākslas skola, Aizputes mākslas skola.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Piedalīšanās Latvijas mūzikas skolu mūzikas teorētisko priekšmetu konkursā ALFRĒDAM KALNIŅAM -140 Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Rīga 22.02.2019 Saņemts Atzinības raksts.
2 Kurzemes apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena – jaunrades koncerts “Pasaka par dabu un dzīvo radību”. Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 28.02.2019
3 Komponistes Selgas Mences radošā meistarklase Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 28.02.2019 Meistarklasē piedalās audzēkņi un pedagogi: Grobiņas Mūzikas un mākslas skola, A.Kronvalda Durbes pamatskola, Pāvilostas un Vaiņodes mūzikas skolas, Piltenes Mūzikas skola, Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola, Nīcas Mūzikas skola, Nīgrandes Mūzikas skola, Aizputes Mūzikas skola.
4 Svinīgs pasākums - jaunā mācību gada uzsākšana Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 03.09.2019 Piedalās visi GMMS audzēkņi
5 Pianistes Ilzes Vaitkus meistarklase Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 11.10.2019 Piedalās klavierspēles programmas audzēkņi

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Piedalīšanāš jaukto instrumentālo un vokālo ansambļu koncertā -festivālā “Vai tu mani dzirdi? “ Kalētu Mūzikas un mākslas skola 16.03.2019
2 Draudzības koncerts " Dundagas pavasaris" Dundagas Mūzikas un mākslas skola 24.04.2019
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Piedalīšanās XVIII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras 2019”. Konkursa tēma „Vētra”. 01.01.2019 31.01.2019
2 Piedalīšanās IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā Nīcas Mūzikas skola 22.03.2019 1.vieta - ģitāras duets , 1.vieta - viendabīgajam instrumentālajam ansamblim, Atzinības raksts- klavieransamblim.
3 Piedalīšanās starptautiskajā mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola 23.04.2019 10-12 g.v.grupā –Atzinība; 7-9 g.v.grupā – “Karameļu darbnīca” simpātijas balva; 10-12 g.v.grupā - Jelgavas novada pašvaldības simpātiju balva; Eiropas informācijas centra simpātijas balva.
4 Piedalīšanās Mārupes Mūzikas un mākslas skolas I Starptautiskais šķiedrmākslas konkursā “Skaņu plate” un izstādē “Pumpuri plaukst” Mārupes Mūzikas un mākslas skola 01.03.2019 26.04.2019 2.vieta tekstilmozaīkas tehnika 12-16 g.v. grupā.
5 XIV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss " Sol-Re-La-Mi" Saldus Mūzikas skola 03.04.2019 1.vieta un 2.vieta A grupā.
6 Piedalīšanās A.Grīnberga Latvijas jauno ģitāristu konkursā "Kur tad tu nu biji?" Mārupes KN 05.04.2019 2.vieta un 3.vieta
7 Piedalīšanās Konkursā ,,Latvijas gada ģitārists 2019” Iecavas Mūzikas un mākslas skola 12.04.2019 Atzinība
8 Piedalīšānās Latvijas bērnu un jauniešu 12.karikatūras konkurss " Runča piedzīvojumi Latvijas 100.dzimšanas dienā" Tukuma Mākslas skola 12.04.2019 Atzinība
9 Piedalīšanās Jāzepa Vītola konkursā " Mirdzas dziesma" Gaujienas mūzikas un mākslas skola 15.06.2019
10 Piedalīšanās M.Freimaņa atceres konkursā 'dzīve kā košums" Aizputes māklas skola 31.10.2019
11 Piedalīšanās Kurzemes reģiona mūzikas skolu solfedžo un mūzikas literatūras konkursā "Muzikālais kaleidoskops" Aizputes mūzikas skola 30.10.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Pedagogu piedalīšanās PIKC “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” rīkotajās Daces Bičkovskas meistarklasēs PIKC “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 11.01.2019
2 Pedagogu piedalīšanās PIKC “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” rīkotajās Daces Bičkovskas meistarklasēs PIKC “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 12.02.2019
3 Piedalīšanās ar priekšnesumiem Liepājas rajons Sporta skolas godināšanas pasākumā SPORTA LAUREĀTS 2018 Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 25.02.2019
4 Piedalīšanās Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru un klavieru /vokālā mūzika/ klašu audzēkņu festivāls “Notici sev!” Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola 08.03.2019
5 Piedalīšanās PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” rīkotas meistarklases “Dzintara Balsis 2019” Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 16.03.2019
6 Pedagogu piedalīšanāsprofesionālās pilnveides programma " Paaudžu mijiedarbība ceļā uz ideālo skaņu" Rīgas Doma kora skola 08.05.2019
7 Pedagogu piedalīšanās Klasiskās ģitāras dienā Latvijas Nacionālā bibliotēka 15.04.2019
8 Sadraudzības pēcpusdienas ietvaros Evijas Urbanovičas meistarklase, Dainas Miķelsones meistarklase Dundagas Mākslas un mūzikas skola 24.04.2019
9 Piedalīšanās Jauniešu mūzikas grupu festivālā- konkursā " BOLDSOUND" Bolderājas Mūzikas un mākslas skola 01.06.2019
10 Piedalīšanās Kurzemes zonas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu festivālā " Ērģeļmūzika krāsās" Aizputes Sv.Jāņa baznīca, Klosteres Sv.Pētera baznīca 02.06.2019