Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Vadītājs/ direktors:

Marija Bukša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Marija Bukša 64568831 26567872 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4274902267

Reģistrācijas datums:

19.01.2012

Dibinātājs:

Baltinavas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Pasta adrese:

Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

93

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sāk darboties 1994.gada 1. septembrī kā Balvu mūzikas skolas filiāle- direktors Ilmārs Sležis. 1997.gada 1. septembrī skola uzsāk darbu kā patstāvīga pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Par tās direktori Baltinavas pagasta padome apstiprina Mariju Bukšu. 2003.gadā skola maina nosaukumu- Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, jo uzsāk īstenot programmu " Vizuāli plastiskā māksla". Skolā var apgūt pamatzināšanās mūzikā,dejā un mākslā. Mūzikā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmās klavierspēlē, vijoļspēlē, akordeona spēlē, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, eifonija spēlē. Vizuāli plastiskās mākslas programmā var apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem. No 2016./2017. mācību gada skola īsteno PIIP "Dejas pamati" Skolā mācās audzēkņi no Balvu, Viļakas un Baltinavas novadiem. Klavierspēli māca skolotājas Romuālda Dāvida, Jeļena Andrejeva, Aija Nagle, vijoļspēli Liene Logina, pūšamo instrumentu spēli Aigars Bukšs, akordeona spēli Marija Bukša, mūzikas teoriju Aija Nagle, Marija Bukša, Viktorija Kokoreviča, dejas pamatus māca Dita Nipere. Mākslas programmās radoši strādā Iveta Gabrāne, Indra Keiša, Lilita Kūkoja, Dainis Poikāns. Bērni savu fantāziju izsaka dažādos materiālos un mākslas tehnikās- darina gobelēnus, apgrezno stikla traukus, veido skulptūras, ciļņus, medaļas, izgatavo izstrādājumus no ādas, un citiem materiāliem, apgūst aušanas iemaņas. Audzēkņi strādā guašas , akvareļa un pasteļa tehnikās. Ar 2018/2019. mācību gadu audzēkņi apgūst jaunu mācību priekšmetu "Datorgrafika". Skolā darbojas pūtēju orķestris, vijolnieku ansamblis, klavieru dueti, kapella.

Misija:

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir kultūrvides veidotāja un saglabātāja apkārtējā sabiedrībā. Skolas mērķis ir sekmēt vietējo bērnu un jauniešu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi instrumenta spēles pamatus vai vizuāli plastiskās mākslas pamatus , prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Darbība:

Daudzi skolas absolventi turpina mācīties mūziku un mākslu vidusskolās, kā arī tālāk augstākajās mācību iestādēs. 2019/2020. mācību gadā mūzikas, dejas un mākslas iemaņas Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā apgūst 93 audzēkņi Skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos, skatēs, izstādēs, festivālos reģionā, valstī ārzemēs. Ir gūtas godalgas un atzinības. Skolai ir savas tradīcijas. Mācību gadu uzsāk ar pedagogu koncertu un jauno audzēkņu svinīgu uzņemšanu kolektīvā. Decembrī- Ziemassvētku ieskaņas koncerts novada KN, veco ļaužu pansionātā Balvos, rekovā. Jauno gadu uzsākam ar tematisko karnevālu, martā ir senās mūzikas nedēļa, Lieldienās vecāku kopsapulce un audzēkņu koncerts, piedalās "Satiec savu meistaru ", Muzeju nakts, "Baznīcu nakts" aktivitātēs. Mācību gadā, vismaz reizi, tiek organizēts brauciens uz LNO izrādi, apmeklēti koncerti koncertzālē "Gors", kā arī apmeklēti muzeji un izstādes. Skolas audzēkņu uzsāšanās kuplina daudzus novadu pasākumus.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Svinīga Jaunā mācību gada uzsāksāna Baltinavas MMS 02.09.2019 Pedagogu koncerts, svinīga jauno audzēkņu uzņemšana kolektīvā
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
2 PIIP "Vizuāli plastiskā māksla" absolventu darbu izstāde Baltinavas MMS 19.09.2019 19.10.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
3 Dalība pasākumā "Upītes Obeļdorzs" Upīte 21.09.2019 Kapela piedalās koncertā pedagogs Liene Logina

