Nīcgales pagasta tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000268

Adrese:

Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22024119 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Nīcgales pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Daugavpils novada dome
Sociālie tīkli Bogdanova Ruta
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Bogdanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000078848

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0087

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2002

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

621A

Akreditācijas datums:

21.09.2016

Akreditācijas termiņš:

21.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

Bibliotēka pēc Valsts arhīva ziņām dibināta ar Daugavpils rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu 1954.gadā, 2014. gads – bibliotēkas dibināšanas 60 . jubilejas gads. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā veikti ar 1948. gada 16. augustu. Nīcgales pagasta tautas bibliotēka atrodas Nīcgales pagastā Daugavas ielā 4, bērnudārza ēkas 2. stāvā. Bibliotēka ar Valsts KKF, sadarbības partneru un pašvaldības atbalstu ilgtermiņā attīstījusies par garīgo vērtību krātuvi, informācijas, izglītības un kultūras centru pagastā, bibliotēka atrodas pastāvīgā dialogā ar vietējo sabiedrību.

Darbība:

Misija: bibliotēka kā jaunas multikulturālās pasaules veidotāja un izplatītāja, kas spēj apmierināt esošās sabiedrības vajadzības tās vides vajadzības, kurā bibliotēka atrodas. Bibliotēkai ir gatava sabiedrības kultūras un sociālā rakstura izmaiņām. Lai demokrātiskā sabiedrībā, kur veidojas etniskā kultūru daudzveidība, nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas katram indivīdam Mērķi un uzdevumi: Daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides vajadzības •Visu Nīcgales pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana; •Mazināt informācijas plaisu, pagasta iedzīvotāju ekonomisko un sociālo izolētību, nodrošinot brīvu piekļuvi internetam un daudzpusīgu informāciju tradicionālajos formātos; •Bērnu lasīšanas iemaņu veidošana un nostiprināšana, lai veicinātu zināšanu un mākslas vērtību apguves procesu un sekmētu personības izaugsmi un pilnveidi; •Pilnveidot bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu papildinot un atjaunojot tradicionālos un elektroniskos resursu;. •Latviskās kultūrvides attīstīšana un saglabāšana un patriotisma veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 13:00 - 14:00 Metodiskā diena - trešdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo un elektronisko dokumentu izsniegšana, audio ierakstu klausīšanās, rotaļlietu kolekcijas izmantošana
lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, tās krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām
bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējušie pasākumi
individuālas apmācības datorprasmēm un interneta lietošana
individuālas konsultācijas biblioterapijā
informācijas meklētāj sistēmu: katalogu, kartotēku un elektronisko datu bāzu izmantošana; adresālo, faktogrāfisko u.c. uzziņu un konsultāciju sniegšana
darbs ar datoru, interneta lietošana, skenēšana
bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu saņemšana SBA kārtā
brīvā laika animācija
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
melnbaltā kopēšana A4 0.07
printēšana A4 0.07
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

244

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

202

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

141

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3128

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1831

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1297

Virtuālais apmeklējums:

700

Sociālo tīklu apmeklējums:

800

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8283

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1766

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3010
Seriālizdevumi 5233
Pārējie dokumenti 40
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 424

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

496

Izslēgto dokumentu kopskaits:

631

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4180

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3545 188 211 3522
Seriālizdevumi 735 288 400 623
Audiovizuālie resursi 29 29
Pārējie dokumenti 20 20
Elektroniskie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 401 25 2 424

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

24

Tematiskie pasākumi:

15