Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Partizānu iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Egons Salmanis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors 64521095 29169345 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4276902264

Reģistrācijas datums:

14.03.2014

Dibinātājs:

Balvu novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

237

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

1959.gada 1.septembris

Misija:

Radīt mācību vidi, kurā audzēknis mācās pilnvērtīgi dzīvot, ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos. Ir radoša, brīva, uzņēmīga personība, kura ir spējīga attīstīt savas dabas dotās potences. Veicināt un sekmēt audzēkņa vēlmi un spēju nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu garīgo vērtību sistēmu, attīstīt audzēknī spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, attīstīt sevis audzināšanas spēju un prasmi kontaktēties.

Darbība:

Skolas darbības virziens ir izglītojošā darbība.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Balvu Mūzikas skolā 06.11.2017 J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu prezentācijas koncerts
2. Kubulu kultūras namā 07.12.2017 Pūtēju orķestru Dziesmu svētku ieskaņas koncerts. Dalībnieki: Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris, diriģents Egons Salmanis
3. Balvu Sakrālās kultūras centrs 15.12.2017 Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
4. Balvu Mūzikas skola 20.12.2017 Audzēkņu Lielais Ziemassvētku koncerts
5. Balvu Mūzikas skola 04.12.2017 21.12.2017 Balvu Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerti vecākiem
6. Balvu Mūzikas skola 15.12.2017 IP Vijoles spēle valsts konkursa 1.kārta. Dalībnieki: Visi vijoles spēles audzēkņi.
7. J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 16.01.2018 IP Vijoles spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta. Dalībnieki R.Pavlova-2.vieta(izvirzīta uz finālu); A.Kupča, A.Tutiņš-3.vieta; L.Grīsle-atzinība. E.Pipcāne-1.vieta (izv.uz finālu). S.Logina, E.Samoiļenko - 3.vieta.
8. S.Broka Daugavpils mūzikas vsk. 17.01.2018 Balvu MS vokālais ansamblis- II pakāpe, balva par labāko latv.t.dz.apdares interpretāciju. E.Vigulei-konkursa uzvarētājas diploms, P.Ķirsonei-I pak.diploms, M.Mednim-I pak.diploms, A.Krivošejevai -II pak.diploms, S.Keišai- II pak.diploms.
9. Rīgā 26.01.2018 28.01.2018 Dalībnieki: G.Dokāns-III vieta, R.kirsons- diploms. Piedalījās: M.Kriviša, U.Romāne.
10. Rīgā 06.02.2018 07.02.2018 Dalībnieki: R.Pavlova, E.Pipcāne.
11. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā 16.02.2018 A.Žilinska Jauno vokālistu konkurss. Dalībnieki: P.Ķirsone, M.Mednis-I vieta, E.Vigule-Atzinība, R.Bukšs-Atzinība.
12 Balvu novada muzejā 25.02.2018 Dalībnieki: L.Akmeņkalne, Z.Zaharova, R.Keiša, R.Kočerova.
13. Rīgā 17.03.2018 Vokālo ansambļu skate "BALSIS". Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis. Skolotāja L.Vītola.
14. Madonā 02.03.2018 Latgales un Vidzemes p.o.skate. Piedalās Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris, direiģents E.Salmanis- I pakāpe ar izcilību.
15. Rēzeknē 08.03.2018 VI Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu u nSitaminstrumnetu spēle audzēkņu konkurss. Dalībnieki: U.Romāne-I vieta, V.Āboliņa, L.Jeromāne-III vieta; M.Kriviša, P.Apšeniece-Atzinība. K.Ž.Zeltiņa, J.Bikaviņš-I vieta. Roberts Ķirsons-III vieta, Ričards Ķirsons-I vieta. A.Tutiņa-II vieta. A.Melne, N.Ločmelis-II vieta.G.Dokāns-I vieta.
16. Preiļos 07.03.2018 Vokālo ansambļu konkurss "Balsis 2017". Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis - Augstākā pakāpe.
17. Preiļu vidusskolā 19.03.2018 Balvu Mūzikas skolas Tautas instrumentu ansamblis, vadītāja Rita Keiša.
18. Balvu Mūzikas skolā 06.04.2018 XIII Latgales Jauno pianistu konkurss. M.Lāpāns-I vieta, S.Buzijana-III vieta; S.Kupča-III vieta; A.Salmane-III vieta. Dalība- T.Andersons, E.Keiša, L.Pavlova, S.Puķīte, E.Lielpētere, D.Garā.
19. Rīgā, LBN 08.04.2018 Konkurss "Talants Latvijai" DalībniekiL Akordeons spēle-M.Silinevičs. Pūšaminstrumentu spēle- G.Dokāns, Ričards Ķirsons,U.Romāne. Vijoles spēle: E.Pipcāne. Klavirspēle-S.Puķīte, M.Lāpāns, A.Salmane.
20. Rēzeknē 10.04.2018 Konkurss "Skaņais bolss". Dalībnieki: S.Kupča- I vieta; P.Ķirsone, S.Keiša, E.Vigule- II vieta; A.Krivošejeva- III vieta.
21. Rīgā 13.04.2018 Jauno vijolnieku konkurss "Baltijas valstīm - 100". Dalībnieks; E.Pipcāne.
22. J.Graubiņa Līvānu mūzikas skolā 14.04.2018 J.Graubiņa Jauno pianistu konkurss. Dalībnieki: M.Lāpāns- I vieta; S.Kupča- Atzinība, A.Salmane- Atzinība, naudas balvapar labāko J.Graubiņa skaņdarba izpildījumu.
23. Rīgā 15.04.2018 Konkursa "Talants Latvijai" fināls. Dalībnieli: M.Silinevičs-II vieta; G.Dokāns-II vieta, Ričards Ķirsons -III vieta; E.Pipcāne-Atzinība: U.Romāne- Atzinība Pidalījās S.Puķīte, M.Lāpāns, A.Salmane
24. Rīgā, LBN 22.04.2018 Konkursa "Talants Latvijai" 1.klašu koncerts. Dalībniece: Renāte Pavlova- 1.vijoles klase.
25. S.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā 25.04.2018 Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu solistu konkurss. Dalībnieki: V.Silineviča- II vieta; M.Silinevičs- I vieta.
26. J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 25.04.2018 Izlaiduma klašu audzēkņu festivāls. Dalībnieki: Elīza Salmane, Ance Salmane, Artūrs Rudzāts.
27. Meirānu KN 28.04.2018 Jānim Zāberam veltītais Zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes lakstīgalas 2018". Dalībnieli: M.Mednis, R.Bukšs-saņem balvu par labāko latviešu tautasdziesmas atskaņojumu.
28. Balvu Mūzikas skola 11.05.2018 Bijušās Balvu Mūzikas skolas audzēknes pianistes Anastasijas Raspopovas klavierkoncerts.
29. Tilžas kultūras namā 13.05.2018 Mātes dienai veltīts pasākums. Dalībnieki: Reneta Krakope un Sabīne Kupča.
30. Balvu Sakrālās kultūras centrā 18.05.2018 Balvu Mūzikas skolas audzēkņu Pavasara koncerts.
31. Rīgā, LBN 27.05.2018 Konkursa "Talants Latvijai" apbalvošanas pasākums. Dalībnieki: M.Silinevičs-II vieta; G.Dokāns- II viet; Ričards Ķirsons - III vieta; E.Pipcāne, U.Romāne- Atzinība.
32. Balvu Mūzikas skolā 31.05.2018 Mācību gada noslēguma pasākums. Priekšnesumu sniedz Balvu Mūzikas skolas klavieru klases absolvents, J.Mediņa Rīgas mūzikas skolas audzēknis Dāvis Lāpāns.
33. Rīgā 02.06.2018 Pūtēju orķestru finālkonkurss. Piedalās pūtēju orķestris, diriģents E.Salmanis
34. Balvu Muižā 06.06.2018 Balvu pilsētas labāko skolēnu un skolotāju apbalvošanas pasākums. Priekšnesumus sniedz Balvu Mūzikasskolas vokālais ansamblis, vadītāja L.Vītola, KCM- V.Bormanis.
35. Rīgā 01.07.2018 XXVI Vispārējo Dziesmu XVI deju svētku gājiens Dalībnieks-pūtēju orķestris, diriģents E.salmanis
36. Rīgā, Sv.Jēkaba katedrālē 04.07.2018 Koncertē Balvu pūtēju orķestris, vadītājs E.Salmanis
37. Rīgā 06.07.2018 Bērnu vokālo ansambļu muzikāli dramatiskajā uzvedumā "Vilkam Tāda dvēselīte". Dalībnieks: Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis.
38. Rīgā 06.07.2017 Pūtēju orķestru dižkoncerts. Dalībnieki: Balvu pūtēju orķestris, diriģents Egons Salmanis.
39. Raiskumā 20.07.2018 29.07.2018 Radošā nometne. Dalībnieki: Balvu Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles un vijoles spēles audzēkņi.
40. Kubulu kultūras namā 12.10.2018 Balvu un Baltinavas novadu pedagogiem veltīts pasākums "Gada balva izglītībā 2018". Balvai nominēta Balvu Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja Irēna Šņitkina.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1970.
Teritorijas kopējā platība (m2):

