Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000509

Adrese:

Pagastmāja, Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64065159 28641220 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Skultes pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Danuta Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231844

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0267

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

504A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

15.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1940

Sākums:

Bibliotēka Skultē izveidota 1934. gadā un atradās pagasta valdes namā. Krājums bija neliels, privātpersonu dāvinājumi. Otrā pasaules kara beigās vācu karaspēkam atkāpjoties pagasta valdes nams tika nodedzināts. 1947. gadā bibliotēka izveidota Zveinieku kooperatīvās sabiedrības namā ,,Jaunsaules".1949 gadā bibliotēka izvietota Skultes pamatskolas telpās,bet1963 gadā Skultes pagasta ,,Lielkrogzemniekos".No 1990 gada bibliotēka izvietota Skultes pagasta Mandegās ,,Pagastmāja''

Darbība:

Bibliotēka veic kultūras, izglītības un informācijas iestādes funkcijas: kultūras mantojuma - iespieddarbu, e-izdevumu, novadpētniecības un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu,kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka attīstās par sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošinot kvalitatīvu, vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošu informācijas un citu pakalpojumu pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētas datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācujas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termīņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni -64065159,28641220, e-pastu skultes_biblioteka@limbazi.lv
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Teritorijas kopējā platība (m2):

1165

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

210

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2545

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2130

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

415

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5397

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

158

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2996
Seriālizdevumi 2399
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 358

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

532

Izslēgto dokumentu kopskaits:

414

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3958

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 194 110 3479
Seriālizdevumi 336 302 467
Audiovizuālie resursi 2 5
Nošizdevumi 1 2
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 7 605

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda