Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Partizānu iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Egons Salmanis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Egons Salmanis 64521095 29169345 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4276902264

Reģistrācijas datums:

14.03.2014

Dibinātājs:

Balvu novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Partizānu iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

241

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

1959.gada 1.septembris

Misija:

Radīt mācību vidi, kurā audzēknis mācās pilnvērtīgi dzīvot, ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos. Ir radoša, brīva, uzņēmīga personība, kura ir spējīga attīstīt savas dabas dotās potences. Veicināt un sekmēt audzēkņa vēlmi un spēju nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu garīgo vērtību sistēmu, attīstīt audzēknī spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, attīstīt sevis audzināšanas spēju un prasmi kontaktēties.

Darbība:

Skolas darbības virziens ir izglītojošā darbība.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Koncerts veltīts skolas 60 gadu jubilejai Balvu Mūzikas skola 27.02.2019 Piedalās visu nodaļu audzēkņi un pedagogi
2 Svinīgais pasākums koncerts veltīts skolas 60 gadu jubilejai Balvu muiža 02.03.2019 Piedalās skolas pedagogi, audzēkņi un absolventi
3 JIRMV audzēkņu koncerts Balvu Mūzikas skola 20.03.2019 Fragmenti no izrādes "Adata"
4 Balvu Mūzikas skolas absolventu koncerts Balvu Mūzikas skola 31.05.2019 Piedalās visu programmu absolventi
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 XIV Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos Balvu Mūzikas skola 05.04.2019 Piedalās Latgales reģiona mūzikas skolu IP Klavierspēle 45 audzēkņi

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Ansambļa "Razdolje" koncerts Balvu muiža 17.01.2019 Ansambļa vadītāji- Balvu Mūzikas skolas pedagogi
2 Kolektīvu koncerts-festivāls Balvu pilsētas estrādē 01.06.2019 Piedalās skolas orķestris, koris un vokālais ansamblis
3 Garīgās mūzikas koncerts Balvu Ev.lut.draudzes baznīcā 20.07.2019 Koncertu sniedz IP Kora klase un IP Pūšaminstrumentu spēle audzēkņi
4 Garīgās mūzikas koncerts Krustpils baznīca 03.09.2019 Piedalās skolas pūtēju orķestris
5 Pilngadības svētki Kubulu KN 07.09.2019 Piedalās skolas vokālais ansamblis
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 V Mazais Augusta Dombrovska konkurss Rīgā, A.Dombrovska mūzikas skola 25.01.2019 Piedalās 2 vijoļspēles klases audzēkņi
2 II Jauno vijolnieku konkurss Ludzas Mūzikas pamatskola 07.02.2019 Piedalās 6 vijoļspēles klases audzēkņi
3 Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss "Ritmu ritmos" JIRMV 14.02.2019 Piedalās 3 audzēkņi
4 XI Starptautiskais saksofonmūzikas konkurss SAXOPHONIA 2019 Rīgā, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola 21.02.2019 Piedalās 3 audzēkņi
5 Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019" Balvu muižā 22.02.2019 Skolas vokālais ansamblis
6 Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019" II kārta Rēzeknē, Zeimuļs 01.03.2019 Skolas vokālais ansamblis
7 Latgales un Vidzemes novadu pūtēju orķestru skate Gulbenes KN 07.03.2019 Skolas pūtēju orķestris
8 XVII Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss "Naujene 2019" Daugavpils novada KN 01.04.2019 Piedalās 2 audzēkņi
9 Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII skolu jaunatnes dziesmusvētkiem Daugavpils 03.04.2019 Skolas koris
10 IV Starptautiskais konkurss "Dzied un spēlē zēni" Narvas mūzikas skola, Igaunija 11.04.2019 13.04.2019 Piedalās 3 audzēkņi no klavierspēles, vijoļspēles un akordeona klasēm
11 XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss J.Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola 13.04.2019 Piedalās 3 audzēkņi
12 Konkursa "Talants Latvijai" fināls Rīgas Latviešu biedrības nams 12.05.2019 Piadlās IP Klavierspēle, Vijoļspēle, Akordeona spēle un Pūšaminstrumentu spēle audzēkņi
13 XVI Jauno vokālistu konkurss "Dziedu Dievmātei" Aglonas bazilika 15.05.2019 Piedalās 5 kora klases audzēkņi
14 XXIV Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2019" Siguldas Mūzikas skola "Baltais flīģelis" 21.05.2019 22.05.2019 Piedalās IP Klavierspēle 2 audzēkņi
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Kameransambļa "Maskavas virtuozi" meistarklases Latgales vēstniecības GORS, Rēzeknē 22.02.2019 IP Vijolspēle audzēkņi
2 Festivāls "Skaņais bolss" JIRMV 09.04.2019 IP Kora klase audzēkņi
3 Konkursu laureātu apbalvošanas pasākums Balvu pilsētas estrādē 30.05.2019 Piedalās skolas audzēkņi un pedagogi
4 9.klases izlaidums Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 15.06.2019 Priekšnesumu sniedz vijolnieku ansamblis
5 Pedagogu konference Balvu muiža 28.08.2019 Priekšnesumu sniedz skolas vokālais ansamblis

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Pūšaminstrumenti Balvu Mūzikas skolas pūtāju orķestris 80 Egons Salmanis
Koris Jaukts Balvu Mūzikas skolas koris 22 Linda Vītola
Vokālais ansamblis Jaukts Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis 18 Linda Vītola