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
4 Audzēkņu koncerts Šķolbēnu sociālās aprūpes centrā Rekova 26.09.2019 Koncertā piedalās PIIP "Pūšaminstrumentu spēle" audzēkņi pedagogs Aigars Bukšs
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
5 Mākslinieces Gundegas Rancānes gleznu izstādes apmeklējums un tikšanās ar mākslinieci Baltinavas muzējā, Baltinavas novada muzejs 03.10.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
6 Pasākumi skolotāju dienā *) Ziedu mandalu veidošana pie skolas *)Audzēkņu apsveikums *)Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļānu mūzikas un mākslas skolu. *)Starpnovadu pasākums skolotājiem Kubulos. Varakļāni BaltinavasMMS Balvu novads-Kubuli 08.10.2019 PIIP "Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņu fantāzijas gleznojumos "Mūsu skolotāju olompiskās spēles" , audzēkņu muzikālie apsveikumi un svētku torte. Varakļānos gūtas daudzas radošas idejas. Kubulu pasākumā przentēta skola un gūtas pazitīvas emocijas.
7 3 Starptautiskā plenēra "Valdis Bušs 2019" gleznu izstādes apmeklējums. Viļaka 17.10.2019 Apskatīta izstāde, Viļakas Valsts robežsardzes pārvalde, Viļakas Romas katoļu baznīca, kas ir kultūrvēsturiska pērle Ziemeļlatgalē.
8 Dalība Balvu BJC organizētajā konkursā "101 dāvana Latvijai" Balvi 01.10.2019 13.10.2019 Piedalās 12 PIIP "Vizuāli plastiskā māksla " audzēkņi, pedagogs Lilita Kūkoja
9 Dalība starpnovadu vizuālās mākslas konkursā "Skani mana tēvu zeme" par tēmu Mežs Ilūkstes MMS 07.10.2019 04.11.2019 Piedalās PIIP "Vizuāli plastiskā māksla" 8 audzēkņi, "Dzīvnieciņi" ādas plastika pedagogs Llita Kūkoja
10 Dalība Dagdas ISP organizētajā vizuālās mākslas konkursā "Ainava" Dagda
11 Patriotisma nedēļa LNBS pūtēju orķestra un kora koncerta apmeklējums Alūksnē Telpu noformējums Lāpu gājiens Lāčplēša dienā, muzikās priekšnesums pie Maslenu upuru piemiņās plāksnes Latvijas vasts gadadienai veltīts audzēkņu koncerts Tikšanās ar Viļakas robežsardzes pārstāvjiem Baltinavas vsk. PIIP "Vizuāli plastiskā mākslas konkursa "Manai robežsardzei 100" audzēkņu darbu izstāde Viļakas muzejā. Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde Baltinava, Viļaka, Alūksne, Rīga 02.11.2019 29.11.2019
12 Kamermūzikas koncerts "Garāmslīdošie mirkļi" ( Santa Bukovska-,saksofons, Linda Laduse- klavieres" 22.11.2019 Baltinavas MMS
13 Adventes svecīšu svinīga iedegšana skolā noformējums Ziemassvētku noskaņās. Baltinavas MMS 02.12.2019 23.12.2020
14 Ziemassvētku Tubas. Audzēkņu koncerts Rīgā Doma laukumā Rīgā 14.12.2019 Piedalās pedagogu Aigara Bukša audzēkņi eifonisti un tubisti
15 Valsts konkurss PIIP "Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle" I kārta Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 13.12.2019 Uz konkursa II kārtu tiek izvirzīti 2. klases audzēknis Jēkabs Slišāsn un 2. klases audzēknis Janeks Supe
16 PIIP "Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle" standarti 7. klasei Baltinavas Mūzikas un mākslas skola 13.12.2019
17 I. pusgada darbu skate PIIP "Vizuāli plastiskā māksla" Baltinavas Mūzikas un mākslas skola 16.12.2019 31.12.2019 Tiek izlikti visi I pusgada darbi, pedagogi Iveta Gabrāne, Indra Keiša, Lilita Kūkoja, Dainis Poikāns.
18 Ziemassvētku ieskaņas koncerts Baltinavas MMS 18.12.2019 Piedalās visi skolas audzēkņi. Tēma "Ziemassvētku mūzika laikmeta griežos"
19 Labdarības pasākumi Ziemassvētkos. Radošās darbnīcas Labdarības koncerts Šķilbēnu sociālās aprūpes centrā Labdarības koncerts Balvu pansionātā Sadarbībā ar sociālo dienestu vientuļo Baltinavas novada pensionāru apmeklējums. Baltinavas MMS Rekova Balvi Baltinavas novads 02.12.2019 22.12.2019 Rdošajās darbnīcās tika izgatavoti rūķi un apsveikumi, kurus pasniegt Baltinavas novada iedzīvotājie dzīvojošiem Balvu pansionātā, Šķilbēnu sociālājā aprūpes centrā, kā arī Baltinavas vientuļajiem pensionāriem. darbnīcas vadīja skilotāja Lilita Kūkoja
20 Svinīga 4. Adventes svecītes iedegšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā. Baltinava 23.12.2019 Pasākumu sagatavoja skolotāja Viktorija Kokoreviča. Tika iesaistīti daudzi mūzikas programmu audzēkņi.
21 Pūtēju orķestra Ziemassvētku apsveikumi novada iedzīvotājiem. Baltinavas novads 25.12.2019 Pūtēju orķestris, pedagogs Aigars Bukšs, ar Ziemassvētku mūzikas repertuāru, apciemoja daudzus Baltinavas novada iedzīvotājus, kā arī muzicēja uz ielām, pie mājām, iepriecinot novada iedzīvotājus.
22 PIIP "Vizuāli plastiskā māksla" zīmējumu konkurss "Laiks....Mums laiks..." veltīts dzejnieka Antonam Slišānam Viļākas novads, Šķilbēnu pagasts, Upīte 25.11.2019 30.12.2019 Konkursā tika iesniegti 18 darbi, pedagogs Iveta Gabrāne

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Klavieres Klavieru duets 2 J.Andrejeva
Lauku kapela Jaukts Kapela 9 L.Logina
Kameransamblis Stīgu instrumenti Vijolnieku ansamblis 5 L.Logina
Orķestris Pūšaminstrumenti Pūtēju orķestris 21 A. Bukšs
Vokālais ansamblis Jaukts Vokālais ansamblis 6 M.Bukša