Varakļānu novada Murmastienes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000574

Adrese:

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64825343 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Varakļānu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Teresija Ivenkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009127585

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1315

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

156B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1952. gadā. Laika gaitā mainoties, tā kļuvusi par daudzfunkcionālu pakalpojumu nodrošinātāju vietējiem iedzīvotājiem. Bibliotēka sniedz iespējas redzesloka paplašināšanai, izglītības ieguvei, e --pasaules pārvaldīšanai un pielietošanai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Tā veic arī nozīmīgu sociālo funkciju.

Darbība:

Murmastienes bibliotēka attīsta un veido bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru; sniedz kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem; sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, piedaloties pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves norisēs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 13:00
Otrdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 13:-14:00
Ceturtdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00
Piektdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu, tematisko materiālu mapju, preses izdevumu un citu materiālu izmantošana uz vietas bibliotēkā
3. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, termiņu pagarināšana pēc lasītāju pieprasījuma uz vietas, e=pastā, pa tālruni, attālināti elektroniskajā akatalogā
4. Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
5. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni
6. Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
7. Konsultācijas Konsultāciju sniegšana par elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanu
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu apmeklēšana
9. Starpbibliotēku abonements Pēc lasītāju pieprasījuma bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbaltas kopijas izgatavošana vai izdruka - teksts A4 lapa 1 lappuse - EUR 0,10 + PVN
2. Melnbaltas kopijas izgatavošana vai izdruka - teksts + grafiska informācija A4 lapa 1 lappuse - EUR 0,19 + PVN
3. Krāsu kopijas izgatavošana vai izdruka - 50% noklājums A4 lapa 1 lappuse - EUR 0,29 + PVN
4. Pilnkrāsu kopijas izgatavošana vai izdruka A4 lapa 1 lappuse - EUR 0,38 + PVN
Saskaņā ar PVN likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu ar PVN netiek aplikts bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojums
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

474

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

142

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

207

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

163

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1374

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1199

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

175

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4398

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

505

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2828
Seriālizdevumi 1568
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 96

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

495

Izslēgto dokumentu kopskaits:

767

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6767

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 236 351 6125
Seriālizdevumi 258 416 624
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 1 11
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 8 4 164

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2