Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012524

Adrese:

Rīgas iela 24B, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63960595 @ 63960595
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vecumnieku vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Vēvere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0413901290

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1130

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID 4060

Akreditācijas datums:

20.01.2021

Akreditācijas termiņš:

19.01.2027

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pēc Pirmā pasaules kara un brīvības cīņām sākās normāls darbs gan valstī, gan skolas dzīvē. 1920. gadā par skolas sarīkojuma laikā saziedotajiem līdzekļiem tika nopirkti soli, skaitāmie kauliņi, Eiropas karte arī grāmatas un citi mācību līdzekļi. 1920./1921. māc. gadā bija sešas klases. 4.jūnijā notika Vecmuižas 6 klašu pamatskolas pirmais izlaidums. Ir saglabājušās tā laika liecības-grāmatas ar skolas zīmogu un inventāra numuru tajā. Savukārt, sena bibliotēkas inventāra grāmata ar nr. 1 liecina par Vecumnieku nepilnās vidusskolas esamību 1948.gadā, kas apstiprināta ar skolas direktora H. Siliņa parakstu.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība, kura nodrošina brīvu pieeju visa veida informācijai, veicina patstāvīgas mācīšanās iemaņas skolēniem, atbalsta skolotājus mācību programmu īstenošanā un audzināšanas darbā. Bibliotēkas funkcijas: izglītības veicināšana, lasītāju apkalpošana, literatūras popularizēšana, lasīšanas veicināšana, informācijas sniegšana un apkopošana Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Skolas bibliotēka organizē darbu atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozaru standartu prasībām. Bibliotēka sniedz atbalstu, īstenojot Valsts izglītības satura centra projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” , nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, iesaista skolēnus bibliotekārajos pasākumos. Nodrošina veiksmīgu mācību procesu ar materiāliem un mācību standartiem atbilstošu literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Mācību procesa nodrošināšana Mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu iegādāšanās, izsniegšana un saņemšana. Mācību materiālu meklēšana atbilstoši mācību programmai.
3. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4. Bibliotēkas veidotās datu bāzes Informācijas avotu meklēšana internetā. Metodisko materiālu apkopojums pa nozarēm. Datu bāzes veidošana un papildināšana mācību grāmatu uzskaitei.
5. Dators un internets Interneta pieslēgums, Datora izmantošana mācību procesam. Materiālu kopēšana un printēšana.
6. Uzziņas Tematisko, faktogrāfisko, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana lasītājiem
7. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. materiālu, ZPD un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana bibliotēkā uz vietas.
8. Pasākumi un izstādes Literatūru, lasīšanu popularizējošu, lasīšanas veicināšanas programmas, tematisku pasākumu organizēšana un izstāžu veidošana.
9. Bibliotēkas iepazīšana, ekskursijas Palīdzēt jaunajiem apmeklētājiem un lietotājiem orientēties bibliotēkas krājumos un informatīvajā telpā.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

36400

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

451

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

387

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3673

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

712

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2961

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10325

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8989

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10253
Kartogrāfiskie materiāli 72
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6182
Bērnu grāmatas 896

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

946

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2731

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

15122

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 946 2731 15122
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 785 2731 9571
Bērnu grāmatas 37 1161

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1