2060

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 23 373 Labs
Bibliotēkas telpas 1 30 Labs
Citas telpas 12 595 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle un kamerzāle 219 250 Labs apmierinoša Īrēta Īrēta
Zālē iespējamas šādas norises:

Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonu ansamblis 9 Arnis Graps
Ansamblis Pūšaminstrumenti Trompešu ansamblis 8 Ojārs Tūmi°nš
Ansamblis Pūšaminstrumenti Metālpūšaminstrumentu ansamblis 8 Lauris Ikstens
Orķestris Pūšaminstrumenti Jaunāko klašu pūtēju orķestra studija 16 Lauris Ikstens
Orķestris Pūšaminstrumenti Metālpūšaminstrumentu grupa 19 Jānis Budevičs, Ģirts Ripa
Orķestris Pūšaminstrumenti Koka pūšaminstrumentu grupa 21 Ojārs Tūmiņš, Arnis Prancāns
Orķestris Sitaminstrumenti Sitaminstrumentu grupa 5 Egons Salmanis
Ansamblis Jaukts Tautas instrumentu ansamblis 9 Rita Smuška
Ansamblis Stīgu instrumenti Vecāko klašu vijolnieku ansamblis 8 Zoja Zaharova
Ansamblis Jaukts Vokālais ansamblis 10 Linda Vītola
Ansamblis Jaukts Vokālais ansamblis- attīstošā grupa 6 Baiba Ozoliņa-Maltavniece