Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka - Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000087

Adrese:

Dārzu iela 37, Rēzekne, LV-4601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64623069 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0735

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

377A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1951. gadā. Kopš 1977. gada jūnija - Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle.

Darbība:

Bibliotēkas mērķauditorija ir Rēzeknes reģiona bērni un jaunieši vecumā no pirmsskolas vecuma līdz 9.klasei. Lasītāji ir arī vidusskolēni, skolotāji, bērnu vecāki. Bibliotēkas galvenie darbības virzieni: bibliotekārā apkalpošana un nepieciešamās informācijas nodrošināšana, komplektējot krājumu, sniedzot uzziņu un informacionālos pakalpojumus; informācijas meklēšanas prasmju un iemaņu veicināšana, palīdzot orientēties dokumentu klāstā un apmācot tehnoloģiju izmantošanā; lasīšanas veicināšana, piedaloties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija" un organizējot tematiskus pasākumus sadarbībā ar skolām, pirmsskolas un interešu izglītības iestādēm. Bibliotēkā pieejamas Rēzeknes Centrālās bibliotēkas elektroniskās datu bāzes: Elektroniskais kopkatalogs, Novadpētniecība; abonētās datu bāzes LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Britannica PLE, Litres Ru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 15. datums - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka", Britannica PLE, Litres Ru.
Datori un internets Datoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana.
Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, darbam ar datoru, datu bāzēm un internetu.
Ekskursijas Ekskursijas bibliotēkā.
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana un rezervēšana pa tālruni 64623069, e-pastu rezbb@rezeknesbiblioteka.lv. Autorizētiem lietotājiem pakalpojums pieejams e-vidē: www.rezeknesbiblioteka.lv.
Rēzeknes reģiona bibliotēku kopkatalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas pieejamību un meklēšanu elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Uzziņas un konsultācijas Tematisku, faktogrāfisku un bibliogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un izdruka A4 (melnbalta) 1 lpp. A4 (krāsaina) 1 lpp. A3 (melnbalta) 1 lpp. Kopēšana no bibliotēkas krājuma materiāliem. EUR 0,08 EUR 0,30 EUR 0,16
Oriģinālu skenēšāna 1 lpp. EUR 0,16
Lasītavas nakts abonements 1 eksemplārs EUR 0,30
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

439,51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2972

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2093

Pārējie:

879

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

33169

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10666

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22503

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

47009

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

34285

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 32453
Seriālizdevumi 6090
Audiovizuālie resursi 79
Pārējie dokumenti 8387
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 21037

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1254

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1029

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21083

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 785 508 19528
Seriālizdevumi 444 521 1491
Audiovizuālie resursi 15 51
Kartogrāfiskie materiāli 3
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 9 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 495 139 9225

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 4
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda