Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Vadītājs/ direktors:

Marija Bukša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Marija Bukša 64568831 26567872 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4274902267

Reģistrācijas datums:

19.01.2012

Dibinātājs:

Baltinavas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Pasta adrese:

Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

101

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sāk darboties 1994.gada 1. septembrī kā Balvu mūzikas skolas filiāle- direktors Ilmārs Sležis. 1997.gada 1. septembrī skola uzsāk darbu kā patstāvīga pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Par tās direktori Baltinavas pagasta padome apstiprina Mariju Bukšu. 2003.gadā skola maina nosaukumu- Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, jo uzsāk īstenot programmu " Vizuāli plastiskā māksla". Skolā var apgūt pamatzināšanās mūzikā,dejā un mākslā. Mūzikā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmās klavierspēlē, vijoļspēlē, akordeona spēlē, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, eifonija spēlē. Vizuāli plastiskās mākslas programmā var apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem. No 2016./2017. mācību gada skola īsteno PIIP "Dejas pamati" Skolā mācās audzēkņi no Balvu, Viļakas un Baltinavas novadiem. Klavierspēli māca skolotājas Romuālda Dāvida, Jeļena Andrejeva, Aija Nagle, vijoļspēli Liene Logina, pūšamo instrumentu spēli Aigars Bukšs, akordeona spēli Marija Bukša, mūzikas teoriju Aija Nagle, Marija Bukša, dejas pamatus māca Dita Nipere. Mākslas programmās radoši strādā Iveta Gabrāne, Indra Keiša, Lilita Kūkoja, Dainis Poikāns. Bērni savu fantāziju izsaka dažādos materiālos un mākslas tehnikās- darina gobelēnus, apgrezno stikla traukus, veido skulptūras, ciļņus, medaļas, izgatavo izstrādājumus no ādas, un citiem materiāliem, apgūst aušanas iemaņas. Audzēkņi strādā guašas , akvareļa un pasteļa tehnikās. Ar 2018/2019. mācību gadu audzēkņi apgūst jaunu mācību priekšmetu "Datorgrafika" Skolā darbojas pūtēju orķestris, vijolnieku ansamblis, klavieru dueti, kapella.

Misija:

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir kultūrvides veidotāja un saglabātāja apkārtējā sabiedrībā. Skolas mērķis ir sekmēt vietējo bērnu un jauniešu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi instrumenta spēles pamatus vai vizuāli plastiskās mākslas pamatus , prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Darbība:

Daudzi skolas absolventi turpina mācīties mūziku un mākslu vidusskolās, kā arī tālāk augstākajās mācību iestādēs. 2018/2019. mācību gadā mūzikas, dejas un mākslas iemaņas Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā apgūst 101. audzēknis. Skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos, skatēs, izstādēs, festivālos reģionā, valstī ārzemēs. Ir gūtas godalgas un atzinības. Skolai ir savas tradīcijas. Mācību gadu uzsāk ar pedagogu koncertu un jauno audzēkņu svinīgu uzņemšanu kolektīvā. Decembrī- Ziemassvētku ieskaņas koncerts novada KN, veco ļaužu pansionātā Balvos, rekovā. Jauno gadu uzsākam ar tematisko karnevālu, martā ir senās mūzikas nedēļa, Lieldienās vecāku kopsapulce un audzēkņu koncerts, piedalās "Satiec savu meistaru ", Muzeju nakts, "Baznīcu nakts" aktivitātēs. Mācību gadā, vismaz reizi, tiek organizēts brauciens uz LNO izrādi, apmeklēti koncerti koncertzālē "Gors", kā arī apmeklēti muzeji un izstādes. Skolas audzēkņu uzsāšanās kuplina daudzus novadu pasākumus.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Valsts konkurss PII programmā "Vijoļspēle" 16.01.2018 Elvis Circens- Pateicība Domeniks Slišāns- Pateicība ( pedagogs Liene Logina)
2. Jaungada karnevāls skolā "Multimēdiju un pasaku zemē" 17.01.2018
3. Antona Slišāna 70 gadu jubilejai veltīts pasākums Upītē. 19.01.2018 Vizuāli plastiskās mākslas konkurss "A.Slišāna dzeja" Daira Circene 1. vieta Diploms Madara Kļaviņā 1. vieta Diploms Māra Circene 1. vieta Diploms Ratha Šaškova 1. vieta Diploms Mareks Supe 3. vieta Diploms
4. Starptautiskais konkurss Vizuāli plastiskā mākslā "Lidice 2018" 22.01.2018 Iavirzīti darbi Egija Ļvova Ieva Kozlovska Intars Kļanskis Kristaps Kašs Rihards Cīrulis Kristaps Kašs- Atzinība
5. Izstāde "Sajūti Varakļānus" 01.02.2018 01.03.2018
6. Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate Madonā. 02.03.2018 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas orķestrim II pakāpes Diploms vadītājs Aigars Bukšs
7. Baltinavas MMS audzēkņu darbu izstādes Baltinavas novada bibliotēkā 03.03.2018 06.06.2018
8. I Starptautiskais Vizuāli plastiskās mākslas konkurss mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot "Lauku ainava" 10.03.2018 Romena Timoškāne Jēkabs Slišāns Matilde Slišāne Sanija Vīcupa Ilvija Bombāne Madara Kļaviņa Atzinība
9. Valsts konkurss Vizuāli plastiskā mākslā II un III kārta Rēzeknē 23.03.2018 24.03.2018 Daira Circene -Pateicība madara Kļaviņa- pateicība Samanta Slišāne- Pateicība Rihards pateicība un 2. vietas Diploms valstī
10 Tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas skate Kūkovas novadā 23.03.2018 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapelai I pakāpes Diploms (vadītāja Liene logina)
11. Lieldienu Dievkalpojuma kuplināšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā, Rekovas Romas katoļu baznīcā. Lieldienu koncerts Baltinavas KN 01.04.2018
12. Vecāku kopsapulce. Audzēkņu koncerts. Psiholoģes A. Jurčenko lekcija 04.04.2018
13. Mākslas dienas. J.Krompāna meistardarbnīcas Baltinavas MMS 23.04.2018 11.05.2018
14. 6.8. klašu audzēkņu koncerts- festivāls Jāņā Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 21.04.2018 Endijs Ločmelis
15. Dalība Pop ielā Baltinavas vidusskolā 27.04.2018
16. Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte-2018" 28.04.2018 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapelai II pakāpes Diploms
17. "Mana dzimtene Raiņā dzejā" Vizuālās mākslas konkurss Preiļos 01.05.2018 01.06.2018
18. Baltā galdauta svētki- koncerts skolā. Mūsdienu deju konkurss Kolberģu TN "Mīlu deju caur Latviju" 04.05.2018
19. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkurss Pūšaminstrumentu spēlē Ozolniekos 11.05.2018 Marks Ločmelis- Pateicība Rolansds Circens -Pateicība
20. Mātes dienai veltīts koncerts Baltinavas KN 11.05.2018
21. Starptautiskais bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss "Daudz baltu dieniņu" 02.05.2018 25.05.2018
22. Muzeju nakts "Šūpulis" S. Bukšas audzēkņu darbu izstāde skolā. 19.05.2018
23. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums "Pulkā eju, pulkā teku" 19.05.2018 20.05.2018
24. II pusgada darbu skate Baltinavas MMS, Upītes pamatskolā. 28.05.2018 08.06.2018
25. Ģitāristu pulciņā koncerts Baltinavas MMS 26.05.2018
26. Absolventu izlaidums 27.05.2018
27. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu garīgās mūzikas koncerts Baltinavas Romas katoļu baznīocā. Baznīcu nakst.s 01.06.2018
28. Audzēkņu plenēra darbu izstāde Baltinavas MMS
29. Masleniku upuru piemiņas pasākuma kuplināšana. 14.06.2018
30. Pedagogu un audzēkņu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos 01.07.2018 08.07.2018
31 Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Tu esi PUTNS. IRBĪTE" 14.06.2018 Izvirzīti darbi: Ligita Matule Alise Logina Egija Ļvova- Atzinība Samanta Slišāne Rihards Cīrulis Rihards Logins Madara Kļļaviņa- Atzinība Māra Circene Mareks Supe- Atzinība Matilde Slišāne- Atzinība
32. Skolas prezentācijas koncerts Balvu ,Baltinavas, Rugāju novadu izglītības pārvaldei. Mācību gada svinīga uzsākšana 03.09.2018
33. Audzēkņu darbu izstāde baltinavas bibliotēkā''Mana mīļākā ainava" 03.09.2018 31.10.2018
34. Dalība latgaliešu festivālā "Upītes obeļdorzs" 15.09.2018
35. Dalība dzejas dienu pasākumā. Telpu noformējums rudens noskaņās. 10.09.2018 28.09.2018
36. Skolotāju diena Telpu noformējums. Pieredzes apmaiņās brauciens uz Zilupes Mūzikas un mākslas skolu. Audzēkņu apsveikums skolotājiem. Skolotāju dienai veltīts pasākums Kubulu KN 01.10.2018 12.10.2018
36. Vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Dievs, Daba, Darbs"" 24.10.2018 Izvirzīti darbi Ilvija Bombāne Margarita Logina Romena Timuškāne Sanija Vīcu Jēkabs Slišāns Viktorija Oļipova Megija Voiciša Dorisa Kozlovska
37. Patriotisma nedēļa veltīta Latvijas 100 -gadei Telpu un apkārtnes noformējums. Pedagogu darbu izstāde Baltinavas novada muzejā. Skolas audzēkņu izstāde "Manā Baltinavā" Baltinavas novada bibliotēkā. Lāčplēša dienai veltītā pasākuma kuplināšana Baltinavas KN J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts "Skaistākās Latvijas ainavas mūzikā" Latvijas valsts 100 gadadienai veltīts audzēkņu koncerts "Sveicam Tevi, Latvija" Svinīgā pasākuma kuplināšana Baltinavas novadā Svinīgā pasākuma kuplināšana Viļākas novadā 09.11.2018 18.11.2018
38 Radošās darbnīcas skolā 'Apsveikumu izgatavošana vientuļajiem novada pensionāriem' 22.11.2018 23.11.2018
39. Vecāku kopsapulce 26.11.2018
40 Adventes svecīšu svinīga iedegšana skolā, telpu noformējums Ziemassvētku noskaņās. 03.12.2018 24.12.2018
41 PIIP "Dejas pamati" akreditācija, audzēkņu koncerts 05.12.2018
42. Ziemassvētku egles iedegšana novadā, pasākuma kuplināšana 07.12.2018 Piedalās pūtēju orķestris A. Bukša vadībā
43. "Ziemassvētku tubas" audzēkņu koncerts Rīgā Doma laukumā. 08.12.2018 Piedalās skolas tubisti, eifonisti skolotāja Aigara Bukša vadībā
44. Valsts konkurss PIIP "Pūšaminstrumentu spēlē" I kārta 17.12.2018 Uz II kārt tiek izvirzīti II grupa saksofona spēlē Rihards Logins III grupa trompetes spēlē Marks Ločmelis, III grupa eifonija spēlē Rolands Circens
45. 7. klases mācību koncerts "Standarti klavierspēlē" 12.12.2018
46. I semestra darbu skate PIIP "Vizuāli plastiskā māksla" 17.12.2018 07.12.2019
47. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 19.12.2018
48. Labdarības pasākumi Ziemassvētkos Koncerts Šķilbēnu sociālās aprūpes centrā Koncerts Balvu pansionātā Brauciens pie vientuļajiem novada pensionāriem 20.12.2018 22.12.2018
49. Ziemassvētku pasākuma kuplināšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā 24.12.2018
50. Ziemassvētku koncerts Baltinavas KN 25.12.2018 Piedalās pūtēju orķestris

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 2010
Teritorijas kopējā platība (m2):

629

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 10 289 Labs
Darbnīcas 1 14 Labs
Bibliotēkas telpas 1 17 Labs
Citas telpas 12 209 Labs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Kamerzāle 97 60 Ļoti labs Laba Stacionāra Stacionāra
Zālē iespējamas šādas norises:

Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Klavieres Klavieru duets 2 J.Andrejeva
Lauku kapela Jaukts Kapela 9 L.Logina
Kameransamblis Stīgu instrumenti Vijolnieku ansamblis 5 L.Logina
Orķestris Pūšaminstrumenti Pūtēju orķestris 21 A. Bukšs
Vokālais ansamblis Jaukts Vokālais ansamblis 6 M.Bukša