Snēpeles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000440

Adrese:

Pagastmāja, Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29218553 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Damberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000036632

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0476

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

696A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka Snēpelē dibināta 1945.gadā. Pirms tam Snēpelē darbojusies bibliotekāru biedrība, kas pēc dievkalpojumiem izsniegusi grāmatas un rīkojusi dažādus pasākumus. 2005.gadā tiek uzsākta jauno interneta tehnoloģiju ieviešana. 2009.gadā bibliotēka pārceļas uz jaunām, plašām telpām (tai pašā "Pagastmājā") un iegūst akreditāciju. 2014.gadā Snēpeles bibliotēka iziet atkārtotu akreditāciju, bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai tiek piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Darbība:

Bibliotēka kļuvusi par neatņemamu Snēpeles sabiedriskās dzīves, informācijas un kultūras centru , kas dod iespējas visu vecumu apmeklētājiem atrast sev vajadzīgo un nepieciešamo. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00
Otrdiena 8:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 14:00 Metodiskā diena- (mācības, kursi, semināri, grāmatu iegāde, grāmatu piegāde lasītājiem uz mājām) bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Piektdiena 8:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Interneta pakalpojumi Bezmaksas piekļuve internetam Lietotāju apmācība darbam interneta vidē – informācijas meklēšana, komunikācija sociālajos tīklos, maksājumu veikšana, deklarāciju iesniegšana Piekļuve e-pakalpojumiem – maksājumi, deklarēšanās, nodokļu atskaišu iesniegšana u.c Informācijas izdruka Konsultācijas darbam ar ierīcēm un datortehniku cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
2. Uzziņas, konsultācijas un apmācības. Bibliotēkas darbinieks sniedz dažāda veida uzziņas - adresālās faktogrāfiskās, precizējošās, tematiskās. Ir iespējams saņemt konsultācijas informācijas meklēšanā: bibliotēku elektroniskajos katalogos un datubāzēs abonētajās datubāzēs, piemēram, Letonika, Lursoft, Britannica.
3. Starpbibliotēku pakalpojumi (SBA). Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums nodrošina iespēju lasītājiem bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu vai raksta kopiju pasūtīt no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēkām vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
4. Bibliotekārie pakalpojumi. Grāmatu un periodikas izsniegšana un saņemšana, termiņu pagarināšana, lietotāju reģistrācija, grāmatu piegāde uz mājām cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1887

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Snēpeles bibliotēka "Pagastmāja", Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328 Pašvaldības īpašums 1887
Teritorijas kopējā platība (m2):

76,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

291

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

224

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3669

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3440

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

229

Virtuālais apmeklējums:

2164

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8090

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

317

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3938
Seriālizdevumi 4152
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 224

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 74
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

949

Izslēgto dokumentu kopskaits:

838

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6503

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 189 175 4635
Seriālizdevumi 760 663 1852
Audiovizuālie resursi 3
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 11 438

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google