Nīcgales pagasta tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000268

Adrese:

Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22024119 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Nīcgales pagasta pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Bogdanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000078848

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0087

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2002

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

621A

Akreditācijas datums:

21.09.2016

Akreditācijas termiņš:

21.09.2121

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

Bibliotēka pēc Valsts arhīva ziņām dibināta ar Daugavpils rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu 1954.gadā, 2014. gads – bibliotēkas dibināšanas 60 . jubilejas gads. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā veikti ar 1948. gada 16. augustu. Nīcgales pagasta tautas bibliotēka atrodas Nīcgales pagastā Daugavas ielā 4, bērnudārza ēkas 2. stāvā. Bibliotēka ar Valsts KKF, sadarbības partneru un pašvaldības atbalstu ilgtermiņā attīstījusies par garīgo vērtību krātuvi, informācijas, izglītības un kultūras centru pagastā, bibliotēka atrodas pastāvīgā dialogā ar vietējo sabiedrību.

Darbība:

Misija: bibliotēka kā jaunas multikulturālās pasaules veidotāja un izplatītāja, kas spēj apmierināt esošās sabiedrības vajadzības tās vides vajadzības, kurā bibliotēka atrodas. Bibliotēkai ir gatava sabiedrības kultūras un sociālā rakstura izmaiņām. Lai demokrātiskā sabiedrībā, kur veidojas etniskā kultūru daudzveidība, nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas katram indivīdam Mērķi un uzdevumi: Daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides vajadzības •Visu Nīcgales pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana; •Mazināt informācijas plaisu, pagasta iedzīvotāju ekonomisko un sociālo izolētību, nodrošinot brīvu piekļuvi internetam un daudzpusīgu informāciju tradicionālajos formātos; •Bērnu lasīšanas iemaņu veidošana un nostiprināšana, lai veicinātu zināšanu un mākslas vērtību apguves procesu un sekmētu personības izaugsmi un pilnveidi; •Pilnveidot bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu papildinot un atjaunojot tradicionālos un elektroniskos resursu;. •Latviskās kultūrvides attīstīšana un saglabāšana un patriotisma veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 13:00 - 14:00 Metodiskā diena - trešdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo un elektronisko dokumentu izsniegšana, audio ierakstu klausīšanās, rotaļlietu kolekcijas izmantošana
lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, tās krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām
bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējušie pasākumi
individuālas apmācības datorprasmēm un interneta lietošana
individuālas konsultācijas biblioterapijā
informācijas meklētāj sistēmu: katalogu, kartotēku un elektronisko datu bāzu izmantošana; adresālo, faktogrāfisko u.c. uzziņu un konsultāciju sniegšana
darbs ar datoru, interneta lietošana, skenēšana
bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu saņemšana SBA kārtā
brīvā laika animācija
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
melnbaltā kopēšana A4 0.07
printēšana A4 0.07
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

244

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

196

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2938

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1923

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1015

Virtuālais apmeklējums:

370

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8208

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2624

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3223
Seriālizdevumi 4985
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 282

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 34
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

443

Izslēgto dokumentu kopskaits:

412

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4211

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 149 90 3581
Seriālizdevumi 280 308 595
Audiovizuālie resursi 1 1 29
Pārējie dokumenti 13 13 0
Elektroniskie resursi 0 0 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 14 0 438

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda